Return to Video

IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus

 • 0:03 - 0:08
  قبل از طلوع تمدن غرب و زبان نوشتاری
 • 0:08 - 0:14
  علم و معنویت دو موضوع جدا نبودند.
 • 0:14 - 0:17
  در تعلیمات تمدن‌های بزرگ قدیمی
 • 0:17 - 0:20
  جست‌وجوی بیرونی برای دانش و قطعیت٫ توسط
 • 0:20 - 0:22
  حسی درونی فناپذیری و درک شهودی
 • 0:22 - 0:27
  از مارپیچ تغییرات متعادل شده بود.
 • 0:27 - 0:31
  همان‌طور که تفکر علمی غالب شد
  و اطلاعات فراگیر
 • 0:31 - 0:36
  سیستم دانش ما شروع به قطعه قطعه شدن کرد.
 • 0:36 - 0:38
  تخصصی شدن باعث شد افراد کمتری
 • 0:38 - 0:41
  بتوانند نمای کلی را ببیند
 • 0:41 - 0:45
  احساس و شهود درک زیبایی کل سیسیتم
 • 0:45 - 0:52
  هیچ‌کس نمی‌پرسید که
  "آیا این همه فکر کردن برای ما خوب است؟"
 • 0:57 - 1:01
  دانش قدیمی همین جا در میان ما پنهان شده
 • 1:01 - 1:07
  ولی ما آن قدر درگیر افکارمان هستیم
  که آن را نمیبینیم
 • 1:07 - 1:10
  این دانش فراموس شده راهیست
  برای بازسازی تعادل
 • 1:10 - 1:15
  بین درون و بیرون
 • 1:15 - 1:15
  یین و یانگ
 • 1:15 - 1:22
  بین مارپیچ تغییرات و ثبات عمق وجود ما
 • 1:52 - 1:59
  در افسانه‌های یونانی٫ آسقلپیوس پسر آپولو٫
  خدای شفا بود.
 • 2:00 - 2:03
  دانش و مهارت او در درمان بینظیر بود
 • 2:03 - 2:10
  نقل شده که او راز مرگ و زندگی را
  کشف کرده بود
 • 2:10 - 2:13
  در یونان باستان، معابد شفای آسکلپیون
 • 2:13 - 2:16
  قدرت مارپیچ کهن را درک کرده بودند
 • 2:16 - 2:21
  که سمبل عصای آسقلپیوس است
 • 2:21 - 2:26
  بقراط، پدر علم پزشکی
 • 2:26 - 2:28
  که سوگند وی هنوز هم
 • 2:28 - 2:31
  مبنای اخلاقی حرفه پزشکی است
 • 2:31 - 2:34
  در یکی از معابد اسکلپیون آموزش دیده بود
 • 2:34 - 2:37
  تا به امروز٫ این نماد انرژی تکاملی ما
 • 2:37 - 2:40
  به عنوان نماد انجمن پزشکی آمریکا باقی ماند
 • 2:40 - 2:47
  و سایر سازمانهای پزشکی دنیا باقی مانده
 • 2:49 - 2:52
  در نمادشناسی مصری، مار و پرنده
 • 2:52 - 2:59
  نماد دوگانگی طبیعت انسان هستند.
 • 3:02 - 3:07
  مار، به سمت پایین، نشان مارپیچ
 • 3:07 - 3:14
  و انرژی تکاملی جهان است
 • 3:14 - 3:18
  پرنده به سمت بالاست: جریان بالا رونده
 • 3:18 - 3:22
  به سمت خورشید، یا هشیاری بیدار یکتا
 • 3:22 - 3:29
  خالی بودن آکاشا.
 • 3:34 - 3:37
  فراعنه و خدایان با انرژی بیداری
  تصویر میشوند
 • 3:37 - 3:40
  درحالی‌که مار کندالینی از ستون فقرات
  بالا میرود
 • 3:40 - 3:47
  و چاکرای چشم سوم بین دو چشم را سوراخ میکند
 • 3:49 - 3:53
  این به «چشم حورس» نامگذاری شده است
 • 3:53 - 3:58
  در رسم هندی نیز خال هندو نماد چشم سوم است
 • 3:58 - 4:05
  ارتباط الهی با روح
 • 4:08 - 4:11
  یک مثال کلاسیک آن ماسک توت‌عنخ‌آمون است
 • 4:11 - 4:18
  که هردو طرح مار و پرنده را نشان میدهد
 • 4:19 - 4:25
  قوم مایا و آزتک طرح مار و پرنده را
  به عنوان یک خدا
 • 4:25 - 4:27
  ترکیب کرده اند: کوئتزالکواتل یا کوکولکان
 • 4:27 - 4:31
  خدای مار تزیین شده با پر،
 • 4:31 - 4:35
  هشیاری تکاملی یا کوندالینی بیدار را
  نشان میدهد
 • 4:35 - 4:38
  کسی که کوئتزالکواتل را درون خود بیدار کند
 • 4:38 - 4:42
  یک تجلی زنده ی خداست
 • 4:42 - 4:46
  گفته شده کوئتزالکواتل یا انرژی مار
 • 4:46 - 4:53
  در انتهای تاریخ باز میگردد.
 • 5:01 - 5:06
  نماد مار و پرنده در مسیحیت هم یافته میشود.
 • 5:06 - 5:09
  معنای حقیقی آنها شاید
  رمز عمیقتری داشته باشد
 • 5:09 - 5:14
  ولی معنای آن به سایر رسوم باستان شبیه است.
 • 5:14 - 5:19
  در مسیحیت، پرنده یا کبوتر که معمولا
  بالای سر عیسی دیده میشود
 • 5:19 - 5:24
  نماد روح‌القدس یا کوندالینی شاکتی می‌باشد
 • 5:24 - 5:29
  که به چاکرای ششم و یا فراتر صعود می‌کند.
 • 5:29 - 5:36
  عارفان مسیحی کوندالینی را با نام دیگری
  می‌شناختند: روح‌القدس.
 • 5:39 - 5:45
  در جان ۳:۱۲ آمده:
  «و همان طور که موسی مار وحشی را بالا برد
 • 5:45 - 5:51
  فرزند انسان نیز باید بالا برده شود»
 • 5:51 - 5:55
  عیسی و موسی انرژی کندالینی خود را بیدار
  کردند که هشیاری بیدار را با خود آورد
 • 5:56 - 6:03
  در برابر نیروهای خزنده ناهشیار که انسان را
  به حرص و ولع میکشند
 • 6:03 - 6:06
  گفته شده که عیسی چهل شب و چهل روز را
 • 6:06 - 6:13
  در بیابان بود که در طول آن
  شیطان او را وسوسه کرد
 • 6:13 - 6:18
  مشابه آن، بودا، توسط مار وسوسه شد
  زمانی که زیر درخت بودا یا درخت دانایی
 • 6:18 - 6:25
  نشسته بود تا به روشنگری برسد
 • 6:27 - 6:31
  هر دوی مسیح و بودا باید به لذت های حسی
 • 6:31 - 6:38
  و خواسته های مادی پشت میکردند
 • 6:38 - 6:45
  در هر دو داستان، شیطان،
  وابستگی های خود فرد است که شخصیت داده شده
 • 7:01 - 7:06
  اگر داستان آدم و حوا را
  با الهام از رسوم ودائی و مصری بخوانیم
 • 7:06 - 7:11
  میفهمیم که مار نگهبان درخت
  همان کوندالینی است
 • 7:11 - 7:17
  سیب، وسوسه ها و تمایلات دنیای حسی بیرونی
  را نشان میدهد.
 • 7:17 - 7:19
  که ما را از خرد دنیای درونی دور میکند،
 • 7:19 - 7:26
  درخت دانایی درون
 • 7:34 - 7:39
  درخت به سادگی شبکه ای از
  جریان های انرژی درون خود ماست
 • 7:39 - 7:45
  که ساختاری درختی در بدن دارند.
 • 7:45 - 7:48
  در جستجوی نفسانی ما برای ارضای بیرونی
 • 7:48 - 7:53
  ما خود را از دانش دنیای درون بریده ایم.
 • 7:53 - 8:00
  ارتباط مان با آکشانا و منبع خرد (قطع شده)
 • 8:07 - 8:10
  بسیاری از افسانه های تاریخی دنیا
  درباره اژدها را
 • 8:10 - 8:12
  می توان به عنوان استعاره از
  انرژی های درونی خواند
 • 8:12 - 8:16
  از فرهنگ هایی که در آنها گنجانده شدند
 • 8:16 - 8:23
  در چین، اژدها هنوز یک نماد مقدس است
  نشان دهنده شادی
 • 8:24 - 8:28
  مانند فراعنه مصر، امپراتوران چین باستان
 • 8:28 - 8:31
  که انرژی های تکاملی خود را
  بیدار کرده بودند
 • 8:31 - 8:36
  توسط مار بالدار یا اژدها نشان داده شدند.
 • 8:36 - 8:41
  توتم از امپراطوری جید یا امپراتوری آسمانی
 • 8:41 - 8:46
  تعادلی شبیه آیدا و پینگالا را نشان می دهد.
 • 8:46 - 8:50
  یین و یانگ تائوئیسم،
  مرکز صنوبری را بیدار می کند
 • 8:50 - 8:57
  یا در آنچه در تائوئیسم دانتین بالا
  نامیده می شود.
 • 9:07 - 9:09
  طبیعت پر از تشخیص نورهای مختلف است
 • 9:09 - 9:11
  و مکانیسم های جذب
 • 9:11 - 9:16
  به عنوان مثال، توتیای دریایی
  واقعاً می تواند با بدن سیخ دار خود ببیند
 • 9:16 - 9:20
  که به عنوان یک چشم بزرگ عمل می کند.
 • 9:20 - 9:23
  توتیا‌ها نوری را که به ستون فقراتشان
  برخورد می کند تشخیص می دهند
 • 9:23 - 9:30
  و شدت نور را مقایسه میکنند
  برای دریافت حسی از محیط
 • 9:37 - 9:40
 • 9:40 - 9:44
 • 9:44 - 9:51
 • 9:57 - 10:00
 • 10:00 - 10:04
 • 10:04 - 10:07
 • 10:07 - 10:12
 • 10:12 - 10:15
 • 10:15 - 10:21
 • 10:21 - 10:23
 • 10:23 - 10:30
 • 10:31 - 10:34
 • 10:34 - 10:40
 • 10:40 - 10:43
 • 10:43 - 10:47
 • 10:47 - 10:53
 • 10:53 - 10:59
 • 10:59 - 11:05
 • 11:05 - 11:10
 • 11:10 - 11:15
 • 11:15 - 11:22
 • 11:23 - 11:27
 • 11:27 - 11:33
 • 11:33 - 11:36
 • 11:36 - 11:41
 • 11:41 - 11:45
 • 11:45 - 11:50
 • 11:50 - 11:55
 • 11:55 - 11:59
 • 11:59 - 12:06
 • 12:07 - 12:10
 • 12:10 - 12:16
 • 12:16 - 12:21
 • 12:21 - 12:28
 • 12:31 - 12:34
 • 12:34 - 12:40
 • 12:40 - 12:43
 • 12:43 - 12:46
 • 12:46 - 12:48
 • 12:48 - 12:51
 • 12:51 - 12:58
 • 13:03 - 13:10
 • 13:15 - 13:21
 • 13:21 - 13:26
 • 13:26 - 13:31
 • 13:31 - 13:38
 • 13:47 - 13:52
 • 13:52 - 13:58
 • 13:58 - 14:05
 • 14:14 - 14:18
 • 14:18 - 14:21
 • 14:21 - 14:27
 • 14:27 - 14:29
 • 14:29 - 14:36
 • 14:36 - 14:42
 • 14:42 - 14:46
 • 14:46 - 14:52
 • 14:52 - 14:57
 • 14:57 - 15:04
 • 15:05 - 15:10
 • 15:10 - 15:17
 • 15:18 - 15:25
 • 15:26 - 15:32
 • 15:32 - 15:36
 • 15:36 - 15:40
 • 15:40 - 15:47
 • 15:47 - 15:51
 • 15:51 - 15:58
 • 16:00 - 16:04
 • 16:04 - 16:11
 • 16:17 - 16:19
 • 16:19 - 16:22
 • 16:22 - 16:28
 • 16:28 - 16:32
 • 16:32 - 16:35
 • 16:35 - 16:37
 • 16:37 - 16:44
 • 17:31 - 17:34
 • 17:34 - 17:38
 • 17:38 - 17:43
 • 17:43 - 17:46
 • 17:46 - 17:50
 • 17:50 - 17:57
 • 18:08 - 18:12
 • 18:12 - 18:15
 • 18:15 - 18:22
 • 18:22 - 18:28
 • 18:28 - 18:32
 • 18:32 - 18:37
 • 18:37 - 18:44
 • 18:47 - 18:51
 • 18:51 - 18:55
 • 18:55 - 19:02
 • 19:04 - 19:07
 • 19:07 - 19:14
 • 19:18 - 19:23
 • 19:23 - 19:27
 • 19:27 - 19:29
 • 19:29 - 19:31
 • 19:31 - 19:33
 • 19:33 - 19:37
 • 19:37 - 19:44
 • 19:54 - 20:01
 • 20:03 - 20:06
 • 20:06 - 20:13
 • 20:17 - 20:22
 • 20:22 - 20:27
 • 20:27 - 20:30
 • 20:30 - 20:33
 • 20:33 - 20:37
 • 20:37 - 20:40
 • 20:40 - 20:45
 • 20:45 - 20:49
 • 20:49 - 20:56
 • 20:56 - 21:01
 • 21:01 - 21:04
 • 21:04 - 21:06
 • 21:06 - 21:11
 • 21:11 - 21:18
 • 21:18 - 21:22
 • 21:22 - 21:29
 • 21:39 - 21:45
 • 21:45 - 21:52
 • 21:55 - 22:02
 • 22:21 - 22:25
 • 22:25 - 22:30
 • 22:30 - 22:33
 • 22:33 - 22:35
 • 22:35 - 22:38
 • 22:38 - 22:42
 • 22:42 - 22:45
 • 22:45 - 22:52
 • 22:59 - 23:02
 • 23:02 - 23:05
 • 23:05 - 23:08
 • 23:08 - 23:12
 • 23:12 - 23:16
 • 23:16 - 23:19
 • 23:19 - 23:24
 • 23:24 - 23:31
 • 23:34 - 23:38
 • 23:38 - 23:42
 • 23:42 - 23:49
 • 23:50 - 23:55
 • 23:55 - 24:02
 • 24:07 - 24:10
 • 24:10 - 24:13
 • 24:13 - 24:16
 • 24:16 - 24:21
 • 24:21 - 24:24
 • 24:24 - 24:28
 • 24:28 - 24:31
 • 24:31 - 24:38
 • 24:38 - 24:42
 • 24:42 - 24:45
 • 24:45 - 24:50
 • 24:50 - 24:54
 • 24:54 - 25:01
 • 25:02 - 25:05
 • 25:05 - 25:07
 • 25:07 - 25:11
 • 25:11 - 25:15
 • 25:15 - 25:18
 • 25:18 - 25:21
 • 25:21 - 25:24
 • 25:24 - 25:28
 • 25:28 - 25:35
 • 25:44 - 25:46
 • 25:46 - 25:49
 • 25:49 - 25:52
 • 25:52 - 25:56
 • 25:56 - 26:00
 • 26:00 - 26:03
 • 26:03 - 26:07
 • 26:07 - 26:12
 • 26:12 - 26:14
Title:
IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
26:30

Persian subtitles

Revisions Compare revisions