Return to Video

روزالیند فرنکلین: قهرمان ستایش نشده‌ی دی‌ان‌ای - کلودیو ال.گورا

 • 0:07 - 0:10
  کشف ساختار دیانای
 • 0:10 - 0:14
  یکی از مهمترین دستاوردهای علمی
  در قرن گذشته
 • 0:14 - 0:16
  و در واقع در تاریخ انسان بوده است.
 • 0:16 - 0:20
  این ساختار که حالا به مارپیچ دورشتهای
  معروفه همیشه با نام واتسون و کریک میآید،
 • 0:20 - 0:24
  دو دانشمندی که برای شناسایی این ساختار
  جایزه نوبل بردند.
 • 0:24 - 0:26
  ولی فرد دیگری هم هست که شاید بشناسید،
 • 0:26 - 0:28
  روزالیند فرنکلین.
 • 0:28 - 0:33
  شاید شنیده باشید دادههایی که او بدست آورد
  ایدهی ناب واتسون و کریک را ساخت،
 • 0:33 - 0:37
  یا اینکه او دانشمندی سادهپوش
  و پرخاشگر بود،
 • 0:37 - 0:42
  آنطور که واتسون او را در کتاب
  «مارپیچ دوگانه» توصیف کرده است.
 • 0:42 - 0:45
  ولی به لطف کسانی که زندگی فرنکلین را
  بررسی کرده و
 • 0:45 - 0:47
  با آشنایان و اطرافیان او مصاحبه کردند،
 • 0:47 - 0:51
  حالا میدانیم که آن توصیف
  خیلی از واقعیت دور بوده و
 • 0:51 - 0:55
  کارهای علمی او
  عمدتاً نادیده گرفته شدهاند.
 • 0:55 - 0:57
  حالا داستان واقعی را بشنویم.
 • 0:57 - 1:01
  روزالیند السی فرانکلین
  سال ۱۹۲۰ در لندن بهدنیا آمد.
 • 1:01 - 1:05
  از نوجوانی دوست داشت دانشمند شود،
 • 1:05 - 1:09
  این شغل معمول یا راحتی
  برای دخترهای آن زمان نبود.
 • 1:09 - 1:11
  ولی او توانست در علوم سرآمد شود.
 • 1:11 - 1:14
  او برنده بورس تحصیلی شیمی
  از دانشگاه کمبریج شد،
 • 1:14 - 1:16
  و آنجا دکترا گرفت،
 • 1:16 - 1:19
  مدتی بعد تحقیقاتی روی ساختار
  ذغال سنگ انجام داد
 • 1:19 - 1:24
  که به ساختن ماسکهای بهتری برای
  انگلیسیها در جنگ جهانی دوم کمک کرد.
 • 1:24 - 1:26
  در ۱۹۵۱، به کالج کینگز رفت
 • 1:26 - 1:30
  تا از تجهیزات اشعه اکس
  در تحقیقات ساختار دیانای استفاده کند،
 • 1:30 - 1:32
  که یکی از مهمترین بحثهای علوم
  در آن زمان بود.
 • 1:32 - 1:35
  فرنکلین آزمایشگاه اشعه اکس را ارتقا داد و
 • 1:35 - 1:40
  مشغول تصویربرداری با اشعه اکس پر انرژی
  از کریستالهای ریز و نمدار دیانای شد.
 • 1:40 - 1:44
  ولی در محیط علمی آن زمان
  با زنان خوب برخورد نمیکردند،
 • 1:44 - 1:46
  همین باعث شد فرنکلین
  جدا از همکارانش تنها بماند.
 • 1:46 - 1:49
  با موریس ویلکینز برخورد بدی داشت،
 • 1:49 - 1:53
  چون ویلکینز فرض کرده بود فرنکلین را
  به عنوان دستیار او استخدام کردهاند.
 • 1:53 - 1:54
  اما فرنکلین دست از کار نکشید،
 • 1:54 - 2:01
  و در سال ۱۹۵۲، تصویر ۵۱ را گرفت،
  معروفترین تصویر اشعه ایکس از دیانای.
 • 2:01 - 2:04
  فقط همین عکس نتیجه صد ساعت کار بود،
 • 2:04 - 2:07
  و محاسبات لازم برای تحلیل این تصویر
  شاید تا یک سال طول میکشید.
 • 2:07 - 2:10
  همزمان، زیستشناس آمریکایی جیمز واتسون
 • 2:10 - 2:13
  و فیزیکدان بریتانیایی فرنسیس کریک
 • 2:13 - 2:16
  در حال تحقیق روی ساختار دیانای بودند.
 • 2:16 - 2:18
  ویلکینز تصویر ۵۱ را
 • 2:18 - 2:22
  پنهانی و بدون اجازهی فرنکلین
  به واتسون و کریک نشان داد.
 • 2:22 - 2:25
  آنها هم به جای محاسبه دقیق جایگاه اتمها،
 • 2:25 - 2:28
  با یک تحلیل سریع روی دادههای فرنکلین
 • 2:28 - 2:31
  چند مدل ساختاری احتمالی بدست آوردند و
 • 2:31 - 2:34
  در نهایت، ساختار درست را پیدا کردند.
 • 2:34 - 2:38
  دیانای از دو رشته مارپیچ ساخته شده،
  که یکی خلاف جهت دیگری است
 • 2:38 - 2:42
  و پایههای بازی[آلی] آن بین دو رشته
  قرار دارند، مانند پلههای نردبان.
 • 2:42 - 2:47
  واتسون و کریک این مدل ساختاری را
  در آوریل ۱۹۵۳ منتشر کردند.
 • 2:47 - 2:50
  در همین زمان، فرنکلین محاسباتش را
  تکمیل کرده بود،
 • 2:50 - 2:52
  او به همان نتیجه رسید و
 • 2:52 - 2:54
  گزارشش را برای ثبت ارسال کرد.
 • 2:54 - 2:57
  ژورنال این دو مقاله را چاپ کرد،
 • 2:57 - 2:59
  اما مقاله فرانکلین آخر بود،
  اینطور به نظر آمد که
 • 2:59 - 3:03
  آزمایشهای او فقط در تایید
  نتیایج غیرمنتظره واتسون و کریک بوده و
 • 3:03 - 3:05
  نه اینکه کارهای او به آنها ایده داده بود.
 • 3:05 - 3:08
  اما فرنکلین درهرحال کارش روی
  دیانای را تمام کرده بود و
 • 3:08 - 3:11
  سال ۱۹۵۸ به خاطر سرطان درگذشت.
 • 3:11 - 3:15
  بدون اینکه هرگز بداند واتسون و کریک
  تصویرهای دیانای او را دیده بودند.
 • 3:15 - 3:19
  سال ۱۹۶۲، واتسون، کریک و ویلکینز
  برنده جایزه نوبل شدند
 • 3:19 - 3:21
  برای کارشان روی ساختار دیانای.
 • 3:21 - 3:25
  خیلیها میگویند فرنکلین
  حتما میتوانست یک جایزه نوبل ببرد
 • 3:25 - 3:28
  اگر بعد از مرگ هم نوبل میدادند.
 • 3:29 - 3:32
  در واقع ممکن بود دوبار برنده نوبل شود.
 • 3:32 - 3:37
  کارهایش روی ساختار ویروسها نوبل سال ۱۹۸۲
  را برای همکارش به ارمغان آورد.
 • 3:37 - 3:43
  زمان آن رسیده که داستان زنی شجاع که
  مقابل تبعیض جنسیتی در علوم ایستاد
 • 3:43 - 3:48
  و کارهایش پزشکی، زیستشناسی و کشاورزی را
  متحول کرد، بازگو کنیم.
 • 3:48 - 3:51
  حالا وقت قدردانی و گرامی داشت
  روزالیند السی فرنکلین است،
 • 3:51 - 3:54
  مادر ستایشنشدهی مارپیچ دوتایی.
  [دیانای]
Title:
روزالیند فرنکلین: قهرمان ستایش نشده‌ی دی‌ان‌ای - کلودیو ال.گورا
Description:

درس کامل در نشانی
http://ed.ted.com/lessons/rosalind-franklin-dna-s-unsung-hero-claudio-l-guerra

کشف ساختار دی‌ان‌ای یکی از مهمترین دستاوردهای علمی انسان در تاریخ است. ساختار معروف مارپیچ دورشته‌ای تقریبا همیشه به نام واتسون و کریک شناخته شده‌است، دو دانشمندی که برای این اکتشاف جایزه نوبل بردند. اما نام دیگری در این میان هست که شاید نشنیده باشید: روزالیند فرنکلین. در این ویدئو کلودیو ال.گورا واقعیت ماجرای زنی را می‌گوید که پشت اکتشاف مارپیچ دورشته‌ای بود.

درس از کلادیو ال.گورا، پویانمایی از کریس بیشاپ

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:10

Persian subtitles

Revisions