Return to Video

آیا استفاده از دارو می تواند از افسردگی و استرس پس از سانحه جلوگیری کند؟

 • 0:01 - 0:04
  این تصویر بخش بیماران مبتلی به سل میباشد،
 • 0:04 - 0:08
  در اواخر صده ی ۱هجدهم که این تصویر گرفته شد،
 • 0:08 - 0:11
  یک نفر از هر هفت نفر
 • 0:11 - 0:12
  به دلیل بیماری سل فوت کردند.
 • 0:13 - 0:16
  ما از دلیل بروز این بیماری اطلاعی نداشتیم.
 • 0:16 - 0:18
  در واقع فرضیه این بود که
 • 0:18 - 0:21
  قانون اساسی شما را مبتلی به بیماری می کند.
 • 0:22 - 0:24
  در ترسیم این بیماری بسیار مبالغه شده بود.
 • 0:24 - 0:27
  این بیماری مصرف نیز نامیده می شد،
 • 0:27 - 0:30
  و اختلال مختص شاعران
 • 0:30 - 0:33
  هنرمندان و روشنفکران بود.
 • 0:33 - 0:37
  و برخی بر این باور بودند که باعث افزایش
 • 0:37 - 0:39
  حساسیت می باشد و نبوغ خلاق اعطا می کند.
 • 0:41 - 0:43
  در ده ی ۱۹۵۰ فهمیدیم که
 • 0:43 - 0:45
  دلیل بروز بیماری سل
 • 0:45 - 0:49
  عفونت باکتریایی بسیار مسری است،
 • 0:49 - 0:51
  که کمی خوشایندتر میباشد.
 • 0:51 - 0:53
  اما این بیماری این مزیت را داشت که ما شاید
 • 0:53 - 0:57
  بتوانیم دارویی برای درمان آن تولید کنیم.
 • 0:57 - 1:00
  پس دکتر ها دارویی جدید،ايبرونيازيد،کشف کردند
 • 1:00 - 1:03
  که امید داشتند می تواند سل را درمان کند،
 • 1:03 - 1:05
  و آن را به بیماران دادند،
 • 1:05 - 1:07
  و بیماران بسیار شادمان شدند.
 • 1:07 - 1:10
  آنها اجتماعی تر و پر انرژی تر بودند.
 • 1:10 - 1:15
  طبق یک گزارش پزشکی: "آنها در سالن میرقصیدند"
 • 1:16 - 1:17
  و متاسفانه،
 • 1:17 - 1:20
  به این دلیل نبود که آنها درحال بهبود بودند
 • 1:20 - 1:23
  هنوز تعداد زیادی از آنها داشتند میمردند.
 • 1:24 - 1:30
  طبق گزارشی دیگربه صورت"نامناسبی شاد" بودند
 • 1:31 - 1:35
  و این گونه اولین داروی ضد افسردگی کشف شد.
 • 1:36 - 1:40
  پس کشف اتفاقی در علم غیرمعمول نیست.
 • 1:40 - 1:43
  اما بیشتر از یک تصادف خوشایند نیاز است.
 • 1:43 - 1:47
  باید بتوانید آن را تشخیص دهید تا کشف شود.
 • 1:48 - 1:50
  می خواهم به عنوان دانشمند اعصاب دربارهی
 • 1:50 - 1:52
  تجربه ی دست اولام
 • 1:52 - 1:55
  در رابطه با متضاد چیزی که شما شانس گنگ
  تلقی می کنید صحبت کنم.
 • 1:55 - 1:57
  بیاید آنرا شانس هوشمنده تقلی کنیم.
 • 1:57 - 1:59
  اما اول، پیش زمینه ی بیشتری نیاز داریم.
 • 2:00 - 2:03
  خوشبختانه، از ده ی ۱۹۵۰ به بعد
 • 2:03 - 2:07
  داروهای دیگری تولید کرده ایم
  و صراحتا می توانیم سل را درمان کنیم.
 • 2:07 - 2:11
  حداقل در ایالات متحده این چنین است
  اما مسلما در سایر کشور ها نه،
 • 2:11 - 2:12
  آسایشگاه ها را تعطیل کردهایم
 • 2:12 - 2:16
  و به احتمال زیاد بیشتر شما
  دیگر نگران بیماری سل نیستید.
 • 2:17 - 2:20
  اما بیشتر چیز هایی که در اوایل ده ی ۱۹۰۰
 • 2:20 - 2:21
  درباره ی بیماری های مسری صادق بود
 • 2:21 - 2:24
  امروزه می توانیم بگوییم
  درباره اختلالهای روانی صادق است
 • 2:25 - 2:28
  ما در میانه ی دوره ی همگیری
  اختلال های خلقی مانند افسردگی و
 • 2:28 - 2:32
  استرس پس از سانحه یا PTSD می باشیم.
 • 2:32 - 2:36
  یک نفر از هر ۴ نفر در ایالات متحده آمریکا
 • 2:36 - 2:38
  مبتلی به بیماری روانی میباشند،
 • 2:38 - 2:41
  به این معنی است که اگر خودتان یا
 • 2:41 - 2:44
  عضوی از خانواده شما آن را تجربه نکرده،
 • 2:44 - 2:47
  احتمال دارد یکی از آشنایان شما تجربه کرده،
 • 2:47 - 2:49
  با این که درباره آن صحبت نمیکنند.
 • 2:50 - 2:54
  افسردگی امروزه در مقایسه با
 • 2:54 - 2:58
  ایدز، مالاریا، دیابت و جنگ
 • 2:58 - 3:02
  به عنوان علت اصلی ناتوانی در سراسر
  جهان پیشی گرفته است.
 • 3:02 - 3:05
  و همچنین، همانند سل در دهه ی ۱۹۵۰
 • 3:05 - 3:07
  ما دلیل آن را نمیدانیم.
 • 3:07 - 3:09
  وقتی در فردی بروز پیدا کند، مزمن میباشد
 • 3:09 - 3:11
  و برای مدت طولانی باقی میماند،
 • 3:11 - 3:13
  و هیچ گونه درمانی برای آن وجود ندارد.
 • 3:15 - 3:17
  دومین دسته داروی ضد افسردگی که دوباره
 • 3:17 - 3:19
  به صورت اتفاقی در دهه ی ۱۹۵۰ کشف کردیم
 • 3:19 - 3:23
  با استفاده از یک آنتی هیستامین که تاثیرات
  جنونی بر مردم داشت به نام
 • 3:24 - 3:25
  ایمی پرامین.
 • 3:26 - 3:30
  در مورد بخش بیماران سل و آنتی هیستامین،
 • 3:30 - 3:32
  شخصی میبایست تشخیص دهد
 • 3:32 - 3:34
  که دارویی که با هدف درمان سل یا
 • 3:34 - 3:37
  جلوگیری از آلرژی ها طراحی شده را
 • 3:37 - 3:39
  می توان برای کاری دیگر،
 • 3:39 - 3:41
  درمان افسردگی استفاده شود
 • 3:41 - 3:44
  و یافتن کاربردی جدید برای آنها بسیار
  چالش برانگیز می باشد.
 • 3:44 - 3:48
  پزشکان وقتی برای اولین بارتاثیر بهبوددهنده
  خلق و خو ضد افسردگی را مشاهده کردند،
 • 3:48 - 3:51
  ماهیت چیزی که داشتند را تشخیص نداند.
 • 3:51 - 3:53
  آنچنان آنها بر چارچوب تولید
 • 3:53 - 3:56
  داروی سل متمرکز بودند که
 • 3:56 - 3:58
  تاثیر بهبود دهنده خلق و خو را
 • 3:58 - 4:00
  به عنوان عوارض و اثر جانبی ثبت نمودند.
 • 4:00 - 4:02
  همین طور که می بینید،
 • 4:02 - 4:06
  بسیاری از این بیماران در سال ۱۹۵۴
  دچار سرخوشی شدید می باشند.
 • 4:07 - 4:11
  و آنها نگران این بودند که شاید این دارو
 • 4:11 - 4:13
  با درمان سل آنها تداخل داشته باشد.
 • 4:13 - 4:20
  پس توصیه کردند که داروی ايبرونيازيد تنها در موارد
  سل شدید استفاده شود.
 • 4:20 - 4:23
  و برای بیمارانی که از لحاظ روحی و
  عاطفی بسیار پایدار بودند،
 • 4:24 - 4:28
  که دقیقا برعکس هدف کاربردی داروی
  ضد افسرگی است.
 • 4:28 - 4:33
  آنها آنچنان عادت به نگاه کردن به دارو
  تنها از منظر یک بیماری کرده بودند،
 • 4:33 - 4:37
  که کاربردهای وسیع تر آن برای بیماری های
  دیگر را نمی دیدند.
 • 4:37 - 4:40
  اگر بخواهیم منصف باشیم،
  کاملا تقصیر آنها نمی باشد.
 • 4:40 - 4:43
  پایبندی به هدف کاربردی خاص
  تعصبی است که شامل همه می شود.
 • 4:43 - 4:46
  معمولا می توانیم تنها در زمینه استفاده و
 • 4:46 - 4:49
  کاربرد اصلی یک پدیده فکر کنیم.
 • 4:50 - 4:52
  و روند فکری نیز مشکلی است برای خود.
 • 4:52 - 4:54
  یک طرز فکر از قبل تعیین شده وجود دارد که
 • 4:54 - 4:55
  برای حل مشکلات از آن استفاده میکنیم.
 • 4:56 - 4:59
  و این باعث می شود که یافتن کاربردی جدید
  برای ما کاری سخت میشود.
 • 4:59 - 5:02
  شاید به همین دلیل سریالی ساختند
  درباره فردی که در یافتن کاربردی جدید
 • 5:02 - 5:04
  برای اجسام بسیار ماهر بود.
 • 5:05 - 5:07
  (خنده ی حضار)
 • 5:07 - 5:12
  تاثیرات ايبرونيازيد و ایمی پرامین در
 • 5:12 - 5:13
  هر دو مورد به حدی قوی بود که
 • 5:13 - 5:15
  باعث ایجاد شیدایی و رقصیدن بیماران شد.
 • 5:15 - 5:18
  آنقدر هم تعجب آور نیست که کاربرد جدید آنها
  را تشخیص دادند.
 • 5:18 - 5:22
  اما این قضیه شما را به فکر می اندازد که چه
  فرصت دیگری را از دست داده ایم.
 • 5:23 - 5:25
  پس ایپرونیازید و ایمی پرامین،
 • 5:25 - 5:28
  فقط یک مطالعه موردی نمی باشند.
 • 5:28 - 5:31
  آنها دو شباهت دیگر نیز با هم دارند،
  که هر دو با اهمیت می باشند.
 • 5:31 - 5:33
  مورد یک اینکه عوارض جانبی فاجعه ای دارند.
 • 5:33 - 5:36
  که شامل سمیت کبدی،
 • 5:36 - 5:39
  افزایش وزن بالای ۲۰ کیلوگرم و
 • 5:39 - 5:41
  میزان خودکشی می باشد.
 • 5:41 - 5:45
  و مورد دوم این که هر دو میزان سروتونین که
 • 5:45 - 5:47
  سیگنال شیمیایی مغزی یا
  انتقال دهنده عصبی می باشد
 • 5:47 - 5:48
  را افزایش می دهند.
 • 5:49 - 5:52
  و این دو مورد شاید جداگانه
 • 5:52 - 5:54
  آنقدر اهمیت نداشته باشند، اما
 • 5:54 - 5:57
  وجود هر دو مورد با هم به این معنی بود که
  ما باید داروهای امن تری را تولید کنیم،
 • 5:57 - 6:01
  و سروتونین مورد خوبی برای شروع آن بود.
 • 6:02 - 6:06
  پس دارو هایی را تولید کردیم که
  بیشتر برسروتونین تمرکز کنند،
 • 6:06 - 6:09
  بازدارندههای بازجذب سروتونین یا همان SSRI
 • 6:09 - 6:12
  که معروف ترین آنها داروی پروزاک می باشد.
 • 6:12 - 6:14
  و این مربوط به ۳۰ سال پیش میباشد،
 • 6:14 - 6:17
  و از آن موقع ما بر بهینه سازی این دارو ها
  کار کرده ایم.
 • 6:18 - 6:21
  و داروهای SSRI بهتر از دارو هایی هستند که،
  قبل از آنها وجود داشت،
 • 6:21 - 6:23
  اما آنها نیز عوارض جانبی زیادی دارند،
 • 6:23 - 6:26
  شامل افزایش وزن، بیخوابی،
 • 6:26 - 6:27
  خودکشی ...
 • 6:28 - 6:30
  و مدت زیادی طول می کشد تا تاثیرگذار باشند،
 • 6:30 - 6:33
  برای بیشتر بیماران تقریبا چهار تا شش هفته.
 • 6:33 - 6:35
  و این درباره بیمارانی می باشد
  دارو بر آنها اثر کرده است.
 • 6:35 - 6:38
  بیماران بسیاری وجود دارند که
  داروها بر آنها اثر نکرده است.
 • 6:38 - 6:41
  و به این معنی میباشد که در سال ۲۰۱۶
 • 6:42 - 6:45
  ما هنوز درمانی برای اختلالات خلقی نداریم.
 • 6:45 - 6:47
  تنها داروهایی که علائم را سرکوب می کنند،
 • 6:47 - 6:51
  که مانند تفاوت استفاده از
  آرام بخش برای عفونت به جای
 • 6:52 - 6:53
  استفاده از آنتی بیوتیک است.
 • 6:53 - 6:55
  آرام بخش حال شما را بهتر می کند،
 • 6:55 - 6:58
  اما تاثیری بر درمان بيماری زمينهای ندارد
 • 6:59 - 7:01
  و این انعطاف پذیری فکری باعث شد که ما
 • 7:01 - 7:04
  تشخیص دهیم که ایپرونازاید و امی پرامین را
 • 7:04 - 7:06
  می توان این گونه نیز استفاده کرد،
 • 7:06 - 7:08
  که ما را به فرضیه سروتونین رساند،
 • 7:08 - 7:11
  که از قضا ما دوباره بر آن متمرکز شدیم.
 • 7:12 - 7:15
  این تصویری از یک تبلیغ SSRI درباره ی
 • 7:15 - 7:16
  سروتونین و پیام رسانی مغز است.
 • 7:16 - 7:18
  اگر برای شما واضح نیست این تصویر
  کمی اغراق شده می باشد.
 • 7:19 - 7:23
  در علم ما تلاش می کنیم تا بی طرف باشیم،
 • 7:23 - 7:25
  به این منظور از آزمایش های دو سو کور
 • 7:25 - 7:29
  استفاده کرده یا برداشت آماری اگنوستیک نسبت
  به نتایج به دست آمده.
 • 7:29 - 7:33
  اما تعصب در زمینه انجام مطالعه و
  موضوع مطالعه
 • 7:33 - 7:35
  به شیوه ای زیرکانه وارد کار می شود.
 • 7:36 - 7:40
  ۳۰ سال می شود که بر سروتونین تمرکز کردیم،
 • 7:40 - 7:42
  اکثر مواقع با عدم توجه به چیز های دیگر.
 • 7:43 - 7:44
  هنوز هم درمانی نداریم،
 • 7:45 - 7:49
  و اگر سروتونین تنها عامل افسردگی نباشد چه؟
 • 7:49 - 7:51
  اگر عضو اساسی آن نباشد چه؟
 • 7:51 - 7:53
  به این معنی می باشد که هر مقدار زمان و
 • 7:53 - 7:56
  پول و تلاش صرف آن شود،
 • 7:56 - 7:58
  هیچگاه به درمانی نمی رسد.
 • 7:58 - 8:01
  در چند سال گذشته دکترها
  که شاید اولین دارو ضد افسردگی
 • 8:01 - 8:06
  جدید پس از SSRI ها می باشد را
 • 8:07 - 8:08
  به نام کالیپسول کشف کردند،
 • 8:08 - 8:11
  و این دارو به سرعت در عرض چند ساعت یا
  یک روز اثر می کند،
 • 8:11 - 8:13
  و از سروتونین استفاده نمیکند.
 • 8:13 - 8:16
  با استفاده از گلوتامیت کار میکند، که نوعی
  دیگر از انتقال دهنده عصبی میباشد.
 • 8:16 - 8:18
  که آن نیز نتیجه بازکاربردی است.
 • 8:18 - 8:21
  در ابتدا از آن به عنوان داروی بیهوشی در
  جراحی استفاده می کردند.
 • 8:22 - 8:23
  اما بر خلاف آن داروهای دیگر که
 • 8:23 - 8:25
  به سرعت تشخیص داده شدند،
 • 8:25 - 8:27
  ۲۰ سال طول کشید تا ما
 • 8:27 - 8:29
  تشخیص دهیم که کالیپسول یک
  داروی ضد افسردگی می باشد،
 • 8:29 - 8:32
  به رغم این نکته که نسبت به آن داروهای دیگر
 • 8:32 - 8:34
  داروی ضد افسردگی بهتری می باشد.
 • 8:34 - 8:38
  و به احتمال زیاد این امر باعث شد که تشخیص
  آن به عنوان داروی ضد افسردگی
 • 8:38 - 8:40
  برای ما سخت باشد.
 • 8:40 - 8:42
  شیدایی خاصی نبود که به تاثیر آن اشاره کند.
 • 8:43 - 8:46
  در سال ۲۰۱۳ دردانشگاه کلمبیا،
 • 8:46 - 8:47
  من و همکارم دکتر کریستین ان دنی،
 • 8:47 - 8:49
  مشغول به کار و
 • 8:49 - 8:53
  مطالعه کلیپسول به عنوان داروی ضد
  افسردگی در موش ها بودیم.
 • 8:54 - 8:56
  و کالیپسول نیمه عمر بسیار کوتاهی دارد،
 • 8:56 - 9:00
  به این معنی است که پس از چند ساعت
  تاثیراش از بدنتان خارج می شود.
 • 9:00 - 9:01
  ما یک مطالعه آزمایشی انجام دادیم.
 • 9:01 - 9:03
  ازاین رو یک تزریق بر موش ها انجام می دادیم
 • 9:03 - 9:05
  و سپس یک هفته صبر می کردیم،
 • 9:05 - 9:07
  سپس یک آزمایش دیگر را برای صرفه جویی
  پول انجام میدادیم،
 • 9:08 - 9:10
  و یکی از آزمایش هایی که من اجرا کردم،
 • 9:10 - 9:12
  در موش ها استرس ایجاد می کریدم،
 • 9:12 - 9:14
  و ما ازآن به عنوان الگوی
  افسردگی استفاده کردیم
 • 9:14 - 9:17
  در ابتدا این گونه به نظر می آمد که اصلا
  تاثیری نداشت،
 • 9:17 - 9:19
  پس ما می توانستیم آزمایش را متوقف کنیم.
 • 9:20 - 9:22
  اما من این مدل افسردگی را سال ها
  است که اجرا کرده ام،
 • 9:22 - 9:24
  و اطلاعات به دست آمده کمی عجیب بود.
 • 9:24 - 9:26
  به نظرم درست نبود.
 • 9:26 - 9:27
  پس دوباره برگشتم و
 • 9:28 - 9:29
  ما آن را دوباره در زمینه این که
 • 9:29 - 9:33
  آیا تزریق کالیپسول را یک هفته پیش نیز
 • 9:33 - 9:34
  دریافت کردهاند یا نه.
 • 9:35 - 9:37
  و نتیجه ی آن این چنین بود.
 • 9:37 - 9:39
  اگر به سمت چپ نگاه کنید،
 • 9:39 - 9:42
  اگر یک موش را در محیطی جدید بگذارید،
 • 9:42 - 9:44
  به عنوان مثال این جعبه ی مهیج،
 • 9:44 - 9:46
  موش شروع حرکت و اکتساف میکند،
 • 9:46 - 9:50
  و این خط صورتی میزان حرکت کردن آنها میباشد
 • 9:50 - 9:54
  و یک موش دیگر در لیوان به او اضافه میکنیم
 • 9:54 - 9:56
  که میتواند با او ارتباط برقرار کند.
 • 9:56 - 9:59
  اگر واضح نبود این نیز نمایشی میباشد.
 • 9:59 - 10:03
  یک موش معمولی محیط اش را کشف میکند.
 • 10:03 - 10:04
  و اجتماعی خواهد بود.
 • 10:05 - 10:06
  نگاه کنید چه اتفاقی میافتد.
 • 10:06 - 10:09
  اگر به یک موش در این مدل افسردگی
  استرس وارد کنید
 • 10:09 - 10:10
  ،که جعبه وسط میباشد،
 • 10:11 - 10:13
  آنها اجتماعی نیستند و جعبه را
  نیز کشف نمی کنند.
 • 10:13 - 10:16
  آنها به احتمال زیاد در آن گوشه
  پشت لیوان پنهان میشوند.
 • 10:17 - 10:20
  اما موش هایی که تزریق کالیپول را
  دریافت کرده بودند،
 • 10:20 - 10:21
  که در سمت راست میبینید،
 • 10:22 - 10:24
  مشغول اکتشاف بودند، اجتماعی نیز بودند.
 • 10:25 - 10:27
  انگار که اصلا دچار استرس نشده بودند،
 • 10:28 - 10:29
  که غیر ممکن می باشد.
 • 10:30 - 10:32
  ما می توانستیم همان جا توقف کنیم،
 • 10:33 - 10:37
  اما کریستین قبلا از کلیپسول به عنوان
  داروی بیهوشی استفاده کرده بود،
 • 10:37 - 10:39
  و چند سال قبل دیده بود که تاثیر
 • 10:39 - 10:41
  عجیبی بر سلول ها داشت و
 • 10:41 - 10:42
  یک رفتار دیگری که پس از
 • 10:42 - 10:45
  مصرف دارو به مدت طولانی ادامه داشت،
 • 10:45 - 10:47
  حتی به مدت چند هفته.
 • 10:47 - 10:48
  واکنش ما این بود که شاید
 • 10:48 - 10:50
  کاملا هم غیرممکن نباشد،
 • 10:50 - 10:52
  اما شک و تردید بسیاری داشتیم.
 • 10:52 - 10:54
  پس ما کاری را که وقتی در علم
  شک و تردید دارید انجام دادیم،
 • 10:54 - 10:55
  و آزمایش را دوباره اجرا کردیم.
 • 10:56 - 10:59
  به یاد دارم که در اتاق حیوانات بودم،
 • 11:00 - 11:03
  و موش ها را برای آزمایش از جعبه ای به
  جعبه ای دیگر انتقال می دادم،
 • 11:03 - 11:07
  و کریستین هم روی زمین با لپتاپ نشسته بود
 • 11:07 - 11:08
  تا موش ها او را نبینند،
 • 11:08 - 11:11
  و به صورت زنده داده ها را بررسی میکرد.
 • 11:11 - 11:12
  و یادم میاد داد میزدیم
 • 11:12 - 11:15
  چون که درست بود با این که
  نباید در اتاق حیواناتی که
 • 11:15 - 11:17
  در آن آزمایش می کنید داد بزنید.
 • 11:17 - 11:21
  گویا این موش ها در مقابل استرس
  محافظت شده بودند،
 • 11:21 - 11:24
  یا به میزان نا مناسبی شاد بودند، هرکدام
  را میخواهید درنظر بگیرید.
 • 11:24 - 11:27
  ما بسیار هیجان زده بودیم.
 • 11:28 - 11:31
  و سپس بسیار شکاک شدیم زیرا باورش
  بسیار سخت بود.
 • 11:32 - 11:33
  دوباره آزمایش را انجام دادیم.
 • 11:34 - 11:36
  و دوباره در یک مدل PTSD اجرا کریدم،
 • 11:36 - 11:39
  و باری دیگر درمدل فیزیولوژیکی اجرا کردیم،
 • 11:39 - 11:41
  که تمام وقت هرمون های استرس می دادیم.
 • 11:41 - 11:43
  و دانشجوهایمان آن را اجرا می کردند.
 • 11:43 - 11:47
  و همکارانمان در آن سر دنیا در فرانسه آن
  را نیز اجرا می کردند.
 • 11:48 - 11:51
  و هر با کسی آزمایش را اجرا می کرد،
  آنها نیزهمان نتایج را تایید می کردند.
 • 11:51 - 11:54
  به نظر می آمد که یک تزریق کلیپسول
 • 11:54 - 11:57
  آنها را برای هفته ها در مقابل
  استرس محافظت میکرد.
 • 11:57 - 11:59
  ما این مطالعه را سال پیش منتشر کردیم،
 • 11:59 - 12:03
  ولی از آن زمان آزمایشگاههای دیگری نیز
  به صورت مستقل این اثر را تایید کردند.
 • 12:04 - 12:06
  پس ما دلیل افسردگی را نمیدانیم،
 • 12:06 - 12:10
  اما این را می دانیم که استرس عامل اولیهی
 • 12:10 - 12:13
  آن در ۸۰ درصد موارد میباشد،
 • 12:13 - 12:15
  و افسردگی و PTSD دو بیماری متفاوت میباشند،
 • 12:15 - 12:17
  اما این یکی از شباهت های آنها میباشد.
 • 12:17 - 12:19
  استرس پس از سانحه، موافق نیستید؟
 • 12:19 - 12:22
  مانند موارد پس از جنگ یا حوادث طبیعی
 • 12:22 - 12:24
  یا خشونت جامعه یا تجاوز جنسی
 • 12:24 - 12:26
  که باعث استرس پس از سانحه میشود،
 • 12:27 - 12:33
  و هر فردی که در معرض استرس قرار گرفته است
  دچار اختلال خلقی نمیشود.
 • 12:33 - 12:36
  و قابلیت این که استرس را تجربه کرده و در
  مقابل آن مقاوت کرده
 • 12:36 - 12:40
  و دوباره حالت اولیه برگشته و دچار افسردگی
  یا PTSD نشوید
 • 12:40 - 12:43
  معروف است به مقاومت در مقابل استرس،
 • 12:43 - 12:45
  و در بین افراد متفاوت است.
 • 12:45 - 12:48
  و ما همیشه آنرا به عنوان یک
  عاملی غیر فعال در نظر میگرفتیم.
 • 12:48 - 12:51
  در حالی که عامل عدم وجود عوامل حساسیت و
 • 12:51 - 12:53
  عوامل خطر در این بیماری ها میباشد.
 • 12:54 - 12:56
  اما اگر فعال بود چه؟
 • 12:56 - 12:58
  شاید بتوانیم آن را بهبود دهیم،
 • 12:58 - 13:00
  به نحوی مانند پوشیدن یک زره.
 • 13:01 - 13:06
  ما به صورت تصادفی اولین داروی افزایش دهنده
  مقاوت را کشف کردیم.
 • 13:07 - 13:10
  و همان طور که گفتم ما مقدارکمی از
  دارو را استفاده کریدم
 • 13:10 - 13:11
  و هفته ها دوام داشت،
 • 13:11 - 13:14
  و این اثر در دارو های ضد افسردگی
  اصلا مشاهده نمی شود.
 • 13:14 - 13:19
  اما تقریبا مشابه اثری میباشد که در
  واکسن های ایمنی بدن وجود دارد.
 • 13:19 - 13:22
  پس در واکسن های ایمنی بدن،
  شما واکسن را می زنید و
 • 13:22 - 13:26
  سپس هفته ها، ماه ها، سال ها بعد،
 • 13:26 - 13:28
  که در معرض باکتری قرار گرفتید،
 • 13:28 - 13:30
  واکسن نیست که از شما محافظت میکند.
 • 13:30 - 13:32
  سیستم ایمنی بدن خودتان است
 • 13:32 - 13:36
  که در مقابل باکتری با آن می جنگد
  مقاوت وانعطاف پذیری ایجاد کرده است،
 • 13:36 - 13:38
  و شما هیچگاه خود بیماری را دریافت نمیکنید
 • 13:38 - 13:41
  که بسیار با روش درمان ما متفاوت میباشد.
  این طور نیست؟
 • 13:41 - 13:45
  در آن مورد شما بیماری را میگیرید و در معرض
  باکتری قرار می گیرید، مریض می شوید
 • 13:45 - 13:49
  و سپس یک آنتی بیوتیک مصرف می کنید که آن
  را درمان می کند،
 • 13:49 - 13:52
  و هدف آن داروها این است که
  باکتری را نابود کنند.
 • 13:53 - 13:55
  یا مشابه چیزی که قبلا گفتم
  درباره این مسکن،
 • 13:55 - 13:58
  شما چیزی را مصرف می کنید که علائم بیماری
  را سرکوب می کند،
 • 13:58 - 14:01
  اما عفونت زمینه ای را درمان نمی کند،
 • 14:01 - 14:04
  و تنها در زمانی که آن را مصرف می کنید
  حالتان بهتر است،
 • 14:04 - 14:06
  که دلیل می شود از آن مداوم استفاده کنید.
 • 14:06 - 14:09
  و در زمینه افسردگی و PTSD --
 • 14:09 - 14:11
  این جا معرض استرس را می بینید --
 • 14:11 - 14:14
  در این جا ما تنها درمان مسکنی داریم.
 • 14:14 - 14:16
  داروهای ضد افسردگی تنها علائم
  بیماری را سرکوب میکنند.
 • 14:16 - 14:19
  و این دلیل مصرف دائمی آنها میشود
 • 14:19 - 14:21
  به مدت عمر بیماری،
 • 14:21 - 14:23
  که در اکثر مواقع به میزان عمر خودتان است.
 • 14:24 - 14:28
  ما اسم داروهای افزایش دهنده مقاومتان را
  «پاراواکسین» گذاشتهایم
 • 14:28 - 14:30
  که معنی همانند واکسن میباشد،
 • 14:30 - 14:32
  زیرا به نظر می رسد که این پتانسیل را دارند
 • 14:32 - 14:34
  که درمقابل استرس محافظت کند و
 • 14:34 - 14:38
  از ایجاد افسردگی و استرس پس از سانحه در
 • 14:38 - 14:40
  «موش ها» جلوگیری کنند.
 • 14:41 - 14:44
  همچنین تمامی داروهای ضد افسردگی
  پاراواکسین نیستند.
 • 14:45 - 14:47
  ما پروزک را نیز امتحان کردیم،
 • 14:47 - 14:48
  و آن هیچ تاثیری نداشت.
 • 14:49 - 14:52
  پس اگر آن نتیجه را برای انسان ها
  در نظر بگیریم
 • 14:52 - 14:55
  ما شاید بتوانیم از افرادی که
 • 14:55 - 14:57
  به احتمال زیاد در معرض اختلال های ناشی
 • 14:57 - 15:01
  از استرس مانند افسردگی و PTSD میباشند،
  محافظت کنیم.
 • 15:01 - 15:04
  پس یعنی امدادگرهایی که اول به صحنه میرسند
  و آتش نشان ها،
 • 15:04 - 15:08
  پناهندگان، زندانیان و نگهبانان زندان،
 • 15:08 - 15:10
  سربازها و هرکه به ذهنتان می رسد.
 • 15:11 - 15:15
  و برای این که با میزان شیوع این
  بیماری شوید،
 • 15:16 - 15:19
  بار جهانی بیماری در سال ۲۰۱۰
 • 15:19 - 15:23
  معادل 2۲/۵ تریلیون دلار برآورد شده بود،
 • 15:23 - 15:25
  و از آنجایی که مزمن نیز هستند،
 • 15:25 - 15:28
  هزینه آن در حال افزایش است و احتمال داده
  می شود تا شش تریلیون دلار
 • 15:28 - 15:31
  در ۱۵ سال آینده افزایش یابد.
 • 15:32 - 15:34
  همانطور که قبلا گفتم،
 • 15:34 - 15:38
  پیدا کردن کاربردی جدید برای چیزی به دلیل
  تعصبات قبلیمان کار سختی می باشد.
 • 15:39 - 15:40
  کالیپسول نام دیگری نیز دارد،
 • 15:41 - 15:42
  کتامین،
 • 15:43 - 15:45
  که به نام دیگری نیز شناخته است،
 • 15:45 - 15:47
  اسپشال کی،
 • 15:47 - 15:49
  که نام یک مواد مخدر در کلاب ها می باشد.
 • 15:51 - 15:54
  همچنان از آن سراسر دنیا به عنوان داروی
  بیهوشی استفاده می کنند.
 • 15:54 - 15:57
  برای کودکان و در میدان جنگ از آن
  استفاده می کنیم.
 • 15:57 - 16:00
  در بسیاری از کشورهای در حال توسعه داروی
  بیشتر مصرف شده میباشد،
 • 16:00 - 16:01
  زیرا تاثیری بر تنفس ندارد،
 • 16:01 - 16:06
  در لیست ضروری ترین دارو های سازمان
  بهداشت جهانی قرار دارد.
 • 16:07 - 16:10
  اگر ما کتامین را به عنوان پاراواکسین ابتدا
  کشف کرده بودیم،
 • 16:11 - 16:14
  تولید آن برایمان بسیار ساده می بود،
 • 16:14 - 16:18
  اما در حال حاضر باید با تمرکز کاربردی و
 • 16:18 - 16:20
  طرز فکرمان که تداخل دارند مقابله کنیم.
 • 16:22 - 16:26
  خوشبختانه این تنها ترکیبی نیست
  که ما پیدا کرده ایم
 • 16:26 - 16:29
  که این ویژگی های پیشگیری کننده و
  پاراواکسینی را دارند،
 • 16:30 - 16:32
  اما تمامی داروها یا ترکیب هایی
 • 16:33 - 16:35
  که ما پیدا کرده ایم، کاملا نوین می باشند.
 • 16:35 - 16:39
  اما باید روند تصویب FDA را طی کنند --
 • 16:39 - 16:42
  که اگر موفقیت آمیز بود می توان برای
  انسان ها نیز استفاده شود.
 • 16:42 - 16:44
  و این روند سال ها طول می کشد.
 • 16:44 - 16:46
  پس اگر نتیجه سریع تر مد نظر داریم،
 • 16:46 - 16:49
  کتامین در حال حاضر تائیدیه FDA را دارد.
 • 16:49 - 16:51
  آن عمومی و در دسترس هم می باشد.
 • 16:51 - 16:55
  ما می توانیم آن را در مدت زمان و با هزینه
  کمتر تولید کنیم.
 • 16:56 - 17:01
  اما فراتر از تمرکز کاربردی و طرز تفکر،
 • 17:01 - 17:04
  چالش بزرگ دیگری در تولید دوباره
  داروها وجود دارد،
 • 17:04 - 17:06
  که خط مشی می باشد.
 • 17:06 - 17:08
  هیچ انگیزه ای برای شرکت ها داروسازی
  وجود ندارد
 • 17:08 - 17:12
  که یک دارو عمومی و بدون حق ثبت باشد و
  دیگر منحصر بفرد نباشد
 • 17:12 - 17:15
  را تولید کنند،
 • 17:15 - 17:16
  زیرا برای آنها سودی ندارد.
 • 17:16 - 17:20
  و این تنها در زمینه کتامین نیست و برای
  همه ی داروها صحیح است.
 • 17:21 - 17:26
  به هر حال، خود این ایده
  در زیمنه روانپزشکی کاملا نوین است،
 • 17:26 - 17:30
  استفاده از داروها برای جلوگیری از
  بیماری های روانی
 • 17:30 - 17:32
  به جای درمان کردن آنها.
 • 17:33 - 17:38
  این امکان وجود دارد که ۲۰ ، ۵۰ یا
  ۱۰۰ سال دیگر،
 • 17:38 - 17:42
  به یاد وضیعت فعلی افسردگی و PTSD
  می افتیم
 • 17:42 - 17:45
  همان گونه که به یاد آسایشگاه سل می افتیم
 • 17:45 - 17:46
  به عنوان اتفاقی در گذشته،
 • 17:47 - 17:52
  امکان دارد این ابتدای پایان
  اپیدمی سلامت روان باشد.
 • 17:53 - 17:57
  اما همان طور یک دانشمند بزرگ گفت،
 • 17:58 - 18:00
  « فقط یک نادان از همه چیز مطمئن می باشد
 • 18:00 - 18:02
  یک عاقل همیشه حدس می زند.»
 • 18:04 - 18:05
  خیلی ممنون از همگی.
 • 18:06 - 18:10
  (تشویق حضار)
Title:
آیا استفاده از دارو می تواند از افسردگی و استرس پس از سانحه جلوگیری کند؟
Speaker:
ربکا براکمن
Description:

مسیر دستیابی به دارو های بهتر با کشف‌های اتفاقی و در عین حال نوین هموار می‌باشد. در این داستان نحوه اتفاق افتادن علم، دانشمند اعصاب ربکا براکم خبر از کشف درمان موفقیت‌آمیز و غیر مترقبه می دهد که امکان دارد از بروز و پیشرفت اختلال های روانی مانند افسردگی و استرس پس از سانحه جلوگیری کند. همچنین گوش به زنگه چرخشی غیر منتظره -و بحث برانگیز- باشید.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:23

Persian subtitles

Revisions