Return to Video

ביונסה : "הייתי כאן"

 • 0:35 - 0:41
  אני רוצה להשאיר את עקבותי על חולות הזמן
 • 0:41 - 0:48
  לדעת שמשהו היה והשארתי משהו אחרי
 • 0:48 - 0:55
  כאשר אעזוב את העולם הזה, לא אותיר חרטות
 • 0:55 - 1:01
  אשאיר דבר מה לזכור, שלא ישכחו
 • 1:01 - 1:05
  שהייתי כאן.
 • 1:05 - 1:07
  חייתי, אהבתי
 • 1:07 - 1:11
  הייתי כאן.
 • 1:11 - 1:17
  פעלתי, עשיתי, כל מה שרציתי
 • 1:17 - 1:22
  וזה היה יותר משחשבתי שיהיה
 • 1:22 - 1:26
  אשאיר חותם שכל אחד ידע
 • 1:26 - 1:32
  הייתי כאן.
 • 1:34 - 1:40
  אני רוצה לומר שכל יום חייתי , עד יום מותי
 • 1:40 - 1:47
  אני יודע שהיה לי משהו, בחיים של מישהו
 • 1:47 - 1:53
  הלבבות בהם נגעתי, יוכיחו שאני משאיר...
 • 1:53 - 1:59
  ששיניתי משהו, והעולם ידע
 • 1:59 - 2:03
  שהייתי כאן.
 • 2:03 - 2:06
  חייתי, אהבתי
 • 2:06 - 2:10
  הייתי כאן.
 • 2:10 - 2:15
  פעלתי, עשיתי, כל מה שרציתי
 • 2:15 - 2:20
  זה היה יותר משחשבתי שיהיה
 • 2:20 - 2:25
  אשאיר חותם שכל אחד ידע
 • 2:25 - 2:29
  שהייתי כאן.
 • 2:29 - 2:32
  חייתי, אהבתי
 • 2:32 - 2:35
  הייתי כאן.
 • 2:35 - 2:41
  פעלתי, עשיתי, כל מה שרציתי
 • 2:41 - 2:46
  וזה היה יותר משציפיתי שיהיה
 • 2:46 - 2:51
  אשאיר חותם שכל אחד ידע
 • 2:51 - 2:54
  הייתי כאן.
 • 2:54 - 2:58
  אני רק רוצה שהם ידעו
 • 2:58 - 3:01
  שנתתי את כולי, ככל שיכולתי
 • 3:01 - 3:05
  גרמתי למישהו אושר
 • 3:05 - 3:10
  עזבתי את העולם כשהוא קצת יותר טוב רק
 • 3:10 - 3:16
  בגלל שהייתי כאן.
 • 3:16 - 3:21
  הייתי כאן.
 • 3:21 - 3:24
  חייתי, אהבתי
 • 3:24 - 3:28
  הייתי כאן.
 • 3:28 - 3:33
  פעלתי, עשיתי, כל מה שרציתי
 • 3:33 - 3:38
  וזה היה יותר משציפיתי שיהיה
 • 3:38 - 3:43
  אשאיר חותם שכל אחד ידע
 • 3:43 - 3:47
  הייתי כאן.
 • 3:47 - 3:50
  חייתי, אהבתי
 • 3:50 - 3:53
  הייתי כאן.
 • 3:54 - 3:56
  פעלתי, עשיתי
 • 3:56 - 4:00
  הייתי כאן
 • 4:32 - 4:34
  כתוביות על-ידי מתנדבים ב- amara.org
 • Not Synced
  הייתי כאן
 • Not Synced
  חייתי, אהבתי
 • Not Synced
  חייתי, אהבתי
Title:
ביונסה : "הייתי כאן"
Description:

עזרו לנו לתת כותרת, ולתרגם שיר זה בשביל האו"ם. כתוביות ותרגומים אלו ישמשו ברחבי העולם כחלק מיום העולם ההומניטרי. הבה ונשיג הרבה שפות ככל שנוכל!

more » « less
Video Language:
English
Team:
World Humanitarian Day
Duration:
04:00

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions