Return to Video

ביונסה : "הייתי כאן"

 • 0:35 - 0:41
  אני רוצה להשאיר את עקבותי על חולות הזמן
 • 0:41 - 0:48
  לדעת שהיה משהו ש.. ומשהו השארתי מאחורי
 • 0:48 - 0:55
  כאשר אעזוב את העולם הזה, לא אותיר חרטות
 • 0:55 - 1:01
  אשאיר דבר מה לזכור, שלא ישכחו
 • 1:01 - 1:05
  שהייתי כאן.
 • 1:05 - 1:07
  חייתי, אהבתי
 • 1:07 - 1:11
  הייתי כאן.
 • 1:11 - 1:17
  פעלתי, עשיתי, כל מה שרציתי
 • 1:17 - 1:22
  וזה היה יותר משחשבתי שיהיה
 • 1:22 - 1:26
  אשאיר חותם שכל אחד ידע
 • 1:26 - 1:32
  הייתי כאן.
 • 1:34 - 1:40
  אני רוצה לספר שכל יום חייתי , עד יום מותי
 • 1:40 - 1:47
  אני יודע שהיה לי משהו, בחיים של מישהו
 • 1:47 - 1:53
  הלבבות בהם נגעתי, יוכיחו שאני משאיר...
 • 1:53 - 1:59
  ששיניתי משהו, והעולם ידע
 • 1:59 - 2:03
  שהייתי כאן.
 • 2:03 - 2:06
  חייתי, אהבתי
 • 2:06 - 2:10
  הייתי כאן.
 • 2:10 - 2:15
  פעלתי, עשיתי, כל מה שרציתי
 • 2:15 - 2:20
  זה היה יותר משחשבתי שיהיה
 • 2:20 - 2:25
  אשאיר חותם שכל אחד ידע
 • 2:25 - 2:29
  שהייתי כאן.
 • 2:29 - 2:32
  חייתי, אהבתי
 • 2:32 - 2:35
  הייתי כאן.
 • 2:35 - 2:41
  פעלתי, עשיתי, כל מה שרציתי
 • 2:41 - 2:46
  וזה היה יותר משציפיתי שיהיה
 • 2:46 - 2:51
  אשאיר חותם שכל אחד ידע
 • 2:51 - 2:54
  הייתי כאן.
 • 2:54 - 2:58
  אני רק רוצה שהם ידעו
 • 2:58 - 3:01
  שנתתי את כולי, ככל שיכולתי
 • 3:01 - 3:05
  גרמתי למישהו אושר
 • 3:05 - 3:10
  עזבתי את העולם כשהוא קצת יותר טוב רק
 • 3:10 - 3:16
  בגלל שהייתי כאן.
 • 3:16 - 3:21
  הייתי כאן.
 • 3:21 - 3:24
  חייתי, אהבתי
 • 3:24 - 3:28
  הייתי כאן.
 • 3:28 - 3:33
  פעלתי, עשיתי, כל מה שרציתי
 • 3:33 - 3:38
  וזה היה יותר משציפיתי שיהיה
 • 3:38 - 3:43
  אשאיר חותם שכל אחד ידע
 • 3:43 - 3:47
  הייתי כאן.
 • 3:47 - 3:50
  חייתי, אהבתי
 • 3:50 - 3:53
  הייתי כאן.
 • 3:54 - 3:56
  פעלתי, עשיתי
 • 3:56 - 4:00
  הייתי כאן
 • 4:32 - 4:34
  כתוביות על-ידי מתנדבים ב- amara.org
 • Not Synced
  הייתי כאן
 • Not Synced
  חייתי, אהבתי
 • Not Synced
  חייתי, אהבתי
Title:
ביונסה : "הייתי כאן"
Description:

Help us caption and translate this song for the UN. These subtitles and translations will be used around the world as part of World Humanitarian Day. Let's get as many languages as we can!

more » « less
Video Language:
English
Team:
World Humanitarian Day
Duration:
04:00

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions