Return to Video

اینجا بودم (اجرای روز جهانی بشردوستی سازمان ملل متحد)

 • 0:07 - 0:17
  (19 آگوست 2012 - روز جهانی بشردوستی - یک روز، یک پیام، یک هدف - برای الهام بخشیدن به مردم در سراسر جهان برای انجام یک کار خوب، برای فردی دیگر، فرقی ندارد که آن کار چقدر بزرگ یا کوچک باشد)
 • 0:17 - 0:35
  [نشویق]
 • 0:35 - 0:41
  می خواهم ردپایم را روی شن های زمان ثبت کنم
 • 0:41 - 0:48
  می دانم چیزهایی بوده است... و چیزهایی را نیز من به جا خواهم گذاشت
 • 0:48 - 0:55
  وقتی که این دنیا را ترک می کنم... میدانم پشیمان نخواهم بود
 • 0:55 - 1:01
  چیزی برای به یادآورده شدن به جا بگذار...تا آنها تو را فراموش نکنند
 • 1:01 - 1:05
  من اینجا بودم.
 • 1:05 - 1:07
  زندگی کردم... عشق ورزیدم
 • 1:07 - 1:11
  من اینجا بودم.
 • 1:11 - 1:17
  هر کاری را که خواستم انجام دادم... انجامشان دادهام...
 • 1:17 - 1:22
  و بیشتر از آن چیزی بود که فکر میکردم باشد
 • 1:22 - 1:26
  نشانهام را خواهم گذاشت تا همه بدانند
 • 1:26 - 1:32
  من اینجا بودم.
 • 1:34 - 1:40
  میخواهم بگویم که من هر روز را زندگی کردم... تا وقتی که مردم...
 • 1:40 - 1:47
  می دانم که در زندگی کسی، چیزی داشتم...
 • 1:47 - 1:53
  قلبهایی که لمس کردهام... شاهدی خواهند بود بر رفتن من
 • 1:53 - 1:59
  که من تفاوتی ایجاد کردم، و این دنیا خواهد دید
 • 1:59 - 2:03
  من اینجا بودم.
 • 2:03 - 2:06
  زندگی کردم، عشق ورزیدم
 • 2:06 - 2:10
  اینجا بودم.
 • 2:10 - 2:15
  هر کاری را که خواستم انجام دادم... انجامشان دادهام...
 • 2:15 - 2:20
  و بیشتر از آن چیزی بود که فکر میکردم باشد
 • 2:20 - 2:25
  نشانهام را خواهم گذاشت تا همه بدانند
 • 2:25 - 2:29
  من اینجا بودم.
 • 2:29 - 2:32
  زندگی کردم، عشق ورزیدم
 • 2:32 - 2:35
  من اینجا بودم.
 • 2:35 - 2:41
  هر کاری را که خواستم انجام دادم... انجامشان دادهام...
 • 2:41 - 2:46
  و بیشتر از آن چیزی بود که فکر میکردم باشد
 • 2:46 - 2:51
  نشانهام را خواهم گذاشت تا همه بدانند
 • 2:51 - 2:54
  من اینجا بودم.
 • 2:54 - 2:58
  فقط میخواهم که آنها بدانند
 • 2:58 - 3:01
  که من همه چیزم را فدا و نهایت تلاشم را کردم
 • 3:01 - 3:05
  تا برای کسی کمی شادی بیاورم
 • 3:05 - 3:10
  این دنیا را جای کمی بهتری کردم فقط به خاطر اینکه...
 • 3:10 - 3:16
  من اینجا بودم.
 • 3:16 - 3:21
  من اینجا بودم.
 • 3:21 - 3:24
  زندگی کردم، عشق ورزیدم
 • 3:24 - 3:28
  من اینجا بودم.
 • 3:28 - 3:33
  هر کاری را که خواستم انجام دادم... انجامشان دادهام...
 • 3:33 - 3:38
  و بیشتر از آن چیزی بود که فکر میکردم باشد
 • 3:38 - 3:43
  نشانهام را خواهم گذاشت تا همه بدانند
 • 3:43 - 3:47
  من اینجا بودم.
 • 3:47 - 3:50
  زندگی کردم، عشق ورزیدم
 • 3:50 - 3:53
  من اینجا بودم.
 • 3:54 - 3:56
  *انجام دادم* - انجام دادم - *انجام دادهام*
 • 3:56 - 4:00
  من اینجا بودم.
 • 4:00 - 4:03
  *زندگی کردم* - زندگی کردم - *زندگی کردم*
 • 4:03 - 4:06
  من اینجا بودم.
 • 4:07 - 4:09
  *انجام دادم* - انجام دادم - *انجام دادهام*
 • 4:09 - 4:13
  من اینجا بودم.
 • 4:21 - 4:25
  [تشویق و تحسین حضار]
 • 4:25 - 4:32
  (شما چه خواهید کرد؟ whd-iwashere.org )
 • 4:32 - 4:34
  زیرنویس از داوطلبین سایت amara.org
  سینا و kimiA
Title:
اینجا بودم (اجرای روز جهانی بشردوستی سازمان ملل متحد)
Description:

موزیک ویدیو بیانسه، اجرای "اینجا بودم".
(C) 2012 Columbia Records, a Division of Sony Music Entertainment www.whd-iwashere.org

more » « less
Video Language:
English
Team:
World Humanitarian Day
Duration:
04:00

Persian subtitles

Revisions Compare revisions