Return to Video

اینجا بودم (اجرای روز جهانی بشردوستی سازمان ملل متحد)

 • 0:35 - 0:41
  می خواهم ردپایم را روی شن های زمانه ثبت کنم
 • 0:41 - 0:48
  می دانم چیزهایی بوده است...و چیزهایی را نیز من به جا خواهم گذاشت
 • 0:48 - 0:55
  وقتی که این دنیا را ترک می کنم...می دانم پشیمان نخواهم بود
 • 0:55 - 1:01
  چیزی برای به یادآورده شدن به جا بگذار...تا آنها تو را فراموش نکنند
 • 1:01 - 1:05
  من اینجا بودم...
 • 1:05 - 1:07
  زندگی کردم...عشق ورزیدم
 • 1:07 - 1:11
  من اینجا بودم...
 • 1:11 - 1:17
  هر کاری را که قصدا داشتم انجام دادم...انجام دادم...
 • 1:17 - 1:22
  و بیشتر از آن چیزی که فکر می کردم بود...
 • 1:22 - 1:26
  نشانه ام را بر روی آن ها خواهم گذاشت تا همه بدانند...
 • 1:26 - 1:32
  من اینجا بودم...
 • 1:34 - 1:40
  می خواهم بگویم که من هر روز را زندگی کردم...تا مردم...
 • 1:40 - 1:47
  می دانم که در زندگی هر کسی سهمی داشتم...
 • 1:47 - 1:53
  قلب هایی که لمس کردم...نشانه ای خواهد بود...بر رفتن من
 • 1:53 - 1:59
  که من تفاوت ایجاد کردم...و دنیا خواهد دید
 • 1:59 - 2:03
  من اینجا بودم...
 • 2:03 - 2:06
  زندگی کردم...عشق ورزیدم...
 • 2:06 - 2:10
  اینجا بودم...
 • 2:10 - 2:15
  هر کاری را که قصدا داشتم انجام دادم...انجام دادم...
 • 2:15 - 2:20
  و بیشتر از آن چیزی که فکر می کردم بود...
 • 2:20 - 2:25
  نشانه ام را بر روی آن ها خواهم گذاشت تا همه بدانند...
 • 2:25 - 2:29
  اینجا بودم...
 • 2:29 - 2:32
  زندگی کردم...عشق ورزیدم...
 • 2:32 - 2:35
  اینجا بودم...
 • 2:35 - 2:41
  هر کاری را که قصدا داشتم انجام دادم...انجام دادم...
 • 2:41 - 2:46
  و بیشتر از آن چیزی که فکر می کردم بود...
 • 2:46 - 2:51
  نشانه ام را بر روی آن ها خواهم گذاشت تا همه بدانند...
 • 2:51 - 2:54
  اینجا بودم...
 • 2:54 - 2:58
  فقط می خواهم که آنها بدانند...
 • 2:58 - 3:01
  که من همه ی تلاشم را کردم...
 • 3:01 - 3:05
  که کسی را خوشحال کنم...
 • 3:05 - 3:10
  این دنیا را کمی جای بهتری کردم...فقط به خاطر اینکه...
 • 3:10 - 3:16
  من اینجا بودم...
 • 3:16 - 3:21
  من اینجا بودم...
 • 3:21 - 3:24
  زندگی کردم...عشق ورزیدم...
 • 3:24 - 3:28
  اینجا بودم...
 • 3:28 - 3:33
  هر کاری را که قصدا داشتم انجام دادم...انجام دادم...
 • 3:33 - 3:38
  و بیشتر از آن چیزی که فکر می کردم بود...
 • 3:38 - 3:43
  نشانه ام را بر روی آن ها خواهم گذاشت تا همه بدانند...
 • 3:43 - 3:47
  من اینجا بودم...
 • 3:47 - 3:50
  زندگی کردم...عشق ورزیدم...
 • 3:50 - 3:53
  من اینجا بودم...
 • 3:54 - 3:56
  انجام دادم...تمام شد...
 • 3:56 - 4:00
  من اینجا بودم...
 • 4:32 - 4:34
  kimiA
 • Not Synced
  زندگی کردم...عشق ورزیدم...
 • Not Synced
  زندگی کردم...عشق ورزیدم...
 • Not Synced
  من اینجا بودم...
Title:
اینجا بودم (اجرای روز جهانی بشردوستی سازمان ملل متحد)
Description:

Help us caption and translate this song for the UN. These subtitles and translations will be used around the world as part of World Humanitarian Day. Let's get as many languages as we can!

more » « less
Video Language:
English
Team:
World Humanitarian Day
Duration:
04:00

Persian subtitles

Revisions Compare revisions