< Return to Video

آشنایی با TEDx

 • 0:02 - 0:07
  از کنیا تا کلمبیا، از عراق تا کره،
 • 0:07 - 0:11
  در زاغهنشینها، در مدارس، در زندانها و در سالنهای سینما،
 • 0:11 - 0:14
  هر روز، افرادی در رویدادهای TEDx در سراسر جهان گردهم میآیند.
 • 0:14 - 0:19
  تا بهترین ایدههایی که در جامعهی اطرافشان میجوشد را بشنوند.
 • 0:19 - 0:25
  امروز، شما بخشی از یک گفتمان جهانی دربارهی آیندهی مشترکمان هستید.
 • 0:26 - 0:29
  پس این TEDx چیست؟
 • 0:29 - 0:32
  TEDx ابتکاری از همایش TED است،
 • 0:32 - 0:35
  غیرانتفاعی و وقفشده برای ایدههایی که ارزش گسترش یافتن دارند.
 • 0:35 - 0:40
  ما گواهیهای رایگانی را میدهیم تا اجازه دهیم رویدادهای شبیه TED به صورت جهانی گسترش یابند.
 • 0:40 - 0:45
  این رویداد امروز بر اساس قالب و ایدهآلهای همایش TED است؛
 • 0:45 - 0:49
  ولی به طور مستقل به وسیلهی جامعهی محلی شما سازماندهی میشود.
 • 0:49 - 0:51
  پس لطفا مطمئن شوید که از تیم داوطلبان تشکر کنید
 • 0:51 - 0:54
  که به سختی برای رویداد امروز کار کردند.
 • 0:54 - 1:00
  این، ایدهها، فداکاری و وقتگذاشتن آنهاست که همهی اینها را ممکن کرد.
 • 1:00 - 1:03
  آنها هستند که با تمام سخنرانها هماهنگیهای لازم را کردهاند و البته نظراتی که امروز خواهید شنید
 • 1:03 - 1:09
  متعلق به آن سخنرانها است، نه الزاما مربوط به TED.
 • 1:09 - 1:13
  امیدواریم سخنرانی آنها جرقهی بحثی جذاب را بین شما ایجاد کند.
 • 1:13 - 1:16
  امروزه وقتِ کنجکاوی و شک کردن در چیزهاست.
 • 1:16 - 1:23
  برای صراحت و برای تفکر انتقادی، برای الهامبخشی و برای عمل کردن.
 • 1:23 - 1:27
  هر چه بیشتر به آن وارد شوید، بیشتر از آن بهره خواهید برد.
 • 1:28 - 1:31
  و حالا، به سوی شروع برنامه!
Title:
آشنایی با TEDx
Description:

TEDx انجمنی بین‌المللی است که رویدادهای در قالب TED را هر جا و همه جا سازمان‌دهی می‌کند -این همایش‌ها به صورت محلی برگزار می‌شوند؛ ولی ایده‌هاشان در سطح جهانی مطرح می‌شود. سخنرانی‌ها را در tedxtalks.ted.com ببینید یا رویدادی را در منطقه‌ی خود از طریق ted.com/tedx بیابید. تهیه‌ی ویدیو از Wondros

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
01:41
b a approved Persian subtitles for An intro to TEDx
b a edited Persian subtitles for An intro to TEDx
Mana Ahmady accepted Persian subtitles for An intro to TEDx
Mana Ahmady edited Persian subtitles for An intro to TEDx
Sina Pourasgari added a translation

Persian subtitles

Revisions