Return to Video

طبیعت در حال حاضر

 • 0:02 - 0:04
  این یک تمرین نیست.
 • 0:04 - 0:07
  اسم من گرتا تونبرگ است.
 • 0:07 - 0:10
  ما در ابتدای یک انقراضجمعی زندگی میکنیم.
 • 0:11 - 0:14
  اقليم ما درحالفروپاشی است.
 • 0:14 - 0:18
  کودکانی مثل من تحصیلات خود را بخاطر اعتراض ترک میکنند.
 • 0:19 - 0:21
  اما ما هنوز میتوانیم این مسئله را حلکنیم.
 • 0:21 - 0:23
  شما هنوز میتوانید این مسئله را حلکنید.
 • 0:23 - 0:27
  برای نجاتیافتن، باید مصرف سوختهای فسیلی را متوقف کنیم، اما این به تنهایی کافینخواهدبود.
 • 0:27 - 0:30
  در مورد بسیاری از راهحلها صحبتشدهاست ، اما در مورد راهحلی که اکنون درمقابل
 • 0:30 - 0:33
  ماست، چطور؟
 • 0:33 - 0:35
  دوستم جورج توضیح میدهد.
 • 0:36 - 0:38
  یک ماشین جادویی وجود دارد که کربن هوا را جذب میکند،
  هزینه کمی دارد و خودش،
 • 0:38 - 0:43
  خودش را میسازد.
 • 0:43 - 0:44
  این ماشین، درخت نامدارد.
 • 0:44 - 0:46
  درخت نمونهایی از راهحل طبیعی اقلیمی است.
 • 0:47 - 0:48
  جنگلهاي ماندابي، خزههای زغال سنگ نارس،
  جنگلها ، باتلاقها ، کفدریاها، جنگلهای کتانجک،
  باتلاقها ، صخرههای مرجانی، همگی
 • 0:48 - 0:49
  کربن را از هوا جذب میکنند ومانع از خروج آن میشوند.
 • 0:49 - 0:54
  طبیعت ابزاری است که میتوانیم از آن
  برای ترمیم اقلیم نابسامان خود بهرهببریم.
 • 0:54 - 0:57
  این راه حلهای طبیعی اقلیمی میتوانند به تغییرات عمده منجر شوند.
 • 0:57 - 0:59
  جالبه، نه؟
 • 0:59 - 1:03
  اما تنها درصورتی که ما از مصرف سوختهای فسیلی دست بکشیم.
 • 1:03 - 1:08
  دیوانه کننده ترین قسمت ماجرا این است
  که درحال حاضرما این راه حلها نادیده میگیریم..
 • 1:09 - 1:12
  ما هزاران بار بیشتر صرف یارانه
  های جهانی سوختهای فسیلی میکنیم تا
 • 1:12 - 1:14
  راه حلهای مبتنی بر طبیعت
 • 1:14 - 1:18
  سهم راه حلهای طبیعی تنها دودرصد
 • 1:20 - 1:22
  از تمامی پولی است که صرف
 • 1:22 - 1:24
  مقابله با فروپاشی اقلیمی میشود.
 • 1:26 - 1:31
  این پول متعلق به شماست که از
  مالیات و پس اندازتان حاصلمیشود.
 • 1:31 - 1:33
  عجیبتراز هم اینکه در حال حاضرکه ما به
  طبیعت بیشتر ازهر زمان دیگری نیازداریم
 • 1:33 - 1:35
  سریعتر از هر زمان دیگری
  درحال نابودی آن هستیم.
 • 1:35 - 1:39
  درهر روز، بیش از 200 گونه جانوری در خطر انقراض قرار میگیرند.
 • 1:39 - 1:41
  بخش اعظم یخهای قطبی ذوب شدهاند
 • 1:41 - 1:43
  تعداد پرشماری از حیوانات وحشی منقرض شدهاند
 • 1:44 - 1:45
  بخش اعظمی از خاک نابود شده است
 • 1:45 - 1:47
  خب، وظیفه ی ما چیست؟
 • 1:47 - 1:50
  وظیفه ی شما چیست؟
 • 1:50 - 1:54
  ساده است، ما باید محافظت ، ترمیم و تأمین اعتبار کنیم.
 • 1:54 - 1:57
  محافظت
 • 1:57 - 1:59
  جنگلهای استوایی باسرعتی معادل
 • 1:59 - 2:01
  30 زمین فوتبال در هر دقیقه در حال کوچکتر شدهاند
 • 2:01 - 2:03
  درجاییکه طبیعت وظیفهی حیاتی را انجام میدهد،
  ما باید از آن محافظت کنیم.
 • 2:03 - 2:04
  ترمیم
 • 2:04 - 2:05
  بخش اعظمی از سیاره ما تخریب شدهاست.
 • 2:05 - 2:06
  اما طبیعت میتواند بازسازی کند
 • 2:06 - 2:07
  و ما میتوانیم به اکوسیستمها کمککنیم تا تعادل از دسترفته خود را بازیابند.
 • 2:07 - 2:09
  تاًمین اعتبار
 • 2:09 - 2:10
  ما باید دست از تامین اعتبارکارهایی که طبیعت را به نابودی میکشند، برداریم
 • 2:10 - 2:11
  کارهایی را تامین اعتبار کنیم که به آن کمک میکنند
 • 2:11 - 2:13
  به همین راحتی.
 • 2:13 - 2:16
  محافظت، ترمیم، تاًمین اعتبار
 • 2:16 - 2:19
  این راهحل ها درهمهجا قابل اجراست.
 • 2:19 - 2:21
  بسیاری از افراد ازپیش تر شروع به پیادهکردن راهحلهایی اقلیمی کردهاند.
 • 2:21 - 2:22
  ما باید این راهحلها را درمقیاس بزرگ پیادهکنیم.
 • 2:22 - 2:25
  شما میتوانید در آن نقش داشتهباشید.
 • 2:25 - 2:27
  به افراد راًی بدهید که مدافع طبیعت هستند.
 • 2:27 - 2:30
  این فیلم را به اشتراک بگذارید.
 • 2:31 - 2:32
  درباره آن صحبت کنید.
 • 2:33 - 2:36
  درسرتاسرجهان، جنبشهایی بزرگ
  در دفاع از طبیعت شکلگرفتهاست.
 • 2:36 - 2:38
  به آنها ملحق شوید!
 • 2:39 - 2:41
  همه چیزدر نظر گرفتهمیشود.
 • 2:41 - 2:42
  فعالیتهای شما در نظرگرفتهمیشود.
Title:
طبیعت در حال حاضر
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:41

Persian subtitles

Revisions Compare revisions