Return to Video

Why I translate TEDTalks

 • 0:03 - 0:05
  [ک.سرکیسیان]
  من ترجمه کردن سخنرانیهای تد را
 • 0:05 - 0:09
  بعد از دیدن سخنرانی ویلیام کامکوامبا
  .درباره رسیدن به آرزوها، شروع کردم
 • 0:09 - 0:11
  .و با پسرم در این باره صحبت کردم
 • 0:11 - 0:14
  :او حرفم را باور نمی کرد، بهم گفت
  ".ولی او که از مدرسه اخراج شده"
 • 0:14 - 0:16
  اون که انگلیسی بلد نیست"
  "این کار چطور ممکنه؟
 • 0:16 - 0:18
  پس من به خودم گفتم
  ".من این رو ترجمه میکنم"
 • 0:18 - 0:22
  ".میخوام بتونه تک تک کلمات رو بخونه"
 • 0:22 - 0:25
  [دبلیو.دیویس]
  زبان فقط مجموعهای از واژهها
 • 0:25 - 0:27
  .یا مجموعهای از قواعد دستور زبان نیست
 • 0:27 - 0:29
  .زبان پرتوی از روح انسان است
 • 0:29 - 0:34
  وسیلهای است که روح هر فرهنگ میتواند
  .به وسیله آن به دنیای مادی بیاید
 • 0:34 - 0:37
  هرکاری که ما در تد انجام میدهیم
  با همان انگیزه و هدف
 • 0:37 - 0:39
  که گسترش و انتشار ایده هاست
  .به پیش میرود
 • 0:39 - 0:42
  و اگر هدف شما گسترش و منتشر کردن
  ایدههاست در نقطهای از کار
 • 0:42 - 0:44
  با این واقعیت روبرو میشوید که
  .فقط دارید به زبان انگلیسی صحبت میکنید
 • 0:44 - 0:48
  ریشه اصلی کاری که ما انجام میدهیم
  .مربوط به در ارتباط بودن است
 • 0:48 - 0:49
  افراد خیلی زیادی هستند
 • 0:49 - 0:52
  که میتوانند عضو گروهی باشند که بتوانند
  آینده بهتری برای همگان بسازند
 • 0:52 - 0:55
  .این دیوانگیست که آنها را نادیده بگیریم
 • 0:55 - 0:59
  ک.آپارتا] من در نامهای نوشتم که این]
  سخنرانیها باید برای ناشنوایان
 • 0:59 - 1:02
  زیرنویس داشته باشد و همچنین باید برای
  .مردمان دیگر کشورها هم ترجمه شود
 • 1:02 - 1:03
  حتما یک نفر هست
 • 1:03 - 1:06
  که درباره یک سخنرانی خاص
  اشتیاق داشته باشد
 • 1:06 - 1:09
  و بخواهد زیرنویس آن سخنرانی برای زبانی
  .که به آن صحبت میکند وجود داشته باشد
 • 1:09 - 1:12
  در ابتدا من کار ترجمه را
  بخاطر خواهرم شروع کردم
 • 1:12 - 1:13
  او با پدر و مادرم
 • 1:13 - 1:17
  در یک شهر خیلی کوچک در قزاقستان
  زندگی میکند. جایی که من اهل آنجا هستم
 • 1:17 - 1:21
  و او فرصتهای زیادی
  .برای کشف دنیا بدست نمیاره
 • 1:21 - 1:24
  ولی بعدا، من متوجه شدم
  .که این تنها برای خانوادهی من نیست
 • 1:24 - 1:28
  هرکس که به زبان ازبکی صحبت کنه
  .میتونه از اون استفاده کنه
 • 1:28 - 1:33
  ام.پاگل] فقط وقتی بالها باز بشن]
  .گنبدآسمان برای پرنده قابل استفاده میشه
 • 1:33 - 1:36
  زبان قلمرو همکاری را برای
  بکارگیری ما انسانها ممکن ساخت
 • 1:36 - 1:39
  همه سخنرانان ما در تد
  .در رشته تخصصی خود پیشرو هستند
 • 1:39 - 1:41
  .و بنابراین در زبان پیشرو هستند
 • 1:41 - 1:45
  پس خیلی از اصطلاحاتی که آنها استفاده
  .میکنند را نمیتوان در فرهنگ لغت پیدا کرد
 • 1:45 - 1:48
  در واقع برای درست ترجمه کردن یک
  سخنرانی تد باید تحقیقات زیادی انجام بشود
 • 1:48 - 1:51
  ،بسته به اینکه چقدر فنی است
  و باید چه تعداد واژه را جستجو کرد
 • 1:51 - 1:53
  .میتونه تا ۱۰ ساعت از آدم وقت بگیره
 • 1:53 - 1:56
  من درباره سخنران و
  ،کتابهایش مطالعه میکنم
 • 1:56 - 1:58
  .که بتونم کل مطلب رو متوجه بشم
 • 1:58 - 2:00
  ،بدلیل وجود این جامعه مترجمین
 • 2:00 - 2:03
  ما یکدفعه این امکان رو داریم
  که بهترین ایدهها رو بدست بیاریم
 • 2:03 - 2:05
  ایدههایی که از سخنرانانی که
  .به هر زبانی صحبت میکنند میآید
 • 2:05 - 2:08
  و اون ایدهها رو به دنیای
  انگلیسی زبان ها میآوریم
 • 2:08 - 2:16
  ،و ورای آن
 • 2:16 - 2:19
  و به آنها نشان میدهیم که هیچ چیزی
  -شکننده تر از مرزها نیست
 • 2:19 - 2:23
  .و اینکه آن ایدهها مرزی ندارند
 • 2:23 - 2:28
  من ترجمه میکنم چون میخواهم افراد بیشتری
  .به این ایدهها دسترسی داشته باشند
 • 2:28 - 2:31
  این یک رفتار سخاوتمندانه
  از سوی بسیاری از افراد است
 • 2:31 - 2:33
  .به اشتراک گذاشتن دانش
 • 2:33 - 2:37
  ،برای الهام بخشیدن به مردم
  .برای دادن امید به بعضی از افراد
 • 2:37 - 2:41
  .این چیزهای زیادی رو در دنیا تغییر میده
Title:
Why I translate TEDTalks
Description:

TED's Open Translation Project: 9,000+ translators, 88 languages, nearly 30,000 volunteer-contributed translations of TEDTalks. Hear from some of TED's volunteers about why they choose to translate TEDTalks for the world. Learn more: http://www.ted.com/translate

Thanks to the following volunteers for providing subtitles:

Albanian:
Helena Bedalli & Spartak Ferrollari

Arabic:
Anwar Dafa-Alla & Khalid Marbou

Bulgarian:
Mihail Stoychev & Kaloyana Milinova

Chinese (Simplified):
Jenny Yang & Zhihua Dong

Chinese (Traditional):
Bill Hsiung & Coco Chen

Croatian:
Katarina Smetko & Marija Marčetić

Czech:
Jan Kadlec & Mirek Mráz

Dutch:
Els De Keyser & Christel Foncke

English:
Krystian Aparta & Anna Obarzanowska

Esperanto:
James Piton & Leo de Cooman

French:
Anna Cristiana Minoli & Elisabeth Buffard

German:
Katja Tongucer & Judith Matz

Greek:
Dimitra Papageorgiou & Theodora Apostolopoulou

Hindi:
Gaurav Gupta & Sakshi Mittal

Hungarian:
Krisztian Stancz & Anna Patai

Indonesian:
Antonius Yudi Sendjaja & Wahyu Perdana Yudistiawan

Italian:
Anna Cristiana Minoli & Elena Montrasio

Japanese:
Yasushi Aoki & Yuki Okada

Korean:
InHyuk Song & Hugh Hyung-uk Choi

Persian:
Soheila Jafari & Bidel Akbari

Polish:
Krystian Aparta & Kinga Skorupska

Portuguese (Brazil):
Moema Schlochauer & Elena Crescia

Romanian:
Magda Marcu & Delia Bogdan

Russian:
Aliaksandr Autayeu & Olga Dmitrochenkova

Serbian:
Ivana Korom & Marija Stepanović

Slovenian:
Matej Divjak & Klavdija Černilogar

Spanish:
Sebastian Betti & Amaranta Heredia Jaén

Swedish:
Matti Jääaro & Pia Bergqvist

Turkish:
Ahmet Yukselturk & Meriç Aydonat

Urdu:
Neelma Mumtaz & Shahiryar Khan

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
03:00
TED Translators admin edited Persian subtitles for Why I translate TEDTalks
TED edited Persian subtitles for Why I translate TEDTalks
Amara Bot edited Persian subtitles for Why I translate TEDTalks
Amara Bot added a translation

Persian subtitles

Revisions Compare revisions