< Return to Video

Charles Gaines: Systems & Structures

 • 0:00 - 0:04
  (សំេលងតន្ត្រីយឺត)
 • 0:06 - 0:09
  (សំេលងជើងដើរ)
 • 0:09 - 0:11
  (សំេលងព្យាណូ)
 • 0:12 - 0:17
  (ចុចឃីព្យាណូ) (សំលេងម៉ែតទ្រូណូម)
 • 0:18 - 0:21
  (សំេលងឧបករណ៍)
 • 0:32 - 0:34
  ខ្ងុំមិនគូរគំនូរហើយក៏មិនធ្វើរូបចម្លាក់ដែរ។
 • 0:34 - 0:39
  អ្វីដែលកើតឡើងគឺខ្ងុំធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងគំនូរ
 • 0:39 - 0:43
  និងការថត, គូរ, និងរួមបញ្ចូល អ្នកដឹង,
 • 0:43 - 0:46
  វត្ថុធាតុ: ឈើ ឬ លោហៈ ជាដើម។
 • 0:46 - 0:50
  ដើម្បីស្នើនិងអភិវឌ្ឍបែបបទនិងគំនិត
 • 0:50 - 0:52
  តាមវត្ថុធាតុនានា។
 • 0:52 - 0:53
  (សំេលងតន្ត្រីយឺត)
 • 0:53 - 0:56
  អ្នកអាចបង្កើតសិល្បៈជាមួយវត្ថុធាតុជាច្រើន,
 • 0:56 - 0:58
  ហើយអ្នកក៏មិនចាំបាច់រៀនគូររូបដែល,
 • 0:58 - 1:01
  និងរៀនពីរបៀបលាបដើម្បីក្លាយជាសិល្បករ ។
 • 1:01 - 1:04
  (សំេលងតន្ត្រីយឺត)
 • 1:06 - 1:07
  ខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីគំនូរ
 • 1:07 - 1:09
  ហើយខ្ងុំបានរកឃើញដំណើរការទាំងមូល
 • 1:09 - 1:12
  របស់គំនូរ មិនមានន័យច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំ។
 • 1:12 - 1:14
  វាមាន អារម្មណ៍លើសលប់
 • 1:14 - 1:16
  ថាអ្វីៗទាំងអស់ គឺតាមច្បាប់ឬគំរោង។
 • 1:16 - 1:19
  មានគំនិតដែលយល់ថាការងារសិល្បៈត្រូវបង្កើតឡើង
 • 1:19 - 1:23
  ពីក្តីស្រមើស្រមៃ និងភាពវៃឆ្លាតរបស់អ្នក។
 • 1:23 - 1:25
  ខ្ញុំជឿពីរឿងថាមានអ្វីជាអព្តន្តញ្ញាណ
 • 1:25 - 1:28
  និងថាមានអ្វីជាក្តីស្រមើស្រមៃ។
 • 1:28 - 1:29
  ខ្ញុំគិតថានេះជាគំនិត
 • 1:29 - 1:33
  ដែលអាចក្លាយជាប្រពៃណី។
 • 1:33 - 1:36
  អ្វីដែលយើងអាចយល់ជាចំនេះដឹង និងអត្ថន័យ
 • 1:36 - 1:40
  មិនមែនជាផលិតផលរបស់ប្រាជ្ញាយើងទេ,
 • 1:40 - 1:43
  ប៉ុន្តែបង្កើតក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងរស់នៅ
 • 1:45 - 1:47
  ដូច្នេះ, ខ្ញុំចង់បង្កើតស្នាដៃដែល
 • 1:47 - 1:51
  ជាផលនៃប្រព័ន្ធជាជាងក្តីស្រមៃ។
 • 1:51 - 1:53
  ផលិតផលដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើហៅថា,
 • 1:53 - 1:54
  ចំការដើមវ៉លណាត់។
 • 1:54 - 1:56
  ខ្ញុំថតរូបភាពដើមវ៉លណាត់ជាច្រើន
 • 1:56 - 2:00
  និងបំលែងដីចំការទៅជាលេខលើជួរក្រដាស។
 • 2:00 - 2:04
  កំនូរស្រមោលនិងប្រើជាស្រទាប់សម្រាប់ទម្រង់
 • 2:04 - 2:05
  ដើមឈើពីលើគ្នា។
 • 2:07 - 2:09
  (សំេលងឧបករណ៍)
 • 2:09 - 2:12
  វាក៏បង្កើតជាភស្តុតាងនៃភាពខុសគ្នា
 • 2:12 - 2:14
  រវាងដើមឈើដែលមិនត្រូវជួរ,
 • 2:14 - 2:19
  និងប្រព័ន្ធដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់ផ្តល់សញ្ញា
 • 2:19 - 2:20
  ពីការផ្លាស់ប្តូរ។
 • 2:27 - 2:29
  ជារបៀប, ដែលខ្ញុំចង់ស្នើសុំ
 • 2:29 - 2:31
  ថារូបភាពខុសគ្នាអាចកើតឡើង
 • 2:31 - 2:34
  ក្នុងប្រព័ន្ធដែលធ្វើឡើងដូចគំនិតផ្សេងៗ
 • 2:34 - 2:36
  ដែលកើតឡើងក្នុងវិស័យផ្សេង:
 • 2:36 - 2:40
  នយោបាយ, ភេទផ្សេងគ្នា, ពូជផ្សេងគ្នា
 • 2:40 - 2:41
  ថ្នាក់ផ្សេងគ្នា។
 • 2:41 - 2:44
  ចំពោះគំនូរ, យើងអាចឃើញពីភាពខុសគ្នាទាំងនោះ
 • 2:44 - 2:47
  គឺបានកសាងដោយប្រព័ន្ធ។
 • 2:47 - 2:50
  ហើយនៅផ្នែកសហគមន៍ និងគោលនយោបាយ,
 • 2:50 - 2:53
  ភាពខុសគ្នាដែលយើងឃើញក៏ត្រូវបានកសាង
 • 2:53 - 2:54
  ដោយប្រព័ន្ធ។
 • 2:56 - 3:01
  (សន្ទនាដែលស្តាប់មិនបាន)
  (លំដាប់សំលេងតូរ្យតន្ត្រី)
 • 3:05 - 3:07
  (តន្ត្រីប្រពៃណី)
 • 3:07 - 3:09
  ខ្ញុំបានធ្វើការលើនិវេទន៍ប័ណ្ណ
 • 3:09 - 3:10
  ជាច្រើនឆ្នាំ។
 • 3:11 - 3:14
  ខ្ញុំជ្រើសរើសនិវេទន៍ប័ណ្ណគោលនយោបាយ
 • 3:15 - 3:19
  ហើយខ្ញុំយកអត្ថបទដើម្បីផ្លាស់ប្តូរតួអក្សរ
 • 3:19 - 3:20
  ទៅជាសទ្ទសញ្ញាតន្ត្រី។
 • 3:23 - 3:26
  ហើយការផ្លាស់ប្តូរជាប្រព័ន្ធធម្មតាអក្សរ A
 • 3:26 - 3:30
  ដល់អក្សរ G ផ្លាស់ប្តូរទៅសទ្ទសញ្ញា A ដល់ G។
 • 3:33 - 3:35
  តួរអក្សរផ្សេងនៅក្នុងអត្ថបទ
 • 3:35 - 3:38
  ក៏ក្លាយជាសំលេងតិច ឬអត់សំលេង។
 • 3:39 - 3:43
  (សំលេងខ្លុយប្រពៃណី)
 • 3:43 - 3:46
  នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យទាំងអស់ដោយប្រឹប្រព័ន្ធ
 • 3:46 - 3:50
  តួរអក្សរក្លាយជាសទ្ទសញ្ញាទៅចង្វាក់តន្ត្រី។
 • 3:52 - 3:54
  អ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញក្នុងពេលនិយាយពី
 • 3:54 - 3:56
  ការងារនេះ គឺមនុស្សមិនជឿថា
 • 3:56 - 3:59
  តន្ត្រីបានបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធព្រាវ។
 • 3:59 - 4:03
  ពិព្រោះខ្ងុំប្រើវិធីដាយធូនិកក្នុងការបកប្រែ
 • 4:03 - 4:06
  និងលំដាប់សំលេងឆ្នៃដើម្បីទំនុកភ្លេង។
 • 4:06 - 4:10
  (តន្ត្រីប្រពៃណីបន្ត)
 • 4:10 - 4:13
  (ទស្សនិកជនទះដៃ)
 • 4:14 - 4:16
  គំរោងនេះមានរយៈពេលជាង១០ឆ្នាំ
 • 4:16 - 4:20
  តាំងពីមុនដំបូង និងជាដូចរ៉ូលឺខូស្ទឺ។
 • 4:20 - 4:22
  ញឹកញាប់ យើងគិតថាវាមិនអាចកើតឡើង,
 • 4:22 - 4:24
  ប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េច ចុងក្រោយយើងនៅទីនេះ។
 • 4:25 - 4:28
  ពេលខ្ញុំចាប់ផ្តើមគំរោង, ចលនាជីវិតស្បែកខ្មៅ
 • 4:28 - 4:30
  Ferguson, ចាប់ផ្សាយក្នុងសាព័តមាន
 • 4:30 - 4:34
  ហើយខ្ញុំចង់ស្វែងយល់ចំណុចសំខាន់
 • 4:34 - 4:38
  ឬបញ្ហាដែលធ្វើឲរឿងនេះនៅតែបន្តកើតឡើង។
 • 4:39 - 4:43
  (ភ្លេងប្រពៃណីសុីមហ្វនី)
 • 5:07 - 5:11
  ជាពិសេសនិវេទន៍ប័ណ្ណ៤នេះ
 • 5:11 - 5:14
  យើងជ្រើសរើសការសំរេចចិត្តពី ត្រេត ស្គត,
 • 5:14 - 5:17
  ពីការសំរេចតុលាការកំពូលសម្រាប់អត្ថបទ។
 • 5:19 - 5:22
  ត្រេត និង ហារ៉េត ស្គតកើតជាក្នុងភាពជាទាសករ
 • 5:22 - 5:24
  ហើយប្តឹងដើម្បីសេរីភាព
 • 5:24 - 5:27
  និងមតិភាគច្រើនគឺ, ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹង,
 • 5:27 - 5:29
  អ្នកត្រូវតែមានសញ្ញាត្តិ។
 • 5:29 - 5:31
  ហើយគាត់ថា,វាមិនអាចសម្រាប់ ត្រេត និង ហារ៉េត
 • 5:31 - 5:33
  ចូលសញ្ញាត្តិ
 • 5:33 - 5:34
  ពិព្រោះពួកគេមិនមែនស្បែកស។
 • 5:35 - 5:38
  បន្ទាប់មកមានអត្ថបទពីលោកហ្វ្រេត្រីក ដូក្លាស
 • 5:38 - 5:40
  ឆ្លើបតបទៅការសម្រេចចិត្តរបស់ដ្រេក ស្គត។
 • 5:40 - 5:41
  ហើយ, ខ្ញុំយកផ្នែកនោះ
 • 5:41 - 5:44
  និងបន្ទាប់រៀបចំជាសំលេង។
 • 5:44 - 5:49
  ♪ឮខ្លាំងនិងត្រេកអរដែលយើងបានប្រាប់ថា♪
 • 5:49 - 5:54
  ♪សំណួរពីទាសករបានដោះស្រាយជារៀងរហូត♪
 • 5:57 - 5:58
  ខ្ញុំគិតថាចំនួនទាំងអស់បានភ្ជាប់គ្នា
 • 5:58 - 6:01
  យ៉ាងល្អនិងអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ន។
 • 6:01 - 6:04
  បញ្ហាដដែលកំពុងតែបន្តកើតឡើង។
 • 6:04 - 6:07
  ប្រព័ន្ធច្បាប់នៅផ្អែកលើតក្កវិជ្ជា,
 • 6:07 - 6:08
  និងបែបបទនៃការនិយាយ។
 • 6:08 - 6:10
  (តន្ត្រីសុីមហ្វនី និងការច្រៀងបន្ត)
 • 6:10 - 6:15
  អ្នកនឹងឃើញពីការខុសគ្នារវាងច្បាប់ទៅនិង
 • 6:15 - 6:16
  បទពិសោធន៍នៃការរស់នៅរបស់មនុស្ស
 • 6:16 - 6:18
  ដែលរស់នៅក្រោមច្បាប់នោះ។
 • 6:18 - 6:23
  ♪យើងមិនអាចប្តូរការចាប់បាច់របស់ធម្មជាតិ♪
 • 6:23 - 6:26
  (តន្ត្រីសុីមហ្វនី និងការច្រៀងបន្ត)
 • 6:26 - 6:31
  ♪ការចាប់បាច់របស់ធម្មជាតិ♪
 • 6:31 - 6:35
  ♪គាត់មិនអាចធ្វើអាក្រក់ល្អនិងល្អអាក្រក់♪
 • 6:47 - 6:51
  (តន្ត្រីកន្ទ្រាក់អារម្មណ៍)
 • 6:54 - 6:57
  ខ្ញុំចង់ដឺងពីសារពើរុក្ខជាតិជីវិតយ៉ាងណា
 • 6:57 - 7:00
  ក្នុងថែមស៉្វែរមុនពេលទីក្រុងត្រូវបានបង្កើត។
 • 7:00 - 7:02
  យើងឃើញភាពជាធម្មតារបស់ដើមរុក្ខជាតិ
 • 7:02 - 7:03
  គឺដើមឈើទាល។
 • 7:03 - 7:07
  (តន្ត្រីកន្ទ្រាក់អារម្មណ៍បន្ត)
 • 7:09 - 7:12
  ចរិកលក្ខណៈមួយរបស់មូលិនិយមគឺ
 • 7:12 - 7:14
  វាជីក, ប្តូរ និងយករបស់របរចេញ។
 • 7:15 - 7:18
  ការទទួលស្គាល់ដីរបស់ជនជាតិដើមអាមេរិក
 • 7:18 - 7:19
  គឺជាទំរង់នៃការជីកគាស់,
 • 7:20 - 7:24
  ប៉ុន្តែថែមស្វ៉ែរគឺជាភាពទូទៅរបស់មូលិនិយម។
 • 7:24 - 7:25
  ដូច្នេះ, គំណិតរបស់ខ្ញុំគឺ
 • 7:25 - 7:29
  ដាក់ឈើច្រាសចុះក្រោមគឺជាកាយវិការរំលឹកយើងថា
 • 7:29 - 7:31
  ទីកន្លែងនេះបានកើតឡើងជា
 • 7:31 - 7:34
  លទ្ធផលនៃការដកចេញអ្វីដែលនៅទីនោះ។
 • 7:40 - 7:44
  (តន្ត្រីសុីមហ្វនីអាថ៏កំបាំង)
 • 7:44 - 7:46
  ចលនាចង្វាក់គឺជាគំរោងក្នុងគម្រោងជាច្រើន
 • 7:46 - 7:48
  ដែលបង្រ្គប់តម្លៃជើងសារនេះ។
 • 7:48 - 7:50
  ប្រធានបទសំខាន់គឺប្រវត្តិសាស្ត្រទាសករ
 • 7:50 - 7:52
  និងគំណិតអំពីផលិតិផល។
 • 7:52 - 7:54
  ពួកគេកំពុងធ្វើការច្រើនមុននឹងតេសសម្លេង។
 • 7:54 - 7:55
  គេនឹងតេសច្រវ៉ាក់។
 • 7:55 - 8:00
  (សន្ទនាមិនច្បាស់លាស់)
  (តន្ត្រីកន្ទ្រាក់អារម្មណ៍យឺត)
 • 8:03 - 8:06
  (សំេលងច្រវ៉ាក់)
 • 8:09 - 8:13
  ចង្វាក់ច្រវ៉ាក់គឺរចនាសម្ព័ន្ធ, នាវាម្យ៉ាង
 • 8:13 - 8:15
  ហើយវាតម្រូវឲនៅក្បែរទន្លេរ,
 • 8:17 - 8:19
  សិរីរៈទឹក, គឺជួយឲជំនួញកើតឡើង។
 • 8:21 - 8:23
  អ្វីដែលអ្នកគិតថាជាដំបូល,
 • 8:23 - 8:25
  អ្នកនឹងឃើញច្រវ៉ាក់ប្រហែលជា១០០ហ្វូត។
 • 8:27 - 8:29
  ច្រវ៉ាក់រចនាដើម្បីធ្វើចលនាពីស្រទាប់ពីរ។
 • 8:31 - 8:33
  ចលនាវាគឺដើម្បីភ្ជាប់
 • 8:33 - 8:34
  ជាមួយនិងខ្សែទឹកទន្លេរ។
 • 8:39 - 8:43
  ពេលអ្នកដើរចូលនាវា, នៅខាងក្រោមច្រវ៉ាក់,
 • 8:43 - 8:46
  យើងចង់បានបទពិសោធន៍នៃការបំភ័យ។
 • 8:46 - 8:48
  ច្រវ៉ាក់មានប្រវែងតែ៤ហ្វីត
 • 8:48 - 8:50
  នៅលើមនុស្សដែលមានកំពស់៦ហ្វីត។
 • 8:50 - 8:52
  ដោយសារតែច្រវ៉ាក់នេះធំ,
 • 8:52 - 8:55
  យើងសង្ឃឹមថាវានឹងធ្វើឲមានសម្លេងច្រើន។
 • 8:55 - 8:59
  (សម្លេងច្រវ៉ាក់)
 • 9:21 - 9:24
  វាជាយុទ្ធសាស្រ្តល្ខោនដោយចេតនា
 • 9:24 - 9:27
  ដើម្បីបង្កើតកន្លែងអារម្មណ៍ដែលខ្លាំង
 • 9:27 - 9:31
  ឲអ្នកទទួលបានការយល់ចិត្តតាមរយៈរបៀបសប្បដិភ័យ
 • 9:31 - 9:33
  និងការតក់ស្លុតពីនាវាទាសករ។
 • 9:34 - 9:38
  (សម្លេងច្រវ៉ាក់)
 • 9:38 - 9:42
  ការគំរាមគំហែងមានសារសំខាន់ក្នុងការបញ្ជាក់
 • 9:42 - 9:44
  ពីគោលនិយោបាយនៃការរិះគន់។
 • 9:45 - 9:48
  ថារចនាសម្ព័ន្ពនេះគឺជាមូលដ្ឋាន
 • 9:48 - 9:50
  ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក។
 • 9:50 - 9:52
  (តន្ត្រីសុីមហ្វនីលឿន)
 • 9:52 - 9:53
  ខណៈដែលខ្ញុំឈរនៅទីនេះ,
 • 9:53 - 9:56
  ខ្ញុំមិនអាចគេចពីលទ្ធផលនៃប្រវត្តិសាស្រ្ត។
 • 9:57 - 9:58
  តើធ្វើយ៉ាងណាឲពិភពលោកល្អ?
 • 9:58 - 10:00
  តើធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲជីវិតអ្នកទាំងអស់ល្អ?
 • 10:00 - 10:03
  ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាប្រសិនបើវាអាចធ្វើទៅរួច,
 • 10:03 - 10:04
  ប៉ុន្តែនៅពេលរឿងអាក្រក់កើត,
 • 10:04 - 10:07
  យើងគួរតែតវ៉ាពីវាដើម្បីកាត់បន្ថយពួកវា។
 • 10:08 - 10:10
  យើងមិនត្រូវបំភ្លេចពីអ្វីដែលបានដាក់ចូលគ្នា។
 • 10:10 - 10:15
  (តន្ត្រីសុីមហ្វនីលឿនបន្ត)
Title:
Charles Gaines: Systems & Structures
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
10:41

Khmer subtitles

Revisions Compare revisions