Return to Video

May 18 - Why the Kids Stayed in Church

 • 0:01 - 0:04
  អស់រយៈពេលជាង១១០ ឆ្នាំមកហើយ
  ដែលដង្វាយថ្ងៃសប្ប័ទទី១៣
 • 0:04 - 0:06
  បានជួយគាំទ្រដល់
  ព្រះវិហារសេវេនដេយអាត់វេនទីស្ទ
 • 0:06 - 0:08
  ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មតាមទូក
 • 0:08 - 0:09
  តាមយន្តហោះ
 • 0:09 - 0:10
  ព្យាបាលអ្នកមានជំងឺ
 • 0:10 - 0:12
  ផ្តល់ការអប់រំដល់ក្មេងៗ
 • 0:12 - 0:14
  ផ្សាយដំណឹងទៅកន្លែងថ្មីៗ
 • 0:14 - 0:15
  និងបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតមនុស្សជាច្រើន
 • 0:31 - 0:33
  ការលះបង់ស្មោះត្រង់នៃក្រុមជំនុំអាត់វេនទីស្ទ
 • 0:33 - 0:34
  អស់រយៈពេលជាងមួយសតវត្សរ៍
 • 0:34 - 0:37
  បាននាំពន្លឺ និងក្តីសង្ឃឹម
  ទៅពាសពេញក្នុងពិភពលោកទាំងមូល
 • 0:38 - 0:41
  ដង្វាយមួយចំនួនបានជួយគាំទ្រ
  គម្រោងសម្រាប់កុមារៗ
 • 0:42 - 0:45
  ក្នុងឆ្នាំ២០១១ ដង្វាយថ្ងៃសប្ប័ទទី១៣
 • 0:45 - 0:47
  មួយចំនួនត្រូវបានគាំទ្រចំពោះការបកប្រែ
  មេរៀនរបស់កុមារ ដូចជាសៀវភៅជាដើម
 • 0:47 - 0:52
  ទៅជាភាសាក្នុងតំបន់អាមេនី
  អាស៊ែបៃហ្សង់ និងហ្សកហ្ស៊ី
 • 0:52 - 0:53
  ប្រមាណជាងដប់ឆ្នាំក្រោយមក
 • 0:53 - 0:55
  យើងអាចឃើញសម្ភារៈទាំងនេះ
  មានឥទ្ធិពលចំពោះ
 • 0:55 - 0:57
  កុមារៗនៅជំនាន់នោះ
 • 0:57 - 1:00
  Guram គឺជាអ្នកកាត់វីដេអូ
  សម្រាប់ព្រះវិហារអាត់វេនទីស្ទ
 • 1:00 - 1:01
  នៅទីក្រុង Tbilisi រដ្ឋ Georgia
 • 1:02 - 1:06
  មេរៀនបកប្រែពីដង្វាយថ្ងៃសប្ប័ទទី១៣ នៅឆ្នាំ២០១១
 • 1:06 - 1:09
  ក្លាយជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់
 • 1:11 - 1:15
  ខ្ញុំមានអាយុប្រហែលប្រាំបីឆ្នាំ
  ពេលឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំបាននាំទៅព្រះវិហារ
 • 1:17 - 1:20
  នៅពេលនោះមានកុមារមួយក្រុមរួចហើយ
 • 1:20 - 1:22
  ដែលតែងតែរៀនព្រះគម្ពីរយ៉ាងសកម្ម
 • 1:23 - 1:27
  មេរៀនទាំងនេះបានបង្រៀន
  ជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់
 • 1:27 - 1:31
  ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់
  ក្នុងការនាំឱ្យខ្ញុំស្គាល់ព្រះ
 • 1:32 - 1:35
  ជាច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅ ហើយសព្វថ្ងៃនេះ
 • 1:35 - 1:38
  ខ្ញុំចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបម្រើព្រះ
 • 1:39 - 1:43
  បច្ចុប្បន្ន ដោយមានការគាំទ្រពី
  វិទ្យុអាត់វេនទីស្ទពិភពលោក
 • 1:44 - 1:47
  ខ្ញុំរួមចំណែកក្នុងការកាត់តវីដេអូ
 • 1:47 - 1:51
  ខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះនឹងជួយយើងឱ្យធ្វើកិច្ចការ
  ច្រើទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់
 • 1:54 - 1:56
  នៅទីក្រុងហ្សកហ្ស៊ីមួយទៀត
 • 1:56 - 1:59
  នៅក្មេង Lela មិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះព្រះវិហារទេ
 • 1:59 - 2:02
  រហូតដល់មានមេរៀនរចនាឡើងសម្រាប់នាង
 • 2:02 - 2:04
  ដែលធ្វើឲ្យនាងចាប់ផ្តើមចង់ទៅព្រះវិហារ
 • 2:04 - 2:06
  Lela ចាប់ផ្តើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ
 • 2:06 - 2:08
  និងបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមកាន់តែច្រើនក្នុងព្រះវិហារ
 • 2:08 - 2:12
  បច្ចុប្បន្ន នាងជាជំនួយការគ្រូបង្រៀន
  ថ្នាក់សប្ប័ទស្គូលសម្រាប់កុមារ
 • 2:12 - 2:15
  នាងចូលចិត្តប្រាប់អំពីព្រះយេស៊ូវ
 • 2:15 - 2:16
  ដល់យុវជននៅជំនាន់ក្រោយនេះ
 • 2:17 - 2:19
  ថ្នាក់រៀនរបស់កុមារមានសារៈសំខាន់ណាស់
 • 2:19 - 2:22
  ព្រោះកុមារត្រូវការរីកលូតលាស់
  ក្នុងការយល់ដឹងអំពីព្រះ
 • 2:22 - 2:23
  និងរីកចម្រើនក្នុងចំណេះដឹងរបស់ព្រះ
 • 2:23 - 2:26
  ដូច្នេះ ពួកគេអាចនៅជាប់នឹងព្រះវិហារ
  នៅពេលពួកគេធំឡើង
 • 2:27 - 2:31
  សូមអរគុណចំពោះដង្វាយរបស់អ្នក
  នៅថ្ងៃសប្ប័ទទី១៣ ឆ្នាំ២០១១
 • 2:31 - 2:35
  កុមារៗដូចជា Guram និង Lela
  បានធំឡើងដោយស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ
 • 2:35 - 2:38
  និងបន្តជាអ្នករួមចំណែកសកម្ម
  ក្នុងកិច្ចបម្រើការងារទាំងវ័យក្មេងទៀតផង
 • 2:39 - 2:42
  លិទ្ធផលនៃដង្វាយនេះ
  នឹងត្រូវដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដ
 • 2:42 - 2:44
  នៅពេលយើងទាំងអស់គ្នាទៅនគរឋានសួគ៌
 • 2:44 - 2:47
  សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នក
  សម្រាប់ដង្វាយថ្ងៃសប្ប័ទទី១៣
 • 2:47 - 2:50
  ដែលបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតមនុស្សជាច្រើន
Title:
May 18 - Why the Kids Stayed in Church
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Team Adventist
Project:
Mission Spotlight DVD
Duration:
03:02

Khmer subtitles

Revisions