Return to Video

سه راه برنامه ریزی برای (خیلی) دراز مدت

 • 0:01 - 0:04
  اخیرا مشغول "آینده گردی" هستم
  البته اصطلاحیه که خودم ساختمش.
 • 0:04 - 0:05
  (خنده حضار)
 • 0:05 - 0:07
  تقریبا سه ثانیه پیش.
 • 0:07 - 0:10
  حدود بیست سال هست که آینده گردی میکنم.
 • 0:10 - 0:13
  وقتی که اولین بار شروع کردم،
  با چند نفر مینشستم،
 • 0:13 - 0:16
  و میگفتم هی بیا درباره ۱۰،۲۰
  سال آینده صحبت کنیم.
 • 0:16 - 0:18
  و آنها میگفتند " عالیه ".
 • 0:18 - 0:20
  و من میدیدم که آن افق زمانی
 • 0:20 - 0:22
  کوتاهتر و کوتاهتر و
 • 0:22 - 0:24
  کوتاهتر میشود.
 • 0:24 - 0:27
  به اندازهای که دوماه پیش با یک
  مدیر عامل ملاقات داشتم.
 • 0:27 - 0:30
  و سرصحبت را باز کردم-صحبتهای اولیهمان
  را شروع کردیم.
 • 0:30 - 0:33
  او گفت «من خیلی کارت را
  دوست دارم. میخواهم
 • 0:33 - 0:35
  درباره شش ماه آینده صحبت کنم.»
 • 0:36 - 0:39
  (خنده حضار)
 • 0:39 - 0:42
  ما با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
 • 0:44 - 0:45
  اینها مشکلاتی در مقیاس تمدنی هستند.
 • 0:46 - 0:47
  اگر چه مسئله این است،
 • 0:47 - 0:50
  که ما نمیتوانیم با روشهای فکری
  که الان برای حل
 • 0:50 - 0:51
  این مشکلات بکار میبریم،
  آنها را حل کنیم.
 • 0:52 - 0:54
  بله، کارهای خوب و تکنیکی زیادی
  در حال انجام گرفتن است،
 • 0:54 - 1:00
  اما یک مشکل وجود دارد که
  ما باید در آغاز حل کنیم،
 • 1:00 - 1:02
  اگر واقعا میخواهیم که سوزنمان
  را به طرف آن مشکلات بزرگ ببریم.
 • 1:03 - 1:05
  "کوتاه مدت گرایی"
 • 1:05 - 1:07
  درسته؟ هیچ راهپیمایی، هیچ دست بند و هیچ
 • 1:07 - 1:11
  دادخواستی نیست که بتوان برای مقابله
  با کوتاه مدت گرایی امضا کرد.
 • 1:11 - 1:14
  من تلاش کردم یکی درست کنم،
  اما کسی امضا نکرد.
 • 1:14 - 1:15
  خیلی عجیب بود.
 • 1:15 - 1:17
  (خنده حضار)
 • 1:17 - 1:20
  اما این ما را از زیاده روی باز میدارد.
 • 1:20 - 1:23
  کوتاه مدت گرایی،به دلایل زیادی،
 • 1:23 - 1:26
  گوشه و کنار حقیقت ما را فرا گرفته است.
 • 1:26 - 1:28
  من فقط از شما میخواهم
  که برای یک ثانیه
 • 1:28 - 1:31
  درباره مسئلهای که
  روی آن فکر یا کار میکنید، بیاندیشید.
 • 1:31 - 1:33
  این مسئله میتواند شخصی یا کاری باشد.
 • 1:33 - 1:35
  یا در سطح مسائل تاثیرگذار جهانی باشد.
 • 1:35 - 1:38
  و فکر کنید که برای حل آن
 • 1:38 - 1:40
  چقدر دوراندیشی میکنید.
 • 1:42 - 1:46
  کوتاهگرایی مدیرعامل را از خریدن
 • 1:46 - 1:49
  تجهیزات گران قیمت امنیتی باز میدارد.
 • 1:50 - 1:52
  این تجهیزات به منافع ما ضرر میرسانند.
 • 1:52 - 1:54
  پس دکل نفتی دیپواتر هاریزون
  را میخریم.
 • 1:54 - 1:57
  کوتاه گرایی معلمان را از
 • 1:57 - 2:01
  وقت گذاشتن با کیفیت و یک به یک برای
  دانش آموزانشان باز میدارد.
 • 2:01 - 2:03
  پس در حال حاضر در امریکا،
 • 2:03 - 2:06
  هر ۲۶ ثانیه یک دبیرستانی ترک تحصیل میکند.
 • 2:07 - 2:10
  کوتاه گرایی مجلس را--
 • 2:10 - 2:13
  متاسفم اگر اینجا کسی از مجلس داریم--
 • 2:13 - 2:14
  (خنده حضار)
 • 2:14 - 2:16
  نه واقعا خیلی هم متاسف نیستم--
 • 2:16 - 2:19
  (خنده حضار)
 • 2:19 - 2:22
  از گذاشتن پول در اقدامات
  واقعی و زیرساختی باز میدارد.
 • 2:22 - 2:24
  پس آنچه نصیب ما میشود فروریختن پل l-35w
 • 2:24 - 2:26
  روی میسی سی پی چند سال پیش،
 • 2:26 - 2:28
  با ۱۳ نفر کشته است.
 • 2:29 - 2:32
  همیشه اینجوری نبوده است.
  ما کانال پاناما را ساختیم.
 • 2:33 - 2:35
  ما تقریبا فلج اطفال جهانی
  را ریشه کن کردیم.
 • 2:35 - 2:38
  ما خط ریل بین قارهای (برنامه مارشال)
  را انجام دادیم.
 • 2:39 - 2:42
  و فقط درباره مشکلات و
  مسائل بزرگ، فیزیکی و زیرساختی نیست.
 • 2:43 - 2:45
  حق رای خانمها، حق رای دادن.
 • 2:45 - 2:48
  اما در دوران کوتاه مدت گرایی ما،
 • 2:48 - 2:50
  جایی که به نظر میرسد،
  همه چیز همین الان اتفاق میافتد.
 • 2:50 - 2:55
  و ما فقط میتوانیم به اخرین توییت یا
  پست تایم لاین خود فکر کنیم،
 • 2:55 - 2:57
  ما بیش از حد واکنش نشان میدهیم.
 • 2:57 - 2:58
  پس ما چه کار میکنیم؟
 • 2:59 - 3:02
  ما آدمهایی را که از کشور جنگ زده شان فرار
  میکنند بازداشت میکنیم
 • 3:02 - 3:03
  و تحت تعقیب قرار میدهیم.
 • 3:03 - 3:07
  ما خلافکارهای سطح پایین مواد مخدر را
  دستگیر میکنیم و تا آخر عمر کنار میگذاریم.
 • 3:07 - 3:09
  و بعد بزرگ-عمارتهای بیقواره را میسازیم.
  بدون اینکه فکر کنیم،
 • 3:09 - 3:12
  مردم چطور میخواهند بین
  آنها و شغلهایشان قرار بگیرند.
 • 3:12 - 3:14
  چون راه پر پولی است.
 • 3:15 - 3:17
  حالا، حقیقت این است که
  برای بسیاری از این مشکلات
 • 3:17 - 3:20
  یک سری درمانهای فنی هست.
 • 3:20 - 3:21
  بسیاری از آنها.
 • 3:21 - 3:25
  اسم این درمانهای فنی را
  استراتژیهای کیسه شنی گذاشتم.
 • 3:25 - 3:26
  فرض کنید شما میدانید که
  توفانی در راه است.
 • 3:26 - 3:29
  سد شکسته و هیچ کس
  برای آن هزینه نکرده است.
 • 3:29 - 3:31
  شما خانه خود را با
  کیسههای شنی محصور میکنید.
 • 3:31 - 3:33
  و حدس بزنید چه میشود؟ موثر است.
 • 3:35 - 3:37
  توفان میگذرد و سطح آب پایین میرود.
 • 3:37 - 3:38
  و شما از شر
  کیسههای شنی خلاص میشوید.
 • 3:38 - 3:41
  و شما این کار را برای توفانهای بعدی
  انجام میدهید.
 • 3:42 - 3:43
  و نکته موذیانه این است که
 • 3:44 - 3:46
  استراتژی کیسه شنی
 • 3:46 - 3:47
  میتواند موجب شود
  مردم دوباره به شما رای دهند.
 • 3:48 - 3:50
  استراتژی کیسه شنی
 • 3:50 - 3:52
  میتواند به شما کمک کند که
  درآمد بیشتری داشته باشید.
 • 3:54 - 3:57
  حالا، اگر بخواهیم بسمت آیندهای متفاوت با
 • 3:57 - 4:00
  چیزی که درحال حاضر داریم،
  حرکت کنیم.
 • 4:00 - 4:02
  چون من فکر نمیکنم که رسیده باشیم--
 • 4:02 - 4:04
  ۲۰۱۶ نقطه اوج تمدن نیست.
 • 4:04 - 4:05
  (خنده حضار)
 • 4:05 - 4:07
  ما توانایی انجام
  بیش از اینها را داریم.
 • 4:07 - 4:12
  اما بحث من این است، مادامی که ما مدلها و
  برنامههای ذهنیمان را
 • 4:12 - 4:14
  درباره فکر کردنمان به کوتاه مدت
  تغییر ندهیم،
 • 4:14 - 4:16
  این اتفاق نمیافتد.
 • 4:16 - 4:19
  پس من چیزی به نام "راه دراز"
  را توسعه دادم.
 • 4:19 - 4:21
  و این یک تمرین است.
 • 4:21 - 4:25
  و راه دراز تمرینی برای یکبار انجام دادن
  نیست.
 • 4:25 - 4:27
  مطمئنم همه حاضرین زمانی
  یک تمرین میدانی را انجام دادهاند.
 • 4:27 - 4:30
  با بسیاری از یادداشتهایی برای یادآوری و
  و تختههای وایت بورد.
 • 4:30 - 4:32
  و شما انجام میدهید---
 • 4:32 - 4:35
  امیدوارم به مشاوران حاضر در اینجا
  که اینکار را انجام میدهند، توهین نشود--
 • 4:35 - 4:37
  و شما یک برنامه دراز مدت میریزید.
 • 4:37 - 4:39
  و بعد از دوهفته، همه آن را فراموش میکنند.
 • 4:41 - 4:44
  درسته؟ یا بعد از یک هفته.
  اگر خوش شانس باشید، سه ماه.
 • 4:45 - 4:48
  این یک تمرین است چون لزوما چیزی نیست
  که شما انجام بدهید.
 • 4:48 - 4:52
  این یک روند است که شما باید برای هر تصمیم
  بزرگی که میگیرید،
 • 4:52 - 4:55
  راههای مختلف فکر کردن را در نظر بگیرید.
 • 4:55 - 4:57
  پس من میخواهم آن
  ۳ راه فکر کردن را بازگو کنم.
 • 4:58 - 5:01
  خوب اولی: فکرکردن بین نسلی است.
 • 5:01 - 5:04
  من عاشق فلاسفه هستم:
 • 5:04 - 5:05
  پلاتو، سقراط، هابرماس، هایدگر.
 • 5:05 - 5:07
  من با آنها بزرگ شدم.
 • 5:08 - 5:10
  اما آنها همه یک چیز را انجام دادند،
 • 5:10 - 5:12
  که به نظر نمیرسید مسئله بزرگی باشد.
 • 5:12 - 5:14
  تا زمانیکه شروع کردم و
  واقعا به این مسئله دقت کردم.
 • 5:14 - 5:16
  و آنها همگی بعنوان یک
 • 5:16 - 5:19
  معیار برای تمام حقیقتشان،
 • 5:19 - 5:21
  معیار خوبی و تقوا،
 • 5:22 - 5:23
  تنها یک طول عمر
 • 5:24 - 5:25
  از تولد تا مرگ را در
  نظر میگرفتند.
 • 5:26 - 5:28
  اما مشکلی در مورد
  این مسائل وجود دارد:
 • 5:28 - 5:29
  آنها مقیاسی بالاتر از ما دارند.
 • 5:29 - 5:32
  چون تنها راهی که ما برای نیکوکاری
  میشناسیم،
 • 5:32 - 5:35
  نیکوکاری در فاصله بین تولد و مرگمان است.
 • 5:35 - 5:36
  این چیزی است که ما
  طبق عادت انجام میدهیم.
 • 5:36 - 5:39
  اگر شما در هر کتاب فروشی
  به بخش خود یاری بروید.
 • 5:39 - 5:40
  همه چیز درباره شماست.
 • 5:41 - 5:43
  که عالی هم هست.
 • 5:43 - 5:46
  مگر اینکه شما با یکی از این مسائل اساسی
  درگیر باشید.
 • 5:48 - 5:50
  پس با تفکر بین نسلی،
 • 5:51 - 5:54
  که در حقیقت یک نوع
  اصول اخلاقی بین نسلی است.
 • 5:54 - 5:58
  شما میتوانید تفکر خود
  درباره این مشکلات و نقش خود
 • 5:58 - 6:00
  در حل آنها را گسترش دهید.
 • 6:02 - 6:06
  حالا این چیزی نیست که باید فقط
  در دفتر شورای امنیت صورت بگیرد.
 • 6:06 - 6:10
  این چیزی است که شما میتوانید خیلی شخصی
  انجام دهید.
 • 6:10 - 6:14
  خب هر از چند گاهی، اگر خوش شانس باشم، من
  و همسرم دوست داریم شام را بیرون بخوریم.
 • 6:14 - 6:17
  و ما سه تا بچه زیرهفت سال داریم.
 • 6:17 - 6:20
  پس میتوانید تصور کنید که
  وعده آرام و ساکتی است.
 • 6:20 - 6:21
  (خنده حضار)
 • 6:21 - 6:27
  خب ما مینشینیم و واقعا فقط میخواهم که
  غذا بخورم و راحت باشم،
 • 6:27 - 6:29
  و بچههای من درباره کاری که
  ما قرار است انجام دهیم.
 • 6:29 - 6:31
  فکر کاملا متفاوتی دارند.
 • 6:31 - 6:33
  و اولین فکر من
 • 6:33 - 6:35
  استراتژی کیسه شنی است، درسته؟
 • 6:35 - 6:38
  دست در جیبم ببرم و آیفون را دربیاورم،
 • 6:38 - 6:39
  و به آنها "frozen" (یخ زده) بدهم.
 • 6:39 - 6:42
  یا بازی و چیزهای پرفروش دیگر.
 • 6:43 - 6:47
  اما دست نگه میدارم.
 • 6:47 - 6:52
  و من باید یک جورهایی این
  کلاه تفکر بین نسلی را روی سرم بگذارم.
 • 6:52 - 6:55
  من این کار را در رستوران انجام نمیدهم چون
  عجیب و غریب خواهد بود.
 • 6:55 - 6:56
  اما مجبورم--
 • 6:56 - 6:58
  یک دفعه انجام دادم، و
  اینطوری متوجه شدم خیلی عجیب است.
 • 6:59 - 7:00
  (خنده حضار)
 • 7:00 - 7:04
  و شما باید فکر کنید،
  «خب، من میتوانم اینکار را انجام دهم.»
 • 7:04 - 7:06
  اما اینکار به آنها چه میاموزد؟
 • 7:07 - 7:10
  خب چه معنی خواهد داشت
  اگر من کمی کاغذ بیاورم
 • 7:10 - 7:12
  یا همراه انها به گفتگو بپردازم؟
 • 7:12 - 7:15
  سخت است. آسان نیست، و من این را
  خیلی شخصی کردم.
 • 7:15 - 7:16
  در واقع برای من سرگرم کردن
 • 7:16 - 7:19
  بچههایم هنگام شام از بعضی از
  مسائل بزرگ جهانی که روی آنها کار میکنم،
 • 7:19 - 7:21
  استرسآورتر است.
 • 7:22 - 7:25
  اما این کار موجب میشود که آنها با من اینجا
  و در لحظه ارتباط برقرار کنند.
 • 7:25 - 7:26
  اما این هم چنان--
 • 7:26 - 7:29
  و این مشکل اصلی اصول
  اخلاقی تفکر بین نسلی است--
 • 7:29 - 7:33
  تعیین میکند که آنها چگونه با بچههایشان
  ارتباط برقرار میکنند.
 • 7:33 - 7:35
  و بچههای آنها با بچههایشان و ...
 • 7:36 - 7:38
  دومی: دور اندیشی.
 • 7:39 - 7:41
  زمانیکه ما در مورد آینده فکر میکنیم،
 • 7:41 - 7:42
  ۱۰،۱۵ سال آینده،
 • 7:43 - 7:45
  چشم اندازی از این آینده بمن بدهید.
 • 7:46 - 7:49
  مجبور نیستید که بمن بدهیدش، اما
  در ذهنتان به آن فکر کنید.
 • 7:49 - 7:51
  و چیزی که شما احتمالا خواهید دید
 • 7:51 - 7:53
  لنز فرهنگی غالب است
 • 7:53 - 7:56
  که در حال حاضر بر تفکر ما
  درباره آینده غالب است:
 • 7:56 - 7:57
  تکنولوژی.
 • 7:58 - 8:00
  پس زمانیکه ما درباره مشکلات فکر میکنیم،
 • 8:00 - 8:02
  ما همیشه آنها را با لنز تکنولوژی میبینم،
 • 8:02 - 8:05
  یک تکنولوژی محوری، یک آرمان شهر تکنولوژیک،
  و هیچ اشکالی هم ندارد.
 • 8:05 - 8:08
  اما چیزی است که ما واقعا باید عمیقا
  درباره آن فکر کنیم،
 • 8:08 - 8:11
  اگر بخواهیم که این
  مشکلات اساسی را حل کنیم.
 • 8:11 - 8:13
  چرا که همیشه اینگونه نبوده است. درسته؟
 • 8:13 - 8:16
  قدیمیها روش فکر کردن خود را
 • 8:17 - 8:18
  درباره چیستی آینده داشتند.
 • 8:20 - 8:25
  کلیساها قطعا نظر خود را درباره
  اینکه آینده چه خواهد بود، داشتند.
 • 8:25 - 8:27
  و شما در واقع میتوانستید آینده خود
  را بخرید. درسته؟
 • 8:28 - 8:29
  و مایه خوشبختی انسانیت است،
 • 8:29 - 8:32
  که ما انقلاب علمی را داشتیم.
 • 8:32 - 8:33
  از آنجا، ما صاحب تکنولوژی شدیم،
 • 8:33 - 8:35
  اما چه رخ داده است --
 • 8:35 - 8:37
  و در ضمن این یک انتقاد نیست.
 • 8:38 - 8:41
  من عاشق تکنولوژی هستم.
 • 8:41 - 8:43
  همه چیز در خانهام با من حرف میزند،
 • 8:43 - 8:45
  از بچههایم گرفته تا بلندگوهایم و همه چیز.
 • 8:45 - 8:48
  (خنده حضار)
 • 8:48 - 8:53
  اما ما آینده را از پاپهای روم به
 • 8:53 - 8:57
  کشیشهای بزرگ سیلیکون والی
  واگذار کردهایم.
 • 8:58 - 9:01
  پس وقتی فکر میکنیم، چگونه مشکل آب وهوا
  را حل خواهیم کرد
 • 9:01 - 9:03
  یا فقر و بی خانمانی را،
 • 9:03 - 9:06
  اولین عکسل العمل ما فکر کردن به آن
  با لنز تکنولوژی است.
 • 9:07 - 9:12
  و ببینید، من نمیگویم که به
  سراغ این مرد برویم.
 • 9:12 - 9:14
  من عاشق ژول هستم، اشتباه نکنید،
 • 9:14 - 9:16
  اما من نمیگویم که به سراغ ژول برویم.
 • 9:16 - 9:18
  چیزی که من میگویم این است که
 • 9:18 - 9:23
  باید درباره فرض اولی که در نگاه به آینده
  از تنها یک روزنه داریم،دوباره فکر کنیم.
 • 9:23 - 9:25
  روزنه و لنز تفکرغالب
 • 9:25 - 9:27
  چون مشکلات ما آنقدر بزرگ و گستردهاند،
 • 9:27 - 9:30
  که ما باید ذهنمان را باز کنیم.
 • 9:30 - 9:34
  به همین دلیل است که من همه توانم را بکار
  میگیرم که درباره آینده حرف نزنم.
 • 9:34 - 9:36
  من در مورد آیندهها حرف میزنم.
 • 9:37 - 9:39
  این بحث را دوباره آغاز میکند.
 • 9:39 - 9:41
  پس زمانی که مینشینید و فکر میکنید
 • 9:41 - 9:44
  که چطور یک مسئله اساسی را حل کنیم،
 • 9:44 - 9:46
  میتواند در خانه باشد،
 • 9:46 - 9:48
  میتواند سرکار باشد،
 • 9:48 - 9:51
  میتواند در سطح جهانی باشد--
 • 9:51 - 9:55
  خودتان را از فکر کردن درباره راه حلی
  فراتر از تکنولوژی باز ندارید.
 • 9:55 - 9:59
  چون ما امروز بیشتر نگران انقلاب تکنولوژی
  هستیم تا
 • 9:59 - 10:01
  انقلاب اخلاقی.
 • 10:01 - 10:03
  تا زمانیکه این را درست نکنیم،
 • 10:03 - 10:06
  قادر نخواهیم بود از کوتاه مدت گرایی
  خارج شویم
 • 10:06 - 10:07
  و به جایی که میخواهیم برسیم.
 • 10:07 - 10:10
  آخرین: تفکر تلوسی که ریشه یونانی دارد.
 • 10:11 - 10:13
  هدف و مقصد غائی.
 • 10:13 - 10:15
  که در حقیقت تنها یک سوال است:
 • 10:16 - 10:17
  برای چه مقصدی؟
 • 10:18 - 10:21
  آخرین باری که از خود پرسیدید
  برای چه مقصدی کی بود ؟
 • 10:21 - 10:25
  و وقتی که از خود این را پرسیدید
  چقدر پیشرفت کردید؟
 • 10:26 - 10:29
  چون دور دیگر به اندازه ی کافی دور نیست.
 • 10:30 - 10:31
  سه و پنج سال کافی نیست.
 • 10:31 - 10:34
  سی، چهل، پنجاه و صد سال خوب است.
 • 10:35 - 10:37
  در حماسه هومر " اُدیسه "
 • 10:37 - 10:40
  اُدیسه مقصدش را میشناخت.
 • 10:40 - 10:42
  مقصدش "ایتاکا" بود.
 • 10:42 - 10:44
  چشم انداز روشنی بود از چیزی که میخواست--
 • 10:44 - 10:45
  بازگشت به پنه لوپه.
 • 10:45 - 10:48
  و من بواسطه کارم میتوانم به شما بگویم،
 • 10:48 - 10:51
  اما شما باطنا میدانید-- که ما ایتاکایمان
  را از دست دادهایم.
 • 10:51 - 10:54
  مقصدمان را گم کردهایم پس روی این چرخ
  همستر میمانیم.
 • 10:54 - 10:57
  و بله، تلاش میکنیم این مشکلات را حل کنیم،
 • 10:57 - 11:00
  اما بعد از اینکه مشکل را حل کنیم، چه
  پیش میاید؟
 • 11:00 - 11:03
  مردم به جلو نخواهند رفت مگر اینکه
  مشخص کنید که بعد چه پیش میاید.
 • 11:04 - 11:07
  کسب و کارها
  --این تنها در مورد کسب و کار نیست--
 • 11:07 - 11:10
  اما کسب و کارهایی که پیوسته
  از محدوده کوتاه گرایی فراتر میروند
 • 11:10 - 11:12
  جای تعجب ندارد که کسب و کارهای خانوادگی
  هستند.
 • 11:12 - 11:16
  آنها بین نسلیاند. تلوسی هستند و درباره
  آیندهها فکر میکنند.
 • 11:16 - 11:20
  و این یک تبلیغ برای "پاتک فیلیپ" است.
  آنها 175 ساله هستند،
 • 11:20 - 11:23
  و چیزی که شگفت انگیز این است که آنها
  عینا این احساس راه طولانی
 • 11:23 - 11:25
  را در نشان تجاریشان به تصویر میکشند،
 • 11:25 - 11:28
  چون، در ضمن، شما هرگز صاحب یک پاتک فیلیپ
  نخواهید شد،
 • 11:28 - 11:30
  و من هم یقینا نخواهم شد--
 • 11:30 - 11:31
  (خنده حضار)
 • 11:31 - 11:34
  مگر اینکه کسی یک مرتبه ۲۵ هزار دلار بطرف
  صحنه پرت کند.
 • 11:34 - 11:37
  شما صرفا برای نسل بعدی به آن توجه میکنید.
 • 11:39 - 11:41
  پس مهم است که به یاد داشته باشیم،
 • 11:41 - 11:44
  که آینده آنطور که ما با آن برخورد میکنیم،
 • 11:44 - 11:47
  یک اسم نیست. یک فعل است.
 • 11:47 - 11:48
  به عمل نیاز دارد.
 • 11:48 - 11:50
  لازم است که ما به طرف آن بشتابیم.
 • 11:50 - 11:52
  آینده چیزی نیست که بر ما ظهور میکند.
 • 11:52 - 11:54
  چیزی است که ما در واقع کاملا
  روی آن کنترل داریم.
 • 11:55 - 11:57
  اما در یک جامعه کوتاه مدت گرا، ما سرانجام
  احساس خواهیم کرد که کنترل نداریم.
 • 11:57 - 11:59
  ما احساس میکنیم که به دام افتادهایم.
 • 11:59 - 12:00
  ما میتوانیم از آن عبور کنیم.
 • 12:02 - 12:04
  حالا من بتدریج با این حقیقت
  راحتتر کنار می آیم.
 • 12:05 - 12:07
  که در جایی از
 • 12:08 - 12:10
  آینده اجتنابناپذیر،
 • 12:11 - 12:12
  خواهم مرد.
 • 12:13 - 12:17
  اما به خاطر این روشهای تفکر و عملکرد جدید،
 • 12:17 - 12:21
  هم در دنیای بیرون و
  هم با خانوادهام در خانه،
 • 12:21 - 12:24
  و چیزی که برای بچههایم به یادگار م۶یگذارم،
  با این حقیقت راحتتر کنار میایم.
 • 12:24 - 12:28
  و این چیزی است که بیشتر ما
  با آن راحت نیستیم.
 • 12:28 - 12:29
  اما من به شما میگویم،
 • 12:30 - 12:31
  خوب به آن فکر کنید.
 • 12:31 - 12:34
  این طرز فکر را بکار بگیرید و شما میتوانید
  از چیزی که ناچارا
 • 12:34 - 12:36
  بسیار، بسیار ناراحت کننده است، بگذرید.
 • 12:36 - 12:40
  و واقعا همه چیز با پرسیدن این
  سوال از خودتان شروع میشود:
 • 12:41 - 12:43
  راه دراز شما چیست؟
 • 12:44 - 12:47
  اما من از شما میخواهیم، وقتی از خودتان این
  را پرسیدید
 • 12:47 - 12:49
  حالا یا امشب یا پشت فرمان
 • 12:49 - 12:52
  یا اتاق هیئت مدیره یا اتاق شرح وضعیت:
 • 12:54 - 12:56
  از راه دراز فراتر بروید،
 • 12:57 - 13:00
  سریع، اُه، راه دراز من در سه یا پنج سال
  آینده چیست؟
 • 13:00 - 13:03
  سعی کنید که اگر میتوانید
  از عمر خود فراتر روید.
 • 13:03 - 13:06
  چون این باعث میشود که کارهایی کمی
  بزرگتر از آنچه
 • 13:06 - 13:08
  فکر میکردید ممکن است، انجام دهید.
 • 13:09 - 13:12
  بله ما مشکلات خیلی بزرگی در دنیا داریم.
 • 13:14 - 13:16
  با این روند، با این طرز فکر،
 • 13:17 - 13:19
  من فکر میکنم که میتوانیم
  تغییری ایجاد کنیم،
 • 13:19 - 13:22
  من فکر میکنم که شما میت۰وانید
  تغییری ایجاد کنید،
 • 13:22 - 13:23
  و من به شما ایمان دارم، دوستان.
 • 13:23 - 13:25
  ممنونم.
 • 13:25 - 13:30
  (تشویق حضار)
Title:
سه راه برنامه ریزی برای (خیلی) دراز مدت
Speaker:
آری والاک
Description:

ما به طور فزاینده‌ای براساس اهداف و دستاوردهای کوتاه مدت تصمیم می‌گیریم. رویکردی که آینده را نا‌معلوم‌تر و نا‌امن‌تر می‌کند. چطور می‌توانیم بیاموزیم که به آینده‌ای بهتر در طولانی مدت فکر کنیم و برای آن برنامه ریزی کنیم...طولانی مدت در حد نوادگانمان؟ آری والاک ۳روش برای فکر کردن فراتر از لحظه را به اشتراک می‌گذارد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:42

Persian subtitles

Revisions