Return to Video

Abigail DeVille: "Limyè Libète" | Art21 "Extended Play"

 • 0:07 - 0:10
  ABIGAIL DEVILLE:
  “Si pa gen lit, pa gen pwogrè.”
 • 0:15 - 0:19
  “Sila k ap pale an favè libète poutan
  k ap devalorize ajitasyon,”
 • 0:19 - 0:23
  “se moun ki vle rekòlte
  san yo pa simen anyen,”
 • 0:25 - 0:28
  “yo vle lapli san loraj ak kout zeklè.”
 • 0:31 - 0:35
  “Yo vle oseyan an san pil dlo li yo
  k ap gwonde byen fò.”
 • 0:38 - 0:42
  Frederick Douglass, 4 dawou 1857.
 • 0:42 - 0:46
  [Abigail DeVille: "Limyè libète"]
 • 0:56 - 0:58
  [Madison Square Park]
 • 1:01 - 1:05
  Anvan sa, m te jwenn sitasyon
  Frederick Douglass la,
 • 1:05 - 1:09
  epi se te mwen sèlman
  ki t ap panse ak yon fason pou
 • 1:09 - 1:12
  mete vit sa ki te pase pandan sezon ete sa
  nan kontèks.
 • 1:14 - 1:17
  M panse se te imaj li te pentire yo.
 • 1:17 - 1:20
  M te la ap panse ak vag
  k ap monte desann yo,
 • 1:21 - 1:24
  ansanm ak pil moun ki kwochte
  youn ak lòt, men nan men,
 • 1:24 - 1:28
  ki pètèt t ap fè manifestasyon
  kont lanmò,
 • 1:29 - 1:31
  pandan pandemi sa a,
 • 1:31 - 1:34
  pou goumen tout bon vre
  pou nenpòt sa nasyon sa pretann
 • 1:34 - 1:37
  fondman li chita oswa baze.
 • 2:00 - 2:04
  Se yon komemorasyon manifestasyon
  ak mouvman Black Lives Matter
 • 2:04 - 2:10
  ansanm ak lavi moun po nwa yo
  sou kontinan sa pandan 400 lane.
 • 2:13 - 2:15
  Pandan m t ap mete bra yo,
 • 2:15 - 2:19
  nan panse ak jan tout bagay
  ta kapab tèlman diferan,
 • 2:19 - 2:23
  te gen opòtinite ak moman
  moun pa t pwofite,
 • 2:23 - 2:28
  regilyèman nan listwa Nouyòk epi nan
  listwa nasyon an an gwo:
 • 2:29 - 2:30
  moman pou pwogrè
 • 2:30 - 2:36
  oswa moman kote pètèt
  jwèt la ta pral egal ego
 • 2:41 - 2:44
  Mwen te gen yon bon pwofesè
  nan katriyèm ane,
 • 2:44 - 2:46
  li te rele Madam Hammond.
 • 2:46 - 2:47
  Li te estwodinè.
 • 2:47 - 2:50
  Li te fè listwa a vin vivan pou nou.
 • 2:50 - 2:54
  Li te fè nou tande diskou “I Have A Dream”
  Martin Luther King nan sou vinil,
 • 2:54 - 2:58
  epi w te kapab tande si yon zepeng
  te tonbe nan klas la.
 • 2:58 - 3:02
  M sonje m te kenbe men pi bon zanmi m nan
  anba tab la pandan tout tan
 • 3:02 - 3:05
  pawòl li yo te touche m anpil
 • 3:05 - 3:07
  ansanm ak pouvwa pawòl li yo.
 • 3:07 - 3:10
  Tout bon vre, li te plante yon grenn
 • 3:12 - 3:16
  pou panse ak jan nou tout se patisipan
  nan listwa.
 • 3:18 - 3:22
  Ap gade Estati Libète a ak tòch la
  nan men l nan pak la,
 • 3:22 - 3:24
  M te di “Oke, m ka sispann gade kounya.”
 • 3:24 - 3:25
  "Se sa."
 • 3:25 - 3:27
  “Se ak sa sèlman m ap panse”
 • 3:27 - 3:29
  “se de sa sèlman m vle pale.”
 • 3:30 - 3:34
  Tòch la ak men Estati Libète a
 • 3:34 - 3:39
  te nan pak sa pandan sis (6) lane
  depi 1876 rive nan 1882
 • 3:39 - 3:43
  pandan yo t ap eseye ranmase kòb
  pou pyedestal
 • 3:43 - 3:45
  pou Estati Libète a.
 • 3:50 - 3:52
  M renmen echafo.
 • 3:52 - 3:56
  Yo toujou la nan lavil Nouyòk.
 • 3:57 - 4:00
  Bagay yo toujou te konstwi
  epi vin kraze ankò.
 • 4:00 - 4:05
  Lide libète a anba konstriksyon
 • 4:05 - 4:07
  ak rekonstriksyon san rete
 • 4:07 - 4:09
  jenerasyon sou jenerasyon.
 • 4:13 - 4:16
  Panse ak klòch yo
  ki se yon lòt senbòl libète,
 • 4:16 - 4:20
  men ki fèmen anndan tòch sa,
 • 4:20 - 4:22
  epi li pa menm ka fè yon bri.
 • 4:24 - 4:26
  Se sa ki se gaz tòch la tou,
 • 4:27 - 4:30
  epi dife ble se dife pi cho
  ki ta ka genyen.
 • 4:39 - 4:43
  Lasosyete te eseye separe nou
  oswa kategorize nou daprè kò
 • 4:43 - 4:45
  oswa kote nou rete
 • 4:45 - 4:49
  oswa klas ekonomik, edikasyon, tout bagay.
 • 4:54 - 4:57
  Epi kijan nou tout kapab
  mete men nou ansanm
 • 4:57 - 5:00
  epi afime yon bagay.
 • 5:08 - 5:11
  M panse nan fè sa,
 • 5:11 - 5:14
  nan yon sans, se te kòmsi,
  yon priyè oswa lespwa
 • 5:14 - 5:16
  pou yon bagay nan lavni
 • 5:16 - 5:20
  pou rale non nan tan pase yo
  vin nan tan prezan.
 • 5:20 - 5:23
  Epi annaprè pou kontinye chit la
 • 5:23 - 5:28
  pou pase baton an pou onore koperasyon an.
Title:
Abigail DeVille: "Limyè Libète" | Art21 "Extended Play"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
05:50

Creole, Haitian subtitles

Revisions Compare revisions