Return to Video

Yakko's World But Something Going On With The CC!

 • 0:06 - 0:08
  ⴰⵏⵉⵎⴰⵙⵢⴰⵙ
 • 0:08 - 0:10
 • 0:13 - 0:15
  ⴷⵖⵉ, ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
 • 0:15 - 0:18
 • 0:22 - 0:22
  ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ,
 • 0:22 - 0:22
  ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
 • 0:22 - 0:23
  ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ, ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ, ⵀⴰⵢⵜⵉ,ⴱⵉⵔⵓ
 • 0:23 - 0:23
 • 0:23 - 0:25
  ⵀⴰⵢⵜⵉ, ⵊⴰⵎⴰⵢⴽⴰ, ⴱⵉⵔⵓ
 • 0:25 - 0:27
  ⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⴰⵏ, ⴽⵓⴱⴰ
 • 0:27 - 0:28
  ⴽⴰⵔⵉⴱⵉⵢⴰⵏ, ⴳⵔⵉⵏⵍⴰⵏⴷ
 • 0:28 - 0:29
  ⵓⵍⴰ ⵙⴰⵍⴼⴰⴷⵓⵔ
 • 0:29 - 0:30
  ⴱⵓⵔⵜⵓⵔⵉⵛⵓ, ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
 • 0:30 - 0:31
 • 0:31 - 0:33
 • 0:33 - 0:34
 • 0:34 - 0:35
 • 0:35 - 0:36
 • 0:36 - 0:40
 • 0:40 - 0:45
 • 0:46 - 0:50
 • 0:50 - 0:54
 • 0:54 - 0:57
 • 0:57 - 1:01
 • 1:01 - 1:04
 • 1:04 - 1:10
 • 1:11 - 1:14
 • 1:14 - 1:18
 • 1:18 - 1:21
 • 1:21 - 1:25
 • 1:25 - 1:28
 • 1:28 - 1:33
 • 1:34 - 1:37
 • 1:37 - 1:40
 • 1:40 - 1:44
 • 1:44 - 1:47
 • 1:47 - 1:50
 • 1:50 - 1:52
  ⵀⵓⵏⴽⵓⵏⴳ, ⴰⴱⵓⴹⴰⴱⵉ, ⵢⵓⴳⵓⵙⵍⴰⴼⵢⴰ
 • 1:52 - 1:55
  ⴽⵔⵉⵜ, ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵜⵕⴰⵏⴼⴰⵏⵢⴰ, ⵎⵓⵏⴰⴽⵓⵍⵉⵅⵜⵏⵛⵟⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵍⵟⴰ
 • 1:55 - 1:59
  ⴷ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ, ⴼⵉⵊⵉ, ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ, ⵙⵓⴷⴰⵏ.
Title:
Yakko's World But Something Going On With The CC!
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:00

Tamazight, Standard Moroccan subtitles

Incomplete

Revisions