Return to Video

The Science of Being Transgender ft. Gigi Gorgeous

 • 0:00 - 0:04
  Có rất nhiều thông tin sai lệch bên ngoài
  về chuyển giới là gì,
 • 0:04 - 0:07
  nhưng gần đây,các nhà khoa học đã bắt đầu
  tiến gần hơn
 • 0:07 - 0:11
  vào thần kinh học,sinh lý học và tâm lý
  học sau nó.
 • 0:11 - 0:14
  Vậy hôm nay, chúng ta sẽ phá vỡ những gì
  khoa học biết
 • 0:14 - 0:16
  theo cách tôn trọng và có giáo dục.
 • 0:16 - 0:19
  Hey,tôi là Gigi Gorgerous và hôm nay tôi ở
  đây với AsapSCIENCE
 • 0:19 - 0:22
  để phá vỡ sự khoa học về chuyển giới.
 • 0:22 - 0:24
  Trước khi ta tiến sâu vào nó,
 • 0:24 - 0:28
  ta phải nhìn vào giới tính di truyền hay
  bạn có nhiễm sắc thể nào.
 • 0:28 - 0:30
  Những thứ này được xác định
  ngay lúc thụ tinh,
 • 0:30 - 0:35
  khi tinh trùng từ người cha, mang 1 nhiễm
  sắc thể X hay Y,
 • 0:35 - 0:38
  hợp nhất với trứng từ người mẹ, mang nhiễm
  sắc thể X.
 • 0:38 - 0:41
  Nhưng đến 6 hoặc 7 tuần sau khi thụ tinh,
 • 0:41 - 0:46
  cả phôi XY và XX
  có các tuyến sinh dục giống hệt nhau.
 • 0:46 - 0:49
  Trong vòng 7 tuần,các cơ quan sinh dục
  nam bắt đầu phát triển
 • 0:49 - 0:52
  bởi vì gen trên nhiễm sắc thể Y gọi là SRY
 • 0:52 - 0:55
  Nó gây ra các tế bào trở nên riêng biệt
  hơn
 • 0:55 - 0:57
  và những tế bào này tạo ra testosterone,
 • 0:57 - 1:01
  từ đó kích hoạt sự phát triển cấu trúc như
  dương vật và bìu,
 • 1:01 - 1:05
  trong lúc tế bào khác chặn sự phát triển
  của nữ giới bằng thoái hóa ống dẫn trứng.
 • 1:05 - 1:07
  Tuy nhiên, trong sự phát triển của nữ giới
 • 1:07 - 1:10
  bởi không có nhiễm sắc thể Y với bộ genSRY
 • 1:10 - 1:13
  những ống dẫn trứng còn nguyên vẹn và
  trở thành tử cung, cổ tử cung,
 • 1:13 - 1:15
  âm đạo trên và ống dẫn trứng,
 • 1:15 - 1:19
  với sự giúp đỡ của estrogen và chất hóa
  học do thận tiết ra.
 • 1:19 - 1:21
  Nhưng nó không phải nó luôn luôn đơn giản
 • 1:21 - 1:25
  Thỉnh thoảng thận chỉ hiếm khi có sự kết
  hợp của XXY,
 • 1:25 - 1:28
  XXX,XXYY,
 • 1:28 - 1:30
 • 1:30 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:35 - 1:38
 • 1:38 - 1:41
 • 1:41 - 1:44
 • 1:44 - 1:48
 • 1:48 - 1:51
 • 1:51 - 1:55
 • 1:55 - 1:57
 • 1:57 - 2:00
 • 2:00 - 2:03
 • 2:03 - 2:04
 • 2:04 - 2:07
 • 2:07 - 2:09
 • 2:09 - 2:12
 • 2:12 - 2:16
 • 2:16 - 2:20
 • 2:20 - 2:24
 • 2:24 - 2:27
 • 2:27 - 2:28
 • 2:28 - 2:31
 • 2:31 - 2:33
 • 2:33 - 2:37
 • 2:37 - 2:40
 • 2:40 - 2:41
 • 2:41 - 2:44
 • 2:44 - 2:46
 • 2:46 - 2:49
 • 2:49 - 2:51
 • 2:51 - 2:54
 • 2:54 - 2:57
 • 2:57 - 3:00
 • 3:00 - 3:02
 • 3:02 - 3:05
 • 3:05 - 3:07
 • 3:07 - 3:11
 • 3:11 - 3:15
 • 3:15 - 3:18
 • 3:18 - 3:21
 • 3:21 - 3:24
 • 3:24 - 3:28
 • 3:28 - 3:32
 • 3:32 - 3:33
 • 3:33 - 3:37
 • 3:37 - 3:39
 • 3:39 - 3:41
 • 3:41 - 3:45
 • 3:45 - 3:47
 • 3:47 - 3:50
 • 3:50 - 3:51
 • 3:51 - 3:55
 • 3:55 - 3:58
 • 3:58 - 4:00
 • 4:00 - 4:03
 • 4:03 - 4:06
 • 4:06 - 4:09
 • 4:09 - 4:12
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:18
 • 4:18 - 4:20
Title:
The Science of Being Transgender ft. Gigi Gorgeous
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Gender Diversity
Duration:
04:21

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions