< Return to Video

Sandbox

 • 0:08 - 0:13
  Đtai ir viskas, tai veikia Bobai. Oi, labas, atsiprađau mes truptá vëluojame.
 • 0:13 - 0:15
  Atsiprađysiu sekundëlei.
 • 0:15 - 0:18
  Ei, Bobai, mŕstyk greitai. [Sudűţta stiklas] [Đauksmas]
 • 0:18 - 0:19
  Atsiprađau ţmogau.
 • 0:20 - 0:23
  Sveiki atvykć á laidŕ Kultűra nuosműkyje, mano vardas Peter Joseph.
 • 0:23 - 0:26
  Đi laida skirta tiems kurie yra truputá labiau skeptiđki
 • 0:26 - 0:29
  apie visuomënć, kadangi galbűt, tu kaip ir ađ
 • 0:29 - 0:33
  kliuvinëji aplink đá eksperimentŕ kűrá mes vadiname globalia visuomëne,
 • 0:33 - 0:36
  tu galbűt jauti didëjantá nerimo jausmŕ
 • 0:36 - 0:40
  galbűt netgi nusivylimŕ su pagarba kaip mes, ţmogaus đeima,
 • 0:40 - 0:43
  pasirinkome organizuotis save đioje maţytëje planetoje.
 • 0:43 - 0:47
  Ankstyvasis atronautas ir gerai ţinomas mokslinio mŕstymo gynëjas, Karlas Seiganas,
 • 0:47 - 0:51
  savo nusipelniusioje televizijos serijoje 'Kosmosas', kartŕ uţdavë klausimŕ:
 • 0:51 - 0:55
  Jeigu bűtume aplankyti aukđtesnio intelekto gyvybës formos iđ kitos galaktikos pusës,
 • 0:55 - 0:58
  ir mes bűtume priversti paađikinti jiems műsř planetos valdymŕ,
 • 0:58 - 1:01
  jau nekalbant apie ţmogaus nesŕţiningumŕ điandiena,
 • 1:01 - 1:04
  ar didţiuotumëmes tuo kŕ mes jiems pasakytume?
 • 1:04 - 1:07
  Kuo mes parentume savo paaiđkinimŕ jog beveik pusë viso pasaulio,
 • 1:07 - 1:12
  daugiau nei trys milijardai ţmoniř arba vos sugeba iđgyventi arba gyvena apgailëtiname skurde ir ligose,
 • 1:12 - 1:15
  arba paprađčiausiai mirđta be reikalo
 • 1:15 - 1:18
  mirtđtant po vienŕ ţmogř apytiksliai kas antrŕ sekundć,
 • 1:18 - 1:22
  visa tai vykstant aukđtűjř technologijř prabudimo tikrovëje,
 • 1:22 - 1:25
  kai mes galëtume lengvai pamaitinti, aprengti ir apgyvendinti kiekvienŕ đeimŕ Ţemëje,
 • 1:25 - 1:28
  aprűpinant garbingu ir oriu gyvenimo bűdu?
 • 1:28 - 1:32
  Kaip mes paaiđkinsime globalř karŕ;
 • 1:32 - 1:37
  230 milijonř nuţudyti drauguţio ţmogaus vien per paskutiná đimtmetá.
 • 1:37 - 1:40
  Remiantis kuo, beprasmiu ribojimř, iđtekliř
 • 1:40 - 1:43
  dogmomis, pasenusiomis idejř logikomis?
 • 1:44 - 1:49
  Taigi, visa tai vyksta bauginančiame mokslo pripaţinimo đeđëlyje,
 • 1:49 - 1:53
  tai kad mes iđties esame viena đeima kuri dalinasi vienŕ bendrŕ namř űká
 • 1:53 - 1:56
  apribotŕ tokiomis pačiomis gamtos taisyklëmis,
 • 1:56 - 2:00
  taigi, tokiomis pačiomis vienijančiomis veikiančiomis idëjř logikomis.
 • 2:00 - 2:04
  Kaip gi dël műsř ekonomiminës sistemos pagrindo, kuris apibűdina műsř visuomënć,
 • 2:04 - 2:06
  net nekalbant apie műsř vyraujančius motyvus?
 • 2:06 - 2:10
  Kaip mes paaiđkintume tikrovć, kurioje, vietoje to kad organizuotumëmes efektyviai,
 • 2:10 - 2:14
  kaip viena sistema tam kad valdytume đá namř űká kuriuo mes visi dalinames,
 • 2:14 - 2:18
  mes vaikiđkai atsiskiriame, konkuruojame ir iđnaudojame vienas kitŕ
 • 2:18 - 2:22
  ţaisdami archaiđkŕ ţaidimŕ, visiđkai nuo aplinkos atsietŕ ţaidimŕ.
 • 2:22 - 2:25
  Ţaidimŕ, beja, kuris pasirodo ne tik áamţino
 • 2:25 - 2:28
  didţiulá spektrŕ socialinio ţiaurumo,
 • 2:28 - 2:32
  bet dabar panađu vis dar toliau niokoja visuomënć,
 • 2:32 - 2:34
  maţinant visuomenës sveikatŕ.
 • 2:35 - 2:38
  Apgailëstauju sakydamas, kaip ţmogus,
 • 2:38 - 2:41
  Bet man tikrai nerűpi kuo tu tiki ir ar ađ tai ypatingai gerbiu.
 • 2:41 - 2:44
  Kodël? Kadangi ađ negerbiu kuo pats tikiu taip pat.
 • 2:44 - 2:47
  Nëra jokiř árodymř kurie teigtř kad tradicinës vertybës,
 • 2:47 - 2:50
  ástaigos, socialines struktűros ar visuomenëje paplitć uţsiëmimai
 • 2:50 - 2:54
  kuriuos turime điandiena vis dar bus aktualűs rytoj.
 • 2:54 - 2:58
  Vienintëlis dalykas kuris atlaiko laiko bandymus yra pokyčiř sŕvoka,
 • 2:58 - 3:03
  nuolat besikeičiantis savćs suprantimas ir mus supančio pasaulio.
 • 3:03 - 3:06
  Galbűt, kai kas mano jog tai yra apibrëţimas ţmogaus intelekto.
 • 3:06 - 3:09
  Kŕ gi tu manai apie tai? Maţiau apie tai kŕ ţinome,
 • 3:09 - 3:11
  daugiau apie tai kaip paţeidţiami mes esame.
 • 3:11 - 3:13
  Taigi, kai ţvilgtelësi pro langŕ, paklausk savćs.
 • 3:13 - 3:16
  Ar tu matai intelektŕ, o gal matai dogmŕ?
 • 3:16 - 3:18
  Ar matai kultűrŕ klausančiŕ ir dirbančiŕ prisitakyti save
 • 3:18 - 3:22
  prie vis iđkylančiř natűraliř santvarkř kai jos tik atsiskleidţia,
 • 3:22 - 3:25
  arba tu matai beviltiđkai uţsispyrusias daugumos pastangas,
 • 3:25 - 3:27
  ypatingai tř kurie yra valdţioje,
 • 3:27 - 3:30
  bandymŕ iđlaikyti tvarkŕ tokiŕ pačiŕ nepaisant ţalos
 • 3:30 - 3:33
  visame ţmogaus eksperimente?
 • 3:33 - 3:35
  Ţinai, kaip ir tu,
 • 3:35 - 3:39
  ađ galbűt esu tik vienas narys iđ đios stiprios septyniř milijardř đeimos.
 • 3:39 - 3:43
  Ir kaip daugumai đeimř, mums kartais yra sunku sutarti.
 • 3:43 - 3:48
  Bet kartais, reikalai pasidaro tokie blogi, mums reikia rimto ásikiđimo.
 • 3:48 - 3:50
  Tolimesnës serijos ir yra tas ásikiđimas.
 • 3:50 - 3:54
  su viltimi iđgelbëti kas yra neabejotinai, kultűra nuosműkyje.
 • 3:54 - 3:57
  Iđ The Zeitgeist filmř trilogijos reţisieriaus
 • 3:57 - 4:00
  atvyksta blogiausia kada nors rodyta tikrovës laida
 • 4:00 - 4:01
  Ta Tikroji Laida
 • 4:03 - 4:05
  GMP Filmai pristato
 • 4:07 - 4:09
  Kultűra nuosműkyje
 • 4:13 - 4:16
  Su jűsř gidu, Peter Joseph
 • 4:24 - 4:26
  Tai rinkimř metai Jungtinëse Valstijose
 • 4:26 - 4:29
  ir kai kas pasakytř tai yra rinkimř diena visam pasauliui
 • 4:29 - 4:32
  Vis dar dominuojanti imperija, Jungtiniř Tautř politinë sistema
 • 4:32 - 4:36
  iđleido apytikriai dvideđimt penkis milijardus doleriř vien per paskutiná deđimtmetá.
 • 4:36 - 4:39
  Toká pinigř kieká kad jei já suvienodintume ir tolygiai paskirstytume kasmet,
 • 4:39 - 4:43
  galëtume apgyvendinti ir pamaitinti kiekvienŕ Amerikos benamá,
 • 4:43 - 4:45
  efektyviai uţbaigiant epidemijŕ.
 • 4:45 - 4:47
  Galbűt, kaip ir ađ đios programos pabaigoje
 • 4:47 - 4:50
  tu iđsiaiđkinsi jog đie pinigai jau geriau bűtř iđleisti gerbűviui
 • 4:50 - 4:53
  Nekreipiant dëmesio á tai, 2012-tujř prezidento rinkimai
 • 4:53 - 4:55
  patapo vienu iđ brangiausiu
 • 4:55 - 4:58
  ir tariamai svarbiř visř laikř rinkimř;
 • 4:58 - 5:01
  tebevykstant esamai skolos krizei, nedarbo krizei,
 • 5:01 - 5:04
  ir didţiuliai destabilizacijai kuriŕ matome visuomëneje.
 • 5:04 - 5:08
  Dëja, ađ nesu itin suinteresuotas paţiűromis kairiaisiais ar deđiniaisiais,
 • 5:08 - 5:11
  ir nesu suinteresuotas jokiu politinio kandidato ávertinimu.
 • 5:11 - 5:16
  Kuo ađ susirűpinćs tai visa globalios demokratijos idëja
 • 5:16 - 5:20
  sename paprotyje, kuriame egzistuoja, ir kaip aklai priimta
 • 5:20 - 5:24
  didţiosios daugumos ţmoniř đioje planetoje, lyg tai bűtř vienintelis pasirinkimas
 • 5:24 - 5:27
  patenkinti jř interesus ir sukurti gerovć,
 • 5:27 - 5:29
  ir socialá valdymŕ, optimalioje bűsenoje
 • 5:29 - 5:31
  Đtai kas mane domina.
 • 5:31 - 5:35
  (P. Joseph) Taigi vietoje to kad keltume debatus
  apie tai kas turëtř bűti kitas prezidentas,[
 • 5:35 - 5:38
  Tokias kaip, oi neţinau,
 • 5:38 - 5:40
  galbűt, pradedant tuo kodël mes apskritai turime prezidentŕ?
 • 5:40 - 5:43
  Kas čia? viduramţiř feudalizmas?
 • 5:43 - 5:46
  Ađ maniau jog dienos kai karaliai, diktatoriai ir neásivaizduojamos galios,
 • 5:47 - 5:52
  suteikimas vienam asmeniui jau artëjo prie pabaigos.
 • 5:52 - 5:55
  Arba, dar plačiau, ar neatrodo truputá absudriđka reikalauti demokratiđko dalyvavimo,
 • 5:55 - 5:59
  kai visuomenë iđ tikro neturi jokio pasisakymo,
 • 5:59 - 6:03
  kai kalbama apie tikruosius nutarimus tř kuriuos iđrinkome?
 • 6:03 - 6:06
  Jau pakankamai blogai jog iđrinktieji neturi jokios teisëtos atsakomybës
 • 6:06 - 6:11
  daryti viskŕ kas nurodytŕ jř kompanijos darbotvarkëje,
 • 6:11 - 6:14
  bet jeigu patyrinësi istorijŕ, tu surasi istoriniř faktř
 • 6:14 - 6:18
  jog visuomenës gerovë visuomet buvo antrinë visiems kitiems interesams,
 • 6:18 - 6:22
  daugiausia, finansams ir verslo interesams.
 • 6:22 - 6:26
  Ţinoma, tai yra daţnos ţinios điuo metu, ar ne?
 • 6:26 - 6:29
  Turiu galvoje, kodël JAV valdţia visiđkai prieđ visus ţinomus visuomenës interesus,
 • 6:29 - 6:33
  leido privačios bankininkystës sistemai,
 • 6:33 - 6:35
  sistemai kuri iđ tikro nesukuria visiđkai nieko,
 • 6:35 - 6:38
  bűti iđgelbëtai papildant jŕ 13 trilijonř doleriř?
 • 6:38 - 6:41
  Tu turi 14 milijonř doleriř okeanŕ priekinëje namo pusëje Floridoje.
 • 6:41 - 6:44
  Tu turi vasaros atostogř namŕ Sun Valley, Idaho.
 • 6:44 - 6:47
  Tu ir tavo ţmona turi meno kolekcijŕ pripildytŕ milijoniniais paveikslais.
 • 6:47 - 6:51
  (PJ) Kol publika buvo palikta dţiűti su pertekline privačia skola,
 • 6:51 - 6:55
  Na, ţinai jeigu mes vis dar iđliksim su điais kvailais maţais ţaidimëliais kuriuos pramanëme
 • 6:55 - 6:58
  pavadinimu augimo ekonomika, kur kiekvienas pinigř judëjimas apibrëţia viskŕ,
 • 6:58 - 7:01
  tai galbűt bűtř gera idëja pasitelkti matematikŕ norint suţinoti kas galëtř padëti
 • 7:01 - 7:06
  điai ekonominei sistemai veikti padoriame lygyje.
 • 7:06 - 7:09
  Todël, jeigu pakelsi mokesčius taip vadinamiems turtingiesiems,
 • 7:09 - 7:13
  tu iđ tikrujř keli mokesčius darbdaviams,
 • 7:13 - 7:18
  ir jeigu tikslas yra privataus sektoriaus augimas,
 • 7:19 - 7:23
  tu turi atpaţinti geriausia bűdŕ sukurti augimŕ
 • 7:24 - 7:27
  tai yra - palikti kapitalŕ darbdaviř iţde.
 • 7:27 - 7:30
  (PJ)Jeigu tie pinigai skirti iđsaugoti bankŕ bűtř iđleisti, na tarkim...
 • 7:30 - 7:35
  tuo pat metu leidţiant Goldman Sachs, JP Morgan
 • 7:35 - 7:39
  ir visiems kitiems techniđkai beprasmiams neproduktyvioms financinëms institucijoms
 • 7:39 - 7:42
  đgyvenančioms nesëkmes ir bankrotŕ jos nusipelno,
 • 7:42 - 7:45
  tuo pačiu metu nacionalizuodamos JAV bankinć sistemŕ kaip visumŕ,
 • 7:45 - 7:50
  JAV ekonomika galbűt turi đansŕ. Kodël?
 • 7:50 - 7:54
  Kadangi bankai neneđa visiđkai jokios naudos. Ţmonës su darbais jŕ neđa.
 • 7:54 - 7:58
  Jeigu nori ekonominio augimo tokio tipo sistemoje tau reikia darbř.
 • 7:58 - 8:02
  ir pasiűla reikalauja iđ ţmoniř turëti laisvř pinigř kuriuos galëtř iđleisti.
 • 8:02 - 8:06
  Taigi padedant vieđosios skolos nađtai,
 • 8:07 - 8:10
  tu pasodini tikras ekonominio augimo sëklas.
 • 8:10 - 8:12
  Kad ir kaip akivaizdţiai atrodytu, dauguma pamirđta vienŕ dalykŕ:
 • 8:12 - 8:15
  finansinë pagalba neturi jokio ryđio su JAV ekonomika,
 • 8:15 - 8:17
  nei daro nei tai veiktř norint padëtř
 • 8:17 - 8:20
  kokiai nors monarchinei ekonomikai pasaulyje.
 • 8:20 - 8:24
  Kodël? Nes mes gyvename plutokratijoje, ne demokratijoje,
 • 8:24 - 8:28
  Ir vienintelë jëga yra iđ tikro uţ uţuolaidř, ne pačiame priekyje.
 • 8:28 - 8:30
  Financinës ir verslo jëgos ne tik pasisavino bet ir kontroliuoja điŕ đalá,
 • 8:30 - 8:33
  jos pasisavino ir kontroliuoja visŕ planetŕ.
 • 8:33 - 8:38
  Ir ne, tai nëra konspiracija, tai yra vertybiř sistemos sutrikimas.
 • 8:38 - 8:43
  Tol kol su dolerio ţenklu yra susiejamas kiekvienas ţolës daigelis,
 • 8:43 - 8:47
  kiekvienas ţemës plotas, kiekviena trumpalaikë mintis ar iđradimas,
 • 8:47 - 8:49
  net neminint individř nuopelnř
 • 8:49 - 8:54
  uţ teisć gyventi per sunkř darbŕ, mes turëtume tikëtis nieko daugiau.
 • 8:54 - 8:58
  Nuo pat pačios valstijos pradţios,
 • 8:58 - 9:02
  sujungtos su slypinčia pinigř galia
 • 9:02 - 9:04
  kaip galutinë varomoji galia ţmogaus pasirinkimui, ir vëliau átikinimui,
 • 9:04 - 9:09
  tikroji galia vistuomet buvo finincinë
 • 9:09 - 9:11
  ir tie maţi ţmogeliukai kuriuos tu ápareigoji kas porŕ metř
 • 9:11 - 9:13
  jie turi savininkus taip pat, ir nedrysk tu tai pamirđti.
 • 9:13 - 9:17
  ar tai yra kaţkas kuo tu tiki jog egzistuoja điandiena Amerikoje?
 • 9:17 - 9:21
  Kokia gi tavo nuomonë apie Amerikos demokratijos sistemŕ kuri egzistuoja? - ji suţlugdyta,
  Ji giliai, giliai suţlugdyta. - Demokratija, ţinoma persikelia á Graikijŕ
 • 9:21 - 9:25
  ir jos teorija jog ţmonës kontroliuoja valdţiŕ. Tai vyksta
 • 9:25 - 9:28
  praktikoje, 2012-aisiais, đalyje? Nei iđ tolo! Tai korpokratija.
 • 9:28 - 9:31
  (PJ) Visa tai yra svarstoma, na pagalvokime dabar truputá kruopđčiau
 • 9:31 - 9:35
  Kadangi nuo pat demokratijos pradţios mes privalome iđrinkti atstovus
 • 9:35 - 9:36
  tam kad jie mastytř uţ mus,
 • 9:37 - 9:42
  svarbus klausimas iđkyla: iđ kur gi đie ţmonës ateina?
 • 9:42 - 9:46
  Kodël gi jie yra vienintëliai tavo televizijoje ir ne kitur?
 • 9:46 - 9:50
  Ar tu nusprendei jog đie ţmonës yra geriausias pasirinkimas
 • 9:50 - 9:55
  konkuruoti dël tokios svarbios lyderio pozicijos,
 • 9:55 - 9:58
  o gal tu pastebëjai kad dauguma iđvardintř kandidatř
 • 9:58 - 10:01
  ypatingai prezidento rinkimř, kaţkaip ateina iđ niekur,
 • 10:01 - 10:04
  ir ţiniasklaida sukuria pasitikëjimŕ ir pripaţinimŕ juos daţnai rodant?
 • 10:04 - 10:07
  Terminas demokratija kildinamas iđ graikř ţodţiř "demos" kuris reiđkia ţmonës,
 • 10:07 - 10:10
  ir "krates" kuris reiđkia valdyti.
 • 10:10 - 10:13
  visuomenës ţmonës iđreikia savo nuomones per balsus
 • 10:13 - 10:16
  ir politika sukuriama pagal daugumos interesus.
 • 10:16 - 10:19
  Panađu jog đis procesas buvo suformuotas senovës Graikijos,
 • 10:19 - 10:23
  ir vis dar tebeprisitaiko.
 • 10:23 - 10:26
  Dëja, tai neuţtruko ilgai kol maţa dalelei cinizmo pradëjus kilti
 • 10:26 - 10:32
  su pagarba apdirbti save, duodant faktus
 • 10:32 - 10:36
  visas idëjos pagrindas daro prielaidŕ jog balsuojantieji vieđai
 • 10:36 - 10:38
  iđ tikro yra pakankamai iđsilavinć ţinoti kŕ jie daro.
 • 10:38 - 10:42
  Franklinas D. Ruzveltas kartŕ akivaizdţiai pasakë:
 • 10:42 - 10:45
  "Demokratija begali bűti sëkminga nebent tie kurie iđreiđkia savo pasirinkimŕ
 • 10:45 - 10:48
  tikroji demokratijos uţtikrinimo problema yra đvietimas."
 • 10:48 - 10:51
  Vinstonas Čerčilis, iđ kitos pusës, buvo truputá maţiau atlaidus,
 • 10:51 - 10:54
  nurodydamas "Geriausias demokratijos árodymas
 • 10:54 - 10:58
  yra penkiř minučiř pokalbis su vidutiniu rinkëju."
 • 10:58 - 11:02
  Ir ţinoma, liudnai pagarsëjas Markas Tvenas taip pat pridëjo
 • 11:02 - 11:05
  nurodydamas "Jeigu balsavimas sukeltř koká nors pokytá, jie mums to neleistu daryti."
 • 11:05 - 11:08
  Norëčiau jog paklaustum saves: jeigu mes butume valdančioji klasë,
 • 11:08 - 11:12
  "investuojamoji pasisavinimo klasë", perfrazuojant Thorstein Veblen,
 • 11:12 - 11:14
  ir norëtume iđsaugoti savo interesus prieđ bet koká trugdá,
 • 11:14 - 11:18
  kŕ gi mes darytume?
 • 11:18 - 11:21
  Pirma, mums reikëtř plačiausios paţiűros kuriŕ galime turëti
 • 11:21 - 11:24
  Mums reikia uţtikrinti jog rinkëjai bűtř kiek galima maţiau informuoti,
 • 11:24 - 11:27
  nekreipiant dëmesio á susijusias problemas műsř ástaigos praktikuoja.
 • 11:27 - 11:31
  Sujungiant tai, mums taip pat reikia pađalinti kuo daugiau nepriklausomř, logiđkř
 • 11:31 - 11:36
  kasdieniř, moksliđkř minčiř kaip tik ámanoma.
 • 11:36 - 11:40
  taigi, leiskite mums paremti ypatingai nepakankamai finansuojamŕ, pasenusiŕ
 • 11:40 - 11:44
  ir atitrűkusiŕ vieđajŕ đvietimo sistemŕ;
 • 11:44 - 11:49
  sistemŕ sutelktŕ ties vos ţmogř aprűpinant darbu vienŕ dienŕ
 • 11:49 - 11:51
  nemokant jř kaip kritiđkai ir logiđkai mŕstyti.
 • 11:51 - 11:56
  demokratijos đirdis yra pagrindinë prielaida jog visuomenë yra puikiai iđsilavinusi
 • 11:56 - 12:00
  ir tuomet jie gali padaryti tinkamŕ pasirinkimŕ, taip? Kokia gi tavo nuomonë
 • 12:00 - 12:06
  apie Amerikos đvietimo sistemŕ ir jos poveiká demokratiniam procesui?
 • 12:06 - 12:11
  Ađ manau jog mes turime ne vienŕ problemŕ Amerikos đvietimo sistemoje.
 • 12:11 - 12:14
  Ar nujauti jog tokio tipo prasta đvietimo sistema
 • 12:14 - 12:18
  Ţinoma! Laikykit juos kvailais, laikykit juos lengvai palinksmintais.
 • 12:18 - 12:21
  Jeigu jie yra neiformuoti, jie negali kautis atgal!
 • 12:21 - 12:25
  (P. Joseph)Dëja, norit toliau iđsaugoti tai,
 • 12:25 - 12:28
  tikëjimo sistemř kurios palaiko pasyvř paklusnumŕ
 • 12:28 - 12:32
  tikëjimo sistemos ir vertybës kurios yra uţsispyrusios, neracionalios
 • 12:32 - 12:36
  ir remia siaurř paţiűrř mŕstymo bűdŕ.
 • 12:36 - 12:39
  Religija patampa ypatingai naudinga điose salygose.
 • 12:39 - 12:44
  Ar tai ámanoma, kad religija yra politikuojama,
 • 12:44 - 12:48
  ir kad kandidatai naudojasi ja kaip árankiu?
 • 12:48 - 12:51
  Ađ tikiu jog dievas sukűrë Visatŕ.
 • 12:51 - 12:53
  Ir mes esame sujungti đventuoju rađtu ir Vieđpačiu Jezumi tam kad pasiprieđintume su visŕ műsř galybe.
 • 12:53 - 12:57
  Leiskite mums melstis kad dievas yra műsř pusëje,
 • 12:57 - 13:00
  kare ar bet kuriuo kitu metu, bet leiskite mums melstis taip jog esame dievo pusëje.
 • 13:00 - 13:03
  Te palaimina Dievas septintos dienos adventistř baţnyčiŕ.
 • 13:03 - 13:06
  Ađ manau kad dievas kuris myli mus, dievas kuris davë mums gyvybć, kuris davë mums bűtá...
 • 13:06 - 13:08
  Ir taip pat kiekvienŕ jureivá, kará, lakűnŕ ir jűrř pëstininkŕ,
 • 13:08 - 13:12
  kuris buvo átrauktas á điŕ misijŕ, leiskite man pasakyti, jus darote dievo darbŕ.
 • 13:12 - 13:16
  Jei ţmonës yra apmokyti bűti paklusniais ir sekti viskŕ aklai,
 • 13:16 - 13:18
  jie yra prinokć praplësti paklusnumŕ kitiems kurie turi autoritetŕ.
 • 13:18 - 13:21
  Paţymëta.
 • 13:21 - 13:25
  Kita, tai svarbu jog atpaţintume
 • 13:25 - 13:27
  nepakartojamas sociologines ţmogaus bűsenos charakteristikas.
 • 13:27 - 13:31
  Kaţkas kŕ mes vadinsime "bandos psichologija"
 • 13:31 - 13:35
  Tai yra tendencija mums ţmonëms, kai susiduriame su masiniu ţavesiu,
 • 13:35 - 13:38
  ir daţnai elgtis ypatingai neapgalvotai ir lengvai áteigtais bűdais
 • 13:38 - 13:42
  Garsiojo autoriaus Charles McKay ţodţiais, parađiusio
 • 13:42 - 13:45
  "Iđskirtinai Populiarios minios iliuzijos ir beprotybës"
 • 13:45 - 13:51
  kol jie atsistatys savo suvokimŕ lietai ir vienas po viena."
 • 13:51 - 13:54
  Dëja, tai nëra pritaikoma tik futbolo riauđëse.
 • 13:54 - 13:58
  Toks gaujos átikinimas gali bűti sugeneruotas per paprastus padalintus kultűrinius ávykius.
 • 13:58 - 14:02
  Prisimeni Rugsëjo 11? Kalbam apie visiđkŕ beprotybć!
 • 14:02 - 14:06
  Đis ávyktis sukűrë staigiŕ minios beprotybć su baime ir kerđtu,
 • 14:06 - 14:07
  ir tai neuţtruko ilgai kol JAV valdţia, ir kitos valdţios, faktiđkai,
 • 14:07 - 14:10
  prie đios beprotystës, ir paremdami tai nukreipë
 • 14:10 - 14:13
  drakoniđkais ástatymais ir nelegalioms invazijoms.
 • 14:13 - 14:16
  Tačiau, đi bandos psichologijos tendencija yra ne tik naudinga
 • 14:16 - 14:20
  ádiegimui ir vadovavimui suvokiamř problemř svarbumui,
 • 14:20 - 14:24
  tai taip pat svarbu nustatant suklastotř debatř limitus,
 • 14:24 - 14:27
  sukuriant tendencijŕ tiems, kas pradeda klausinëti uţ điř limitř,
 • 14:27 - 14:31
  bűti atskirtiemts ir atstumtiems nuo pačios bandos.
 • 14:31 - 14:34
  Ţinai, jeigu kas nors kalba apie
 • 14:34 - 14:37
  labiau lygiavertá pajamř paskirstymŕ visuomenëje:
 • 14:37 - 14:42
  visas augimas kuris ávyko műsř đalyje, per paskutinius deđimt metř ar daugiau,
 • 14:42 - 14:47
  buvo perduotas 1, 2 procentams. "Suknisti komunistai!"
 • 14:47 - 14:52
  Jeigu kas nors spekuliuoja apie akivaizdţiŕ galios manipuliacijŕ ir korupcijŕ,
 • 14:52 - 14:56
  "Po velniais! Man bloga nuo điř konspiracijos teoristř ir jř melř!
 • 14:56 - 15:01
  Ir dieve padëk mums, mes gauname tuos gero darytojus
 • 15:01 - 15:05
  kurie nori iđ tikro pritaikyti modernias mokslo ţinias
 • 15:05 - 15:08
  ir taip pagerinti visuomënć. "Kurgi ne!
 • 15:08 - 15:11
  Pamaitinti, aprengti ir apgyvendinti visus đioje ţemëje su technologijomis?
 • 15:11 - 15:15
  Utopinis kvailys!" [sudűţta stiklas]
 • 15:15 - 15:19
  Prisimink, glabűt geriausias bűdas kontroliuoti ţmogaus mintis,
 • 15:19 - 15:23
  yra nustatyti didelć socialinës atskirties baimć,
 • 15:23 - 15:27
  ir susieti điŕ baimć su kultűrinëmis tabu temomis.
 • 15:27 - 15:31
  Taigi, su visu điuo darbu judesyje,
 • 15:31 - 15:33
  mes dabar turime susidoroti su ákyriomis problemomis
 • 15:33 - 15:36
  kad publika pataps pakankamai iđmintinga,
 • 15:36 - 15:41
  ir dirbs tam kad ţmogř iđkeltř á politinć jëgŕ,
 • 15:41 - 15:46
  tai sukeltř problemř mums.
 • 15:46 - 15:50
  Todël, kai kurios labiau specifiđkos struktűros saugikliai jau yra vietoje.
 • 15:50 - 15:54
  Iđ pagrindř, mums reikia uţtikrinti jog đie nepageidaujami kandidatai,
 • 15:54 - 15:58
  negalëtř niekur nukakti arčiau pagrindinio dëmesio centro publikos virđkinimui;
 • 15:58 - 16:00
  ir jeigu jie patenka, paversti juos keisituoliais
 • 16:00 - 16:03
  Ar tu siűlai kad heroinas ir prostitucija yra laisvës patikrinimas
 • 16:03 - 16:07
  kŕ tu iđ tikro sakai yra "Ţinai kŕ?
 • 16:07 - 16:11
  Jeigu mes legalizuotume heroinŕ rytoj, visi pradës naudoti heroinŕ."
 • 16:11 - 16:14
  Kiek iđ jűsř naudotř heroinŕ, jeigu jis bűtř legalus?
 • 16:14 - 16:19
  Kaip mes tai padarome? Su pinigais,
 • 16:19 - 16:22
  ir műsř ámonëms priklausančia konstitucija tai atlieka puikiai.
 • 16:22 - 16:27
  Mums tik reikia uţtikrinti điř pinigř naudojimŕ
 • 16:27 - 16:30
  lengvam politinës átakos iđreiđkimui.
 • 16:30 - 16:32
  JAV aukđčiausiame teismo sprendime 1976 metais, kandidatř laisvë
 • 16:32 - 16:35
  naudotis nesibaigiančiais privačiais pinigais jř kampanijai patapo legalu,
 • 16:35 - 16:38
  sulyginant pinigř naudojimŕ su teise á ţodţio laisvć, faktiđkai.
 • 16:38 - 16:40
  Kŕ tai parodo, tiesa sakant
 • 16:40 - 16:44
  pađalinimŕ betokokiŕ sŕţiningumo iđraiđkŕ,
 • 16:44 - 16:49
  ir vis dël to, kad ir kas turi daugiausiai pinigř turi daugiausiai iđtekliř
 • 16:49 - 16:53
  taigi poveikis. Nuostabus.
 • 16:53 - 16:56
  bet gi, apsaugokime tai dar stipriau
 • 16:56 - 17:01
  Uţtikrinkime jog műsř korporacijoms,
 • 17:01 - 17:04
  duodamos teisëtos teisës reklamuoti műsř maţas marionetes be jokiř limitř
 • 17:04 - 17:07
  Laimei, 2010 metais, JAV aukđčiausiame teisme műsř drauguţiai dar kartŕ,
 • 17:07 - 17:10
  patvirtino kad valdţia nevarţys
 • 17:10 - 17:13
  politiniř iđlaidř jokiomis korporacijomis kandidatř rinkimuose,
 • 17:13 - 17:16
  jau esanti, dar kartŕ, apasugota pirmaja pataisa.
 • 17:16 - 17:18
  taigi dabar mes galime pirkti kosmines reklamas tam kad iđketli kŕ norim,
 • 17:18 - 17:22
  kad ir kiek mes norime, palaidojant opozicijŕ ţiniasklaidoje.
 • 17:22 - 17:27
  ...Ir paţymëta dukart.
 • 17:27 - 17:31
  vis dar svarbu kontroliuoti primityvř
 • 17:31 - 17:35
  rinkimř atidarymo procesŕ, nuo pradţios iki pabaigos.
 • 17:35 - 17:37
  Geriausias bűdas tai padaryti tai, yra sukurti klaidingŕ dvikovŕ
 • 17:37 - 17:41
  konkurencijos iliuzija tarp partijř.
 • 17:41 - 17:45
  Mums reikia dviejř partiniř sistemř, kurios nuolat ginčytusi vienas su kitu bendrai,
 • 17:45 - 17:47
  bet vis tik iđlaiko primityvias elitines politikas
 • 17:48 - 17:51
  jog mums reikia iđlaikyti pranađumŕ.
 • 17:51 - 17:53
  Visas groţis tarp điř dvëjř balaganř,
 • 17:53 - 17:57
  yra tai kad ne tik prideda reikalingŕ pasirinkimo iliuzijŕ,
 • 17:57 - 18:01
  tai dar svarbiau, jie kuria priespaudŕ kylančioms trečiosioms partijoms.
 • 18:01 - 18:04
  Kaip jau ţinome, đie erzinantys savaip teisios trečiosios partijos,
 • 18:04 - 18:08
  buvo kelenčios problemas nuo pat pirmos dienos.
 • 18:08 - 18:12
  Piliečiř teisiř pakeitimai, moterř rinkimř teisë,
 • 18:12 - 18:16
  platesnës darbuotojo teisës, vaikř darbo teisës, ir kitos agitacijos industrijai,
 • 18:16 - 18:20
  visa tai atëjo iđ kylančios trečiosios partijos, istoriđkai,
 • 18:20 - 18:22
  ne iđ műsř, dominuojančios nusistovëjusios grupës.
 • 18:23 - 18:26
  Taigi čia mes turime bűti budrűs.
 • 18:26 - 18:29
  Mums reikia publikos kur bűtř taip pripratusi prie antrosios partijos diktatoriř,
 • 18:29 - 18:32
  jog jie net neprieđtarautř jei abiem paritijoms bűtř suteikta tiesioginë kontrolë
 • 18:32 - 18:36
  per didţiajŕ dalá rinkimř proceso.
 • 18:36 - 18:38
  Jiems reikia galios organizuojant rinkimř taisykliř perskirstymui,
 • 18:38 - 18:44
  pirmininkř, susirinkimř ir debatř,
 • 18:44 - 18:47
  na ir ţinoma, műsř, valdanţiosios klasës, kontroliuosime jř veiksmus
 • 18:47 - 18:50
  per lobizmŕ, kampanijř bendradarbiavimŕ, na ţinai,
 • 18:50 - 18:53
  bűtent tai, kŕ laisvoji rinka paţada: laisvć manipuliuoti viskŕ.
 • 18:53 - 18:57
  Sutikite mano draugus: prezidento debatř komisijŕ, arba kitaip CPD.
 • 18:57 - 19:02
  1988, demokratijos ir respublikonř partijos,
 • 19:02 - 19:05
  arba kitaip demopublikai, kaip ađ mëgstu vadinti juos,
 • 19:05 - 19:08
  ásteigë prezidentiniř debatř komisijŕ.
 • 19:08 - 19:11
  Sudarant nepartizaninć institucijŕ, CPD pilnai perëmë kontrolć
 • 19:11 - 19:16
  átakingiausiř rinkimř ávyká, prezidento rinkimus.
 • 19:16 - 19:20
  CPD, kuri yra privati korporacija bedrai pirmininkauja su buvusiais vadovais
 • 19:20 - 19:23
  respublikonř ir demokratř partijos, nusprendţia per slaptus kontraktus,
 • 19:23 - 19:25
  kas dalyvaus debatuose, ir apie kŕ bus kalbama.
 • 19:25 - 19:29
  Đios nemalonios trečiosios partijos, kartu su prieđtaringomis idëjomis,
 • 19:29 - 19:33
  gali ateiti paţaisti jeigu demopublikai nusprendţia jog jie gali.
 • 19:33 - 19:36
  Iđ tikro, ar gali isivaizduoti kad nutiktř jeigu đie erzinantys socialiniai iđsiđokeliai,
 • 19:36 - 19:41
  Iđ tikro galëtř sukilti prieđ banalybes,
 • 19:41 - 19:44
  apgailëtinas, logikas ir suklastotř debatř tipines siauras temas?
 • 19:44 - 19:47
  Bet seselei, mokytojui, policininkui kuris
 • 19:47 - 19:51
  atvirai sakant, mënesio pabaigoje, jie turi vykstančiŕ maţŕ financinć krizć.
 • 19:51 - 19:57
  Jie turi pasiimti papildomŕ paskolŕ tik tam kad sumokëti uţ nuomŕ.
 • 19:57 - 20:02
  Mes nekreipëme dëmesio á juos.
 • 20:02 - 20:05
  Jeigu paţiűrësi á műsř mokesčiř ástatymus, tai yra klasikinis pavyzdys.
 • 20:05 - 20:08
  Ađ atsiprađau jog trugdau ponui prezidentui, bet ađ negalëčiau labiau pritarti.
 • 20:08 - 20:11
  Nepaisant to, argi nesijauti kad mokesčiř politika
 • 20:11 - 20:16
  ir kiti daţni patvirtinimai apie tai kas gi ţaloja vidutiná amerikietá
 • 20:16 - 20:20
  yra gana malonűs palyginus su
 • 20:20 - 20:24
  visu műsř ekonomines sistemos pagrindu?
 • 20:24 - 20:29
  Na, ţinai, naujř pinigř spausdinimas sukuriant skolas, skolos apmokestinimas palűkanomis kuri net neegzistuoja,
 • 20:29 - 20:34
  tai reiđkia jog visuomet bus daugiau neapmokestintos skolos nei pinigř skirtř jas apmokëti.
 • 20:34 - 20:38
  Ţinoma, kuri iđsiskolina save tam kad sukurtř dar daugiau skolos jŕ padengti,
 • 20:38 - 20:44
  iđ esmës, nesekmë ir bankrotas yra neiđvengiami.
 • 20:45 - 20:49
  Tik ne tiek aukđtuomenei kiek ţemesniajai klasei.
 • 20:49 - 20:52
  Kodël? Kadangi ţemesnioji klasë visuomet passima paskolas
 • 20:52 - 20:58
  apmokëti namŕ, savo mađinas, kai tuo tarpu aukđtuomenë pelnosi iđ palűkanř pajamř.
 • 20:58 - 21:03
  Vietoje to kad pirktř palűkanas, jie iđ tikro sukuria palűkanas
 • 21:03 - 21:06
  naudojant indëlius ir investavimŕ.
 • 21:06 - 21:10
  Akivaizduu, tai apsaugo didţiuliŕ augančiř klasiř pasidalijimo idëjŕ, struktűriđka.
 • 21:10 - 21:12
  Ar to nepakanka kŕ nors apsvarstyti?
 • 21:12 - 21:15
  Kaip galutinć mintá apie CPD,
 • 21:15 - 21:18
  műsř korporacijos dabar jau gali jiems aukoti aukas,
 • 21:18 - 21:22
  todël partijos, pavergia műsř financine átakŕ, darbotvarkć ir dar daugiau,
 • 21:22 - 21:25
  padarant kitŕ prabëgimŕ aplink tŕ baisiŕ teisëtŕ ástatymŕ,
 • 21:25 - 21:28
  draudţiantá korporacijoms tiesiogiai prisidëti prie vykstančios politinës kampanijos.
 • 21:28 - 21:31
  Graţř prabëgimŕ.
 • 21:31 - 21:36
  Dëja, niekas nëra tobula, ir tu negali bűti pernelyg atsargus.
 • 21:36 - 21:40
  Kartais, gera senamadë, laiko patikrinta taktika prireikiama.
 • 21:40 - 21:44
  Niekas nëra toks senamadiđkas, kaip senas geras rinkimř sukčiavimas.
 • 21:44 - 21:48
  Pasiimkime keletŕ savo korporacijos bičiuliř ir pastatykime balsavimo mađinas,
 • 21:48 - 21:51
  su ypatingai prastu nuoseklumu,
 • 21:51 - 21:55
  ir duokime joms kuo daugiau techniniř spragř kiek tik galime.
 • 21:55 - 22:01
  Taip, ađ ţinau, tai nerűpestinga. Tai jau patapo vieđa,
 • 22:01 - 22:04
  kad á mađinas galima ásilauţti nuotoliniu bűdu naudojantis 10 doleriř áranga,
 • 22:04 - 22:07
  ir ađtuntoko iđsilavinimŕ.
 • 22:07 - 22:11
  Bet, kadangi amerikiečiai yra visiđkai iđblađkyti nuo savo turimos skolos,
 • 22:11 - 22:15
  ţeminant gyvenimo kokybć, ir besitesenčiu atleidinëjimu iđ darbo,
 • 22:21 - 22:24
  laisvoji ţiniasklaida krenta ant kurčiűjř ausř.
 • 22:24 - 22:27
  Taigi, pakartokime.
 • 22:27 - 22:32
  Laisvai mŕstantys ţmonës yra linkć pripaţinti
 • 22:32 - 22:37
  vykstančiŕ adaptacijŕ ir kaitŕ,
 • 22:37 - 22:41
  taigi mums reikia uţtikrinti kad esamas đvietimas palaikytř esamŕ tradicijŕ,
 • 22:41 - 22:43
  tiesiogiai per "kalimŕ" mintinai, ir ne kritiná mŕstymŕ, loginć mintá.
 • 22:45 - 22:48
  Toliau, mes sukursime aiđkius kultűros debatř limitus,
 • 22:48 - 22:52
  ir uţtikrinsim kad ties kurie perţengia juos,
 • 22:52 - 22:58
  yra nuraminami iđjuokiant ir sumenkinant.
 • 22:58 - 23:01
  Tada, mes ákinkome bandos psichologijŕ,
 • 23:01 - 23:03
  ir vadovaujamës ja ţiniasklaidos pagalba,
 • 23:03 - 23:07
  su iđkeltom problemomis kuriř mums reikia prieđakyje, arba tam kad atitraukti nepalankias.
 • 23:07 - 23:10
  Tol kol didelio mŕsto átaka,
 • 23:10 - 23:13
  kurios mums reikia norint iđkovoti laisvć daryti kŕ tik norime,
 • 23:13 - 23:16
  ir panaudoti didţiulá savo korporacijos turtŕ átakojant
 • 23:16 - 23:20
  abi vieđŕsias nuomones ir pačius kandidatus.
 • 23:20 - 23:23
  Műsř teisëtas statusas kaip korporacinës asmenybës, dabar uţtikrina laisvŕ kalbŕ,
 • 23:23 - 23:27
  ir tai reiđkia nevarţomas pinigř iđlaidas.
 • 23:30 - 23:32
  Toliau, mes sukuriame vieđŕ konkurencijos iliuzijŕ ir pasirinkimŕ,
 • 23:33 - 23:35
  ir ágauname kiek galime daugiau rinkimř kontrolës.
 • 23:35 - 23:38
  Műsř demo-publikonai uţremti, su műsř nesibaigiančiu rëmimu ir lobizmu,
 • 23:38 - 23:42
  dabar tai veikia puikiai, á tai átraukiant ir vieđűjř debatř apribojimus,
 • 23:42 - 23:47
  ir iđsiţadëjimŕ visř trugdančiř trečiűjř partijř.
 • 23:47 - 23:51
  Jeigu to dar neuţtenkŕ, velniop tai! Mes tiesiog uţsisakysime naujŕ balsř skaičiavimŕ patys,
 • 23:51 - 23:53
  su ásilauţimo árankiais á juodajŕ dëţć labiausiai átakingoje rinkimř valstijoje.
Title:
Sandbox
Description:

You can use this Sandbox to try out things with the Amara tool.

The video that is primarily streaming here is http://www.youtube.com/watch?v=ZU2kyr9jRkg , which is completely blank. But you can go to the URLs tab to add the URL of another video and make it primary.

Please remember to download your subtitles if you want to keep them, as they will get deleted - and the streaming URL reverted to the blank video if you changed it - after a week or two,

more » « less
Video Language:
English
Team:
Captions Requested
Duration:
01:46:39
Claude Almansi edited Lithuanian subtitles for Sandbox
Claude Almansi edited Lithuanian subtitles for Sandbox

Lithuanian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions