Return to Video

How To Make A Sprite

 • 0:01 - 0:06
  ...
 • 0:06 - 0:09
  وقت آن رسیده است که با برخی ویژگیهای جالب
 • 0:09 - 0:12
  کلوب تصاویر دوبعدی (sprite) آشنا شویم
  اولین کاری که باید کرد این است که
 • 0:12 - 0:15
  یک تصویر راه اندازی کنید.
  برای اضافه کردن یک تصویر
 • 0:15 - 0:20
  می توانید از بلوک "یک تصویر جدید بسازید"
  استفاده کنید
 • 0:20 - 0:22
  این بلوک به شما این امکان را می دهد که
  به تصویر خود
 • 0:22 - 0:25
  لباس و موقعیتی بدهید
 • 0:25 - 0:27
  اگر می خواهید موقعیت تصویر را عوض کنید
 • 0:27 - 0:29
  می توانید بر پین در بلوک موقعیت کلیک کنید
 • 0:29 - 0:34
  و سپس آن را جایی که می خواهید ببرید
 • 0:34 - 0:35
  شما همچنین می توانید اندازه تصاویر خود را
  هم تغییر دهید
 • 0:35 - 0:38
  برای کوچکتر ساختن تصویر می توانید از
 • 0:38 - 0:41
  بلوک تنظیم اندازه استفاده کنید و سپس اندازه ای
 • 0:41 - 0:44
  کمتر از 100 را در آن تایپ کنید.
  اگر دو یا بیشتر
 • 0:44 - 0:46
  تصویر با یک لباس دارید
 • 0:46 - 0:50
  این کار یکباره همه آنها را تغییر می دهد
 • 0:50 - 0:53
  حالا بیایید با استفاده از یک رفتار
  تصویر را به حرکت درآوریم
 • 0:53 - 0:55
  شما می توانید گزینه
 • 0:55 - 0:58
  رفتار چرخش به سمت راست را به تصویربدهید
 • 0:58 - 1:01
  وقتی که این رفتار شروع می شود
  برای همیشه ادامه دارد
 • 1:01 - 1:03
  تا وقتی که شما به آن بگویید
 • 1:03 - 1:07
  توقف کند. و این همه مطلب بود.
 • 1:07 - 1:10
  حالا نوبت شماست.
 • 1:11 - 1:14
  ...
Title:
How To Make A Sprite
Description:

more » « less
Video Language:
Spanish (Spain)
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:17

Persian subtitles

Revisions