Return to Video

Variables and Expressions 1

 • 0:01 - 0:04
  Một bệnh viện địa phương tổ chức một đợt quay xổ số để gây quỹ.
 • 0:04 - 0:07
  Chi phí tham dự của mỗi cá nhân trong đợt xổ số..
 • 0:07 - 0:10
  ...sẽ được tính theo biểu thức sau:
 • 0:10 - 0:15
  5t + 3 hoặc 5 * t + 3, trong đó t là
 • 0:15 - 0:19
  số vé mà người nào đó mua.
 • 0:19 - 0:27
  Vậy hãy tính giá trị của biểu thức khi t = 1, t = 8 và t = 10.
 • 0:27 - 0:33
  Đầu tiên, ví dụ như t = 1, thì
 • 0:33 - 0:47
  biểu thức sẽ là 5 * 1 + 3, khi đó
 • 0:47 - 0:49
  theo thứ tự khi làm toán, chúng ta sẽ làm phép nhân
 • 0:50 - 0:57
  trước khi làm phép cộng, vậy (5 * 1) + 3
 • 0:57 - 1:01
  5 + 3 = 8.
 • 1:01 - 1:09
  Bây giờ hãy tính khi t = 8, biểu thức sẽ là
 • 1:09 - 1:30
  (5 * 8) + 3 = 40 + 3 = 43.
 • 1:30 - 1:35
  Cuối cùng là khi t = 10
 • 1:35 - 1:59
  vậy chúng ta sẽ có (5 * 10) + 3 = 50 +3 = 53
 • 1:59 - 2:00
  vậy là xong :).
Title:
Variables and Expressions 1
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:00

Vietnamese subtitles

Revisions