Return to Video

اندرو بلوم: اینترنت واقعا چیه؟

 • 0:01 - 0:03
  من عمدتا در بارهی معماری مینویسم،
 • 0:03 - 0:05
  دربارهی ساختمانها، و نوشتن دربارهی معماری
 • 0:05 - 0:08
  بر فرضیات مشخصی استوارست.
 • 0:08 - 0:11
  یک معمار یک ساختمان را طراحی میکند. و آن تبدیل به یک مکان میشه،
 • 0:11 - 0:13
  یا معماران زیادی ساختمانهای بسیاری را طراحی میکنند، و تبدیل میشه به
 • 0:13 - 0:16
  یک شهر، و صرفنظر از این آمیزهی پیچیده از تاثیراتِ
 • 0:16 - 0:19
  سیاست و فرهنگ و اقتصاد که شکلدهندهی
 • 0:19 - 0:22
  این مکانهاست، در پایان روز، میتونید برید
 • 0:22 - 0:24
  و آنها را ببینید. میتونید پیرامون آنها پیادهروی کنید.
 • 0:24 - 0:26
  میتونید استشمامشون کنید. میتونید آنها را احساس کنید.
 • 0:26 - 0:30
  میتونید معنای اون مکان رو تجربه کنید.
 • 0:30 - 0:32
  اما آنچه در چندسال گذشته مرا تکان داد
 • 0:32 - 0:35
  این بود که همواره کمتر و کمتر به جهان بیرون پا میگذاشتم،
 • 0:35 - 0:39
  و بیشتر و بیشتر، روبروی صفحهی کامپیوترم مینشستم.
 • 0:39 - 0:43
  و به ویژه پس از سال ۲۰۰۷، وقتی آیفون دار هم شدم،
 • 0:43 - 0:45
  نه تنها تمام روز جلوی صفحهی نمایش مینشستم،
 • 0:45 - 0:47
  بلکه در پایان روز هم از جام بلند میشدم
 • 0:47 - 0:50
  و به این صفحهی کوچک که در جیبم با خودم اینور و آنور میبردم نگاه میکردم.
 • 0:50 - 0:53
  و آنچه من را شگفتزده میکرد این بود که به چه سرعتی
 • 0:53 - 0:56
  روابطم در جهان واقعی در حال تغییر بوده است.
 • 0:56 - 0:58
  در این مدت زمان کوتاه، میدونید، چه شما
 • 0:58 - 1:01
  بگید این ۱۵ سال اخیر یا بیشتر که از آنلاین بودن میگذره، یا
 • 1:01 - 1:04
  میدونید، چهار یا پنج سال اخیر که دایما آنلاین بودیم،
 • 1:04 - 1:07
  روابط ما با پیرامونمون دستخوش تغییر شده به طوری که
 • 1:07 - 1:09
  توجه ما همواره تقسیم شده.
 • 1:09 - 1:12
  ما همزمان به درون صفحه و به جهان پیرامونمان نگاه میکنیم.
 • 1:12 - 1:13
  ما همزمان به درون صفحه و به جهان پیرامونمان نگاه میکنیم.
 • 1:13 - 1:16
  و آنچه حتی برای من تکاندهنده تر بود، و چیزی که واقعا
 • 1:16 - 1:19
  رو اعصابم راه میرفت، این بود که جهان درون صفحه
 • 1:19 - 1:23
  انگار هیچ واقعیت عینی برای خودش ندارد.
 • 1:23 - 1:26
  اگه میرفتی و به دنبال عکسی از اینترنت میگشتی،
 • 1:26 - 1:29
  این تنها چیزی بود که گیرت میآمد، این عکس معروف "اُپته"
 • 1:29 - 1:32
  از اینترنت درست مانند راه شیری، این گسترهی نامتناهی
 • 1:32 - 1:34
  که به نظر نمیاد که هیچجایی روی آن باشیم.
 • 1:34 - 1:36
  به نظر نمیاد ما هرگز بتونیم تمامیت آن را به چنگ بیاریم.
 • 1:36 - 1:40
  این همیشه من را به یاد تصویر آپولو از زمین میاندازه،
 • 1:40 - 1:43
  تصویر آبی مرمرین، و انگار اون قراره بهمون بگه،
 • 1:43 - 1:45
  به گمان من، که ما واقعا نمیتونیم بیکم و کاست درکش کنیم.
 • 1:45 - 1:49
  ما همواره در رویارویی با گسترهی آن یه جورایی ناچیز هستیم.
 • 1:49 - 1:52
  بنابراین اگر این جهان و صفحهاش یک طرف بود، و در سوی دیگر
 • 1:52 - 1:55
  این جهان مادی پیرامون من بود، من هرگز نمیتونستم ایندو را با هم جمع کنم.
 • 1:55 - 1:58
  این جهان مادی پیرامون من بود، من هرگز نمیتونستم ایندو را با هم جمع کنم.
 • 1:58 - 2:01
  و بعد همچین اتفاقی افتاد.
 • 2:01 - 2:04
  یک روز اینترنتم از کار افتاد، هر چندوقت یک بار این اتفاق میافته،
 • 2:04 - 2:07
  و برق کار آمد که درستش کنه، و شروع کرد به
 • 2:07 - 2:09
  وَر رفتن با یک دسته سیم گرد و خاکی پشت مبل،
 • 2:09 - 2:12
  و آن را تا روبروی ساختمان و توی زیرزمین و سپس تا حیاط پشتی دنبال کرد،
 • 2:12 - 2:15
  و آنجا روبروی دیوار یک تودهی درهم و برهم از سیمها وجود داشت.
 • 2:15 - 2:18
  و سپس یک سنجاب را دید که داشت رو سیمها میدوید،
 • 2:18 - 2:20
  بهم گفت: «مشکل تو اینه.
 • 2:20 - 2:25
  یک سنجاب داره اینترنت تو را میجود.» (خنده)
 • 2:25 - 2:28
  من هاج و واج مونده بودم. اینترنت
 • 2:28 - 2:31
  یک ایدهی برتر ست. مجموعهایست از قراردادهایی که زیر و رو کنندهی
 • 2:31 - 2:35
  همه چیز از خرید تا قرارهای عاشقانه تا انقلابها بوده.
 • 2:35 - 2:37
  مسلما چیزی نیست
 • 2:37 - 2:41
  که یک سنجاب بتونه آن را بجود. (خنده)
 • 2:41 - 2:43
  اما انگاری این اتفاقی بود که افتاده بود.
 • 2:43 - 2:46
  در حقیقت یک سنجاب اینترنت من را جویده بود (خنده)
 • 2:46 - 2:48
  و بعد این تصویر در ذهن من جان گرفت که چه رخ میده
 • 2:48 - 2:50
  اگر سیمها را از دیوار بیرون بکشی و شروع کنی به
 • 2:50 - 2:52
  دنبال کردنش، به کجا میبردت؟
 • 2:52 - 2:55
  واقعا اینترنت یک جاییه که میشه رفت و باهاش دیدار کرد؟
 • 2:55 - 2:57
  میتونم برم اونجا؟ کی را آنجا خواهم دید؟
 • 2:57 - 3:00
  میدونید، آیا واقعا یک چیزی آن بیرون وجود داره؟
 • 3:00 - 3:03
  و طبق همهی شواهد، به نظر میآمد که پاسخ نه باشه.
 • 3:03 - 3:06
  اینترنت این بود، این جعبهی سیاه با یک چراغ قرمز روش،
 • 3:06 - 3:09
  همانطور که تو سریال کمدی "دی آیتی کراود" نشونش دادن.
 • 3:09 - 3:13
  معمولا بالای برج ساعت لندن زندگی میکنه،
 • 3:13 - 3:16
  آخه اونجا همیشه بهترین آنتن را داری،
 • 3:16 - 3:19
  اما آنها چکوچانه زدند که بعدازظهر همکارشان قرض بگیردش تا در یک سخنرانی کاری ازش استفاده کنه.
 • 3:19 - 3:22
  اما آنها چکوچانه زدند که بعدازظهر همکارشان قرض بگیردش تا در یک سخنرانی کاری ازش استفاده کنه.
 • 3:22 - 3:25
  ریشسفیدهای اینترنت ترجیح میدادند مدتی رهاش کنند، و او نگاهی بهش انداخت و گفت
 • 3:25 - 3:28
  ریشسفیدهای اینترنت ترجیح میدادند مدتی رهاش کنند، و او نگاهی بهش انداخت و گفت
 • 3:28 - 3:31
  «اینترنت اینه؟ همه اینترنت؟ سنگینه؟»
 • 3:31 - 3:35
  آنها گفتند: «معلومه که نه، اینترنت هیچ وزنی نداره.»
 • 3:35 - 3:37
  و من کِنِف شدم. من داشتم دنبال چیزی میگشتم
 • 3:37 - 3:40
  که به نظر میاد تنها احمقها دنبالشن.
 • 3:40 - 3:42
  اینترنت یک حباب بیشکلست، یا یک جعبهی سیاه مسخرهست با یک چراغ قرمز چشمکزن روش.
 • 3:42 - 3:45
  اینترنت یک حباب بیشکلست، یا یک جعبهی سیاه مسخرهست با یک چراغ قرمز چشمکزن روش.
 • 3:45 - 3:47
  اونجا یک جهان واقعی نبود.
 • 3:47 - 3:50
  اما در اصل، همینطوره. یک جهان واقعی از اینترنت اون بیرون هست،
 • 3:50 - 3:52
  و این چیزیست که من برای دیدنش دوسالی صرف کردم،
 • 3:52 - 3:56
  این فضاهای اینترنتی. من در مرکز دادههای بزرگی بودم
 • 3:56 - 3:58
  که به اندازهی شهری که توش مستقر بودن برق مصرف میکردن،
 • 3:58 - 4:01
  و من جاهایی رو دیدم مثل این، شماره ۶۰ خیابان هادسون در نیویورک،
 • 4:01 - 4:03
  که یکی از ساختمانهایی در دنیاست،
 • 4:03 - 4:06
  یکی از معدود ساختمانهایی در دنیاست، یکی از حدود دو جین ساختمان،
 • 4:06 - 4:09
  که بیشتر از هرجای دیگری در دنیا شبکههای اینترنتی را به هم پیوند میده.
 • 4:09 - 4:10
  که بیشتر از هرجای دیگری در دنیا شبکههای اینترنتی را به هم پیوند میده.
 • 4:10 - 4:13
  و این اتصال، آشکارا یک فرآیند فیزیکیست.
 • 4:13 - 4:15
  چیزیست مربوط به رهیاب یک شبکه، مثلا فیسبوک یا
 • 4:15 - 4:18
  گوگل یا بی.تی یا کامکست یا تایم وارنر، هرچی که باشه،
 • 4:18 - 4:20
  که با یک سیم فیبر نوری معمولا زرد رنگ از بالا متصل شده به درون
 • 4:20 - 4:23
  سقف و از پایین به رهیاب یک شبکهی دیگر،
 • 4:23 - 4:28
  و این به روشنی فیزیکیست، و به طور شگفتانگیزی با سختافزار مرتبطه.
 • 4:28 - 4:31
  یک ساختمان مانند شماره ۶۰ خیابان هادسون، و ده- دوازده تای دیگه،
 • 4:31 - 4:33
  ده برابر شبکه بیشتری نسبت به همهی ساختمانهای دیگر در دل خودشون جای دادند.
 • 4:33 - 4:35
  دهبرابر شبکه بیشتری نسبت به همهی ساختمانهای دیگر در دل خودشون جای دادند.
 • 4:35 - 4:37
  واقعا تعداد کمی از این ساختمانها هست.
 • 4:37 - 4:40
  و شماره ۶۰ خیابان هادسون به خصوص ساختمان جالبیه چون به تنهایی خانهی
 • 4:40 - 4:43
  حدود نیم دوجین شبکهی بسیار مهمه،
 • 4:43 - 4:45
  که شبکههایی هستند که شبکههای زیر دریا را تغذیه میکنند
 • 4:45 - 4:47
  که در بستر اقیانوس سفر میکند
 • 4:47 - 4:49
  تا آمریکا را به اروپا و همهی ماها را به هم وصل کنه.
 • 4:49 - 4:53
  و اینها سیمهایی هستند که من میخوام به ویژه روشون متمرکز بشم.
 • 4:53 - 4:57
  اگر اینترنت پدیدهای جهانی باشه، و اگر ما در یک دهکدهی جهانی زندگی میکنیم، به خاطر سیمهای بسترِ
 • 4:57 - 4:59
  اگر اینترنت پدیدهای جهانی باشه، و اگر ما در یک دهکدهی جهانی زندگی میکنیم، به خاطر سیمهای بسترِ
 • 4:59 - 5:01
  اقیانوس است، سیمهایی مثل این.
 • 5:01 - 5:04
  و در بُعد، به طور باورنکردنی ای کوچکند.
 • 5:04 - 5:07
  میتونید در دستتان نگهش دارید. شبیه شیلنگ باغبانی هستند.
 • 5:07 - 5:11
  اما در یک بُعد دیگر به طور باورنکردنی گران هستند،
 • 5:11 - 5:13
  به اندازهای که ممکنه فکرتون هم نرسه.
 • 5:13 - 5:16
  آنها در سراسر اقیانوس گسترده شدن. آنها پنج یا هشت
 • 5:16 - 5:18
  یا دوازده هزار کیلومتر درازا دارند، و
 • 5:18 - 5:21
  اگر دانش مواد و فنآوری محاسباتی
 • 5:21 - 5:24
  به طور شگفتانگیزی پیچیده باشد، فرآیند فیزیکی اولیه
 • 5:24 - 5:28
  به طور تکاندهندهای سادهست. نور از یک انتهای اقیانوس میره
 • 5:28 - 5:31
  و از سوی دیگر بیرون میاد، و معمولا سر از
 • 5:31 - 5:34
  ساختمانی درمیاره که اسمش هست ایستگاه فرود که اغلب
 • 5:34 - 5:37
  بدون جلب توجه در یک محله در کنار دریا پنهان شده،
 • 5:37 - 5:40
  و تقویت کنندههای مستقر در کف دریا هم هستند
 • 5:40 - 5:42
  که شبیه یه جور ماهی تن فنلاندیاند، و هر ۸۰ کیلومتر
 • 5:42 - 5:46
  سیگنال را تقویت میکنند، و چون آهنگ پراکنش
 • 5:46 - 5:49
  به طور باورنکردنی زیاد است، یکای پایه ده گیگابیت بر هر ثانیه
 • 5:49 - 5:52
  از طول موج نور تعریف شده، شاید هزار برابر سرعت
 • 5:52 - 5:55
  اتصال شما، یا توانایی انتقال ۱۰,۰۰۰ ویدئو ضبط شده،
 • 5:55 - 5:58
  اما تنها این نیست، شما تنها یک طول موج از نور را در یک فیبر جای نمیدید، بلکه
 • 5:58 - 6:01
  اما تنها این نیست، شما تنها یک طول موج از نور را در یک فیبر جای نمیدید، بلکه
 • 6:01 - 6:04
  شاید ۵۰ یا ۶۰ یا ۷۰ طول موج یا رنگهای متفاوت از نور را
 • 6:04 - 6:07
  در یک فیبر واحد جای بدید، و شاید بازهم دارای
 • 6:07 - 6:09
  ۸ فیبر در یک سیم باشید، که به سمتهای گوناگون میرن.
 • 6:09 - 6:13
  و آنها کوچکند، به ضخامت یک تار مو.
 • 6:13 - 6:15
  و آنها به یک جایی در یک قاره وصل میشن.
 • 6:15 - 6:17
  آنها در یک آدمرو مثل این به هم وصل میشن. در اصل،
 • 6:17 - 6:20
  این جاییست که دوشاخهی کابل ۸,۰۰۰ کیلومتری به پریز وصل میشه.
 • 6:20 - 6:25
  این هالیفکسست، یک کابل از هالیفکس تا ایرلند کشیده شده.
 • 6:25 - 6:28
  و چشمانداز در حال تغییرست. سه سال پیش،
 • 6:28 - 6:30
  وقتی شروع به فکرکردن دراین باره کردم، یک کابل بود
 • 6:30 - 6:33
  که کف ساحل غربی آفریقا وجود داشت، که در این نقشه به صورت یک خط سیاه باریک نشان داده شده.
 • 6:33 - 6:36
  که کف ساحل غربی آفریقا وجود داشت، که در این نقشه به صورت یک خط سیاه باریک نشان داده شده.
 • 6:36 - 6:40
  حالا شش کابل و بلکه بیشتر آنجا هست، سه تا در هر کرانه.
 • 6:40 - 6:43
  چرا که هرگاه یک کشور با یک کابل به شبکه اتصال پیدا میکنه،
 • 6:43 - 6:45
  بعد مدتی متوجه میشن که این کافی نیست. اگر بخوان
 • 6:45 - 6:48
  یک صنعت را با بهرهگیری از آن بنیان بگذارند، باید مطمئن بشن که اتصال آنها
 • 6:48 - 6:50
  قابل اطمینان و همیشگیست، چون اگه یک کابل خراب شه،
 • 6:50 - 6:52
  باید یک کشتی بفرستی تو آب، لنگر چنگکی را بندازی کنارش، بکشیاش بالا، سرش را پیدا کنی،
 • 6:52 - 6:55
  باید یک کشتی بفرستی تو آب، لنگر چنگکی را بندازی کنارش، بکشیاش بالا، سرش را پیدا کنی،
 • 6:55 - 6:58
  و بعد دو سرش رو به هم جوش بدی و رهاش کنی بره.
 • 6:58 - 7:03
  و این یک فرآیند به شدت، به شدت فیزیکیست.
 • 7:03 - 7:07
  خب، این دوست منست، سیمون کوپر، که تا همین اواخر
 • 7:07 - 7:10
  در شرکت ارتباطات تاتا کار میکرد، در شعبهی ارتباطاتِ
 • 7:10 - 7:13
  تاتا، یکی از مجتمعهای تولیدی بزرگ صنعت هندوستان.
 • 7:13 - 7:16
  من هرگز او را ندیدم. ما تنها با سیستم مجازی در ارتباطیم، که همیشه باعث میشه
 • 7:16 - 7:19
  من هرگز او را ندیدم. ما تنها با سیستم مجازی در ارتباطیم، که همیشه باعث میشه
 • 7:19 - 7:23
  من بهش به عنوان یک مرد توی اینترنت فکر کنم. (خنده)
 • 7:23 - 7:26
  و او اهل انگلستانست. صنعت کابل زیر آب
 • 7:26 - 7:30
  در دست مردان انگلیسیست، و همهشون هم به نظر ۴۲ ساله میان. (خنده)
 • 7:30 - 7:33
  چون همشون در یک زمان آغاز حدود ۲۰ سال پیش با صدای آتش شروع کردن.
 • 7:33 - 7:36
  چون همشون در یک زمان آغاز حدود ۲۰ سال پیش با صدای آتش شروع کردن.
 • 7:36 - 7:39
  و تاتا کارش را به عنوان یک تجارت مخابراتی با خریدن دو کابل شروع کرد، یکی در پهنهی اقیانوس اطلس
 • 7:39 - 7:42
  و تاتا کارش را به عنوان یک تجارت مخابراتی با خریدن دو کابل شروع کرد، یکی در پهنهی اقیانوس اطلس
 • 7:42 - 7:45
  و دیگری در گسترهی اقیانوس آرام، و ادامه داد به افزودن تکههایی
 • 7:45 - 7:48
  یه آنها، تا اینکه یک کمربند به دور جهان ساختند،
 • 7:48 - 7:50
  که معنیاش اینه که آنها دادههای شما رو به شرق و غرب میفرستند.
 • 7:50 - 7:53
  آنها - راستش این شبیه به یک پرتو نور به دور زمینست،
 • 7:53 - 7:55
  اگر کابلی در اقیانوس آرام پاره شه، دادهها را از یک مسیر دیگر میفرستد. بهجز این کار
 • 7:55 - 7:58
  اگر کابلی در اقیانوس آرام پاره شه، دادهها را از یک مسیر دیگر میفرستد. بهجز این کار
 • 7:58 - 8:02
  آنها به دنبال جاهایی هستند که بعدتر سیمکشی کنند.
 • 8:02 - 8:04
  آنها مناطق سیمکشی نشده را بررسی میکنند، و منظور
 • 8:04 - 8:07
  شمال و جنوب، و به ویژه این کابلها در آفریقاست.
 • 8:07 - 8:11
  اما آنچه منرا شیفته کرده تخیل باورنکردنی سیمون از جغرافیاست.
 • 8:11 - 8:14
  او به جهان با چنین بیکرانگی باورنکردنی نگاه میکند.
 • 8:14 - 8:17
  و من به ویژه علاقمند بودم چون میخواستم
 • 8:17 - 8:20
  که یکی از این کابلها را در حال تعبیه ببینم. ببینید، همیشه
 • 8:20 - 8:22
  در حالت آنلاین ما تجربهی این لحظههای زودگذر از اتصال را داریم،
 • 8:22 - 8:26
  اینجور مجاورتهای ناپایا، یک پست توئیتر یا فیسبوک
 • 8:26 - 8:30
  یا یک ایمیل، و به نظر میاد یک پیامد فیزیکی برای آن وجود داشته باشد.
 • 8:30 - 8:32
  به نظر میاد یک لحظه وجود داره که در آن قاره
 • 8:32 - 8:34
  به پریز وصل میشه، و من میخواستم این را ببینم.
 • 8:34 - 8:36
  و سیمون داشت روی یک کابل تازه کار میکرد،
 • 8:36 - 8:39
  "دبلیو اِی سی اس"، سیستم کابلی غرب آفریقا، که از لیسبون تا کرانهی غربی آفریقا کشیده شده،
 • 8:39 - 8:41
  "دبلیو اِی سی اس"، سیستم کابلی غرب آفریقا، که از لیسبون تا کرانهی غربی آفریقا کشیده شده،
 • 8:41 - 8:44
  و از آنجا تا جزایر ایووری، تا غنا، نیجریه و تا کامرون.
 • 8:44 - 8:46
  و او گفت به زودی یکی تو راهه، بسته به اینکه
 • 8:46 - 8:48
  هوا چطور باشه، اما به من اطلاع میده،
 • 8:48 - 8:51
  بنابراین با یک اطلاع قبلی چهار روزه، گفت که برم
 • 8:51 - 8:54
  به این جزیره در جنوب لیسبون، و یک کمی پس از ساعت ۹،
 • 8:54 - 8:58
  این پسر از تو آب بیرون خواهد خرامید. (خنده)
 • 8:58 - 9:02
  و یک رشتهی نایلونی سبز رنگ رو حمل خواهد کرد، یک رشتهی سبک وزن،
 • 9:02 - 9:05
  که اسمش هست رشتهی پیامرسان ، و اون نخستین پیوند بود
 • 9:05 - 9:08
  میان خشکی و دریا، این پیوند که بعدها میتونه
 • 9:08 - 9:11
  به یک مسیر ۱۵،۰۰۰ کیلومتری از نور بپیوندد.
 • 9:11 - 9:14
  سپس بولدوزر کابل را از این کشتی مخصوص نصب کابل، به درون کشید، و کابل
 • 9:14 - 9:17
  سپس بولدوزر کابل را از این کشتی مخصوص نصب کابل، به درون کشید، و کابل
 • 9:17 - 9:20
  روی این گویها شناور شد تا درست سرجای خودش رسید.
 • 9:20 - 9:23
  سپس میتونید مهندسان انگلیسی را ببینید که دارن تماشا میکنند.
 • 9:23 - 9:26
  و به محضی که سرجاش قرار گرفت، سیمون به درون آب رفت
 • 9:26 - 9:29
  در حالیکه چاقوی بزرگی به دست داشت، و هر گویِ شناور را قطع کرد،
 • 9:29 - 9:31
  و گویها به هوا بلند شدند، و کابل
 • 9:31 - 9:33
  به کف دریا افتاد، و او همهی مسیر تا کشتی را برگشت، و وقتی به آنجا رسید،
 • 9:33 - 9:35
  به کف دریا افتاد، و او همهی مسیر تا کشتی را برگشت، و وقتی به آنجا رسید،
 • 9:35 - 9:38
  و یک لیوان آبمیوه و کلوچه بهش دادند،
 • 9:38 - 9:40
  و سپس او دوباره پرید تو آب، و دوباره به ساحل شنا کرد،
 • 9:40 - 9:47
  و بعد یک سیگار گیراند. (خنده)
 • 9:47 - 9:50
  و بعد به محض این که کابل به ساحل رسید،
 • 9:50 - 9:53
  آماده شدن که آن را به سوی دیگر وصل کنند،
 • 9:53 - 9:56
  یعنی به سیمی که از ایستگاه فرود به آنجا آورده بودند.
 • 9:56 - 9:59
  اول با آهنبُر بریدنش، و بعد شروع کردن به
 • 9:59 - 10:02
  یکجور زدودن پلاستیکهای داخلی با یک -
 • 10:02 - 10:04
  یهجورایی شبیه سرآشپزهاکار میکنن، و درپایان کارشون مثل
 • 10:04 - 10:07
  جواهرسازها میشه که فیبرهای مویین را با کابلی که به آنجا آوردند تراز میکنند،
 • 10:07 - 10:09
  جواهرسازها میشه که فیبرهای مویین را با کابلی که به آنجا آوردند تراز میکنند،
 • 10:09 - 10:12
  و با این دستگاه پانچ به هم متصلشون میکنند.
 • 10:12 - 10:15
  و وقتی میبینید که این بَر و بچهها با آهنبُر به سمت کابل میرن،
 • 10:15 - 10:18
  دیگر به اینترنت به عنوان یک ابر فکر نمیکنی.
 • 10:18 - 10:21
  شروع میکنه که به طور باورنکردنی واقعی به نظر بیاد.
 • 10:21 - 10:24
  و چیزی که منرا شگفت زده میکنه، اینه هر چه این
 • 10:24 - 10:27
  بر پایهی یک فنآوری پیچیده است، و هرچه
 • 10:27 - 10:30
  به طرز شگفتآوری چیز نو و تازهایست، فرآیند فیزیکی
 • 10:30 - 10:33
  به خودی خود مدتها وجود داشته، و فرهنگ آن یکسان باقی مانده.
 • 10:33 - 10:35
  کارگران بومی را میبینید. مهندسان انگلیسی را میبینید که
 • 10:35 - 10:39
  دارن در پسزمینه راهبری میکنند. و مهمتر از همه،
 • 10:39 - 10:41
  مکانها یکسان است. این کابلها همچنان پیوند دهندهی
 • 10:41 - 10:44
  این شهرهای بندری کلاسیک هستند، جاهایی مانند لیسبون، مومباسا،
 • 10:44 - 10:47
  مومبای، سنگاپور، نیویورک.
 • 10:47 - 10:52
  فرآیند بر روی ساحل سه یا چهار روز طول میکشه،
 • 10:52 - 10:56
  و بعد، وقتی انجام شد، درپوش آدمرو را روش میگذارند، و ماسه را روش پخش می:کنند،
 • 10:56 - 10:59
  و بعد، وقتی انجام شد، درپوش آدمرو را روش میگذارند، و ماسه را روش پخش می:کنند،
 • 10:59 - 11:02
  و همه از یاد میبریمش.
 • 11:02 - 11:04
  و به نظر من ما زیادی درباره ابر حرف زدیم،
 • 11:04 - 11:06
  اما هربار که ما چیزی را روی ابر میگذاریم،
 • 11:06 - 11:08
  بخشی از مسئولیتمون را از دست میدیم.
 • 11:08 - 11:12
  کمتر بهش پیوند داریم. اجازه میدیم یکی دیگه بهش برسه.
 • 11:12 - 11:13
  و این به نظر درست نمیاد.
 • 11:13 - 11:16
  یک جملهی عالی از نیل استفنسون هست که میگه
 • 11:16 - 11:20
  مردم عجیب و غریب باید یک چیزی از سیمها سرشون بشه.
 • 11:20 - 11:22
  و ما باید بدونیم، به گمونم باید بدونیم
 • 11:22 - 11:25
  اینترنت ما از کجا میاد، و باید بدونیم
 • 11:25 - 11:30
  از نظر فیزیکی چه چیزیه، که ما ها را به صورت فیزیکی به هم وصل میکنه.
 • 11:30 - 11:32
  سپاسگزارم. (تشویق)
 • 11:32 - 11:35
  (تشویق)
 • 11:35 - 11:38
  ممنون. (تشویق)
Title:
اندرو بلوم: اینترنت واقعا چیه؟
Speaker:
Andrew Blum
Description:

وقتی یک سنجاب از طریق سیم، اینترنتِ اندرو بلوم، خبرنگار، را جوید و ارتباطش را قطع کرد، اندیشید، اینترنت واقعا از چه چیزی ساخته شده است. بنابراین تصمیم گرفت که از نزدیک آن را دریابد - کابل‌های زیر دریا، سوییچ های سرّی و دیگر تکه‌های فیزیکی که این شبکه را تشکیل می‌دهند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:59

Persian subtitles

Revisions