< Return to Video

Minecraft Hour of Code - Functions

 • 0:01 - 0:05
  پرستون:من سعی نمی کنم لاف بزنم،
  اما در پارکور خیلی خوب هستم
 • 0:05 - 0:08
  لیزی: بیا بخوابیم تا وقتی
  استیسی برگردد روز باشد.
 • 0:08 - 0:14
  استیسی: خوب بچه ها، من از دفاتر Minecraft برگشتم
  و فکر می کنم می دانم چگونه
 • 0:14 - 0:16
  مشکلی که دربازی ام دارم را حل کنم.
 • 0:16 - 0:18
  فکر کنم می توانم از یک تابع استفاده کنم.
 • 0:18 - 0:20
  اجازه بدید این را باز کنم.
 • 0:20 - 0:27
  بنابراین یک تابع مجموعه ای خاص
  از دستورالعمل ها برای انجام یک کار خاص است
 • 0:27 - 0:28
  مثل دستور آشپزی
 • 0:28 - 0:32
  در چند سطح بعدی، به توابعی که می توانید
  استفاده کنید
 • 0:32 - 0:33
  برای حل پازل دسترسی خواهید داشت.
 • 0:33 - 0:37
  به کد موجود در تابع زمانی که در فضای کاری است
  نگاه کنید تا ببینید چه کاری انجام می دهد.
 • 0:37 - 0:41
  سپس، بلوک با آن نام را در جعبه ابزار پیدا کنید
  و آن را از جعبه ابزار بکشید
 • 0:41 - 0:43
  و به بلوک "زمانی که اجرا شد" وصل کنید.
 • 0:43 - 0:47
  به یادداشته باشید که هرموقع نیاز دارید
  دستورالعملهای یکسانی را برای انجام کاری
 • 0:47 - 0:49
  مثل ساختن یک پل انجام دهید
  می توانید ازهمان تابع استفاده کنید
 • 0:49 - 0:51
  موفق باشید، می دانم می توانید
  آن را انجام دهید!
 • 0:54 - 0:57
  زیرنویس توسط انجمن Amara.org
Title:
Minecraft Hour of Code - Functions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
0:57

Persian subtitles

Revisions