Return to Video

عاشق شدن قسمت آسان است

 • 0:01 - 0:02
  در ژانویه سال گذشته من مقالهای
 • 0:02 - 0:07
  درستون عشق مدرن مجله نیویورک تایمز نوشتم.
 • 0:07 - 0:09
  "عاشق کسی نشو، اینکار را بکن."
 • 0:09 - 0:11
  مقاله درباره طراحی مطالعه روانشناختی
 • 0:12 - 0:15
  برای ایجاد عشق روماتیک درآزمایشگاه بود،
 • 0:15 - 0:18
  و با تجربه خودم سعی بر مطالعه خودم
 • 0:18 - 0:20
  یک شب در تابستان گذشته کردم.
 • 0:20 - 0:22
  خب، دستورالعمل خیلی ساده بود:
 • 0:22 - 0:29
  دو نفر غریبه به نوبت از یکدیگر ۳۶ پرسش شخصی می کنند
  که بطور فزاینده ای شخصیتر میشد
 • 0:29 - 0:32
  و سپس شروع به خیره شدن در چشمان یکدیگر
 • 0:32 - 0:35
  ۴ دقیقه می کنند بدون اینکه صحبت کنند.
 • 0:35 - 0:39
  خب اینها تعدادی از پرسشها هستند.
 • 0:39 - 0:44
  پرسش شماره۱۲: اگر صبح از خواب بیدار میشدی
  و هر توانایی یا خصوصیتی را که میخواستی داشتی
 • 0:44 - 0:45
  این چه بود؟
 • 0:46 - 0:51
  شماره ۲۸: آخرین باری که در مقابل فرد
  دیگری گریه کردی کی بود؟
 • 0:51 - 0:52
  خودت تنها؟
 • 0:52 - 0:56
  همانطور که میبینید هر چه جلوتر می روند پرسشها
  شخصیتر میشوند.
 • 0:56 - 0:59
  شماره ۳۰، من واقعا این را دوست دارم:
 • 0:59 - 1:02
  آنچه که درباره شریکت دوست داری به او بگو؛
 • 1:02 - 1:04
  این بار خیلی راستگو باش،
 • 1:04 - 1:08
  گفتن چیزی که احتمالا به کسی
  که تازه او را ملاقات کردید نمی گویی.
 • 1:09 - 1:13
  خُب هنگامی که چند سال پیش برای
  اولین بار این مطالعه را شروع کردم،
 • 1:13 - 1:15
  یکی از جزئیات که واقعا در ذهن من مانده بود،
 • 1:16 - 1:19
  شایعه شده بود که دو نفر از شرکت کنندگان در مطالعه
 • 1:19 - 1:21
  شش ماه بعد با هم ازدواج کرده بودند،
 • 1:21 - 1:25
  و همه افراد شرکت کننده در
  مطالعه برای مراسم دعوت کرده بودند.
 • 1:25 - 1:28
  خُب البته من خیلی به فرآیند
 • 1:28 - 1:32
  تولید عشق رومانتیک شک و تردید داشتم،
 • 1:32 - 1:35
  البته، کنجکاو بودم.
 • 1:35 - 1:38
  هنگامی که شانس این پیش آمد
  که این مطالعه بر روی خودم انجام دهم،
 • 1:38 - 1:41
  با کسی که او را میشناختم،
  ولی نه خیلی خوب،
 • 1:41 - 1:44
  من انتظار عاشق شدن را نداشتم.
 • 1:45 - 1:47
  ولی ما عاشق شدیم، و ---
 • 1:47 - 1:49
  ( خنده)
 • 1:49 - 1:54
  و فکر کردم که این داستان خوبی هست،
  بنابراین چند ماه بعد
 • 1:54 - 1:55
  آن را به ستون عشق مدرن فرستادم.
 • 1:55 - 1:59
  و این در ماه ژانویه منتشر شد،
 • 2:00 - 2:02
  و حالا ماه آگوست هست،
 • 2:02 - 2:05
  خب فکر میکنم برخی از شما در شگفت هستید
 • 2:05 - 2:08
  آیا ما هنوز با هم هستیم؟
 • 2:08 - 2:10
  و دلیل اینکه فکر میکنم
  که شما دردنبال این هستید
 • 2:10 - 2:13
  این هست که این پرسش را
 • 2:13 - 2:17
  بارها ، بارها و بارها در چند ما
  گذشته از من پرسیده شده است.
 • 2:17 - 2:20
  و این پرسشی است که میخواهم
  درباره آن امروز صحبت کنم.
 • 2:20 - 2:22
  اما اجازه بدهید بعدا برگردیم به این.
 • 2:22 - 2:25
  ( خنده)
 • 2:25 - 2:27
  یک هفته قبل از اینکه مقاله منتشر شود،
 • 2:27 - 2:30
  من خیلی عصبی بودم.
 • 2:30 - 2:32
  من درباره عشق در این کتاب
 • 2:32 - 2:34
  برای چند سال گذشته کار کرده بودم،
 • 2:34 - 2:37
  پس عادت کرده بودم که درباره تجربه خودم
 • 2:37 - 2:40
  با عشق رومنتیک در وبلاگم بنوبسم.
 • 2:40 - 2:44
  اما یک پست در وبلاگ ممکن است
  تنها چند صد نفر آن را ببینند،
 • 2:45 - 2:48
  که اینها دوستان فیسبوک من هستند،
 • 2:48 - 2:50
  و مقاله من در ستون نیویورک تایمز
 • 2:50 - 2:53
  ممکن هست چند صد هزار نفر آن را ببینند.
 • 2:54 - 2:57
  و احساس کردم که توجه زیادی
 • 2:57 - 3:00
  یکباره بر روی یک رابطه نسبتا جدید است.
 • 3:00 - 3:03
  اما همانطور که معلوم شد، من هیچ ایدهای نداشتم.
 • 3:04 - 3:06
  خب مقاله بصورت آنلاین
 • 3:06 - 3:08
  در عصر جمعه منتشر شد،
 • 3:08 - 3:14
  و تا شنبه، ترافیک سنگینی در وبلاگ من رخ داد.
 • 3:14 - 3:19
  و تا روز یکشنبه، هر دو برنامه
  "صبح بخیر آمریکا "و "نمایش امروز" با من تماس گرفتند.
 • 3:21 - 3:25
  و در یک ماه، مقاله هشت میلیون بینند داشت،
 • 3:25 - 3:28
  و حداقل میتوانم بگویم،
 • 3:28 - 3:31
  برای این میزان توجه آماده نبودم.
 • 3:32 - 3:34
  چیزی که هست اینه که باید اعتماد به نفس
  داشته باشی تا با صداقت درباره تجربه ات
 • 3:35 - 3:37
  درباره عشق بنویسی.
 • 3:37 - 3:39
  اما چیز دیگری که بر کشف کردن هست
 • 3:39 - 3:42
  که زندگی عشقی تو خبر بینالمللی ساخته شد--
 • 3:42 - 3:43
  ( خنده)
 • 3:43 - 3:47
  و بفهمید که
  مردم سراسر جهان
 • 3:47 - 3:52
  روی رابطه جدید
  شما سرمایهگذاری میکنند.
 • 3:52 - 3:54
  ( خنده)
 • 3:54 - 3:59
  و هنگامی که مردم برای هفتهها به
  تو تلفن یا ایمل میزنند،
 • 3:59 - 4:03
  در ابتدا همیشه از تو پرسشهای
  مشابهی را میپرسند:
 • 4:03 - 4:05
  یا شما هنوز با هم هستید؟
 • 4:05 - 4:08
  در حقیقت، زمانی که
  این سخنرانی را آماده میکردم،
 • 4:08 - 4:10
  در ایملهایم جمله"آیا هنوز با هم هستید"
 • 4:10 - 4:12
  را جستجو کردم،
 • 4:12 - 4:15
  و چندین پیام بلافاصله بالا آمد.
 • 4:15 - 4:17
  آنها دانشجوان و روزنامهنگاران
 • 4:17 - 4:20
  و دوستانی بودند که بطور غریبی این را دوست داشتند.
 • 4:20 - 4:23
  من مصاحبه رادیویی داشتم و از من این را پرسیدند.
 • 4:23 - 4:27
  حتی یک سخنرانی داشتم، و یک زنی فریاد زد،
 • 4:27 - 4:30
  "هی ، مندی، دوست پسرت کجاست؟"
 • 4:30 - 4:33
  و من سرخ شدم.
 • 4:33 - 4:36
  فهمیدم این بخشی از داستان هست.
 • 4:36 - 4:40
  اگر تو درباره رابطت در روزنامههای بین المللی بنویسی،
 • 4:40 - 4:43
  باید انتظار داشته باشی که مردم احساس
  راحتی بکنند تا از تو درابن باره سوال کنند.
 • 4:44 - 4:48
  اما من آمادگی فرار از پاسخ را نداشتم.
 • 4:48 - 4:52
  به نظر میرسید این ۳۶ پرسش وارد زندگی آنها شده بود.
 • 4:52 - 4:56
  در حقیقت، نیویورک مقاله دیگر به دنبال این
 • 4:56 - 4:57
  برای روز ولنتاینز منتشر کرد،
 • 4:57 - 5:02
  که تجربیات خوانندگان برای مطالعه بر
  روی خودشان با درجات مختلفی
 • 5:02 - 5:04
  از موفقیت را برجسته میکرد.
 • 5:05 - 5:09
  خب اولین برخورد من با حقیقت همه این توجه ها
 • 5:09 - 5:13
  تبدیل به حفاظت از رابطه خودم شد.
 • 5:14 - 5:17
  من به هر درخواستی برای هر ما
 • 5:17 - 5:19
  برای ظاهر شدن در رساناها بود،
 • 5:19 - 5:21
  من مصاحبه تلویزیونی را نپذیرفتم،
 • 5:21 - 5:25
  و به هر تقاضایی برای
  عکسبرداری از ما گفتم نه.
 • 5:25 - 5:28
  فکر میکنم میترسیدم که ما به
 • 5:28 - 5:32
  ایکون ناخواسته برای فرآیند
  عاشق شدم تبدیل شویم،
 • 5:32 - 5:36
  موقعیتی که احساس میکردم
  برای اینکاراصلا مناسب نیست.
 • 5:37 - 5:39
  و من این را دریافتم:
 • 5:39 - 5:42
  مردم نمیخواهستند بدانند که آیا
  این مطالعه درست بود یا نه،
 • 5:42 - 5:45
  آنها میخواستند بدانند آیا این واقعا کار میکند:
 • 5:45 - 5:50
  آیا این میتواند باعث
  عاشق شدن بشود و باقی بماند،
 • 5:50 - 5:55
  نه اینک تنها یک احساس آنی باشد،
  عشق واقعی، عشق پایدار.
 • 5:55 - 5:59
  اما این پرسشی بود که من توانایی
  پاسخ دادن به آن را نداشتم.
 • 5:59 - 6:02
  رابطه خود من تنها عمر چند ماهه داشت،
 • 6:02 - 6:07
  و احساس کردم که مردم پرسش
  اشتباهی در وهله اول میکنند.
 • 6:08 - 6:12
  دانستن اینکه ایا ما هنوز با هم هستیم یا نه؟
 • 6:12 - 6:14
  اگر پاسخ خیر بود،
 • 6:14 - 6:18
  ارزش تجربه ۳۶ پرسشی
 • 6:18 - 6:20
  کم میشد؟
 • 6:21 - 6:24
  دکتر آرتور ارن ابتدا درباره این سوالات
 • 6:24 - 6:28
  در مطالعه ای در سال ۱۹۹۷ نوشت،
 • 6:28 - 6:33
  و در اینجا، هدف محقق رسیدن
  به عشق رمانتیک نبود.
 • 6:33 - 6:35
  در عوض، آنها میخواستند
 • 6:35 - 6:38
  نزدیکی بین دانشحویان کالج را ایجاد کنند،
 • 6:38 - 6:41
  توسط چیزی که دکتر آلن به آن
 • 6:41 - 6:46
  "پایدار، افزایش، متقابل،
  و بی پردگی شخصی" میگوید.
 • 6:46 - 6:48
  به نظر رومنتیک میاید، اینطور نیست؟
 • 6:50 - 6:51
  اما مطالعه کار کرد.
 • 6:51 - 6:54
  شرکت کنندگان بعد از انجام این
  احساس نزدیکی کردند،
 • 6:54 - 7:00
  و چندین مطالعه بعدی نیز
  ازپروتکل دوستان سریع آرون استفاده میکنند
 • 7:00 - 7:04
  برای اینکه اعتماد بین غریبهها را سریعا بوجود آوردند.
 • 7:04 - 7:07
  آنها از این بین اعضا پلیس و جوامع استفاده میکنند،
 • 7:07 - 7:11
  و برای افراد با دید گاهای سیاسی مخالف نیز ایتفاده می کنند.
 • 7:12 - 7:14
  نسخه اصلی این داستان،
 • 7:14 - 7:16
  همان که من تابستان گذشته بکار بردم*
 • 7:16 - 7:20
  پرسش شخصی همرا با ۴ دقیقه ارتباط چشمی همراه بود،
 • 7:20 - 7:22
  در این مقاله آمده بود،
 • 7:22 - 7:25
  اما متاسفانه این هرگز منتشر نشده بود.
 • 7:27 - 7:30
  خب چند ماه پیش، من سخنرانی در یک
 • 7:30 - 7:32
  در یک کالج هنر آزاد داشتم،
 • 7:32 - 7:35
  و دانشجویی پس از آن آمد تا با من صحبت کنند
 • 7:35 - 7:37
  و با نوعی خجالت گفت،
 • 7:37 - 7:42
  "خب، من مطالعه تو را انجام دادم،
  و این کار نکرد."
 • 7:42 - 7:46
  به نظر می رسید که
  کمی بهت زده بود.
 • 7:46 - 7:50
  پرسیدم،"بله، منظورت اینکه،
  تو عاشق کسی که باهاش بودی نشدی؟"
 • 7:50 - 7:53
  با مکث گفت،"خوب..."
 • 7:53 - 7:55
  "فکر می کنم او فقط میخواهد دوست من باشد."
 • 7:57 - 8:01
  پرسیدم، "آیا دوستان نزدیکتری شدیدت؟"
 • 8:01 - 8:05
  "آیا احساس کردی که بعد از این مطالع
  همدیگر را واقعا بهتر می شناسید"
 • 8:05 - 8:06
  او سر تکان داد.
 • 8:06 - 8:09
  گفتم،"خب، پس این کار کرد."
 • 8:09 - 8:13
  فکر نمیکنم این پاسخی بود که او واقعا به دنبالش بود.
 • 8:13 - 8:18
  در حقیقت، وقتی پای عشق در میان میآید ،
  فکر نمیکنم این پاسخی باشد
 • 8:18 - 8:20
  که کسی به دنبالش باشد.
 • 8:20 - 8:22
  من برای اولین بار وقتی که
 • 8:22 - 8:23
  ۲۹ ساله بودم ایم مطالعه را شروع کردم
 • 8:23 - 8:27
  و بعد از یک جدایی واقعا سختی بود.
 • 8:27 - 8:29
  من از بیست سالگی در این رابطه بودم،
 • 8:29 - 8:32
  که اساسا تمامی زندگی بزرگسالی من بود،
 • 8:32 - 8:34
  و او اولین عشق واقعی من بود،
 • 8:34 - 8:39
  و هیچ ایدهای نداشتم که چگونه و
  آیا میتوانم بدون او زندگی کنم.
 • 8:39 - 8:42
  خب من برگشتم به علم.
 • 8:42 - 8:46
  من تمامی چیزهایی که میشد درباره علم عشق رومانتیک
  دانست را درباره اش تحقیق کردم،
 • 8:46 - 8:52
  و فکر می کنم امیدوار بودم که ممکن است
  به نحوی من را در برابر اندوه واکسینه کند.
 • 8:52 - 8:54
  نمیدانم که آیا در آن زمان این را درک کرده بودم یانه--
 • 8:55 - 8:58
  فکر کردم تنها برای نوشتن
  یک کتاب تحقیق میکنم--
 • 8:58 - 9:02
  اما با نگاه به گذشته ،
  به نظر میاید این کاملا روشن بوده است.
 • 9:02 - 9:06
  امیدوار بودم که خودم را با دانش
  در برابر عشق رومنتیک مسلح کنم،
 • 9:06 - 9:11
  من هرگز نباید احساس وحشتناک و تنهایی که
  بعد از آن اتفاق افتاده بود را دیگر داشته باشم.
 • 9:12 - 9:17
  و تمامی این دانش و آگاهی به طریقی مفید بودند.
 • 9:17 - 9:20
  من الان دربرار عشق صبورتر و راحتر هستم.
 • 9:20 - 9:24
  درباره آنچه که میخواهم مطمئن تر هستم.
 • 9:24 - 9:27
  اما من خودم را نیز واضحتر میتوانم ببینم،
 • 9:27 - 9:32
  و میبینم آنچه که میخواهم گاهی بیشتری هست
 • 9:32 - 9:35
  از اینکه بتوان منطقا درخواست شود..
 • 9:35 - 9:38
  چیزی که من از عشق میخواهم یک ضمانت هست،
 • 9:38 - 9:40
  نه اینکه من امروز عاشقم
 • 9:40 - 9:43
  و فردا هم عاشق خواهم بود،
 • 9:43 - 9:48
  اما من سعی میکنم توسط کسی که عشق نامحدود به او دارم،
  عشق ورزیده شوم.
 • 9:49 - 9:53
  شاید این امکانی باشد برای تضمین
 • 9:53 - 9:55
  آنچه که مردم واقعا دربارهاش سوال می کنند باشد
 • 9:55 - 9:57
  هنگامی که می خواهند بدانند
  آیا ما هنوز هم با هم هستیم یا نه.
 • 9:59 - 10:03
  خب موضوعی که رسانها ها درباره ۳۶ سوال گفتند
 • 10:03 - 10:06
  این بود که شاید راه میانبری برای اینکه عاشق شوید باشد.
 • 10:06 - 10:10
  ممکن است راهی باشد به نحوی خطر
  برخی درگیرها کاسته شود،
 • 10:10 - 10:12
  و این موضوع بسیار جذابی هست،
 • 10:12 - 10:16
  زیرا عاشق شد احساس بسیار خوبی دارد،
 • 10:16 - 10:18
  اما همچنین ترسناک هم هست.
 • 10:18 - 10:21
  زمانی که شما عشقتان را به کسی اعتراف میکنید،
 • 10:21 - 10:24
  اعتراف میکنید که خیلی چیزها را
  دارید که از دست خواهید داد،
 • 10:25 - 10:29
  و این حقیقت دارد که این پرسشها
  مکانیزمی را برای شناخت سریع فردی
 • 10:29 - 10:31
  فراهم میاورد،
 • 10:31 - 10:34
  ضمن اینکه مکانیزمی برای اینکه
  شناخته شوید را نیز فراهم میاورد،
 • 10:34 - 10:38
  و فکر می کنم این چیزیست
  که بیشتر ما از عشق میخواهیم:
 • 10:38 - 10:42
  شناخته شویم، دیده شویم، درک شویم.
 • 10:43 - 10:45
  اما فکر میکنم هنگامی موضوع عشق پیش میآید،
 • 10:45 - 10:50
  ما تمایل داریم که نسخه کوتاه
  از داستان را قبول کنیم.
 • 10:50 - 10:53
  نسخهای از داستان که می پرسد،
  "آیا هنوز با هم هستید؟"
 • 10:53 - 10:56
  و با بله یا خیر مرتبط هست.
 • 10:58 - 10:59
  خب به جای این من پیشنهاد میدهم،
 • 11:00 - 11:03
  پرسشهای مشکل تری را بپرسیم،
 • 11:03 - 11:04
  پرسش هایی مانند این:
 • 11:05 - 11:08
  چگونه تصمیم میگیری
  که چه کسی لیافت عشق تو را دارد
 • 11:08 - 11:09
  و چه کسی این لیاقت را ندارد؟
 • 11:11 - 11:14
  چگونه عاشق باقی میمانی
  هنگامی که مشکلات پیش میآید،
 • 11:14 - 11:17
  و چطور می دانی که چه موقع
  ارتباطت را قطع کنی و بروی؟
 • 11:18 - 11:20
  چگونه با شک در رابطه ای
 • 11:20 - 11:23
  که در آن به ناچار با احتیاط حرکت
  میکنی می توانی زندگی کنی ،
 • 11:23 - 11:24
  و حتی شاید پرسشی سختتر،
 • 11:24 - 11:27
  چگونه با شک با شریکت زندگیمیکنی؟
 • 11:28 - 11:31
  من پاسخ این پرسش ها را الزاما نمیدانم،
 • 11:31 - 11:37
  اما فکر میکنم اینها شروع
  مهمی برای یک گفتگوی عقلایی
 • 11:37 - 11:39
  درباره اینکه عشق برای شخص چه معنایی دارد.
 • 11:40 - 11:42
  خب، اگر این را میخواهید،
 • 11:42 - 11:47
  داستان کوتاه رابطه من این هست:
 • 11:47 - 11:50
  یک سال پیش، من با یکی از آشنایانم یک مطالعه را
 • 11:50 - 11:53
  برای ایجاد عشق رومانتیک طراحی کردیم،
 • 11:53 - 11:54
  و ما عاشق هم شدیم،
 • 11:54 - 11:56
  و ما هنوز با هم هستیم،
 • 11:56 - 11:58
  و من از این بابت خیلی خوشحالم .
 • 11:59 - 12:04
  اما عاشق شدن مثل در عشق باقی ماندن نیست.
 • 12:04 - 12:07
  عاشق شد بخش آسان داستان هست.
 • 12:08 - 12:13
  خب در پایان مقالهام، نوشتم،
  "عشق برای ما اتفاق نیفتاد.
 • 12:13 - 12:16
  ما عاشق هم شدیم زیرا ما انتخاب کردیم که
  عاشق باشیم."
 • 12:16 - 12:20
  و حالا که این را میخوانم عضلاتم منقبض میشود،
 • 12:20 - 12:23
  نه به دلیل اینکه این درست نیست،
 • 12:23 - 12:26
  بلکه به دلیل اینکه در آن زمان،
  من واقعا توجه نداشتم
 • 12:26 - 12:29
  که همه چیز در این انتخاب موجود هست.
 • 12:29 - 12:35
  من توچه نداشتم چند بار
  هریک از ما باید این انتخاب را بکنیم،
 • 12:35 - 12:38
  و چند بار من باید این انتخاب کردن را ادامه دهیم
 • 12:38 - 12:42
  بدون اینکه بدانم آیا او همواره
  من را انتخاب خواهد کرد یا نه.
 • 12:42 - 12:48
  من میخواستم این به قدری باشد
  که من این ۳۶ پرسش را پاسخ دهم
 • 12:48 - 12:53
  وحق انتخاب برای اینکه عاشق کسی شوم که
  بخشنده، مهربان و دوست داشتی باشد
 • 12:53 - 12:58
  و این انتخاب در بزرگترین روزنامه آمریکا گزارش شود.
 • 12:59 - 13:02
  اما به جای آن من رابطه ام را به
 • 13:02 - 13:06
  نوعی اسوره وتغییر دادم
  که من خیلی به این عقیده ندارم.
 • 13:06 - 13:10
  و چیزی که من میخواهم،
  چیزی که شاد من زندگیم را صرف انتظارکشیدن برای آن کردم،
 • 13:10 - 13:13
  این هست که این اسطوره به حقیقت بپوندد.
 • 13:13 - 13:18
  من پایان خوش ضمنی را برای مقالهام میخواهم،
 • 13:18 - 13:19
  که اتفاقا،
 • 13:20 - 13:23
  این تنها بخشی از مقاله هست
  که من آن را واقعا ننوشتم.
 • 13:23 - 13:26
  ( خنده)
 • 13:27 - 13:31
  اما آنچه که من در عوض میخواهم شانس
  داشتن انتخاب برای عشق ورزیدن به یک نفر باشد،
 • 13:31 - 13:35
  و امید اینکه او نیز من را برای عشق ورزیدن برگزیند،
 • 13:35 - 13:37
  و این وحشتناک است،
 • 13:37 - 13:39
  اما این معامله با عشق هست.
 • 13:39 - 13:40
  سپاسگزارم.
Title:
عاشق شدن قسمت آسان است
Speaker:
مندی لن کاترون
Description:

آیا می‌دانید شما می توانید تنها با پرسیدن ۳۶ سوال عاشق هر کسی شوید؟ مندی لن کاترون این ازمایش را تجربه کرد، واین اتفاق افتاد، و او مقاله های در مورد آن (که احتمالا مادرتان برایتان فرستاده) نوشت. اما ... آیا این عشق واقعی است؟ آیا این پایدار هست؟ و چه تفاوتی بین عاشق شدن و در عشق باقی ماند وجود دارد؟

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:53

Persian subtitles

Revisions