< Return to Video

Enter the Deadliest Garden in the World

 • 0:00 - 0:04
 • 0:05 - 0:08
  Cà dược Chết trong bóng tối sẽ giết bạn.
 • 0:10 - 0:13
  Cà độc dược lùn sẽ làm bạn ngủ vĩnh viễn.
 • 0:13 - 0:16
  Phụ tử sẽ kết liễu đời bạn.
 • 0:16 - 0:20
  Nguyệt quế sản sinh ra xyanua và
  đầu độc bạn.
 • 0:20 - 0:26
 • 0:26 - 0:28
  Những loại cây trong khu vườn độc dược
 • 0:28 - 0:30
  là những chất độc và có thể giết chết bạn.
 • 0:32 - 0:36
  Tên tôi là Trevor Jones, người đứng đầu
  khu vườn Alnwick.
 • 0:36 - 0:38
 • 0:38 - 0:41
 • 0:41 - 0:43
 • 0:43 - 0:46
 • 0:46 - 0:48
 • 0:48 - 0:52
 • 0:52 - 0:54
 • 0:54 - 0:57
 • 0:57 - 1:00
 • 1:00 - 1:03
 • 1:03 - 1:06
 • 1:06 - 1:09
 • 1:09 - 1:10
 • 1:10 - 1:12
 • 1:12 - 1:15
 • 1:15 - 1:17
 • 1:17 - 1:19
 • 1:19 - 1:23
 • 1:23 - 1:26
 • 1:26 - 1:28
 • 1:28 - 1:30
 • 1:30 - 1:31
 • 1:31 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:35 - 1:37
 • 1:37 - 1:38
 • 1:38 - 1:41
 • 1:41 - 1:43
 • 1:43 - 1:46
 • 1:47 - 1:49
 • 1:49 - 1:52
 • 1:52 - 1:54
 • 1:54 - 1:56
 • 1:56 - 1:59
 • 1:59 - 2:01
 • 2:01 - 2:03
 • 2:03 - 2:05
 • 2:05 - 2:06
 • 2:06 - 2:08
 • 2:08 - 2:10
 • 2:11 - 2:12
 • 2:12 - 2:13
 • 2:13 - 2:15
Title:
Enter the Deadliest Garden in the World
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Captions Requested
Duration:
02:25

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions