< Return to Video

برنه بران: قدرت آسیب پذیری

 • 0:00 - 0:02
  من با این شروع می کنم:
 • 0:02 - 0:04
  چند سال پیش، یک طراح مراسم با من تماس گرفت،
 • 0:04 - 0:06
  چون قرار بود در یک مراسم سخنرانی کنم.
 • 0:06 - 0:08
  و او زنگ زد، و گفت،
 • 0:08 - 0:10
  "من واقعا با اینکه بر روی اعلامیه
 • 0:10 - 0:12
  در مورد شما چی بنویسم، مشکل دارم"
 • 0:12 - 0:14
  و من فکر کردم، "خب، مشکل چیست؟"
 • 0:14 - 0:16
  و او گفت، "خب، من سخنرانی شما را دیده ام،
 • 0:16 - 0:19
  و فکر کنم شما را یک محقق معرفی کنم،
 • 0:19 - 0:21
  ولی می ترسم اگر شما را محقق معرفی کنم، کسی نیاید.
 • 0:21 - 0:23
  چون فکر می کنند سخنرانی شما کسل کننده و بی ربط است."
 • 0:23 - 0:25
  (خنده)
 • 0:25 - 0:27
  خوب.
 • 0:27 - 0:29
  و گفت، "ولی من از سخنرانی شما
 • 0:29 - 0:31
  داستان گویی شما را دوست داشتم.
 • 0:31 - 0:34
  پس فکر کنم شما را یک "داستان گو" معرفی کنم."
 • 0:34 - 0:37
  و البته آن بخشِ دانشگاهی و فاقد اعتماد به نفسِ من
 • 0:37 - 0:39
  اینجور شد، "می خوای من را چی صدا کنی؟"
 • 0:39 - 0:42
  او گفت، "شما را یک داستان گو معرفی می کنم."
 • 0:42 - 0:45
  و من فکر کردم، "پری سحرآمیز چطوره؟"
 • 0:45 - 0:48
  (خنده)
 • 0:48 - 0:51
  گفتم، "بگذار یک ثانیه فکر کنم."
 • 0:51 - 0:54
  سعی کردم از خودم شجاعت نشان دهم.
 • 0:54 - 0:57
  و فکر کردم، من واقعا یک داستان گو هستم.
 • 0:57 - 0:59
  من یک محقق کیفی هستم.
 • 0:59 - 1:01
  جمع کردن داستان ها، کاری است که می کنم.
 • 1:01 - 1:04
  و شاید داستان ها نوعی داده به همراه روح باشند.
 • 1:04 - 1:06
  و شاید من فقط یک داستان گو باشم.
 • 1:06 - 1:08
  پس گفتم، "می دانی چیه؟"
 • 1:08 - 1:11
  چرا نمی گویی من یک "محقق-داستان گو" هستم."
 • 1:11 - 1:14
  و او خندید، "هه. همچین چیزی نداریم."
 • 1:14 - 1:16
  (خنده)
 • 1:16 - 1:18
  پس من یک "محقق-داستان گو" هستم،
 • 1:18 - 1:20
  و امروز می خواهم با شما صحبت کنم --
 • 1:20 - 1:22
  ما داریم دربارۀ گسترش بینش صحبت می کنیم --
 • 1:22 - 1:24
  بنابراین می خواهم با شما دربارۀ بخشی از تحقیق ام
 • 1:24 - 1:27
  صحبت کنم و داستان هایی بگویم که
 • 1:27 - 1:30
  بینش من را به طور اساسی گسترش دادند.
 • 1:30 - 1:33
  و در واقع روش زندگی و عشق ورزیدن
 • 1:33 - 1:35
  و کار و مادر بودن را در من تغییر دادند.
 • 1:35 - 1:37
  و از اینجا داستان من شروع می شود.
 • 1:37 - 1:40
  زمانی که محققی جوان بودم، دانشجوی دکترا،
 • 1:40 - 1:42
  سال اول، استادی برای درس تحقیق داشتم
 • 1:42 - 1:44
  که به ما گفت،
 • 1:44 - 1:46
  "از این قراره که،
 • 1:46 - 1:49
  اگر نمی توانید چیزی رو اندازه بگیرید، آن چیز وجود ندارد."
 • 1:49 - 1:52
  و من فکر کردم که او شیرین زبانی می کند.
 • 1:52 - 1:55
  گفتم "واقعا؟" و او گفت "قطعا."
 • 1:55 - 1:57
  باید من را درک کنید
 • 1:57 - 1:59
  من لیسانس و فوق لیسانس مددکاری اجتماعی داشتم،
 • 1:59 - 2:01
  و داشتم دکترای مددکاری اجتماعی می گرفتم،
 • 2:01 - 2:03
  در نتیجه تمام دورۀ دانشجویی
 • 2:03 - 2:05
  افرادی اطرافم بودند
 • 2:05 - 2:07
  که باور داشتند
 • 2:07 - 2:10
  زندگی به هم ریخته است، عاشق اش باش.
 • 2:10 - 2:12
  و من این نوع آدم هستم که : زندگی به هم ریخته است
 • 2:12 - 2:15
  جمع و جورش کن، منظم اش کن
 • 2:15 - 2:17
  و بگذارش در جعبۀ بنتو(غذای ژاپنی)
 • 2:17 - 2:19
  ( خنده)
 • 2:19 - 2:22
  من راهم را برای پیدا کردن
 • 2:22 - 2:25
  حرفه ای که توانایی اش را دارم، پیدا کرده بودم.--
 • 2:25 - 2:28
  یک گفتۀ معروف در ممدکاری این است که
 • 2:28 - 2:31
  باید سختی ها را به جان خرید.
 • 2:31 - 2:34
  و من می گویم، بزن پسِ کله ی سختی ها
 • 2:34 - 2:36
  و کنار بزنش و بهترین امتیازها را بگیر.
 • 2:36 - 2:39
  این تکیه کلام من بود.
 • 2:39 - 2:41
  پس من خیلی هیجان زده بودم.
 • 2:41 - 2:44
  فکر کردم، می دانی، این حرفۀ مناسب من است،
 • 2:44 - 2:47
  چون من به موضوع های آشفته علاقه دارم.
 • 2:47 - 2:49
  ولی می خواهم قادر باشم، آنها را از آشفتگی در بیاورم.
 • 2:49 - 2:51
  می خواهم آنها را درک کنم.
 • 2:51 - 2:53
  می خواهم این چیزهایی که
 • 2:53 - 2:55
  می دانم مهم هستند، هک کنم
 • 2:55 - 2:57
  و رمز را در جلوی دید همه بگذارم.
 • 2:57 - 3:00
  پس از "ارتباط" شروع کردم.
 • 3:00 - 3:03
  چون بعد از 10 سال کار در مددکاری
 • 3:03 - 3:05
  متوجه می شوید
 • 3:05 - 3:08
  ارتباط دلیل بودن ما است.
 • 3:08 - 3:11
  چیزی است که به زندگی هایمان معنی و هدف می دهد.
 • 3:11 - 3:13
  معنای اصل همین است.
 • 3:13 - 3:15
  فرقی نمی کند با کسانی صحبت کنید که
 • 3:15 - 3:18
  در عدالت اجتماعی فعال هستند یا مددکارانی که در سلامت روان یا سوء استفاده یا بی توجهی فعالیت می کنند،
 • 3:18 - 3:20
  می دانیم که ارتباط،
 • 3:20 - 3:23
  یا توانایی احساس متصل بودن،
 • 3:23 - 3:26
  که ما از نظر عصب شناختی اینگونه هستیم --
 • 3:26 - 3:28
  همان دلیل بودن ما است.
 • 3:28 - 3:31
  پس من فکر کردم از ارتباط شروع خواهم کرد.
 • 3:31 - 3:34
  خب شما با این موقعیت آشنا هستید
 • 3:34 - 3:36
  وقتی رئیس تان عملکرد شما را ارزیابی می کند،
 • 3:36 - 3:39
  و او به شما 37 موردی که خیلی عالی انجام می دهید، می گوید
 • 3:39 - 3:41
  و یک مورد که -- جا برای بهتر شدن دارد؟
 • 3:41 - 3:43
  (خنده)
 • 3:43 - 3:46
  و تمام فکر شما همان موردِ جا برای رشد است، درسته؟
 • 3:47 - 3:50
  خب ظاهراً کار من هم همینطور پیش رفت،
 • 3:50 - 3:53
  چون، وقتی از مردم دربارۀ عشق می پرسی
 • 3:53 - 3:55
  دربارۀ دل شکستگی می گویند.
 • 3:55 - 3:57
  وقتی از مردم دربارۀ حس تعلق می پرسی،
 • 3:57 - 4:00
  دربارۀ زجرآورترین تجربه های
 • 4:00 - 4:02
  طرد شدن می گویند.
 • 4:02 - 4:04
  و وقتی دربارۀ ارتباط می پرسی،
 • 4:04 - 4:07
  داستانهایی که به من گفتند دربارۀ قطع ارتباط بود.
 • 4:07 - 4:10
  خیلی سریع -- در حدود شش هفته بعد از شروع این تحقیق --
 • 4:10 - 4:13
  من با این چیز بدون اسم مواجه شدم
 • 4:13 - 4:16
  که کاملا ارتباط را به طریقی که
 • 4:16 - 4:19
  نفهمیدم یا ندیده بودم، از هم می گسست.
 • 4:19 - 4:21
  و بنابراین من از تحقیق کنار کشیدم
 • 4:21 - 4:24
  و فکر کردم، من باید بفهمم این چیست.
 • 4:24 - 4:27
  و معلوم شد شرم است.
 • 4:27 - 4:29
  و شرم به عنوان ترس از قطع ارتباط
 • 4:29 - 4:31
  واقعا قابل فهم است.
 • 4:31 - 4:33
  آیا چیزی دربارۀ من وجود دارد
 • 4:33 - 4:36
  که اگر بقیه بدانند یا ببینند
 • 4:36 - 4:39
  دیگر سزاوار ارتباط نخواهم بود؟
 • 4:39 - 4:41
  چیزی که می توانم به شما بگویم این است:
 • 4:41 - 4:43
  این جهانی است، ما همه شرم را تجربه کرده ایم.
 • 4:43 - 4:45
  مردمی که شرم را تجربه نمی کنند
 • 4:45 - 4:47
  قابلیت همدلی یا ارتباط انسانی را ندارند.
 • 4:47 - 4:49
  هیچ کس نمی خواهد در این مورد حرف بزند.
 • 4:49 - 4:52
  و هرچه کمتر در موردش حرف بزنی، نشان می دهد بیشتر شرمسار هستی.
 • 4:54 - 4:56
  چیزی که زیربنای این شرم است،
 • 4:56 - 4:58
  این است که "من به اندازه کافی خوب نیستم" --
 • 4:58 - 5:00
  که همه ما با این احساس آشنا هستیم:
 • 5:00 - 5:02
  " من به اندازه کافی بی نقص نیستم. به اندازه کافی لاغر
 • 5:02 - 5:04
  پولدار، زیبا، باهوش نیستم
 • 5:04 - 5:06
  به اندازه کافی مرتبه شغلی بالا ندارم."
 • 5:06 - 5:08
  چیزی که زیربنای این بود
 • 5:08 - 5:11
  آسیب پذیری عاطفی زجر آور بود،
 • 5:11 - 5:13
  این ایده که،
 • 5:13 - 5:15
  برای رخ دادن یک ارتباط
 • 5:15 - 5:18
  ما باید به خودمان اجازۀ دیده شدن بدهیم
 • 5:18 - 5:20
  دیده شدن کامل.
 • 5:20 - 5:23
  و شما احساس من را دربارۀ آسیب پذیری می دانید. من از آسیب پذیری متنفرم.
 • 5:23 - 5:25
  و بنابراین فکر کردم، این فرصتِ من برای
 • 5:25 - 5:28
  به عقب زدن آسیب پذیری با ترکۀ اندازه گیری ام است.
 • 5:28 - 5:31
  من این را خواهم فهمید.
 • 5:31 - 5:34
  یک سال وقت می گذارم، ساختار شرم را شناسایی خواهم کرد.
 • 5:34 - 5:36
  خواهم فهمید آسیب پذیری چگونه عمل می کند.
 • 5:36 - 5:39
  روی دست آسیب پذیری می زنم.
 • 5:39 - 5:42
  پس آماده و خیلی هیجان زده بودم.
 • 5:44 - 5:46
  همانطور که می دانید، آخرش خوب نمی شود.
 • 5:46 - 5:49
  ( خنده)
 • 5:49 - 5:51
  این را می دانید.
 • 5:51 - 5:53
  می توانستم چیزهای زیادی دربارۀ شرم به شما بگویم.
 • 5:53 - 5:55
  ولی در این صورت باید زمان بقیه را قرض می گرفتم.
 • 5:55 - 5:58
  این چیزی است که به طور خلاصه می توانم بگویم
 • 5:58 - 6:01
  و این ممکن است یکی از مهمترین چیزهایی باشد که
 • 6:01 - 6:04
  تا به حال در این ده سال تحقیق، آموخته ام.
 • 6:04 - 6:06
  یک سالی که گفتم
 • 6:06 - 6:08
  تبدیل به شش سال شد،
 • 6:08 - 6:10
  هزاران داستان،
 • 6:10 - 6:13
  صدها مصاحبۀ طولانی، گروه های کانون (مصاحبۀ دسته جمعی.)
 • 6:13 - 6:15
  در یک مرحله، مردم برای من صفحه های مجلات و
 • 6:15 - 6:18
  داستان هایشان را می فرستادند.
 • 6:18 - 6:21
  هزاران داده در 6 سال.
 • 6:21 - 6:23
  و تقریبا دستم آمده بود.
 • 6:23 - 6:25
  تقریبا فهمیدم، این شرم است.
 • 6:25 - 6:27
  شرم اینگونه عمل می کند.
 • 6:27 - 6:29
  یک کتاب نوشتم،
 • 6:29 - 6:31
  یک تئوری دادم،
 • 6:31 - 6:34
  ولی یک چیزی درست نبود --
 • 6:34 - 6:36
  و آن این بود،
 • 6:36 - 6:38
  اگر تقریبا افرادی که با آنان مصاحبه کردم
 • 6:38 - 6:41
  به دو گروه تقسیم می کردم
 • 6:41 - 6:44
  یک گروه که واقعا حسِ شایستگی داشتند --
 • 6:44 - 6:46
  این چیزی است که این بحث به آن می رسد
 • 6:46 - 6:48
  یک حسِ شایستگی --
 • 6:48 - 6:51
  آنان یک حس قوی عشق و تعلق داشتند --
 • 6:51 - 6:53
  و گروه دیگر که با حس شایستگی مشکل داشتند،
 • 6:53 - 6:55
  که همیشه برایشان سوال بود که آیا به اندازه کافی خوب هستند.
 • 6:55 - 6:57
  فقط یک متغییر بود که
 • 6:57 - 6:59
  افرادی که حسِ قوی
 • 6:59 - 7:01
  عشق و تعلق داشتن را از
 • 7:01 - 7:03
  افرادی که با این احساس درگیر بودن، جدا می کرد.
 • 7:03 - 7:05
  و آن این بود، افرادی که
 • 7:05 - 7:07
  حسِ قوی عشق و تعلق داشتند
 • 7:07 - 7:10
  باور داشتند آنان سزاوار عشق و تعلق هستند.
 • 7:10 - 7:12
  همین.
 • 7:12 - 7:14
  آنان باور داشتند که سزاوار هستند.
 • 7:15 - 7:18
  و برای من، آن قسمت که
 • 7:18 - 7:21
  <چیزی که مانع ارتباط ما میشود
 • 7:21 - 7:24
  ترس ما از سزاوار ارتباط نبودن، است>
 • 7:24 - 7:26
  چیزی بود که شخصا و از نظر حرفه ای
 • 7:26 - 7:29
  احساس می کردم باید بهتر بفهمم.
 • 7:29 - 7:32
  پس آنچه کردم این بود
 • 7:32 - 7:34
  که تمام مصاحبه هایی که در آنها
 • 7:34 - 7:37
  شایستگی دیدم،.. در آنها مردمی دیدم که آنگونه زندگی می کنند،.. برداشتم
 • 7:37 - 7:40
  و صرفا به آنها نگاه کردم.
 • 7:40 - 7:42
  چه چیز در این مردم مشترک است؟
 • 7:42 - 7:44
  من یک اعتیاد جزئی به لوازم اداری دارم،
 • 7:44 - 7:47
  ولی آن بحث دیگری است.
 • 7:47 - 7:50
  پس پوشۀ مانیل(کاغذ قهوه ای محکم) و قلم شارپی داشتم
 • 7:50 - 7:52
  و فکر کردم اسم این تحقیق را چی بگذارم؟
 • 7:52 - 7:54
  و اولین کلمه ای که به ذهن ام آمد
 • 7:54 - 7:56
  "خوش قلب" بود.
 • 7:56 - 7:59
  آنان مردمی خوش قلب هستند که با این حسِ عمیقِ شایستگی زندگی می کنند.
 • 7:59 - 8:02
  پس این رو بر روی پوشه نوشتم
 • 8:02 - 8:04
  و شروع به بررسی اطلاعات کردم.
 • 8:04 - 8:06
  در واقع، اول در چهار روزی
 • 8:06 - 8:08
  که به آنالیز داده ها گذشت
 • 8:08 - 8:11
  این کار را کردم.
 • 8:11 - 8:14
  به عقب برگشتم، مصاحبه ها و داستان ها و اتفاق ها را بیرون کشیدم.
 • 8:14 - 8:17
  درونمایه چیست؟ ااگو چیست؟
 • 8:17 - 8:20
  شوهرم با بچه ها از شهر بیرون رفت.
 • 8:20 - 8:23
  چون من همیشه به حالت دیوانه وار "جکسون پولاک" (نقاش گوشه نشین) فرو می روم
 • 8:23 - 8:25
  و صرفا می نویسم و
 • 8:25 - 8:28
  و حال و هوای محقق گونه می گیرم.
 • 8:28 - 8:30
  و خب این چیزی است که من پیدا کردم.
 • 8:32 - 8:34
  چیزی که بین آنان مشترک بود
 • 8:34 - 8:36
  یک احساس شجاعت بود.
 • 8:36 - 8:39
  و من می خواهم شجاعت و نترسی را برای یک دقیقه از هم تفکیک کنم.
 • 8:39 - 8:41
  " کاریج" (شجاعت)، ریشۀ اصلی " کاریج"
 • 8:41 - 8:43
  از کلمۀ لاتین "کور" به معنای قلب
 • 8:43 - 8:46
  وارد زبان انگلیسی شده است
 • 8:46 - 8:48
  و معنی اصلی این کلمه
 • 8:48 - 8:51
  این بوده که با تمام قلب خودتان رو معرفی کنید.
 • 8:51 - 8:53
  و آن دسته افراد
 • 8:53 - 8:55
  خیلی ساده، شجاعت
 • 8:55 - 8:57
  ناقص و ناکامل بودن را داشتند.
 • 8:58 - 9:00
  آنان این دلسوزی را داشتند که
 • 9:00 - 9:03
  ابتدا با خود مهربان باشند سپس با دیگران
 • 9:03 - 9:06
  چون، اینطور که روشن است، ما نمی توانیم برای دیگران دلسوزی کنیم
 • 9:06 - 9:09
  اگر نتوانیم با خودمان مهربانانه برخورد کنیم.
 • 9:09 - 9:11
  و در آخر اینکه آنان ارتباط داشتند
 • 9:11 - 9:13
  و -- این قسمت سخت بود --
 • 9:13 - 9:16
  و در نتیجۀ خلوص
 • 9:16 - 9:19
  آنان تمایل داشتند از آنچه فکر می کردند باید باشند، دست بردارند
 • 9:19 - 9:21
  تا همان کسی باشند که هستند،
 • 9:21 - 9:24
  کاری که شما قطعا باید برای
 • 9:24 - 9:26
  ارتباط انجام دهید.
 • 9:28 - 9:30
  چیز دیگری که بین آنان مشترک بود
 • 9:30 - 9:32
  این بود که
 • 9:35 - 9:38
  آنان به طور کامل پذیرای آسیب پذیری بودند.
 • 9:40 - 9:43
  باور داشتند
 • 9:43 - 9:46
  چیزی که آنان را آسیب پذیر می کند
 • 9:46 - 9:48
  آنان را زیبا می کند.
 • 9:50 - 9:52
  آنان نه می گفتند آسیب پذیری
 • 9:52 - 9:54
  خوشایند است،
 • 9:54 - 9:57
  نه می گفتند زجرآور است--
 • 9:57 - 9:59
  همانطور که قبلا در مصاحبه های شرم شنیده بودم.
 • 9:59 - 10:02
  فقط می گفتند لازم است.
 • 10:03 - 10:05
  آنان از تمایلشان به اینکه
 • 10:05 - 10:08
  نفر اول باشند که می گویند"من عاشقت ام" می گفتند
 • 10:08 - 10:11
  تمایل
 • 10:11 - 10:13
  به انجام کاری که
 • 10:13 - 10:16
  در آن هیچ تضمینی وجود ندارد.
 • 10:16 - 10:18
  تمایل به بند نیامدن نفس و
 • 10:18 - 10:20
  به طور طبیعی گذراندن زمان انتظار برای تماس دکتر
 • 10:20 - 10:22
  بعد از ماموگرافی (جهت تشخیص سرطان سینه)
 • 10:23 - 10:26
  آنان تمایل دارند در رابطه ای سرمایه گذاری کنند
 • 10:26 - 10:29
  که ممکن است ادامه داشته باشد یا نداشته باشد.
 • 10:29 - 10:32
  فکر می کردند این امر اساسی است.
 • 10:32 - 10:35
  من شخصا فکر می کردم آسیب زننده و خیانت است.
 • 10:35 - 10:38
  باور نمی کردم که عهد وفاداری به
 • 10:38 - 10:40
  تحقیق، بسته ام.
 • 10:40 - 10:42
  معنای تحقیق
 • 10:42 - 10:45
  کنترل و پیش بینی است.
 • 10:45 - 10:47
  مطالعه ی پدیده ها برای فهم صریح
 • 10:47 - 10:49
  از پدیده ها به منظور کنترل و پیش بینی آن.
 • 10:49 - 10:51
  و حالا ماموریت من
 • 10:51 - 10:53
  برای کنترل و پیش بینی
 • 10:53 - 10:56
  این جواب را داده بود که تنها راه زندگی از طریق کنار آمدن با آسیب پذیری
 • 10:56 - 10:59
  و عدم کنترل و پیش بینی، است.
 • 10:59 - 11:02
  این به یک آشفتگی روانی کوچک منجر شد.
 • 11:02 - 11:06
  (خنده)
 • 11:06 - 11:09
  -- که بیشتر شبیه این بود.
 • 11:09 - 11:11
  (خنده)
 • 11:11 - 11:13
  واقعا بود.
 • 11:13 - 11:16
  من بهش می گفتم "فروپاشی روانی"، روانشناسم می گوید "هشیاری روانی"
 • 11:17 - 11:19
  یک "هشیاری روانی" به نظر بهتر از "فروپاشی روانی" است.
 • 11:19 - 11:21
  ولی به شما اطمینان می دهم "فروپاشی روانی" بود.
 • 11:21 - 11:23
  باید داده هایم را کنار می گذاشتم و یک روانشناس پیدا می کردم.
 • 11:23 - 11:26
  بگذارید چیزی به شما بگویم: شما زمانی می فهمید چه کسی هستید
 • 11:26 - 11:29
  که با دوستانتان تماس می گیرید و می گویید: "فکر کنم باید یکی را ببینم.
 • 11:29 - 11:32
  کسی را می توانی معرفی کنی؟"
 • 11:32 - 11:34
  چون حدود پنج دوست من گفتند
 • 11:34 - 11:36
  "اووه. اگه من بودم نمی خواستم روانشناس تو بشم"
 • 11:36 - 11:39
  (خنده)
 • 11:39 - 11:41
  گفتم "این یعنی چی؟"
 • 11:41 - 11:44
  و آنان گفتند، "فقط دارم می گم،
 • 11:44 - 11:46
  ترکۀ اندازه گیری ات را نبر."
 • 11:46 - 11:49
  گفتم " باشه"
 • 11:51 - 11:53
  پس یک روانشناس پیدا کردم.
 • 11:53 - 11:56
  در اولین ملاقاتم با او، "دایان"
 • 11:56 - 11:58
  لیستم را که افراد خوش قلب
 • 11:58 - 12:01
  چگونه زندگی می کنند، با خود بردم، و نشستم.
 • 12:01 - 12:03
  او گفت "حالت چطور است؟"
 • 12:03 - 12:06
  من گفتم "خیلی خوب هستم."
 • 12:06 - 12:08
  او گفت "موضوع چیست؟"
 • 12:08 - 12:11
  و این روانشناس کسی است که روانشناس ها دیگر پیش او می روند.
 • 12:11 - 12:13
  چون ما باید پیش آنان برویم،
 • 12:13 - 12:16
  چون حرف مفت سنج آنان، خوب است.
 • 12:16 - 12:18
  (خنده)
 • 12:18 - 12:20
  و من گفتم،
 • 12:20 - 12:22
  "مسئله این است، من با چیزی درگیر هستم"
 • 12:22 - 12:24
  و او گفت "درگیر چی؟"
 • 12:24 - 12:27
  گفتم "خب من با آسیب پذیری مشکل دارم.
 • 12:27 - 12:30
  و می دانم که آسیب پذیری هستۀ
 • 12:30 - 12:32
  شرم و ترس
 • 12:32 - 12:34
  و درگیری ما با شایستگی است.
 • 12:34 - 12:37
  ولی به نظر می رسد، محلِ تولدِ
 • 12:37 - 12:40
  شادی، خلاقیت
 • 12:40 - 12:42
  تعلق و عشق هم هست.
 • 12:42 - 12:44
  و فکر کنم من یک مشکل دارم
 • 12:44 - 12:47
  و به کمک نیاز دارم."
 • 12:47 - 12:49
  و گفتم "ولی نکته اینجاست،
 • 12:49 - 12:51
  مسائل خانوادگی و
 • 12:51 - 12:53
  چرت و پرت درباره دوران بچگی رو مطرح نکنید."
 • 12:53 - 12:55
  (خنده)
 • 12:55 - 12:58
  "من فقط به چند استراتژی نیاز دارم"
 • 12:58 - 13:02
  (خنده)
 • 13:02 - 13:05
  (تشویق)
 • 13:05 - 13:07
  ممنون.
 • 13:09 - 13:12
  او اینطور سر تکان داد.
 • 13:12 - 13:14
  (خنده)
 • 13:14 - 13:17
  و من گفتم "وضعم بد است، درسته؟"
 • 13:17 - 13:20
  و او گفت " این نه خوب است، نه بد"
 • 13:20 - 13:22
  (خنده)
 • 13:22 - 13:24
  " فقط همان چیزی است که هست"
 • 13:24 - 13:27
  و من گفتم "خدای من، خیلی افتضاح می شه"
 • 13:27 - 13:30
  (خنده)
 • 13:30 - 13:32
  و شد و نشد.
 • 13:32 - 13:35
  و یک سال طول کشید
 • 13:35 - 13:37
  و می دانید که مردمی هستند که
 • 13:37 - 13:40
  وقتی متوجه می شوند آسیب پذیری و نرمی مهم هستند
 • 13:40 - 13:43
  تسلیم می شوند و به درون آن قدم می گذارند.
 • 13:43 - 13:45
  الف: من اینطور نیستم
 • 13:45 - 13:48
  و ب: من حتی با چنین افرادی نمی گردم.
 • 13:48 - 13:51
  (خنده)
 • 13:51 - 13:54
  برای من یک دعوای یکسالۀ خیابانی بود.
 • 13:54 - 13:56
  یک مشت پرانی بود.
 • 13:56 - 13:58
  آسیب پذیری هل می داد، من هل می دادم.
 • 13:58 - 14:01
  من باختم.
 • 14:01 - 14:03
  ولی شاید زندگی ام را دوباره به دست آوردم.
 • 14:03 - 14:05
  و بعد دوباره به تحقیق برگشتم
 • 14:05 - 14:07
  و چند سال بعد را به تلاش برای
 • 14:07 - 14:10
  درک خوش قلب ها گذراندم.
 • 14:10 - 14:12
  انتخاب هایی که می کنند،
 • 14:12 - 14:14
  و کاری که ما با
 • 14:14 - 14:16
  آسیب پذیری می کنیم.
 • 14:16 - 14:18
  چرا ما تا این اندازه با آن درگیر هستیم؟
 • 14:18 - 14:21
  آیا من در درگیری با آسیب پذیری تنها هستم؟
 • 14:21 - 14:23
  نه
 • 14:23 - 14:25
  پس این چیزی است که من یاد گرفتم.
 • 14:26 - 14:29
  ما آسیب پذیری را
 • 14:29 - 14:31
  وقتی منتظر آن تلفن هستیم، بی حس می کنیم.
 • 14:31 - 14:33
  خیلی خنده دار بود. وقتی روی فیس بوک و توئیتر فرستادم که
 • 14:33 - 14:35
  "چطور آسیب پذیری را معنی کنید؟
 • 14:35 - 14:37
  چه چیزی به شما احساس آسیب پذیری می دهد؟"
 • 14:37 - 14:40
  و در طی یک ساعت و نیم، 150 جواب گرفتم.
 • 14:40 - 14:42
  چون می خواستم بدانم
 • 14:42 - 14:44
  بقیه چی فکر می کنند.
 • 14:45 - 14:47
  <اجبار به کمک خواستن از شوهرم،
 • 14:47 - 14:50
  چون من مریض هستم و ما تازه ازدواج کرده ایم؛
 • 14:50 - 14:53
  آغاز رابطه جنسی با شوهرم؛
 • 14:53 - 14:55
  آغاز رابطه جنسی با زنم؛
 • 14:55 - 14:58
  جواب رد شنیدن، پیشنهاد دوستی دادن؛
 • 14:58 - 15:00
  منتظر تماس دکتر ماندن؛
 • 15:00 - 15:03
  اخراج شدن، اخراج کردن مردم> --
 • 15:03 - 15:05
  این دنیایی است که در آن زندگی می کنیم.
 • 15:05 - 15:08
  ما در دنیای آسیب پذیری عاطفی زندگی می کنیم.
 • 15:08 - 15:10
  و یکی از راههای ما برای مواجه با آن
 • 15:10 - 15:12
  بی حس کردن آسیب پذیری است.
 • 15:12 - 15:14
  و فکر می کنم شواهد آن وجود دارد--
 • 15:14 - 15:16
  و این تنها دلیل وجود این شواهد نیست،
 • 15:16 - 15:18
  ولی فکر می کنم یک علت بزرگ است --
 • 15:18 - 15:22
  ما بدهکارترین
 • 15:22 - 15:25
  چاق ترین،
 • 15:25 - 15:28
  معتادترین و دوا درمان شده ترین
 • 15:28 - 15:30
  جامعۀ بالغ در تاریخ آمریکا هستیم.
 • 15:33 - 15:36
  مشکل این است -- این را از تحقیق فهمیدم --
 • 15:36 - 15:39
  شما نمی توانید به طور انتخابی احساسات را بی حس کنید.
 • 15:40 - 15:43
  نمی توانید بگوید، اینها چیز بدها هستند.
 • 15:43 - 15:45
  یک طرف آسیب پذیری، سوگ، شرم
 • 15:45 - 15:47
  ترس، ناامیدی داریم،
 • 15:47 - 15:49
  من نمی خواهم اینها را احساس کنم.
 • 15:49 - 15:52
  من چند آبجو و کلوچه موزی می خورم.
 • 15:52 - 15:54
  (خنده)
 • 15:54 - 15:56
  نمی خواهم اینها را احساس کنم.
 • 15:56 - 15:58
  می دانم این خنده ی معنی داری است.
 • 15:58 - 16:01
  من برای امرار معاش، به زندگی شما نفوذ می کنم.
 • 16:01 - 16:03
  خدا
 • 16:03 - 16:05
  (خنده)
 • 16:05 - 16:08
  شما نمی توانید آن احساسات نا مطلوب را
 • 16:08 - 16:10
  بدون بی حس کردن اثرات یعنی احساسات مان، بی حس کنید.
 • 16:10 - 16:12
  نمی توانید به طور انتخابی بی حس کنید.
 • 16:12 - 16:15
  پس وقتی آنها را بی حس می کنیم،
 • 16:15 - 16:17
  همراه آن شادی
 • 16:17 - 16:19
  قدردانی
 • 16:19 - 16:21
  خوشحالی را نیز بی حس می کنیم.
 • 16:21 - 16:24
  و بعد ما بدبخت و سیه روز می شویم،
 • 16:24 - 16:26
  و دنبال هدف و معنا می گردیم.
 • 16:26 - 16:28
  و بعد احساس آسیب پذیری می کنیم.
 • 16:28 - 16:31
  و بعد چند لیوان آبجو و کلوچۀ موزی می خوریم.
 • 16:31 - 16:34
  و این تبدیل به این چرخۀ خطرناک می شود.
 • 16:36 - 16:39
  یکی از چیزهایی که فکر می کنم باید درباره اش فکر کنیم
 • 16:39 - 16:41
  این است که چرا و چگونه ما بی حس می کنیم.
 • 16:41 - 16:44
  و این تنها مربوط به اعتیاد نیست.
 • 16:44 - 16:46
  کار دیگر ما
 • 16:46 - 16:49
  قطعی کردن هر چیز نامشخص است.
 • 16:50 - 16:53
  مذهب از باور به ایمان و حقایق رازگونه غیر قابل فهم،
 • 16:53 - 16:55
  به قطعیت و یقین رسیده است.
 • 16:55 - 16:58
  حق با من است، حق با تو نیست. خفه شو.
 • 16:58 - 17:00
  همین است.
 • 17:00 - 17:02
  فقط قطعیت.
 • 17:02 - 17:04
  هرچه بیشتر می ترسیم، بیشتر آسیب پذیر هستیم،
 • 17:04 - 17:06
  و بیشتر می ترسیم.
 • 17:06 - 17:08
  سیاست امروز شبیه این است.
 • 17:08 - 17:10
  دیگر هیچ مباحثه ای وجود ندارد.
 • 17:10 - 17:12
  هیچ گفتگویی وجود ندارد.
 • 17:12 - 17:14
  فقط سرزنش هست.
 • 17:14 - 17:17
  می دانید چگونه سرزنش در این تحقیق تعریف شده؟
 • 17:17 - 17:20
  یک راه برای تخلیۀ درد و ناراحتی.
 • 17:21 - 17:23
  ما ایده آل سازی می کنیم.
 • 17:23 - 17:26
  اگر یک نفر باشد که زندگی اش را اینگونه بخواهد، او من هستم
 • 17:26 - 17:28
  ولی این جواب نمی دهد.
 • 17:28 - 17:30
  چون کاری که ما می کنیم بر داشتن چربی از کفل
 • 17:30 - 17:32
  و گذاشتن آن در گونه هایمان است.
 • 17:32 - 17:35
  (خنده)
 • 17:35 - 17:37
  که امیدوارم صد سال بعد
 • 17:37 - 17:39
  مردم به عقب نگاه کنند و بگویند : وای (از حیرت)
 • 17:39 - 17:41
  (خنده)
 • 17:41 - 17:43
  و ما از همه خطرناک تر
 • 17:43 - 17:45
  بچه هایمان را ایده آل سازی می کنیم.
 • 17:45 - 17:47
  بگذارید بگویم ما دربارۀ بچه ها چی فکر می کنیم.
 • 17:47 - 17:50
  وقتی به این دنیا می آیند، درگیری و تقلا در آنان ذاتی است.
 • 17:50 - 17:53
  وقتی که آن نوزادان بی نقص را در دستتان می گیرید
 • 17:53 - 17:55
  وظیفۀ ما این نیست که بگوییم "نگاهش کن، بی نقص است
 • 17:55 - 17:57
  وظیفۀ من است که او را بی نقص نگه دارم --
 • 17:57 - 18:00
  مطمئن شوم که تا کلاس پنجم عضو تیم تنیس می شود و تا کلاس هفتم به دانشگاه ییل می رود."
 • 18:00 - 18:02
  این وظیفۀ ما نیست.
 • 18:02 - 18:04
  وظیفۀ ما این است که نگاه کنیم و بگوییم
 • 18:04 - 18:07
  "یک چیز را می دانی؟ تو کامل نیستی، و به طور ذاتی باید تقلا کنی،
 • 18:07 - 18:09
  ولی سزاوار عشق و تعلق داشتن هستی."
 • 18:09 - 18:11
  این وظیفۀ ما است.
 • 18:11 - 18:13
  به من نسلی از بچه ها نشان بدهید که اینگونه بزرگ شده اند،
 • 18:13 - 18:16
  و در آن صورت ما به مشکلاتی که امروز می بینیم، پایان خواهیم داد.
 • 18:16 - 18:20
  ما وانمود می کنیم آنچه انجام می دهیم
 • 18:20 - 18:23
  روی مردم اثری ندارد.
 • 18:23 - 18:25
  ما این را در زندگی های شخصی مان انجام می دهیم.
 • 18:25 - 18:27
  این را در سازمان ها انجام می دهیم--
 • 18:27 - 18:29
  چه کمک مالی باشد، چه نشت نفت،
 • 18:29 - 18:31
  چه یک دستور بازگشت محصولات معیوب --
 • 18:31 - 18:33
  وانمود می کنیم آنچه انجام می دهیم
 • 18:33 - 18:36
  بر روی بقیه مردم اثر بزرگی ندارد.
 • 18:36 - 18:39
  من به شرکت ها این رو میگم که این مردم دیگر گاوچران نیستند.
 • 18:40 - 18:42
  ما فقط می خواهیم شما معتبر و اصیل باشید
 • 18:42 - 18:44
  و بگویید "متاسفیم،
 • 18:44 - 18:47
  درستش می کنیم."
 • 18:50 - 18:52
  ولی راه دیگری هم هست، و من شما را با این تنها می گذارم.
 • 18:52 - 18:54
  من این را فهمیده ام:
 • 18:54 - 18:56
  راه دیگر این است که اجازه دهیم، دیده شویم.
 • 18:56 - 18:58
  عمیقا دیده شویم،
 • 18:58 - 19:01
  در معرض آسیب دیده شویم
 • 19:01 - 19:03
  برای عشق ورزیدن از صمیم قلب
 • 19:03 - 19:05
  اگر چه هیچ تضمینی وجود نداشته باشد--
 • 19:05 - 19:07
  و این خیلی مشکل است،
 • 19:07 - 19:10
  و من به عنوان یک مادر می گویم، به طور زجرآوری سخت است--
 • 19:12 - 19:15
  برای تمرین سپاسگذاری و شادی کردن
 • 19:15 - 19:17
  در آن لحظات وحشت
 • 19:17 - 19:19
  وقتی از خودمان می پرسیم "می توانم تا این اندازه عشق بورزم؟
 • 19:19 - 19:21
  می توانم با تمام وجود به این باور داشته باشم؟
 • 19:21 - 19:24
  می توانم در این باره چنین خشمگین باشم؟"
 • 19:24 - 19:26
  صرفا داشتن توانایی توقف، به جای فاجعه کردنِ آنچه ممکن است اتفاق بیافتد.
 • 19:26 - 19:29
  و گفتن "من واقعا سپاسگذار هستم،
 • 19:29 - 19:32
  چون احساس این آسیب پذیری یعنی من زنده هستم."
 • 19:33 - 19:36
  و آخرین نکته، که فکر می کنم احتمالا مهمترین است،
 • 19:36 - 19:39
  باور به کافی بودن، است.
 • 19:39 - 19:41
  چون وقتی با این دید عمل می کنیم
 • 19:41 - 19:44
  که می گوید " من کافی هستم"
 • 19:45 - 19:48
  آن وقت از فریاد کشیدن دست می کشیم و شروع به گوش دادن می کنیم.
 • 19:49 - 19:51
  با اطرافیان مهربان تر و ملایم تر می شویم،
 • 19:51 - 19:54
  و با خودمان مهربان تر و ملایم تر می شویم.
 • 19:54 - 19:56
  تمام حرفم همین بود. ممنون.
 • 19:56 - 19:59
  (تشویق)
Title:
برنه بران: قدرت آسیب پذیری
Speaker:
Brené Brown
Description:

"برنه بران" ارتباط انسانی را مطالعه می کند. -- توانایی ما در همدردی، تعلق و عشق. در یک سخنرانی متاثر کننده و خنده دار در "تدهاستون"، او از نتیجۀ تحقیقاتش، درک عمیقی را در میان می گذارد که او را به یک کندو کاوشخصی برای درک خودش و همینطور انسانیت فرستاد. سخنرانی ای که باید به اشتراک گذاشت.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
19:59
Sepideh Sekehchi added a translation

Persian subtitles

Revisions