Return to Video

Minecraft Hour of Code - Congratulations!

 • 0:00 - 0:01
  Preston: Chúc mừng!
 • 0:01 - 0:04
  Lizzy: Chúc mừng!
 • 0:04 - 0:06
  Stampy: Chúc mừng, bạn làm được rồi!
 • 0:06 - 0:11
  Stacy: Chúc mừng, các bạn làm tuyệt lắm!
 • 0:11 - 0:16
  Bạn đã hoàn thành Giờ lập trình
  và có thể bắt đầu lập trình Minecraft đó.
 • 0:16 - 0:20
  Bạn đã học về vòng lặp, chức năng và
  một Tác tử phần mềm làm gì.
 • 0:20 - 0:24
  Giờ đã đến lúc mở màn chơi tự do mà
 • 0:24 - 0:28
 • 0:28 - 0:32
 • 0:32 - 0:33
 • 0:33 - 0:37
 • 0:37 - 0:39
 • 0:39 - 0:41
 • 0:41 - 0:43
 • 0:43 - 0:45
 • 0:45 - 0:48
 • 0:48 - 0:50
 • 0:50 - 0:51
 • 0:51 - 0:56
 • 0:56 - 0:57
 • 0:57 - 0:59
 • 0:59 - 1:03
 • 1:03 - 1:05
 • 1:05 - 1:07
 • 1:07 - 1:08
Title:
Minecraft Hour of Code - Congratulations!
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:15

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions