Chinese, Simplified titulky

← Firefox Privacy Protections: Letting You Track the Trackers

Získať kód na vloženie
15 Languages

Ukazujem Revíziu 3 vytvorenú 01/26/2020 od Ray Jia.

 1. 在网络上,每天有
 2. 成千上万的cookie和追踪器跟踪着你
 3. 火狐浏览器现在可以
 4. 自动屏蔽掉它们
 5. 看看自己的隐私
 6. 是如何被保护起来的
 7. 点击地址栏的上的盾牌标识
 8. 可以查看指定网站上
 9. 被浏览器屏蔽掉的追踪者
 10. 以及一份一周内
 11. 所有被屏蔽的追踪者的
 12. 完整报告
 13. 隐私保护也可以
 14. 在主菜单中被找到
 15. 可以很方便在加强隐私保护设置里
 16. 通过自定义的方式
 17. 选择你要屏蔽的内容
 18. 监视潜在的
 19. 追踪者
 20. 了解更多
 21. 被屏蔽的
 22. 五种类型的追踪者
 23. 使用火狐账号
 24. 注册火狐监视器
 25. 查看你的个人信息
 26. 是否被其他公司
 27. 泄露
 28. 并在此页面
 29. 查看结果
 30. 登入火狐Lockwise
 31. 你可以看到保存在火狐浏览器中的
 32. 密码
 33. 并在多个设备间
 34. 共享
 35. 使用加强的保护特性
 36. 火狐帮助你更好地