Return to Video

Rupert Sheldrake - The Science Delusion BANNED TED TALK

 • 0:19 - 0:24
  Научна заблуда е верувањето дека
  науката ја разбира природата на реалноста
 • 0:25 - 0:27
  и дека оставила само мали
  празнини да се пополнат.
 • 0:27 - 0:30
  Ова е општоприфатено верување
  во општеството.
 • 0:31 - 0:34
  Тоа е еден систем на веувања
  кога луѓето велат:
 • 0:34 - 0:36
  „Не верувам во Бог, верувам во науката.“
 • 0:36 - 0:41
  Тоа е систем на верувања распространет
  насекаде денес.
 • 0:44 - 0:48
  Но,постои судир во сржта на науката помеѓу
  науката како метод на истражуавање
 • 0:48 - 0:53
  заснован на причини, докази,хипотези
  или колективни истражувања,
 • 0:54 - 0:57
  и науката како систем на верување
  или поглед на свет.
 • 0:58 - 1:04
  За жал,аспектот на науката како поглед
  кон светот,го попречува и стеснува
 • 1:04 - 1:08
  слободното истражување кое е
  темелот на научните стремежи.
 • 1:10 - 1:14
  Уште од 19-от век, науката
  се однесува во склад со
 • 1:14 - 1:17
  системот на верувања или поглед на светот
 • 1:17 - 1:22
  кој во основа материјалистички.
  Филозофски материјализам.
 • 1:23 - 1:28
  Науката целосно е подредена на
  материјалистичкиот поглед на светот.
 • 1:30 - 1:35
  Мислам дека ако се оттргнеме од тоа,
  науката ќе се препороди.
 • 1:36 - 1:42
  Во мојата книга „Научна заблуда“ -во САД
  издадена под наслов „Ослободена наука“-
 • 1:43 - 1:50
  наведов десет догми или претпоставки
  и ги претворив во прашања.
 • 1:50 - 1:55
  Сакав да видам колку се одржливи
  ако се набљудуваат од научен аспект.
 • 1:57 - 1:59
  Ниедна од нив не беше доволно оддржлива.
 • 1:59 - 2:04
  Прво ќе ви покажам кои
  се овие десет догми.
 • 2:04 - 2:08
  Потоа подробо ќе се
  осврнам на 1-2 од нив.
 • 2:09 - 2:13
  Но, пред сè, 10-те догми
  кои се одраз на погледот на светот
 • 2:13 - 2:16
  на најобразованите луѓе во цел свет се:
 • 2:16 - 2:21
  Прво: природата е механичка или слична
  на машина, универзумот е како машина,
 • 2:21 - 2:25
  животните и растенијата се како
  машини, ние сме како машини.
 • 2:25 - 2:27
  Всушност,ние сме машини.
 • 2:27 - 2:31
  Ние сме„тромави роботи“ како
  што вели Ричард Докинс
 • 2:31 - 2:34
  со мозоци кои се генетички
  програмирани компјутери.
 • 2:36 - 2:41
 • 2:42 - 2:48
 • 2:48 - 2:52
 • 2:52 - 2:56
 • 2:56 - 3:00
 • 3:00 - 3:08
 • 3:08 - 3:12
 • 3:12 - 3:14
 • 3:14 - 3:19
 • 3:20 - 3:25
 • 3:25 - 3:31
 • 3:31 - 3:34
 • 3:35 - 3:40
 • 3:40 - 3:46
 • 3:47 - 3:54
 • 3:54 - 4:02
 • 4:03 - 4:08
 • 4:08 - 4:13
 • 4:14 - 4:16
 • 4:16 - 4:20
 • 4:22 - 4:25
 • 4:25 - 4:29
 • 4:30 - 4:37
 • 4:37 - 4:40
 • 4:40 - 4:42
 • 4:43 - 4:48
 • 4:49 - 4:53
 • 4:53 - 4:58
 • 5:00 - 5:04
 • 5:04 - 5:09
 • 5:09 - 5:12
 • 5:12 - 5:16
 • 5:16 - 5:22
 • 5:22 - 5:27
 • 5:28 - 5:34
 • 5:34 - 5:41
 • 5:41 - 5:48
 • 5:49 - 5:53
 • 5:53 - 5:58
 • 5:59 - 6:03
 • 6:04 - 6:09
 • 6:09 - 6:15
 • 6:17 - 6:20
 • 6:20 - 6:27
 • 6:27 - 6:31
 • 6:31 - 6:35
 • 6:36 - 6:41
 • 6:41 - 6:43
 • 6:44 - 6:46
 • 6:47 - 6:52
 • 6:52 - 6:56
 • 6:56 - 6:59
 • 7:02 - 7:07
 • 7:07 - 7:14
 • 7:14 - 7:20
 • 7:20 - 7:23
 • 7:23 - 7:28
 • 7:29 - 7:33
 • 7:34 - 7:38
 • 7:38 - 7:43
 • 7:45 - 7:49
 • 7:49 - 7:51
 • 7:52 - 7:55
 • 7:55 - 8:00
 • 8:00 - 8:03
 • 8:03 - 8:06
 • 8:07 - 8:11
 • 8:12 - 8:14
 • 8:15 - 8:19
 • 8:19 - 8:24
 • 8:24 - 8:28
 • 8:28 - 8:32
 • 8:32 - 8:37
 • 8:37 - 8:44
 • 8:45 - 8:49
 • 8:49 - 8:54
 • 8:55 - 9:00
 • 9:00 - 9:05
 • 9:05 - 9:11
 • 9:11 - 9:14
 • 9:15 - 9:21
 • 9:21 - 9:23
 • 9:23 - 9:28
 • 9:28 - 9:31
 • 9:31 - 9:35
 • 9:35 - 9:37
 • 9:37 - 9:41
 • 9:43 - 9:47
 • 9:47 - 9:51
 • 9:51 - 9:55
 • 9:55 - 9:59
 • 9:59 - 10:04
 • 10:05 - 10:07
 • 10:08 - 10:11
 • 10:11 - 10:15
 • 10:15 - 10:20
 • 10:20 - 10:24
 • 10:24 - 10:28
 • 10:28 - 10:31
 • 10:31 - 10:36
 • 10:37 - 10:42
 • 10:42 - 10:45
 • 10:45 - 10:52
 • 10:52 - 10:55
 • 10:55 - 10:59
 • 10:59 - 11:03
 • 11:03 - 11:06
 • 11:08 - 11:11
 • 11:11 - 11:13
 • 11:13 - 11:16
 • 11:17 - 11:21
 • 11:22 - 11:23
 • 11:23 - 11:29
 • 11:29 - 11:31
 • 11:31 - 11:36
 • 11:36 - 11:42
 • 11:43 - 11:47
 • 11:48 - 11:51
 • 11:51 - 11:54
 • 11:54 - 11:59
 • 11:59 - 12:03
 • 12:04 - 12:07
 • 12:07 - 12:09
 • 12:09 - 12:13
 • 12:20 - 12:23
 • 12:23 - 12:28
 • 12:28 - 12:30
 • 12:30 - 12:32
 • 12:32 - 12:35
 • 12:35 - 12:40
 • 12:41 - 12:43
 • 12:44 - 12:48
 • 12:48 - 12:50
 • 12:50 - 12:53
 • 12:57 - 12:59
 • 12:59 - 13:04
 • 13:04 - 13:11
 • 13:13 - 13:17
 • 13:17 - 13:23
 • 13:24 - 13:28
 • 13:29 - 13:33
 • 13:33 - 13:37
 • 13:38 - 13:40
 • 13:40 - 13:42
 • 13:42 - 13:47
 • 13:47 - 13:52
 • 13:52 - 13:57
 • 13:57 - 14:02
 • 14:02 - 14:07
 • 14:07 - 14:13
 • 14:13 - 14:16
 • 14:16 - 14:21
 • 14:21 - 14:24
 • 14:24 - 14:27
 • 14:27 - 14:32
 • 14:32 - 14:37
 • 14:37 - 14:41
 • 14:41 - 14:43
 • 14:43 - 14:49
 • 14:49 - 14:54
 • 14:54 - 14:57
 • 14:57 - 15:02
 • 15:02 - 15:05
 • 15:05 - 15:12
 • 15:12 - 15:13
 • 15:16 - 15:25
 • 15:25 - 15:28
 • 15:28 - 15:31
 • 15:32 - 15:35
 • 15:37 - 15:41
 • 15:43 - 15:46
 • 15:46 - 15:50
 • 15:50 - 15:54
 • 15:54 - 15:57
 • 15:57 - 15:59
 • 16:00 - 16:04
 • 16:04 - 16:07
 • 16:08 - 16:12
 • 16:13 - 16:19
 • 16:19 - 16:24
 • 16:24 - 16:26
 • 16:26 - 16:29
 • 16:29 - 16:32
 • 16:32 - 16:36
 • 16:37 - 16:38
 • 16:39 - 16:42
 • 16:42 - 16:47
 • 16:47 - 16:53
 • 16:53 - 16:55
 • 16:55 - 17:01
 • 17:01 - 17:05
 • 17:05 - 17:08
 • 17:08 - 17:13
 • 17:13 - 17:17
 • 17:17 - 17:21
 • 17:22 - 17:28
 • 17:28 - 17:32
 • 17:33 - 17:38
 • 17:39 - 17:42
 • 17:43 - 17:45
 • 17:45 - 17:49
 • 17:50 - 17:55
 • 17:55 - 17:59
 • 17:59 - 18:00
Title:
Rupert Sheldrake - The Science Delusion BANNED TED TALK
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:20

Macedonian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions