Return to Video

دولت‌ها باید با شرکت‌ها مبارزه کنند، نه اینکه با آنها همدست شوند

 • 0:01 - 0:02
  بیست سال پیش،
 • 0:02 - 0:05
  وقتی که من یک حقوقدان و وکیل حقوق بشر بودم
 • 0:05 - 0:08
  در یک شغل قانونی تمام وقت در لندن،
 • 0:08 - 0:12
  و دیوان عالی کشور هنوز گردهمایی داشت،
 • 0:12 - 0:15
  برخی شاید بگویند بر حسب تصادف تاریخی،
 • 0:15 - 0:16
  در همین جا، در همین ساختمان،
 • 0:17 - 0:20
  مرد جوانی را دیدم که به تازگی کارش را
 • 0:20 - 0:22
  در دفتر امور خارجه بریتانیا رها کرده بود.
 • 0:22 - 0:24
  وقتی از او پرسیدم «چرا کارت را رها کردی؟»
 • 0:24 - 0:26
  او این داستان را برایم تعریف کرد.
 • 0:27 - 0:29
  یک روز صبح نزد رئیسش رفته و گفته بود
 • 0:29 - 0:34
  بیایید درخصوص نقض حقوق بشر
  در چین کاری بکنیم
 • 0:34 - 0:36
  و رئیسش پاسخ داده بود
 • 0:36 - 0:39
  «ما نمیتوانیم در مورد نقض حقوق بشر
  در چین کاری بکنیم
 • 0:39 - 0:42
  چون با چین روابط تجاری داریم.»
 • 0:43 - 0:46
  بنابراین دوستم با ناامیدی بیرون رفته بود
 • 0:46 - 0:48
  و شش ماه بعد، دوباره پیش رئیسش رفته
 • 0:49 - 0:51
  و این بار گفته بود،
 • 0:51 - 0:54
  بیایید برای حقوق بشر در برمه کاری بکنیم
 • 0:54 - 0:56
  همانطور که قبلاً هم گفته شده بود.
 • 0:56 - 0:59
  رئیسش مجدداً مکثی کرده
 • 0:59 - 1:03
  و گفته بود «اوه، اما ما نمیتوانیم هیچ
  کاری برای حقوق بشردر برمه بکنیم
 • 1:03 - 1:06
  چون ما با برمه روابط تجاری نداریم.»
 • 1:06 - 1:08
  (خنده حضار)
 • 1:08 - 1:11
  این، آن لحظه ای بود که
  او فهمید باید کارش را رها کند.
 • 1:11 - 1:13
  این فقط دوگانگی برخورد نبود که
  برایش اتفاق افتاد
 • 1:13 - 1:16
  بلکه اراده دولت وی
 • 1:16 - 1:19
  برای درگیر کشمکش نشدن با سایر دولتها
 • 1:19 - 1:21
  در بحثهای تنش زا بود.
 • 1:21 - 1:25
  و در تمام این مدت، انسانهای بی گناه
  تحت آزار بودند.
 • 1:26 - 1:28
  همیشه به ما گفته میشود
 • 1:28 - 1:31
  که عدم سازش و کشمکش خوب نیست
 • 1:31 - 1:33
  که مصالحه خوب است؛
 • 1:34 - 1:35
  که ناسازگاری و کشمکش بد است
 • 1:35 - 1:37
  اما وفاق خوب است؛
 • 1:38 - 1:40
  که ناسازگاری و کشمکش بد است
 • 1:40 - 1:43
  و همکاری خوب است.
 • 1:44 - 1:45
  اما از دیدگاه من،
 • 1:45 - 1:48
  این یک برداشت بسیار
  ساده انگارانه از جهان است.
 • 1:48 - 1:50
  ما نمیتوانیم بفهمیم
 • 1:50 - 1:52
  آیا عدم سازش بد است یا نه،
 • 1:52 - 1:55
  مگر اینکه بفهمیم چه کسانی مبارزه میکند،
 • 1:55 - 1:57
  چرا مبارزه میکنند
 • 1:57 - 1:59
  و چگونه مبارزه میکنند.
 • 1:59 - 2:02
  و مصالحهها به فساد کشیده خواهند شد
 • 2:02 - 2:05
  اگر به افرادی که درگیر
  مسأله نیستند آسیب برسانند،
 • 2:06 - 2:08
  افرادی که آسیب پذیرند، توانمند نیستند،
 • 2:08 - 2:11
  افرادی که ما وظیفه داریم
  از آنها محافظت کنیم.
 • 2:12 - 2:16
  خب، حالا ممکن است شما
  تا حدی نسبت به یک وکیلی که
 • 2:16 - 2:19
  در مورد منافع عدم سازش صحبت میکند
 • 2:19 - 2:21
  و مشکلاتی برای توافق
  و مصالحه ایجاد میکند بدبین باشید،
 • 2:21 - 2:24
  اما من در عین حال،
  واجد شرایط میانجیگری هم هستم
 • 2:24 - 2:28
  و این روزها، وقتم را به ارائه
  سخنرانیهای رایگان درباره اخلاق میگذرانم.
 • 2:28 - 2:31
  پس همانطورکه مدیر بانک من دوست دارد به
  من یادآوری کند، حرکت من رو به پایین است.
 • 2:32 - 2:35
  اما اگر شما استدلال مرا بپذیرید،
 • 2:35 - 2:38
  نه تنها می تواند شیوه هدایت
  زندگی شخصی ما را تغییردهد،
 • 2:39 - 2:41
  که آرزو میکنم در این
  لحظه بتوانم آن را به کناری نهم،
 • 2:42 - 2:45
  بلکه میتواند شیوه تفکر
  ما در مورد مسائل مهم
 • 2:45 - 2:49
  بهداشت عمومی و محیط زیست را تغییر دهد.
 • 2:49 - 2:51
  اجازه بدهید توضیح دهم.
 • 2:52 - 2:55
  هر دانش آموز مقطع راهنمایی
  در ایالات متحده امریکا،
 • 2:55 - 2:57
  از جمله دختر دوازده ساله من،
 • 2:57 - 3:01
  میآموزد که حکومت سه شاخه دارد،
 • 3:01 - 3:05
  قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه.
 • 3:06 - 3:08
  جیمز مدیسون مینویسد،
 • 3:08 - 3:12
  « اگر در قانون اساسی ما،
  و در واقع در هر قانون اساسی آزاد دیگری،
 • 3:12 - 3:15
  اصلی مقدس تر
 • 3:15 - 3:17
  از هر اصل دیگری وجود داشته باشد،
 • 3:17 - 3:19
  آن همان اصلی است که
 • 3:19 - 3:24
  قوای مقننه، مجریه و قضاییه را
  از هم تفکیک کرده است.»
 • 3:24 - 3:27
  خب، تنظیم کنندگان قانون اساسی فقط دغدغه
 • 3:27 - 3:31
  تمرکز و اعمال قدرت را نداشتند.
 • 3:31 - 3:36
  بلکه آنها متوجه خطرات نفوذ هم بودند.
 • 3:36 - 3:42
  قضات نمیتوانند مطابقت قوانین
  با قانون اساسی را تعیین کنند
 • 3:42 - 3:45
  چنانچه در ایجاد آن قوانین
  مشارکت داشته باشند،
 • 3:45 - 3:49
  و نمیتوانند شاخه های
  دیگر حکومت را پاسخگو سازند
 • 3:49 - 3:51
  چنانچه با آن شاخه ها همکاری کنند
 • 3:51 - 3:55
  یا وارد روابط نزدیک با آنها شوند.
 • 3:55 - 3:59
  قانون اساسی، چنانکه یک
  پژوهشگرمشهور بیان کرده،
 • 3:59 - 4:02
  «دعوتنامه ای برای مبارزه» است.
 • 4:02 - 4:05
  و وقتی به ما مردم خدمت صورت میگیرد که
 • 4:05 - 4:10
  آن سه قوه واقعاً در حال
  مبارزه با یکدیگر باشند.
 • 4:11 - 4:15
  حال، ما اهمیت مبارزه را
 • 4:15 - 4:18
  نه تنها در بخش دولتی
 • 4:18 - 4:20
  در بین شاخههای حکومت،
 • 4:20 - 4:24
  بلکه اهمیت آن برای بخش خصوصی
 • 4:24 - 4:27
  در روابط بین شرکتها را هم متوجه هستیم.
 • 4:27 - 4:32
  بیایید فرض کنیم که دو شرکت هواپیمایی
  امریکایی به هم بپیوندند و توافق کنند
 • 4:32 - 4:35
  که قیمت پروازهای اقتصادی خود را
 • 4:35 - 4:39
  برای هر بلیط زیر ۲۵۰ دلار نیاورند.
 • 4:40 - 4:43
  این یک همکاری است، برخی شاید بگویند تبانی،
 • 4:43 - 4:45
  نه رقابت،
 • 4:45 - 4:48
  و ما مردم در این میان آسیب میبینیم
 • 4:48 - 4:51
  چون ما برای بلیطهایمان بیشتر میپردازیم.
 • 4:51 - 4:53
  همین طور، تصور کنید
  دوشرکت هواپیمایی میگفتند
 • 4:53 - 4:58
  « نگاه کن، شرکت هواپیمایی A، ما مسیر
  لس آنجلس به شیکاگو را برمیداریم،»
 • 4:58 - 5:01
  و شرکت هواپیمایی B بگوید،
  «ما مسیر شیکاگو به واشنگتن را برمیداریم،
 • 5:01 - 5:03
  و با هم رقابت نخواهیم کرد.»
 • 5:03 - 5:07
  این هم دوباره یک همکاری
  یا تبانی است و نه رقابت،
 • 5:07 - 5:11
  و این ما مردم هستیم که آسیب میبینیم.
 • 5:12 - 5:17
  لذا، ما اهمیت کشمکش را
 • 5:17 - 5:22
  وقتی که پای روابط بین
  قوای حکومت در میان باشد،
 • 5:23 - 5:25
  یعنی در بخش دولتی، درک میکنیم.
 • 5:25 - 5:28
  ما همچنین اهمیت عدم سازش را
 • 5:28 - 5:33
  هنگامی که مسأله روابط بین شرکتها،
 • 5:33 - 5:35
  یعنی بخش خصوصی باشد
  را هم درک میکنیم.
 • 5:35 - 5:37
  اما جایی که فراموشش کردهایم
 • 5:37 - 5:41
  در روابط بین بخش خصوصی و بخش دولتی است.
 • 5:41 - 5:45
  و دولتهای سراسر جهان،
  با صنایع همکاری میکنند
 • 5:45 - 5:49
  تا مشکلات بهداشت و محیط زیست را حل کنند،
 • 5:49 - 5:52
  اغلب با همان شرکتهایی
 • 5:52 - 5:59
  که خود ایجاد کننده یا تشدید کننده
  مشکلاتی هستند که سعی در حلش دارند.
 • 5:59 - 6:03
  به ما گفته میشود که این روابط
 • 6:03 - 6:05
  یک بازی با نتیجه برد- برد
  (برد هر دوطرف) است.
 • 6:05 - 6:10
  اما اگر کسی ببازد چه؟
 • 6:10 - 6:14
  اجازه بدید برایتان چند مثال بزنم.
 • 6:14 - 6:18
  دفتر نمایندگی سازمان ملل تصمیم گرفت
  که یک مشکل جدی را مطرح کند:
 • 6:18 - 6:22
  سیستم ضعیف تخلیه فاضلاب
  در مناطق روستایی هند.
 • 6:22 - 6:26
  آنها این کار را نه تنها با همکاری
  شرکتهای محلی و ملی
 • 6:26 - 6:29
  بلکه با همکاری یک شرکت تلوزیونی
 • 6:29 - 6:34
  و همچنین با همکاری یک شرکت
  چند ملیتی بزرگ آب گازدار انجام دادند.
 • 6:34 - 6:37
  در مقابلِ هزینه ای کمتر از یک میلیون دلار،
 • 6:37 - 6:41
  آن شرکت مزایای یک ماه تبلیغ را دریافت کرد
 • 6:41 - 6:44
  شامل یک تبلیغ روزانه ۱۲ ساعته تلویزیونی،
 • 6:44 - 6:48
  که همگی رنگ طرح ولوگوی
  آن شرکت را به کار میبردند.
 • 6:48 - 6:50
  این توافقی بود که
 • 6:50 - 6:53
  از دیدگاه شرکت
 • 6:53 - 6:55
  کاملا قابل درک بود.
 • 6:55 - 6:58
  این کار اعتبار شرکت را بالاتر میبرد
 • 6:58 - 7:01
  و به محصولات آن نام تجاری
  وفاداری ایجاد میکرد.
 • 7:01 - 7:03
  اما از نظر من،
 • 7:03 - 7:07
  این برای یک دفتر نمایندگی
  درون حکومتی بسیار مسأله ساز است،
 • 7:07 - 7:12
  یک دفتر نمایندگی که
  مأموریتش ارتقای توسعه پایدار است.
 • 7:12 - 7:15
  با افزایش مصرف
  نوشیدنیهای شیرین شده با شکر
 • 7:15 - 7:19
  ساخته شده از منایع آب محلی کمیاب
  و نوشیدن از بطریهای پلاستیکی
 • 7:19 - 7:22
  در کشوری که در آن،
  چاقی از قبل فراوان بوده است
 • 7:22 - 7:26
  این نه از جنبه بهداشت عمومی
  توسعه پایداراست
 • 7:26 - 7:29
  و نه از دیدگاه زیست محیطی.
 • 7:29 - 7:32
  و به منظور حل یک معضل بهداشت عمومی
 • 7:32 - 7:34
  دفتر نمایندگی در حال کاشتن
 • 7:34 - 7:37
  تخم مشکل دیگری است.
 • 7:37 - 7:42
  این فقط یک نمونه از دهها نمونهای است
 • 7:42 - 7:47
  که من طی تحقیق برای کتابی درباره
  رابطه دولت و صنعت کشف کردم.
 • 7:47 - 7:51
  همچنین میتوانم درباره ابتکار
  تشویق به ورزش در پارکهای
 • 7:51 - 7:52
  لندن و سراسر بریتانیا،
 • 7:52 - 7:56
  که همان شرکت را شامل میشوند،
 • 7:56 - 8:00
  یا در واقع اینکه حکومت بریتانیا
 • 8:00 - 8:02
  به جای ساماندهی صنعت
 • 8:02 - 8:06
  گروهایی داوطلبانه برای مشارکت
  با صنایع به وجود آورده است.
 • 8:06 - 8:11
  این همکاریها یا مشارکتها
  الگویی در بهداشت عمومی گشتهاند،
 • 8:11 - 8:15
  و باز هم، از دیگاه صنایع معنا دارند.
 • 8:15 - 8:19
  این فعالیتها به آنها اجازه تعیین مشکلات
  بهداشت عمومی و راه حلهای آنها را میدهد
 • 8:19 - 8:21
  به گونه ای که کمترین خطر برای شرکت
 • 8:21 - 8:24
  و بیشترین همنوایی با منافع
  تجاری شرکت آنها را داشته باشد.
 • 8:24 - 8:27
  لذا، چاقی یک معضل مربوط به
 • 8:27 - 8:31
  تصمیم گیری فردی،
 • 8:31 - 8:33
  رفتار فردی،
 • 8:33 - 8:36
  و مربوط به مسئولیت فردی
  و فقدان فعالیت فیزیکی میشود.
 • 8:36 - 8:37
  با این طرز فکر،
 • 8:37 - 8:40
  این مشکل سیستم مواد غذایی چند ملیتی
 • 8:40 - 8:43
  شامل چندین شرکت بزرگ نیست.
 • 8:43 - 8:46
  و باز هم، صنایع را سرزنش نمیکنم
 • 8:46 - 8:48
  صنایع طبیعتاً درگیر
  استراتژیهای نفوذ هستند
 • 8:48 - 8:51
  تا منافع تجاری خود را بهبود ببخشند
 • 8:52 - 8:55
  اما حکومتها مسئولیت دارند
 • 8:55 - 8:57
  تا راهکارهای چند وجهی به کار گیرند
 • 8:57 - 8:58
  تا از ما
 • 8:58 - 9:02
  و منافع عمومی محافظت کنند.
 • 9:02 - 9:06
  اشتباهی که حکومتها مرتکب میشوند
 • 9:06 - 9:09
  وقتی که با شرکتها به این نحو
 • 9:09 - 9:10
  همکاری میکنند
 • 9:10 - 9:13
  این است که حکومتها
 • 9:13 - 9:15
  منافع عمومی را
 • 9:15 - 9:17
  با زمینه عمومی درهم میآمیزند.
 • 9:17 - 9:20
  وقتی که شما با صنایع همکاری کنید
 • 9:20 - 9:23
  شما گزینههایی که ممکن است
  باعث بهبود منافع عمومی شود
 • 9:23 - 9:26
  اما صنایع با آنها موافقت
  نخواهند کرد را حذف میکنید.
 • 9:26 - 9:30
  صنایع با مقررات بیشتر موافقت نخواهند کرد
 • 9:30 - 9:34
  مگر اینکه معتقد باشد این مقررات
  مقررات بیشتر دیگری را کنار خواهد گذاشت
 • 9:34 - 9:38
  یا شاید باعث شود برخی
  رقبا از بازار بیرون بروند.
 • 9:38 - 9:41
  همچنین شرکتها نمیتوانند
  با انجام کارهای خاصی موافقت کنند
 • 9:41 - 9:44
  مثلا قیمت محصولات ناسالم
  خود را اقزایش دهند،
 • 9:44 - 9:45
  چون این کار ناقض قانون رقابت است،
 • 9:45 - 9:48
  همان طور که شرح داده شد.
 • 9:49 - 9:52
  لذا، سیاستمداران ما، نباید
 • 9:52 - 9:54
  منافع عمومی و زمینه عمومی را
  با هم قاطی کنند،
 • 9:54 - 10:00
  مخصوصا وقتی که زمینه عمومی به معنای
  دستیابی به سازش و توافق با صنایع باشد.
 • 10:01 - 10:02
  میخواهم مثال دیگری برای شما بزنم،
 • 10:02 - 10:05
  حرکت از یک همکاری با منحنی رو به بالا
 • 10:05 - 10:07
  به سمت چیزی که
 • 10:07 - 10:10
  هم به لحاظ لفظی و هم
  به لحاظ شکلی زیر سطح است:
 • 10:10 - 10:13
  استخراج گاز مایع طبیعی.
 • 10:13 - 10:17
  تصور کنید که شما یک قطعه زمین را میخرید
 • 10:17 - 10:20
  بدون اینکه بدانید حقوق معدنی
  آن قبلاً فروخته شده است.
 • 10:20 - 10:22
  یعنی این اتفاق قبل از
  شروع استخراج بوده است.
 • 10:22 - 10:25
  شما خانه رویایی خود را
  در آن زمین میسازید،
 • 10:25 - 10:27
  اما کمی بعد،
 • 10:27 - 10:33
  متوجه میشوید که شرکت گاز در حال
  ساخت یک معبر روی زمین شما است.
 • 10:33 - 10:37
  این مخمصهای بود که
  خانواده هالویچ در آن گرفتار شدند.
 • 10:37 - 10:41
  در مدت زمان کوتاهی بعد،
 • 10:41 - 10:43
  آنها از سردرد
 • 10:43 - 10:47
  از گلودرد، از چشمهای ملتهب شاکی بودند،
 • 10:47 - 10:49
  افزون بر صداها و لرزشها
 • 10:49 - 10:52
  و نورهای درخشان حاصل از گاز طبیعی شعله ور.
 • 10:53 - 10:56
  آنها ابتدا بسیار انتقاد کردند،
 • 10:56 - 10:58
  اما بعد ساکت شدند.
 • 10:58 - 11:02
  و به لطف مجله پیتزبورگ،
  که این تصویر در آنجا ظاهر شد،
 • 11:02 - 11:05
  و یک روزنامه دیگر،
  ما متوجه شدیم که چرا آنها ساکت شدند.
 • 11:05 - 11:08
  روزنامهها به دادگاه مراجعه کرده و
  پرسیدند، "چه بر سر خانواده هالویچ آمد؟"
 • 11:08 - 11:12
  و کاشف به عمل آمد که خانواده هالویچ یک
  توافق نامه با متصدیان گاز ایجاد کرده است
 • 11:12 - 11:16
  و آن توافق نامه یک توافقنامه از نوع
  "میخوای بردار- نمیخوای برو" بود.
 • 11:16 - 11:17
  شرکت گاز گفت،
 • 11:17 - 11:19
  شما میتوانید مبلغی دریافت کنید
 • 11:19 - 11:22
  و به جای دیگری بروید
  و زندگی خود را از نو شروع کنید،
 • 11:22 - 11:23
  اما در مقابل،
 • 11:23 - 11:27
  باید قول بدهید که نه ازداستان خود
  با شرکت ما جایی صحبت کنید،
 • 11:27 - 11:29
  و نه از تجربه خود در زمینه استخراج گاز،
 • 11:29 - 11:34
  و نه از عوارض آن برای سلامتی
 • 11:34 - 11:38
  که ممکن است با آزمایشهای
  پزشکی مشخص شده باشد.
 • 11:38 - 11:41
  خب، من خانواده هالویچ را به خاطر پذیرفتن
 • 11:41 - 11:43
  یک توافقِ "میخوای بردار نمیخوای برو"
 • 11:43 - 11:46
  و شروع زندگی در جای دیگر، سرزنش نمیکنم.
 • 11:46 - 11:47
  و انسان میتواند بفهمد
 • 11:47 - 11:50
  که چرا آن شرکت میخواست آن
  معترض پرصدای خود را ساکت کند.
 • 11:50 - 11:54
  آنچه که من میخواهم برآن انگشت بگذارم
  سیستم قانون و مقررات است.
 • 11:54 - 11:56
  سیستمی که در آن، شبکههایی از توافق
 • 11:56 - 11:58
  درست مثل همین مورد وجود دارد
 • 11:58 - 12:02
  که به ساکت کردن مردم
  و پنهان کردن منابع دادهها
 • 12:03 - 12:05
  از دید متخصصان بهداشت عمومی
  و همه گیرشناسان میپردازد،
 • 12:05 - 12:07
  سیستمی که درآن تنظیم کنندگان مقررات
 • 12:07 - 12:10
  حتی از تصویب یک اخطاریه نقض تعهد
 • 12:10 - 12:12
  در خصوص ایجاد آلودگی خودداری میکنند
 • 12:12 - 12:14
  چنانچه مالک آن شرکت گاز
 • 12:14 - 12:15
  توافق کرده باشد.
 • 12:15 - 12:19
  این سیستمی است که نه تنها از جنبه
  بهداشت و سلامت عمومی بد است،
 • 12:19 - 12:22
  بلکه خانواده های روستایی که دیده نمیشوند
 • 12:22 - 12:25
  را درمعرض خطر قرار میدهد.
 • 12:27 - 12:32
  خب، من برای شما دو مثال زدم نه به این
  خاطر که مثالهای منحصر به فردی بودند.
 • 12:32 - 12:34
  اینها مثالهایی از یک مساله سیستمی بودند.
 • 12:34 - 12:37
  من میتوانم چند مثال دیگر هم بیاورم،
 • 12:37 - 12:40
  مثلا، مورد آن مقام رسمی
 • 12:40 - 12:43
  که یک شرکت دارویی را
 • 12:43 - 12:44
  برای پنهان کردن این حقیقت
 • 12:44 - 12:51
  که داروهای ضدافسردگی آن شرکت افکار خودکشی
  در نوجوانان را افزایش می دهد متهم کرد.
 • 12:51 - 12:55
  من میتوانم به شما از قانون گذاری
  بگویم که یک شرکت مواد غذایی را
 • 12:55 - 12:59
  به خاطر مبالغه آن در مورد منافع
  سلامتی ماست تولیدی آن پیگیری کرد.
 • 12:59 - 13:02
  و میتوانم به شما از قانون گذاری بگویم
 • 13:02 - 13:06
  که علیرغم مذاکرات سنگینی
  که از هردوطرف دریافت کرد
 • 13:06 - 13:10
  طرف حفاظت از محیط زیست را گرفت.
 • 13:11 - 13:14
  اینها نمونه های خاص و منحصر به فردی هستند،
 • 13:14 - 13:17
  اما اینها چراغهای روشنی در تاریکی هستند،
 • 13:17 - 13:22
  و آنها راه را به ما نشان میدهند.
 • 13:22 - 13:27
  من سخنم را اینگونه آغاز کردم که گاهی
  لازم است ما درگیر عدم سازش شویم.
 • 13:27 - 13:31
  سیاستمداران باید بارها و بارها
 • 13:31 - 13:38
  با شرکتها مجادله و مبارزه کنند
  و درگیر کشمکش مستقیم شوند.
 • 13:38 - 13:42
  این کار به این خاطر نیست
  که حکومتها ذاتاً خوب هستند
 • 13:42 - 13:44
  یا شرکتها ذاتاً بد هستند.
 • 13:45 - 13:49
  هردو می توانند هم خوب هم بد باشند.
 • 13:49 - 13:55
  اما، قابل درک است که شرکتها
  برای پیشبرد منافع تجاریشان تلاش کنند،
 • 13:55 - 14:01
  و آنها این کار را چه باعث بهبود
  منافع عمومی یا نقض آن شود انجام میدهند.
 • 14:01 - 14:05
  اما این مسئولیت حکومتها است که
 • 14:05 - 14:08
  منافع عمومی را بهبود بخشیده
  و از آن حفاظت کنند.
 • 14:08 - 14:11
  و ما باید پافشاری کنیم
 • 14:11 - 14:14
  که آنها برای این کار مبارزه کنند.
 • 14:15 - 14:17
  زیرا حکومتها
 • 14:17 - 14:19
  نگهبانان
 • 14:20 - 14:22
  بهداشت و سلامت عمومی هستند،
 • 14:22 - 14:25
  حکومتها
 • 14:25 - 14:27
  حافظان محیط زیست هستند؛
 • 14:27 - 14:29
  و این حکومتها هستند که
 • 14:29 - 14:30
  حافظان
 • 14:30 - 14:35
  این بخشهای اساسی منافع عمومی ما هستند.
 • 14:36 - 14:37
  متشکرم.
 • 14:37 - 14:43
  (تشویق حضار)
Title:
دولت‌ها باید با شرکت‌ها مبارزه کنند، نه اینکه با آنها همدست شوند
Speaker:
جاناتان مارکس
Description:

کشمکش و عدم سازش خوب نیست، وفاق و ائتلاف خوب است -- یا حداقل به ما چنین گفته‌اند. وکیل و مدافع اخلاق زیست محیطی جاناتان مارکس این گفته‌های سنتی را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که چگونه دولت‌ها اگر با شرکت‌ها شراکت کنند ممکن است سلامت و بهداشت عمومی، حقوق بشرو محیط زیست را به خطر بیاندازند. یک یادآوری به موقع و مهم دراین خصوص که منافع عمومی و زمینه عمومی نباید یکسان انگاشته شود.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:56

Persian subtitles

Revisions