YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Làm thế nào để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nguyên tắc Khoa học thông tin để giải quyết các vấn đề hàng ngày. Rameez Virji/ TEDxYYC

Get Embed Code
14 Languages

This language contains subtitles that are still waiting to be moderated. Check back later.