Vietnamese subtitles

← Làm thế nào để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nguyên tắc Khoa học thông tin để giải quyết các vấn đề hàng ngày. Rameez Virji/ TEDxYYC

Get Embed Code
15 Languages

This language contains subtitles that are still waiting to be moderated. Check back later.