Return to Video

«نخستین بوسه» شعری از تیم سایبِلز

 • 0:02 - 0:05
  نخستین بوسه
 • 0:05 - 0:07
  دهانش
 • 0:07 - 0:09
  که بر دهانم میافتد
 • 0:09 - 0:14
  مثل برف تابستان،
  مثل فصل پنجم، مثل بهشتی تازه،
 • 0:14 - 0:17
  به سان بهشت وقتی که حوا خدا را
 • 0:17 - 0:21
  با سراشیبِ آبگونِ سرینش به مویه واداشت --
 • 0:21 - 0:24
  بوسهاش چنان دردناک است --
 • 0:24 - 0:28
  انگار عرق فرشتهای را
 • 0:28 - 0:31
  با طعم نارنگی آمیخته باشد،
 • 0:31 - 0:36
  قسم میخورم. دهانم همیشه کلاهخودی بوده
 • 0:36 - 0:38
  چرب از اسرار، دهانم
 • 0:38 - 0:44
  خیابانی یکطرفه که دندانها
  کمی نور بر آن میافکنند -- قلبم، صدفی
 • 0:44 - 0:47
  محکم چفت شده در انتهای تاریکی،
 • 0:47 - 0:50
  اما دهانش چونان کادیلاکی آبی آسمانی
 • 0:50 - 0:55
  با قناریهایی بسته شده،
  که توکانها هدایتش میکردند- سوگند میخورم
 • 0:55 - 0:59
  آن هنگام که یکدیگر را بوسیدیم،
  آن لبها با بالهای روشنی گفتند: وحشی
 • 0:59 - 1:03
  و دقیق --
  گویی به اسب دریایی میآموختند صحبت کند،
 • 1:03 - 1:09
  دهانش بسیارمحتاط بود، با نخستین
  صدایی که از گلویم برخاست، همدم شد
 • 1:09 - 1:14
  تا آنهنگام که مغزم از شوق پیانویی بود
  که مینواخت بلند و میکوفت--
 • 1:14 - 1:19
  سوگند میخورم که
  گویی زبانش ماه هفتم زحل بود --
 • 1:19 - 1:24
  همچون آن سوزان، آتشین
  و سرد و چرخان،
 • 1:24 - 1:28
  چرخان،
  و مرا بدل کرد به سیارهای شادمان --
 • 1:28 - 1:30
  خورشید در یک سو، شب
 • 1:30 - 1:37
  دست آهستهاش بر دست دیگرش گذارد: آتشی
  بادبادکی پس از دیگری را به پرواز درآورد.
 • 1:37 - 1:43
  بوسهاش، سوگند میخورم --
  اگر الهه مادر ماه را همچون هدیهای میگشود
 • 1:43 - 1:47
  و تو هم آنجا بودی تا حس کنی سایهات
 • 1:47 - 1:49
  سرانجام از مچ دستانت رها میگردد.
 • 1:49 - 1:51
  شاید همین باشد، بلکه حتی شیرینتر--
 • 1:51 - 1:57
  چونان شورشِ راهبانی با پایچوبی
  در چوب پای فنرداری ، بالا و بالاتر،
 • 1:57 - 2:01
  اینگونه و به این شکل، فروکشی
  در کار نبود بلکه ادامه داشت و داشت
 • 2:01 - 2:03
  اینگونه، بازیگوشانه
 • 2:03 - 2:10
  اما مقدس -- سوگند میخورم!
  آن بوسه: لبهای ما همچون سپاه صلحی
 • 2:10 - 2:12
  به دنیا متعهد شدهاند،
 • 2:12 - 2:16
  چونان فروشگاه رایگانی،
  جاودان و همیشه
 • 2:16 - 2:24
  شهری نوبنیاد-- بی هیچ قفل و دیواری
  تنها دروازهای-- همچون آن، سوگند میخورم،
 • 2:24 - 2:26
  همچون آن.
Title:
«نخستین بوسه» شعری از تیم سایبِلز
Speaker:
تیم سایبِلز
Description:

این پویانمایی بخشی از مجموعه TED-Ed به نام « شعری برای آن وجود دارد» است، که تفاسیرِ پویانمایی از اشعار قدیمی و جدید را به نمایش می‌گذارد که زبانی می‌بخشد به برخی از عمیق‌ترین احساسات زندگی.

شعر از تیم سایبِلز، کارگردان: هانا جیکوب

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
02:28
Leila Ataei approved Persian subtitles for "First Kiss"
Leila Ataei accepted Persian subtitles for "First Kiss"
Leila Ataei edited Persian subtitles for "First Kiss"
Hajar Almasi edited Persian subtitles for "First Kiss"
sadegh zabihi edited Persian subtitles for "First Kiss"
Leila Ataei edited Persian subtitles for "First Kiss"

Persian subtitles

Revisions