< Return to Video

صدای شما، رای شما، آینده شما

 • 0:00 - 0:01
  میخواهی شروع کنی؟
 • 0:02 - 0:03
  چه کسی شروع می‌کند؟
 • 0:05 - 0:07
  مامان، چرا رای دادی؟
 • 0:08 - 0:11
  من برای اینکه صدایم شنیده شود رای دادم،
 • 0:11 - 0:14
  این حقی است که جده مادریم،
 • 0:14 - 0:16
  و مادرش
  و مادرش
 • 0:16 - 0:18
  نداشتند.
 • 0:18 - 0:21
  اگر من رای ندهم، هیچکس درباره
  مسائل من فکر نمیکند.
 • 0:21 - 0:22
  دسترسی به خدمات بهداشتی.
 • 0:22 - 0:23
  خشونت پلیس.
 • 0:23 - 0:24
  اصلاح قوانین مهاجرت.
 • 0:24 - 0:25
  مسائل زیست محیطی.
 • 0:25 - 0:27
  دسترسی به مسکن ارزان قیمت.
 • 0:27 - 0:31
  خشونت جنسیتی علیه زنان، همجنس بازان،
  تراجنسیتی‌ها و دگرجنس گونه‌ها (خواجه یا بی جنسیت).
 • 0:31 - 0:34
  تمام این سیاست‌ها روی من شخصاً
  اثر می‌گذارد.
 • 0:34 - 0:37
  این خانم جوان زیبایی که کنارم نشسته
  برای من خیلی الهام بحش است،
 • 0:37 - 0:39
  چون آگاه است.
 • 0:39 - 0:44
  من به زن‌هایی مثل او نگاه می‌کنم که
  به من آموختند در مورد خودم صحبت کنم.
 • 0:44 - 0:47
  ما متوجه شده ایم که می‌توانیم
  تغییر ایجاد نماییم.
 • 0:47 - 0:49
  و روش آن رای دادن است.
 • 0:49 - 0:54
  خانم ها- لطفا به خاطرخودتان
  و خواهرانتان در رای گیری شرکت منید.
 • 0:54 - 0:58
  هدف انجمن زنان جوان مسیحی (وای دبلیو سی ای) که از بین بردن نژادپرستی وتوانمند سازی زناناست.
 • 0:58 - 1:01
  صدای شما، رای شما، آینده شما (به زبان اسپانیایی).
 • 1:01 - 1:03
  صدای شما، رای شما، آینده شما.
Title:
صدای شما، رای شما، آینده شما
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:06

Persian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions