Return to Video

Dance Party - Events

 • 0:09 - 0:11
  އަހަރެންނަށް ކިޔަނީ އަލޯ ބްލާކް
 • 0:11 - 0:14
  އަހަރެންނަކީ ލަވަކިޔާ މީހެއް، އަދި މީހުން މުނިފޫހިފިލުވާދޭ މީހެއް
 • 0:14 - 0:17
  އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި ކޮމްޕިޔުޓަރ ސައިންސަކީ ދަސްކުރަން ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެއް
 • 0:17 - 0:19
  އެއީ ކޮމްޕިޔުޓަރ ސައިންސަކީ މުސްތަގުބަލް
 • 0:19 - 0:28
  އަދި އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލާ މިފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީ އަހަރުމެން ދަސްކޮށް، ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެނގުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް.
 • 0:28 - 0:29
  ..
 • 0:30 - 0:35
  އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި މިޔުޒިކާއެކު ނެށުމުގެ ބާވަތް ބަދަލުކޮށްލަން
 • 0:35 - 0:38
  އިވެންޓްސް އޭ ކިޔުނު އެއްޗެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެ
 • 0:38 - 0:42
  އިވެންޓަކުން ޕްރޮގްރާމަށް ކިޔާދޭނީ ވަކި ހަރަކާތެއް ވޭތޯ ބަލަން ހުރެފައި
 • 0:42 - 0:44
  އެކަމެއްވުމުން ދެން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައް
 • 0:44 - 0:49
  އިވެންޓްސްގެ ބައެއް މިސާލުތަކަކީ، މައުސްއަށް ކްލިކްކުރުން
 • 0:49 - 0:54
  ތީރު ބަޓަނަކަށް ފިތުން، ނުވަތަ ސްކްރީންގައި ޓެޕްކޮށްލުން ފަދަ ކަންތައް
 • 0:54 - 0:59
  އަހަރުމެން ބޭނުންކުރަން މިއުޅޭ އިވެންޓްއިން ބަލާނީ ލަވަ ބަދަލުވޭތޯ
 • 0:59 - 1:04
  އެބަދަލު އަންނަ އިރަށް ނެށުންތެރިން އައު ގޮތަކަށް ނަށާނެ
 • 1:04 - 1:10
  ފަންނީ ނެށުންތެރިން އެމީހުންގެ ނެށުން ފަރިތަކުރަނީ ލަވައިގެ ބީޓް ގުނައިގެން.
 • 1:10 - 1:15
  މިޔުޒިކުގައި މެޝަރގެ މާނައަކީ ބީޓްތަކުގެ އަދަދު
 • 1:15 - 1:20
  ގިނަ މަޝްހޫރު ލަވަތަކުގައި މެޝަރއެއްގެ ދިގުމިނަކީ 4 ބީޓް
 • 1:20 - 1:25
  ނެށުންތެރިން ފަސޭހައިން ނެށުމަށްޓަކައި، ފެހިކުރައިގެ އިވެންޓް ބްލޮކެއް ބޭނުންވާނެ
 • 1:25 - 1:30
  މިއިވެންޓް ބްލޮކްގައި ބުނާނީ "4 މެޝަރސްއަށް ފަހު"
 • 1:30 - 1:37
  ދަނބު ކުލައިގެ "ޑޫ ފޮރެވަރ" ބްލޮކެއް ނަގާފައި، ނެށުންތެރިޔާ ނަށަންވީ ނެށުމުގެ ބާވަތް ސިލެކްޓްކޮށްލާ
 • 1:37 - 1:41
  މި ބްކޮލް އިނީ "4 މެޝަރއަށް ފަހު" އިވެންޓް ބްލޮކްގެ ފަހަތުގައިކަމުން
 • 1:41 - 1:47
  ނެށުންތެރިޔާ ނަށަން ފަށާނީ ލަވައިގެ 4 މެޝަރސް އަށް މަޑުކުރުމަށް ފަހު
 • 1:47 - 1:51
  ޑިސްޕްލޭ އޭރިޔާގެ މަތީގައި އިން މެޝަރ ކައުންޓްކުރާ ބަޔަށް ސަމާލުވެލާ
 • 1:51 - 1:56
  ނެށުމުގެ ކޯޑު ފައްޓަން ބޭނުންވާ އިވެންޓަކީ ކޮބާތޯ ބެލާލާތި އަދި އަޑުއަހާލާތި
 • 1:57 - 2:00
  އެއިވެންޓެއް ހަމަ ވާއިރަށް އަހަރުމެންގެ ނެށުންތެރިން ނަށަން ފަށާނެ
Title:
Dance Party - Events
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:11
womenintechmv edited Divehi subtitles for Dance Party - Events
womenintechmv edited Divehi subtitles for Dance Party - Events

Divehi subtitles

Revisions Compare revisions