Return to Video

سخنرانی اما واتسون در سازمان ملل متحد ، درخواست رسمی از مردان برای طرفدرای از حقوق برابر زن و مرد

 • 0:04 - 0:06
  مقامات عالیرتبه سازمان ملل متحد،
 • 0:06 - 0:08
  دبیرکل محترم سازمان متحد،
 • 0:09 - 0:11
  رئیس محترم مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
 • 0:12 - 0:14
  مدیراجرایی محترم زنان سازمان ملل،
 • 0:15 - 0:17
  و مهمانان برجسته سازمان ملل.
 • 0:19 - 0:23
  امروز ما کمپین طرفداری مردان و زنان
 • 0:25 - 0:27
  ازبرابری حقوق زن بامرد را شروع می کنیم.
 • 0:29 - 0:32
  مصمم هستیم تا به نابرابری جنسی پایان دهیم.
 • 0:33 - 0:35
  برای پایان دادن به این نابراری ،
 • 0:35 - 0:38
  همه ما باید دست بکار شویم.
 • 0:38 - 0:39
  این نخستین کمپین ما در سازمان ملل است،
 • 0:39 - 0:42
  تا کنون چنین کمپینی نداشته ایم.
 • 0:42 - 0:46
  باید نهایت سعی خود را برای تشویق مردان و
 • 0:46 - 0:48
  پسران به طرفداری از برابری بکاربریم.
 • 0:49 - 0:51
  نمی خواهیم صرفا حرف بزنیم،
 • 0:51 - 0:54
  باید وجود این برابری حقوق را تضمین کنیم.
 • 0:56 - 1:00
  من 6 ماه پیش به عنوان سفیر خیرخواه زنان
 • 1:01 - 1:06
  سازمان ملل انتخاب شدم.
 • 1:06 - 1:10
  من اغلب اوقات ،هرچه بیشتر سعی کرده ام
 • 1:10 - 1:13
  تا طرفدار حقوق زن باشم،
 • 1:15 - 1:18
  مبارزه برای دفاع از حقوق زن ،
 • 1:20 - 1:22
  نفرت مردان را از من، از آنچه که باید،
 • 1:24 - 1:28
  بیشتر کرده ، یقین دارم تنها اتفاقی که باید بیفتد،
 • 1:29 - 1:33
  این است که باید زنان و مردان ،
 • 1:33 - 1:35
  از حقوق برابر برخوردارباشند.
 • 1:35 - 1:40
 • 1:40 - 1:42
 • 1:45 - 1:48
 • 1:49 - 1:54
 • 1:54 - 1:59
 • 2:00 - 2:01
 • 2:02 - 2:07
 • 2:08 - 2:13
 • 2:14 - 2:16
 • 2:17 - 2:23
 • 2:24 - 2:27
 • 2:28 - 2:30
 • 2:31 - 2:36
 • 2:36 - 2:38
 • 2:40 - 2:46
 • 2:48 - 2:52
 • 2:52 - 2:58
 • 2:59 - 3:06
 • 3:08 - 3:13
 • 3:15 - 3:17
 • 3:18 - 3:22
 • 3:24 - 3:29
 • 3:30 - 3:38
 • 3:41 - 3:44
 • 3:44 - 3:49
 • 3:50 - 3:57
 • 3:59 - 4:05
 • 4:05 - 4:10
 • 4:11 - 4:16
 • 4:16 - 4:18
 • 4:19 - 4:23
 • 4:24 - 4:26
 • 4:27 - 4:33
 • 4:33 - 4:35
 • 4:36 - 4:40
 • 4:41 - 4:45
 • 4:46 - 4:48
 • 4:50 - 4:54
 • 4:54 - 4:56
 • 4:57 - 5:01
 • 5:01 - 5:03
 • 5:04 - 5:06
 • 5:07 - 5:13
 • 5:14 - 5:18
 • 5:19 - 5:23
 • 5:24 - 5:29
 • 5:31 - 5:36
 • 5:36 - 5:38
 • 5:38 - 5:44
 • 5:45 - 5:50
 • 5:51 - 5:54
 • 5:56 - 6:01
 • 6:01 - 6:05
 • 6:07 - 6:08
 • 6:10 - 6:15
 • 6:16 - 6:26
 • 6:28 - 6:32
 • 6:33 - 6:37
 • 6:37 - 6:42
 • 6:42 - 6:46
 • 6:46 - 6:50
 • 6:50 - 6:54
 • 6:54 - 6:58
 • 6:59 - 7:05
 • 7:05 - 7:12
 • 7:14 - 7:19
 • 7:19 - 7:23
 • 7:24 - 7:28
 • 7:30 - 7:34
 • 7:34 - 7:37
 • 7:38 - 7:42
 • 7:42 - 7:44
 • 7:46 - 7:50
 • 7:50 - 7:53
 • 7:54 - 7:59
 • 8:00 - 8:04
 • 8:04 - 8:08
 • 8:09 - 8:12
 • 8:13 - 8:17
 • 8:18 - 8:25
 • 8:25 - 8:28
 • 8:29 - 8:34
 • 8:35 - 8:38
 • 8:39 - 8:41
 • 8:43 - 8:46
 • 8:46 - 8:50
 • 8:50 - 8:55
 • 8:56 - 8:59
 • 8:59 - 9:05
 • 9:06 - 9:10
 • 9:10 - 9:12
 • 9:12 - 9:16
 • 9:16 - 9:18
 • 9:19 - 9:24
 • 9:24 - 9:25
 • 9:26 - 9:30
 • 9:31 - 9:35
 • 9:37 - 9:39
 • 9:39 - 9:43
 • 9:44 - 9:47
 • 9:50 - 9:55
 • 9:56 - 9:59
 • 10:00 - 10:02
 • 10:03 - 10:06
 • 10:07 - 10:12
 • 10:13 - 10:15
 • 10:17 - 10:18
 • 10:20 - 10:27
 • 10:27 - 10:32
 • 10:32 - 10:34
 • 10:35 - 10:37
 • 10:38 - 10:44
 • 10:45 - 10:53
 • 10:53 - 10:55
 • 10:58 - 11:03
 • 11:03 - 11:06
 • 11:07 - 11:09
 • 11:11 - 11:17
 • 11:17 - 11:19
 • 11:20 - 11:22
 • 11:24 - 11:31
 • 11:33 - 11:39
 • 11:40 - 11:46
Title:
سخنرانی اما واتسون در سازمان ملل متحد ، درخواست رسمی از مردان برای طرفدرای از حقوق برابر زن و مرد
Description:

سخنان برجسته و اثرگذار اما واتسون، سفیر خیرخواه زنان سازمان ملل در جلسه ویژه ستادهای سازمان ملل، در20 سپتامبر 2014، در نیویورک دردفاع از برابری حقوق زن و مرد، برای اطلاعات بیشتر به این وبسایت رجوع کنید:
HeForShe.org

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:48

Persian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions