YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Turkish subtitles

← SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Get Embed Code
1 Language

Showing Revision 2 created 12/12/2019 by busratogral.

 1. Spor haberleri, spor basını
  çerçevesinde değerlendirilebilir.
 2. Spor basını, konu ve içerik olarak
  tüm tür, boyut ve yönleri ile sporla ilgili,
 3. spor basını çalışanlarınca hazırlanmış olan haber,
  yorum, araştırma, inceleme gibi içerikler sunar.
 4. Bu bağlamda spor
  gazeteciliği konusu spor olan,
 5. Günümüzde gazetelerin en çok okunan sayfaları arasında
  spor sayfalarının da bulunduğunu belirtmek gerekir.
 6. sorularına cevap
  bulabileceksiniz.
 7. İlk gazeteden bu yana spor haberleri
  gazetelerde yer almaya başlamıştır.
 8. Ancak, günümüzdeki spor gazetelerinin
  ortaya çıkması zaman almıştır.
 9. Türkiye’de ise ilk spor yazısı 19. yüzyılın sonlarında,
  Servet-i Fünun dergisinin ilk sayısında yer almıştır.
 10. Bu yazı, eskrim
  konusunda bir makaledir.
 11. 1895 yılına gelindiğinde spor haberlerinin
  gazetelerin sütunlarına girdiği anlaşılır.
 12. Daha sonra 1910’da Burhan Felek tarafından
  sporu konu alan futbol adlı bir dergi çıkarılmıştır.
 13. Futbol dergisini, Selim Sırrı Tarcan’ın
  yayınladığı, 1911’de çıkarılan Terbiye ve
 14. Oyun isimli dergi ile 1913’de Said Çelebi tarafından
  çıkarılan Spor Alemi isimli dergi takip etmiştir.
 15. Türkiye Cumhuriyeti döneminde Ali Naci
  Karacan’ın yayınladığı Akşam gazetesi,
 16. ilk kez spor haberlerini birinci sayfadan
  vererek bir aşamayı gerçekleştirmiştir.
 17. 1925 yılı ise Türk spor tarihi
  açısından önemlidir.
 18. Bu tarihte ilk yurtdışı muhabiri olan Suat Hayri Ürgüplü
  göreve başlamış ve Paris’ten spor haberleri göndermiştir.
 19. Yüzyılın ikinci yarısına başlarken,
  spor muhabirlerinin sayının arttığı görülür.
 20. 1980’li yıllarda spor haberlerinin oldukça fazla ilgi
  çektiği, gazetelerin spor sayfalarını arttırdığı söylenebilir.
 21. Spor sayfalarının
  zenginleşmesi ve
 22. spor gazetelerinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte
  önemli bir kitle spor haberlerini izler hale gelmiştir.
 23. Haberler, belli ölçütlere
  dayandırılarak seçilen olayların özetidir.
 24. Bunlara haber değerliliği
  ölçütleri denir.
 25. Spor haberleri bağlamında özel olarak
  haber değerleri geliştirilmiş değildir.
 26. Ancak, genel haber değerlerini, spor
  haberleri açısından da değerlendirmek mümkündür.
 27. Bu değerler 12 başlık
  altında sıralanabilir.
 28. Sıklık, bir olayın kapladığı
  zaman aralığını ifade eder.
 29. Eşik, hikâyenin genişliğini,
  boyutunu, yoğunluğunu açıklar.
 30. Anlaşılırlık, olayın anlamında
  muğlaklığa yer olmaması;
 31. Anlamlılık ise olayın okuyucunun kültürel anlam çerçevesi
  içerisinde yorumlanmaya uygun olmasıdır.
 32. Haber sunumunda okuyucunun beklentileriyle
  uyumlu olaylara yer verilmesi uyumluluk;
 33. Kestirilemez ve nadir olaylar ise
  beklenilmediklik ölçütü ile ilişkilidir.
 34. Devamlılık, belli bir
  zaman süren olayları;
 35. Karışım ise farklı tür olayların
  birbirine karışmasını ifade eder.
 36. Olayların elit devletler ya da kişilerle ilgili olması, elit
  devletlere ya da elit kişilere gönderme olarak adlandırılır.
 37. Belli insanların eylemleriyle ilgili
  olaylar kişiselleştirme,
 38. Sonuçları itibariyle olumsuz olaylar ise
  olumsuzluk ölçütü açısından değerlendirilir.
 39. Bu haber değerliliği ölçütlerine ek olarak; Yenilik ilkesine göre
  en iyi haber, yeni bir gelişmeyi yansıtan haberdir.
 40. İlişkili olma, alıcının kendi yaşamı üzerindeki etkisi ya
  da onların deneyimleriyle olan yakınlığıdır.
 41. Son olarak atıf ise sosyal olarak otorite kabul
  edilen kişilerin haberlere konu edilmesi ile ilişkilidir.
 42. Gazetecilik, doğruluğu, güvenilirliği ve daha da önemlisi,
  objektifliği konusunda alıcılarını ikna etmek durumundadır.
 43. Buna göre gazetecilik, haber değeri olan
  olayları objektif biçimde değerlendirme ve
 44. haberleştirme yeteneği
  olarak açıklanabilir.
 45. Objektif habercilik idealinin gerçekleşmesi açısından
  gerekenler dört başlıkta toplanabilir.
 46. İlk olarak “önyargı” ilkesi açısından; haberin
  öncelikle yanlı olmaması gerekir.
 47. Bunun için, haberde dengesizliğe izin verilmemesi,
  taraflı olunmaması, nötr bir dil kullanılması gerekir.
 48. Bir diğer kavram
  “doğruluktur”.
 49. Buna göre, olayda adı geçen
  isimlerin doğru verilmesi,
 50. alıntıların doğru biçimde yeniden üretilmesi ya da
  olayların açıkça ilişkilendirilmesi gerekir.
 51. Haberde “çarpıtma” yapılmaması için ise her
  iki tarafa da söz hakkı verilmesi zorunludur.
 52. Örneğin, bir spor kulübü hakkında olumsuz
  haber yapılıyor ve yöneticilere söz hakkı verilmiyorsa,
 53. bu durumda haberler
  çarpıtılıyor demektir.
 54. Son ölçüt ise “olay-yorum farkıdır”. Haberde
  yoruma yer verilmediği ölçüde,
 55. haber objektif olarak
  değerlendirilebilir.
 56. Ancak belirtmek gerekir ki, spor haberciliğinde en çok ihlal
  edilen unsurlar arasında olay yorum ayrımı da gelir.
 57. Her meslekte olduğu gibi gazeteciliğin de
  kendine ait etik ilke ve kuralları vardır.
 58. Gazetecilik meslek etiği, genel olarak üç farklı
  etik anlayış çerçevesinde değerlendirilebilir.
 59. Kant’a dayandırılan görevci etik anlayış, önceden
  belirlenmiş kurallar ve ilkeler ile ilgilenir.
 60. Bu anlayış, gazeteciliğe uygulandığında, hiçbir koşulda ihlal
  edilmemesi gereken ilkelere sahip olunması gerektiğini ifade eder.
 61. John Stuart Mill tarafından
  geliştirilen yararcı etik anlayış ise
 62. önceden belirlenmiş kurallardan
  çok, sonuçlarla ilgilenir.
 63. Bu anlayışa göre örneğin, bir gazeteciye
  saklı kalması şartı ile verilen bir bilgi,
 64. yayımlanması halinde kamu yararı
  sağlayacak ise yayımlanabilir.
 65. John Merrill tarafından geliştirilen Machiavellist (Makiavelist)
  etik anlayış bir ideali yansıtmaktan çok,
 66. varolan durumu
  tanımlamada geçerlidir.
 67. Bu anlayış, hangi yolla olursa olsun,
  amacın peşinden gitmeyi savunur.
 68. Spor gazetecilerinin de bazı etik
  kurallara uyması gerekir.
 69. Örneğin; haber üretim sürecinde armağan almama,
  haberde aşağılayıcı ifadelere yer vermeme,
 70. sadece doğru bilgiler verme,
  kişilik hakları, eleştiri sınırı ve
 71. ayrımcılık konusunda dikkatli
  davranma bu kurallar arasında sayılabilir.
 72. Spor haberleri, diğer haberlere
  göre bazı farklılıklar taşıyabilir.
 73. Bununla birlikte, diğer haberler gibi spor haberleri de
  başlık, spot ve haber metni unsurlarından oluşur.
 74. Başlıklar genel olarak
  beş farklı türde olabilir.
 75. Enformatik başlık, haberin özünü yansıtır ve
  yorum içermez. Kışkırtıcı başlıklar,
 76. okuru şaşırtarak habere
  ilgi çekmeye çalışır.
 77. Espritüel başlıkların
  temel amacı okuru eğlendirmektir.
 78. Spor haberlerinde de yoğun olarak karşılaşılan yorumlu
  başlığın köşe yazıları ya da analizlerde kullanılması gerekir.
 79. Manipülatif başlıkların temel amacı ise okuyucuyu
  belli bir düşünce çizgisine çekmek ve haberi çarpıtmaktır.
 80. Bir diğer unsur olan ve genellikle birkaç
  cümleden oluşan spotun görevi,
 81. haberin özünü yansıtmak ve
  en önemli yanını özetlemektir.
 82. Son olarak haberin detaylarını içeren haber metninin
  ise 5N 1K kuralına uygun olarak yazılması,
 83. yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim
  sorularının karşılıklarının haberde bulunması gerekir.
 84. Spor, ekonomik değeri ve saha içi ya da dışı olayları ile
  toplumların göz ardı edemeyecekleri bir olgudur.
 85. Pek çok farklı konuda olduğu
  gibi spor haberleri de muhabir,
 86. kameraman, köşe yazarı, editör gibi basın
  çalışanlarının ortak çabaları sonucunda kitlelere ulaşır.
 87. Spor haberlerini geniş ve
  farklı kesimler okuyabilir.
 88. Bu nedenle, spor haberlerinin sıradan okurun
  ilgisini çekebilecek düzeyde yazılması gerekir.
 89. Spor haberlerinde metafor kullanımına ise
  özel dikkat çekmek yararlı olacaktır.
 90. “İki yaralı takım”, “nefes aldı”, “babalar gibi”,
  “yürek ağzına getiren” ve
 91. benzeri çok sayıda metafor spor
  haberlerinde sıklıkla kullanılır.
 92. Bu özelliğiyle spor haberlerinin kendine
  özgü bir dili olduğunu önermek de mümkündür.
 93. İlk gazeteden bu yana spor haberleri
  gazetelerde yer almaya başlamıştır.
 94. Spor sayfalarının zenginleşmesi ve spor gazetelerinin
  yayın hayatına başlamasıyla birlikte ise
 95. önemli bir kitle spor haberlerini
  izler hale gelmiştir.
 96. Spor haberleri diğer haberler gibi, haber
  değerliliği ölçütlerine göre hazırlanır.
 97. Spor gazetecileri objektiflik kriterini sağlamanın yanı sıra,
  gazetecilik meslek etiği kurallarına da uymalıdır.
 98. Spor haberleri, kendilerine özgü bazı
  farklılıklar taşısa da diğer haberler gibi
 99. başlık, spot ve haber
  metni unsurlarından oluşur.
 100. Pek çok farklı konuda olduğu
  gibi spor haberleri de muhabir,
 101. kameraman, köşe yazarı, editör gibi basın çalışanlarının
  ortak çabaları sonucunda kitlelere ulaşır.
 102. sorularına
  değinildi.
 103. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi SPOR VE MEDYA
  İLİŞKİSİ ders kitabının 2. ünitesinde yer almaktadır.