Vietnamese 字幕

← Chúng ta làm thế nào để chống lại kẻ sát nhân bệnh mãn tính? | Ciarán Nicholl | TEDxVareseSalon

获得嵌入代码
11种语言

此语言包含的字幕有待审核,请稍后再查询。