YouTube

Got a YouTube account?

新功能:允许用户在YouTube上创建翻译和注释

ଘରୋଇ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର | Domestic Workers Are Oppressed In Smart City