Return to Video

Your Voice, Your Vote, Your Future

 • 0:00 - 0:01
  Con có muốn nói trước không?
 • 0:02 - 0:03
  Ai bắt đầu?
 • 0:05 - 0:07
  Tại sao bạn bỏ phiếu vậy mẹ?
 • 0:08 - 0:11
  Tôi bỏ phiếu vì nó quan trọng
  Tiếng nói của tôi được lắng nghe
 • 0:11 - 0:14
  Đó là một đặc ân mà
  bà cố của tôi
 • 0:14 - 0:16
  và mẹ cô ấy
  và mẹ cô ấy
 • 0:16 - 0:18
  đã không có
 • 0:18 - 0:21
  Nếu tôi không bỏ phiếu thì không ai
  suy nghĩ về các vấn đề của tôi
 • 0:21 - 0:22
  tiếp cận chăm sóc sức khoẻ
 • 0:22 - 0:23
  Bạo lực với cảnh sát
 • 0:23 - 0:24
  cải cách nhập cư
 • 0:24 - 0:25
  vấn đề môi trường
 • 0:25 - 0:27
  Tiếp cặn nhà ở giá cả tốt
 • 0:27 - 0:31
  Bạo lực giới tính đôi với phụ nữ,
  đồng tính, người chuyển giới và trung tính
 • 0:31 - 0:34
  Tất cả các chính sách mà ảnh hưởng đến tôi
 • 0:34 - 0:37
  Tôi được cảm hứng từ người phụ nữ
  trẻ đẹp ngồi kế tôi.
 • 0:37 - 0:39
  bởi vì cô ấy hiểu về việc bầu cử.
 • 0:39 - 0:44
  Tôi nhìn những người phụ nữ như mẹ và
  Họ chỉ tôi lên tiếng cho bản thân
 • 0:44 - 0:47
  Chúng tôi bắt đầu thấy là
  chúng tôi tạo ra sự khác biệt
 • 0:47 - 0:49
  Bỏ phiếu là cách để làm tạo nên khác biệt
 • 0:49 - 0:54
  Mọi phụ nữ - hãy bình chọn
  cho chính bạn và cho chị em của bạn
 • 0:54 - 0:58
  YWCA đang thực hiện sứ mệnh loại
  phân biệt chủng tộc và giao quyền cho nữ.
 • 0:58 - 1:01
  (Tiếng mễ)
  Tiếng nói, phiếu bầu, tương lai của bạn
 • 1:01 - 1:03
  Tiếng nói, phiếu bầu, tương lai của bạn.
Title:
Your Voice, Your Vote, Your Future
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:06

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions