Return to Video

صدای شما، رای شما، آینده شما

 • 0:00 - 0:01
  میخوای اول از همه بری؟
 • 0:02 - 0:03
  چه کسی شروع میکه؟
 • 0:05 - 0:07
  مامان، چرا رای دادی؟
 • 0:08 - 0:11
  من برای اینکه صدام شنیده بشه رای دادم
 • 0:11 - 0:14
  این حقی هست که مادر مادر بزرگم داره
 • 0:14 - 0:16
  و مادرش
  و مادرش
 • 0:16 - 0:18
  نداشت
 • 0:18 - 0:21
  اگر من رای ندم، هیچکس درباره
  مسائل من فکر نمیکنه
 • 0:21 - 0:22
  دسترسی به خدمات بهداشتی
 • 0:22 - 0:23
  خشونت پلیس
 • 0:23 - 0:24
  اصلاحات مهاجرت
 • 0:24 - 0:25
  مسائل زیست محیطی
 • 0:25 - 0:27
  دسترسی به مسکن ارزان قیمت
 • 0:27 - 0:31
  خشونت جنسیتی علیه زنان ، کوئر ،
  رنگی ترنس ، و غیر باینری
 • 0:31 - 0:34
  تمام این سیاست ها شخصاً
  بر من تأثیر می گذارد
 • 0:34 - 0:37
  من خیلی از این زن جوان زیبایی که کنارم نشسته الهام گرفته ام
 • 0:37 - 0:39
  خودش هم مطلعه
 • 0:39 - 0:44
  من به زنانی مثل او نگاه می کنم و آنها بودن
  که به من آموختند با خودم صحبت کنم
 • 0:44 - 0:47
  ما شروع کردیم به دیدن
  که تغییری ایجاد کنیم
 • 0:47 - 0:49
  رای دادن یکی از راه های انجامشه
 • 0:49 - 0:54
  همه خانم ها- لطفا به خودتان و خواهرتان رای دهید
 • 0:54 - 0:58
  YWCA مأموریت داره که نژادپرستی و
  توانمند سازی زنان رو از بین ببره
 • 0:58 - 1:01
  صدای شما ، رای شما ، آینده شما (به زبان اسپانیایی)
 • 1:01 - 1:03
  صدای شما ، رای شما ، آینده شما
Title:
صدای شما، رای شما، آینده شما
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:06

Persian subtitles

Revisions Compare revisions