Return to Video

ذهن یک جهادگرای افراطی سابق

 • 0:01 - 0:05
  امروز به عنوان مردی در مقابل شما ایستاده ام که تا زندگی را
  تا نهایت آن زندگی میکند
 • 0:05 - 0:06
  در اینجا و در اکنون.
 • 0:07 - 0:09
  اما برای مدتی طولانی،
 • 0:09 - 0:10
  برای مرگ زندگی می کردم.
 • 0:12 - 0:14
  مرد جوانی بودم که معتقد بود
 • 0:14 - 0:18
  جهاد باید به زبان زور و خشونت فهمیده شود.
 • 0:21 - 0:24
  سعی می کردم با قدرت و
  پرخاشگری غلط ها را درست کنم.
 • 0:25 - 0:30
  به شدت نگران رنج دیگران بودم
 • 0:31 - 0:34
  و اشتیاق فراوانی برای کمک
  و تسکین دادن به آنان داشتم.
 • 0:37 - 0:40
  فکر می کردم جهاد خشونت آمیز، والا و
 • 0:40 - 0:42
  جوانمردانه
 • 0:42 - 0:43
  و بهترین راه کمک است.
 • 0:46 - 0:48
  وقتی که بسیاری از مردم ما
 • 0:48 - 0:49
  بویژه جوانان
 • 0:49 - 0:50
  در خطر افراطی گرایی هستند
 • 0:51 - 0:53
  از طریق گروه هایی چون القاعده،
 • 0:53 - 0:55
  داعش و دیگران،
 • 0:56 - 0:57
  وقتی این گروه ها ادعا می کنند
 • 0:57 - 1:02
  که وحشیگری های مخوف و خشونتشان
  جهاد ناب است،
 • 1:02 - 1:07
  من می گویم که طرز
  تفکرشان از جهاد، اشتباه است --
 • 1:07 - 1:08
  کاملا اشتباه است --
 • 1:08 - 1:10
  همانطور که تفکر من
  در آن زمان اشتباه بود.
 • 1:11 - 1:14
  جهاد به معنی جهد بسیار یک فرد است.
 • 1:14 - 1:17
  جهاد دربرگیرنده تلاش و معنویت،
 • 1:17 - 1:19
  تزکیه نفس
 • 1:19 - 1:20
  و ایثار است.
 • 1:22 - 1:25
  به معنی دگردیسی مثبت
 • 1:25 - 1:29
  از طریق یادگیری، خرد
  و همواره به یاد خدا بودن است.
 • 1:29 - 1:33
  کلمه جهاد به عنوان یک کل،
  تمامی این معنای را میرساند.
 • 1:35 - 1:39
  جهاد ممکن است گاهی شکل جنگ به خود بگیرد،
 • 1:39 - 1:41
  اما فقط گاهی،
 • 1:41 - 1:43
  تحت شرایطی سخت،
 • 1:44 - 1:46
  و در چارچوب قوانین و محدودیت ها.
 • 1:48 - 1:49
  در اسلام،
 • 1:49 - 1:54
  خیر یک اقدام باید بر شر یا سختی
  که همراه دارد، برتری داشته باشد.
 • 1:55 - 1:57
  مهم تر این که،
 • 1:57 - 2:02
  آیات قرآنی مرتبط با جهاد یا نبرد
 • 2:02 - 2:07
  آیاتی را لغو نمی کند که
  از بخشش می گوید،
 • 2:07 - 2:09
  یا عطوفت،
 • 2:09 - 2:10
  و یا صبر.
 • 2:13 - 2:18
  اما اکنون به اعتقاد من
  هیچ شرایطی در زمین وجود ندارد
 • 2:18 - 2:20
  که جهاد خشونت آمیز روا داشته شود،
 • 2:21 - 2:23
  چرا که منجر به آسیبی بزرگتر میشود.
 • 2:26 - 2:28
  اما اکنون ایده جهاد
  به سرقت رفته است.
 • 2:28 - 2:32
  طوری منحرف شده که معنای درگیری خشن می دهد
 • 2:32 - 2:35
  در هر جایی که مسلمانان
  با مشکل مواجهند،
 • 2:35 - 2:37
  و تبدیل به تروریسم شده
 • 2:37 - 2:40
  به دست اسلامگرایان فاشیستی مانند القاعده
 • 2:40 - 2:41
  داعش و دیگران.
 • 2:42 - 2:44
  اما من به این درک رسیدم
 • 2:44 - 2:48
  که جهاد واقعی
  به معنای بیشترین تلاش
 • 2:48 - 2:52
  برای تحکیم و زندگی کردن در
  آن کیفیت هایی است که خدا دوست دارد:
 • 2:52 - 2:55
  صداقت، امانت داری،
 • 2:55 - 2:57
  شفقت، نوع دوستی،
 • 2:57 - 2:59
  معتمد بودن، احترام،
 • 2:59 - 3:00
  راستگویی،--
 • 3:00 - 3:03
  ارزش های انسانی که
  بین بسیاری از ما مشترک است.
 • 3:06 - 3:08
  من در بنگلادش متولد شدم،
 • 3:08 - 3:10
  اما عمدتا در انگلیس بزرگ شدم.
 • 3:10 - 3:12
  و اینجا مدرسه رفتم.
 • 3:12 - 3:15
  پدرم استاد دانشگاه بود،
 • 3:15 - 3:17
  و ما به دلیل حرفه او اینجا
  در بریتانیا بودیم.
 • 3:18 - 3:23
  در سال ۱۹۷۱ در بنگلادش بودیم
  که همه چیز عوض شد.
 • 3:24 - 3:28
  جنگ استقلال
  ضربه ای کاری به ما زد،
 • 3:28 - 3:30
  خانواده را علیه خانواده کرد،
 • 3:30 - 3:31
  همسایه را علیه همسایه.
 • 3:31 - 3:34
  و من در ۱۲ سالگی جنگ را تجربه کردم،
 • 3:34 - 3:36
  و فقر را در خانواده دیدم،
 • 3:37 - 3:40
  مرگ وحشتناک ۲۲ نفر از اعضای فامیلم را،
 • 3:41 - 3:44
  و همینطور قتل برادر بزرگم را.
 • 3:47 - 3:49
  شاهد کشتار بودم ...
 • 3:51 - 3:54
  شاهد خورده شدن جنازه های توی خیابان
  توسط حیوانات،
 • 3:54 - 3:56
  قحطی در پیرامونم،
 • 3:56 - 3:58
  خشونت محض و مهارناشدنی،
 • 3:58 - 3:59
  خشونت بی دلیل.
 • 4:02 - 4:04
  جوان بودم،
 • 4:04 - 4:07
  نوجوان با سری پر از باد،
 • 4:07 - 4:09
  مشتاق آموختن بودم،
 • 4:09 - 4:11
  اما برای چهار سال نتوانستم به مدرسه بروم،
 • 4:13 - 4:14
  بعد از جنگ استقلال،
 • 4:14 - 4:17
  پدرم برای دو سال و نیم به زندان افتاد،
 • 4:18 - 4:20
  و من هر هفته در زندان به ملاقاتش می رفتم،
 • 4:21 - 4:23
  و خودم در خانه درس می خواندم.
 • 4:24 - 4:27
  پدرم در سال ۱۹۷۳ آزاد شد
 • 4:28 - 4:30
  و در انگلیس پناهنده شد،
 • 4:30 - 4:32
  و ما خیلی زود به او پیوستیم.
 • 4:33 - 4:34
  ۱۷ سالم بود.
 • 4:34 - 4:37
  این تجربیات مرا
 • 4:37 - 4:41
  به شدت در مقابل ظلم و بی عدالتی در جهان
  هشیار کرده بود.
 • 4:42 - 4:44
  و آرزویی پرشور داشتم --
 • 4:44 - 4:46
  آرزویی بسیار عمیق و قوی--
 • 4:46 - 4:47
  به اصلاح اشتباهات
 • 4:47 - 4:49
  و کمک به قربانیان سرکوب.
 • 4:51 - 4:53
  وقتی که در بریتانیا دانشجوی کالج بودم،
 • 4:53 - 4:58
  دیگرانی را دیدم که به من نشان دادند
  چطور می توانم آن آرزو را هدایت کنم
 • 4:59 - 5:00
  و با مذهبم به دیگران کمک کنم.
 • 5:02 - 5:03
  و من افراطی شدم --
 • 5:03 - 5:06
  آنقدر که خشونت را درست تلقی کنم،
 • 5:08 - 5:10
  حتی تحت شرایطی آن را تقوا بدانم.
 • 5:12 - 5:16
  به این ترتیب وارد جهاد در افغانستان شدم.
 • 5:16 - 5:20
  میخواستم مردم مسلمان افغانستان را
  در مقابل ارتش شوروی حفاظت کنم.
 • 5:21 - 5:23
  و گمان کردم این کار جهاد است:
 • 5:23 - 5:25
  وظیفه مقدس من.
 • 5:25 - 5:27
  که از سوی خدا پاداش خواهد گرفت.
 • 5:32 - 5:34
  واعظ شدم.
 • 5:36 - 5:41
  یکی از پیشگامان جهاد
  خشونت گرا در بریتانیا بودم.
 • 5:41 - 5:43
  عضوگیری میکردم،
 • 5:43 - 5:45
  پول جمعآوری میکردم،
  آموزش میدادم.
 • 5:45 - 5:48
  جهاد واقعی را
 • 5:48 - 5:52
  با این گمراهی که اسلامگرایان فاشیست
  ارائه داده بودند، اشتباه گرفته بودم.
 • 5:54 - 5:57
  آنهایی که از ایده جهاد استفاده میکنند
 • 5:57 - 6:01
  برای توجیه شهوت خود به قدرت،
  اختیار و کنترل کره زمین:
 • 6:02 - 6:06
  گمراهی که امروزمان را دربرگرفته
  از سوی گروههای فاشیست اسلامی چون
 • 6:06 - 6:09
  القاعده، داعش و دیگران.
 • 6:10 - 6:12
  برای حدود ۱۵ سال،
 • 6:13 - 6:17
  برای مدت کوتاهی جنگیدم
 • 6:18 - 6:20
  در کشمیر و برمه،
 • 6:20 - 6:21
  در کنار افغانستان.
 • 6:25 - 6:28
  هدف ما از بین بردن مهاجمان بود،
 • 6:29 - 6:32
  و آوردن رهایی برای قربانیان سرکوب شده
 • 6:33 - 6:36
  و البته تاسیس دولت اسلامی،
 • 6:36 - 6:38
  خلیفهگری برای حاکمیت خدا.
 • 6:39 - 6:40
  و من علناً چنین میکردم.
 • 6:41 - 6:44
  من هیچ قانونی را نشکستم.
 • 6:44 - 6:48
  به بریتانیایی بودن خود افتخار میکردم
  و شاکر بودم--
 • 6:48 - 6:49
  هنوز هم میکنم.
 • 6:49 - 6:53
  من هیچ خصومتی را علیه این، کشورم
  حمایت نکرده ام،
 • 6:54 - 6:57
  و همچنین، هیچ دشمنی را علیه شهروندان
  غیرمسلمان حمایت نکرده ام،
 • 6:58 - 6:59
  و هنوز هم نمیکنم.
 • 7:02 - 7:04
  طی یکی از نبردها در افغانستان،
 • 7:04 - 7:07
  من و چند مرد بریتانیایی
  ارتباط خاصی تشکیل دادیم
 • 7:08 - 7:11
  با یک پسر ۱۵ ساله افغان،
 • 7:11 - 7:12
  به نام عبدالله،
 • 7:13 - 7:15
  یک بچه معصوم، مهربان و دوستداشتنی
 • 7:15 - 7:17
  که همواره میخواست دیگران را خوشحال کند.
 • 7:19 - 7:20
  فقیر بود.
 • 7:21 - 7:24
  و پسرهایی مثل او کارهای سطح پایین را
  در کمپ انجام میدادند.
 • 7:24 - 7:26
  و او به نظر راضی میآمد،
 • 7:26 - 7:28
  اما من نمیتوانستم به این فکر نکنم که
 • 7:28 - 7:30
  حتما پدر و مادرش حسابی دلتنگ او هستند.
 • 7:32 - 7:35
  و این که حتما رویای آیندهای بهتر
  برای او را دارند.
 • 7:38 - 7:40
  یک قربانی شرایط، که در جنگ گیر افتاده،
 • 7:40 - 7:42
  که ظالمانه بر او تحمیل شده
 • 7:43 - 7:45
  از سوی وضعیت خشن زمان.
 • 7:49 - 7:53
  یک روز یک خمپاره عمل نکرده
  در گودالی را برداشتم،
 • 7:54 - 7:58
  و آن را در اتاق گلی موقتی گذاشتم.
 • 7:59 - 8:02
  و برای یک نزاع کوتاه
  و بیهوده بیرون رفتم --
 • 8:02 - 8:03
  همیشه بیهوده،
 • 8:04 - 8:08
  چند ساعت بعد وقتی برگشتم دیدم که او
  مرده است.
 • 8:09 - 8:12
  سعی کرده بود موار منفجره
  را از کپسول خارج کند.
 • 8:12 - 8:15
  منفجر شده بود و
  او به مرگی خشونتبار جان داد،
 • 8:15 - 8:20
  با همان بمبی تکه پاره شد
  که کوچکترین آسیبی به من نزده بود.
 • 8:21 - 8:23
  پس از آن شروع به سوال
  پرسیدن کردم.
 • 8:25 - 8:28
  مرگ او چه هدفی میتوانست داشته باشد؟
 • 8:30 - 8:32
  او چرا مرد و من زنده ماندم؟
 • 8:34 - 8:35
  ادامه دادم.
 • 8:35 - 8:37
  در کشمیر جنگیدم.
 • 8:37 - 8:39
  عضوگیری کردم برای فیلیپین،
 • 8:39 - 8:41
  بوسنی و چچن.
 • 8:43 - 8:44
  و سوال هایم بیشتر شد.
 • 8:46 - 8:48
  بعدا در برمه
 • 8:48 - 8:50
  با جنگجویان روهینگایا آشنا شدم،
 • 8:50 - 8:52
  که به سختی نوجوان بودند،
 • 8:52 - 8:54
  و به دنیا آمده و بزرگ شده جنگل بودند،
 • 8:54 - 8:56
  و مسلسل و خمپاره انداز داشتند.
 • 9:00 - 9:05
  دو نوجوان ۱۳ ساله را دیدم که
  رفتارشان نرم و صدایشان مهربان بود.
 • 9:07 - 9:08
  با نگاهشان به من،
 • 9:08 - 9:10
  التماسم میکردند که
  آنها را به انگلیس ببرم.
 • 9:17 - 9:19
  حقیقتاً میخواستند به مدرسه بروند،
 • 9:20 - 9:21
  این رویایشان بود.
 • 9:24 - 9:26
  خانواده من --
 • 9:26 - 9:27
  فرزندانم در همان سن --
 • 9:27 - 9:29
  در بریتانیا در خانه زندگی میکردند،
 • 9:30 - 9:31
  مدرسه میرفتند،
 • 9:31 - 9:33
  و زندگی امن و راحتی داشتند.
 • 9:34 - 9:35
  و من نمیتوانستم به این فکر نکنم
 • 9:35 - 9:39
  که آن پسرها چقدر با یکدیگر
  حرف زدهاند
 • 9:39 - 9:41
  درباره رویاهایشان برای
  داشتن چنین زندگیای.
 • 9:43 - 9:45
  قربانیان شرایط:
 • 9:46 - 9:48
  این دو پسر جوان،
 • 9:48 - 9:51
  که روی زمین سخت میخوابند،
  و به ستارههای آسمان مینگرند،
 • 9:51 - 9:54
  که روسایشان بی رحمانه آنان
  را محروم کردهاند
 • 9:54 - 9:56
  به دلیل شهوات شخصی خود،
  و به خاطر فتح و اقتدار
 • 9:58 - 10:01
  خیلی زود پسرهایی شبیه آنان را دیدم
  که همدیگر را میکشتند
 • 10:01 - 10:03
  در درگیریهای میان گروههای رقیب.
 • 10:05 - 10:08
  و همه جا وضع همین بود ...
 • 10:09 - 10:12
  افغانستان، کشمیر، برمه،
 • 10:12 - 10:13
  فیلیپین، چچن،
 • 10:14 - 10:19
  جنگ سالاران حقیر جوانان و افراد آسیبپذیر
  را به کشتن یکدیگر گماشته بودند
 • 10:19 - 10:20
  به نام جهاد.
 • 10:22 - 10:24
  مسلمین علیه مسلمین.
 • 10:26 - 10:30
  نه در دفاع از افرادی
  در مقابل مهاجمان یا اشغالگران؛
 • 10:30 - 10:32
  نه برای کمک به سرکوب شدگان.
 • 10:34 - 10:36
  کودکان مورد استفاده قرار میگرفتند،
 • 10:36 - 10:37
  بیرحمانه استثمار میشدند،
 • 10:37 - 10:39
  مردم در جنگهایی میمردند
 • 10:39 - 10:42
  که من به نام جهاد از آنها حمایت میکردم.
 • 10:45 - 10:47
  و این وضع امروز نیز ادامه دارد.
 • 10:52 - 10:55
  با درک این که جهاد خشونتآمیزی
 • 10:55 - 11:00
  که در خارج در آن دخیل بودم
 • 11:01 - 11:03
  اینقدر تفاوت دارد--
 • 11:05 - 11:10
  این دوگانگی و شکاف میان
  آنچه که تجربه کرده بودم
 • 11:10 - 11:12
  با آنچه که گمان میکردم وظیفه مقدس است--
 • 11:13 - 11:16
  باید بر فعالیت هایم اینجا در بریتانیا
  تغییر میدادم.
 • 11:18 - 11:20
  باید در موعظههایم تجدید نظر میکردم،
 • 11:20 - 11:22
  عضوگیری، جمعآوری پول،
 • 11:22 - 11:23
  آموزش،
 • 11:23 - 11:26
  اما مهمتر از همه، افراطی کردن --
 • 11:27 - 11:29
  اعزام جوانان به جنگ و مرگ
 • 11:29 - 11:30
  همه کارهایم --
 • 11:30 - 11:32
  یکسره اشتباه بود.
 • 11:36 - 11:39
  من در میانه دهه ۱۹۸۰ وارد
  جهاد خشونتآمیز شدم،
 • 11:40 - 11:41
  که در افغانستان شروع شد.
 • 11:43 - 11:46
  و وقتی این کار را ترک کردم،
  سال ۲۰۰۰ بود.
 • 11:47 - 11:49
  من کاملا در این کار غرق شده بودم.
 • 11:49 - 11:51
  دور و بر من افراد حمایت میکردند،
 • 11:51 - 11:52
  تشویق میکردند،
 • 11:52 - 11:55
  و حتی کارهایی را که به نامشان انجام
  میدادیم، جشن میگرفتند.
 • 11:56 - 11:58
  اما با گذر زمان فهمیدم باید خارج شوم،
 • 11:58 - 12:01
  در سال ۲۰۰۰ کاملا سرخورده شده بودم،
 • 12:01 - 12:02
  ۱۵ سال گذشته بود.
 • 12:05 - 12:06
  کجای کار خراب است؟
 • 12:09 - 12:12
  ما سخت گرم صحبت درباره فضیلت بودیم،
 • 12:13 - 12:16
  و هدف چشممان را کور کرده بود.
 • 12:20 - 12:25
  و به خودمان فرصت ندادیم تا
  شخصیتی با فضیلت از خود بسازیم.
 • 12:26 - 12:30
  به خود گفتیم
  داریم برای مظلمومان میجنگیم،
 • 12:30 - 12:32
  اما این جنگها برندهای نداشت.
 • 12:34 - 12:37
  ما همان ابزاری شدیم
  که باعث مرگهای بیشتر میشد،
 • 12:37 - 12:41
  در مصیبتهای بیشتر نقش ایفا میکرد،
 • 12:41 - 12:44
  که به نفع چند ظالم خودخواه بود.
 • 12:52 - 12:53
  به مرور زمان،
 • 12:54 - 12:55
  زمانی بسیار طولانی،
 • 12:57 - 12:58
  چشم هایم را باز کردم.
 • 13:00 - 13:01
  جسارت این را یافتم
 • 13:03 - 13:05
  تا با حقیقت مواجه شوم،
 • 13:05 - 13:06
  فکر کنم،
 • 13:07 - 13:09
  با پرسشهای سخت روبرو شوم.
 • 13:10 - 13:12
  با روحم ارتباط برقرار کردم.
 • 13:22 - 13:23
  چه چیزی آموختهام؟
 • 13:25 - 13:29
  این که افراد دخیل در جهاد خشونتآمیز،
 • 13:31 - 13:34
  افرادی که به این نوع از افراطیگرایی
  کشیده شدهاند،
 • 13:35 - 13:37
  تفاوت چندانی با دیگران ندارند،
 • 13:38 - 13:41
  اما به اعتقاد من چنین افرادی
  میتوانند تغییر کنند.
 • 13:42 - 13:45
  میتوانند قلبشان را پی بگیرند
  و آن را احیا کنند
 • 13:45 - 13:48
  از طریق پرکردن قلبشان
  با ارزشهای انسانی و شفا.
 • 13:55 - 13:57
  وقتی به واقعیتها اهمیت نمیدهیم،
 • 13:57 - 14:03
  درمییابیم که هرآنچه در گوشمان خواندهاند
  را بدون تامل انتقادی میپذیریم.
 • 14:06 - 14:09
  و نمیپذیریم موهبتها و مزایایی که باید
  بسیاری از ما آنها را گرامی بداریم،
 • 14:09 - 14:12
  حتی برای یک لحظه در عمر.
 • 14:16 - 14:19
  من کارهایی کردهام
  که گمان میکردم درست است.
 • 14:22 - 14:26
  اما اکنون شروع کردهام به زیر سوال بردن
  این که دانستههایم از کجا آمده بود.
 • 14:28 - 14:32
  من همواره به دیگران گفتم
  که حقیقت را بپذیرند،
 • 14:32 - 14:35
  اما از این که به حقانیت آن شک کنم
  بازماندم.
 • 14:41 - 14:46
  اعتقاد به این که افراد میتوانند عوض شوند
  ریشه در تجربه من دارد،
 • 14:46 - 14:47
  در سفر شخصی من.
 • 14:49 - 14:50
  از طریق مطالعه گسترده،
 • 14:50 - 14:52
  تأمل،
 • 14:52 - 14:54
  تفکر، خودشناسی،
 • 14:54 - 14:55
  من کشف کردم،
 • 14:55 - 15:01
  دریافتم که جهان اسلامگرایان ما و آنها
  غلط و ناعادلانه است.
 • 15:05 - 15:08
  از طریق بررسی ابهامات در تمامی آنچه که
  ادعا کرده بودیم،
 • 15:09 - 15:11
  حقایق گزندناپذیر،
 • 15:11 - 15:12
  حقایق اعتراضناپذیر،
 • 15:16 - 15:20
  به یک فهم ضمنی بیشتر دست یافتم.
 • 15:24 - 15:29
  دریافتم که در یک جهان آکنده از
  تنوع و تناقض،
 • 15:30 - 15:31
  واعظان ابله،
 • 15:31 - 15:34
  تنها واعظان ابلهی
  مانند آنچه که من بودم،
 • 15:34 - 15:40
  در افسانهها و قصههایی که برای ادعای
  اصالت میگویند، تناقضی نمییابند.
 • 15:41 - 15:46
  به این ترتیب به اهمیت حیاتی
  خودشناسی رسیدم،
 • 15:46 - 15:47
  هوشیاری سیاسی،
 • 15:48 - 15:53
  و لزوم درک عمیق و گسترده
 • 15:53 - 15:55
  از تعهداتمان و کارهایمان،
 • 15:55 - 15:57
  و این که چه تاثیری بر دیگران دارند.
 • 15:59 - 16:00
  امروز خواسته من از همه،
 • 16:00 - 16:04
  بویژه کسانی که صمیمانه
  به جهاد اسلامگرا اعتقاد دارند...
 • 16:06 - 16:09
  مراجع متعصب را رد کنید؛
 • 16:10 - 16:14
  عصبانیت، نفرت و خشونت را کنار بگذارید؛
 • 16:15 - 16:17
  راه اصلاح بدی هارا بیاموزید
 • 16:17 - 16:22
  بدون آن که حتی تلاش کنید تا ظلم، بیعدالتی
  و کار عبث را توجیه کنید.
 • 16:25 - 16:28
  در عوض چند کار زیبا و مفید بکنید
 • 16:28 - 16:29
  که از ما باقی بماند.
 • 16:33 - 16:35
  به جهان و زندگی
 • 16:35 - 16:36
  با عشق نگاه کنید.
 • 16:38 - 16:39
  یاد بگیرید
 • 16:39 - 16:41
  دل هایتان را طوری پرورش دهید
 • 16:41 - 16:44
  که نیکی، زیبایی و حقیقت را
  در دیگران و جهان ببینند.
 • 16:45 - 16:48
  با این روش ما برای خودمان
  ارزش بیشتری داریم ...
 • 16:49 - 16:50
  برای همدیگر...
 • 16:51 - 16:52
  برای جوامع مان
 • 16:52 - 16:54
  و از نظر من، برای خدا.
 • 16:55 - 16:57
  این جهاد است --
 • 16:57 - 16:58
  جهاد حقیقی من.
 • 16:59 - 17:00
  متشکرم.
 • 17:00 - 17:03
  (تشویق حاضران)
Title:
ذهن یک جهادگرای افراطی سابق
Speaker:
منور علی
Description:

منور علی، جهادگرای افراط‌گرای سابق که در دهه ۱۹۸۰ در خشونت‌ها و فعالیت‌های مسلحانه خاورمیانه و آسیا مشارکت داشت می‌گوید:‌‌ «من برای مدت‌ها برای مرگ زندگی کردم.» در این سخنرانی تکان‌دهنده او از تجربه خود با افراطی‌گرایی سخن می‌گوید و خواسته‌ای قوی و مستقیم از تمامی کسانی دارد که به گروه‌های اسلامی کشیده‌ شده‌اند که ادعا می‌کنند خشونت و ظلم و بی‌رحمی، فضیلت و موهبت است. او می‌گوید عصبانیت و نفرت را کنار بگذارید و در عوض قلبهایتان را طوری بپرورید که در دیگران خوبی، زیبایی و حقیقت را ببیند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:22

Persian subtitles

Revisions