Return to Video

Awakening Mind Part 1, "Know Thyself" (2023) - Complete HD Film

 • 0:09 - 0:11
  بیداری
 • 0:11 - 0:15
  مرتبه طبیعی بعدی در تحول بشر است.
 • 0:15 - 0:20
  بیداری چیزی جز بازشناسی طبیعت هستی بنیادین ما نیست.
 • 0:21 - 0:27
  تجربه ای غریب واسرارآمیز مذهبی نیست.
 • 0:27 - 0:28
  که فقط برای معدودی قابل دسترس باشد.
 • 0:28 - 0:31
  برای هرکس قابل دستیابی ست.
 • 0:30 - 0:36
  آنچه ما در جوهر بوده و هستیم،
  بیداری کامل و آگاهی کامل است.
 • 0:36 - 0:38
  و آن تماما بدون محدودیت است.
 • 0:38 - 0:41
  طبیعت حقیقی تو به تو نزدیکتر
 • 0:41 - 0:45
  از آن توئی است، که می اندیشی هستی.
 • 0:45 - 0:49
  آگاهی واقعیت نهایی کائنات است.
 • 0:49 - 0:54
  قدم بعدی در علم آن است که بگوییم
  آگاهی بنیادین است.
 • 0:54 - 0:56
  درهرحال
  بیداری چیست؟
 • 0:56 - 1:01
  شخصی آنرا برای من توضیح داد.
 • 1:05 - 1:17
  ذهن بیدار میشود
  قسمت اول:
  خود را بشناس
 • 1:24 - 1:26
  بیداری چیست؟
 • 1:27 - 1:32
  اینکه آنرا خود حقیقی یا خود درونی، خود بلاواسطه یا نا-خود،
 • 1:32 - 1:37
  یا طبیعت بودایی، تائو یا آگاهی مسیحایی بنامی،
 • 1:37 - 1:40
  درواقع فرقی نمیکند.
 • 1:40 - 1:45
  در این فیلم ما بدان به عنوان آگاهی اشاره میکنیم.
 • 1:45 - 1:47
  آگاهی
 • 1:47 - 1:50
  متعلق به هیچ مذهبی نیست.
 • 1:50 - 1:53
  بیدارشدن و وقوع آگاهی
 • 1:53 - 1:56
  مانند بیدارشدن از رویا ست.
 • 1:56 - 1:58
  رویای داشتن هویت
 • 1:58 - 2:01
  در بازی زندگی.
 • 2:01 - 2:03
  ما از طریق هویت های خویش
 • 2:03 - 2:06
  جهان را تجربه میکنیم.
 • 2:06 - 2:10
  با تمام زیبایی ها و زشتی ها یش.
 • 2:10 - 2:14
  میتوان آنرا تجربه دوِییت زندگی و مرگ نامید.
 • 2:15 - 2:20
  همیشه و همه جا در راه هستیم
  در چنگ هویت ها
 • 2:20 - 2:22
  افکار و احساسات.
 • 2:23 - 2:24
  خوب و بد.
 • 2:24 - 2:26
  جنگ و صلح.
 • 2:26 - 2:27
  نور و تاریکی.
 • 2:27 - 2:30
  تولد و مرگ.
 • 2:30 - 2:32
  تا آنکه بیدار شده و دریابیم
 • 2:32 - 2:35
  که ما هویت نیستیم.
 • 3:00 - 3:04
  در این فیلم تو را دعوت میکنیم.
 • 3:04 - 3:06
  در واقع دعوتنامه ای
  بدست تو میدهیم
 • 3:06 - 3:10
  تا مستقیما طبیعت حقیقی خویش را تجربه کنی.
 • 3:11 - 3:15
  تا مستقیما دریابی ،
  نه روشنفکرانه...
 • 3:15 - 3:17
  که ،
  تو که هستی؟
 • 3:18 - 3:19
  ما این دعوت را
 • 3:19 - 3:22
  به طرق مختلف تکرار خواهیم کرد.
 • 3:23 - 3:26
  وقتی سوال میشوی که چه کسی هستی ،
 • 3:26 - 3:30
  بگزار همه چیز آنطور باشد که هست.
 • 3:30 - 3:34
  ذهن را به حرکت در نیاور تا چیزی اتفاق بیفتد
 • 3:35 - 3:38
  یا پاسخی بیابی در مرتبه ذهنی.
 • 3:39 - 3:42
  و لی برای خلاص شدن از آن هم تلاش نکن.
 • 3:43 - 3:46
  قصد داشته باش که مستقیما تجربه کنی
  چه کسی هستی.
 • 3:47 - 3:53
  اجازه بده تا ذهن یک "ذهن که نمیداند" باشد.
 • 4:02 - 4:09
  بیداری پاسخی به تمام مشکلات دنیا در هر مرتبه ای میباشد.
 • 4:09 - 4:14
  تمام مشکلات دنیا ناشی از یک فریب است.
 • 4:14 - 4:18
  فریبی بنیادی از جانب ذهن.
 • 4:18 - 4:22
  و این فریب این است که
  من این هویت محدود هستم.
 • 4:23 - 4:26
  وقتی ما از درون خودی کوچک و منفرد
  زندگی میکنیم،
 • 4:26 - 4:30
  همیشه نوعی نارضایتی
  همیشگی در آنجا وجود دارد.
 • 4:30 - 4:34
  که میتواند یک نارضایتی بزرگ
  مانند یک جراحت باشد،
 • 4:34 - 4:38
  یا میتواند این
  احساس حاضر باشد..
 • 4:38 - 4:40
  که یک جای کار عیب دارد.
 • 4:40 - 4:42
  که چیزی اشکال دارد. چیزی کم دارم."
 • 4:43 - 4:48
  حتی وقتی که خوش هستم،
  حتی وقتی در دنیا چیزی بدست آورده ام،
 • 4:48 - 4:51
  حتی زمانی که رابطه زناشویی خوبی داشته باشیم،
 • 4:51 - 4:54
  به محض آنکه لحظه ای فراغت یابیم،
 • 4:55 - 4:58
  احساس نارضایتی پیدا میشود شبیه
 • 4:59 - 5:02
  ایزوله شدن یا بریده شدن از چیزی.
 • 5:02 - 5:06
  چنین احساسی، که بنظر میاید
 • 5:06 - 5:09
  اغلب مردم داشته باشند، میتواند ما را ترغیب
 • 5:10 - 5:13
  به بیداری از آن خود کوچک و جدامانده کند
 • 5:13 - 5:19
  که طبیعتش نوعی ترس از جدایی است.
 • 5:19 - 5:25
  چنین هویت محدودی تمایل به
  بدست آوردن هرآنچه میخواهد، دارد.
 • 5:25 - 5:28
  (چنین خودی) فقط مجموعه ای از الگوها
  و (رفتارهای) شرطی شده.
 • 5:28 - 5:33
  از هوسِ داشتنِ آنچه میخواهد یا
  تلاش برای دورانداختنِ آنچه نمیخواهد.
 • 5:33 - 5:38
  روند بی پایانی که
  میتوانی آنرا اصل لذت بنامی،
 • 5:38 - 5:42
  یا بدنبال لذت رفتن ، و اجتناب نمودن از درد.
 • 5:42 - 5:45
  و اگر باورداشته باشیم، که ما فقط همین
 • 5:45 - 5:49
  هویت هستیم، همین الگوهای شرطی شده،
 • 5:49 - 5:53
  آنگاه است که هم خود رنج میبریم
  و هم در جهان رنج ایجاد میکنیم.
 • 5:53 - 5:59
  جهان نیز فقط انعکاسی میشود
  ازآن نفسِ اماره.
 • 6:00 - 6:02
  مزیت بیداری
 • 6:02 - 6:05
  این است که تو کمتر رنج میبری
 • 6:05 - 6:08
  و مردم اطراف تو نیز کمتر رنج می برند.
 • 6:08 - 6:13
  شک ندارم که
  اولین تماس ذهنی من یا
 • 6:13 - 6:19
  ادراکی از خداوند
  برای من یک بیداری
 • 6:19 - 6:23
  در زندگی خویش بود، بزرگترین بیداری
  که تاکنون تجربه نموده ام.
 • 6:23 - 6:28
  بیشتر شبیه آن بود که واقعا
  بمدت 50 سال در خواب بوده ام.
 • 6:28 - 6:33
  مانند یک رباط میگشتم، وعینا
  کارهایی را انجام میدادم
 • 6:33 - 6:36
  که از دوران جوانی به من آموخته بودند،
  میدانی ،همیشه فورمولی حاضر داشتم،
 • 6:36 - 6:42
  با اون دختر رو هم بریز، اون ماشین رو بخر،
  یک کاری پیدا کن، اون خونه رو بخر، اون همسر رو بگیر.
 • 6:42 - 6:47
  یک فورمول که فکر میکردم چگونگی عملکرد
  زندگی ست آنطور که میبایست باشد.
 • 6:47 - 6:49
  تا آنکه حدود 53 سال سن داشتم.
 • 6:49 - 6:53
  و فهمیدم که ،
  علیرغم اینکه اغلب آن کارها را انجام داده بودم
 • 6:53 - 6:59
  و از نظرحرفه ای نیز تا حد معینی موفق شده
  بودم، ولی هیچیک از آنها برایم اهمیتی نداشت.
 • 6:59 - 7:04
  من که در حدود سن 53 سالگی بیدار شده بودم،
  دریافتم که
 • 7:04 - 7:07
  هیچیک از اینها مهم نبود،
 • 7:07 - 7:09
  هیچیک از اینها معنی نداشتند.
 • 7:09 - 7:12
  من شوکه شده بودم از فهم اینکه
  بیداری واقعا چیست،
 • 7:12 - 7:16
  و چگونه تمام آن چیزها بی معنی بود.
 • 7:19 - 7:29
  تو کیستی؟
 • 7:30 - 7:32
  وقتی از دنبال کردن دفتری که
 • 7:32 - 7:34
  برای تعریف چگونگی هویت تو درست شده،
  دست برداری.
 • 7:35 - 7:38
  دفتری که از طرف اولیاء، جامعه
 • 7:38 - 7:41
  و شرایط بیولوژیکی به ارث رسیده است،
 • 7:41 - 7:45
  آنوقت استکه ابعاد جدیدی در این بازی
  گشوده میگردند.
 • 7:45 - 7:47
  راه گشوده میگردد،
 • 7:48 - 7:51
  اما نه راهی برای رسیدن به مقصد معینی .
 • 7:52 - 7:55
  راهی ست که بدان راهی نیست،
 • 7:55 - 7:58
  توهمات را به دور میریزی
 • 7:58 - 8:03
  تا دقیقا بهمین جا برسی که اکنون هستی.
 • 8:10 - 8:13
  نام من "روپرت سپیرا " است.
 • 8:13 - 8:15
  من از درکی جوهری
 • 8:16 - 8:19
  و بی- دوییت سخن میگویم که
 • 8:19 - 8:23
  تمام ادیان بزرک و سنتهای روحانی
  برآن تاکید کرده اند.
 • 8:23 - 8:28
  من طراح وبرگزارکننده مدیتیشن هستم
 • 8:28 - 8:33
  و مکالماتی نیز بمنظور
 • 8:34 - 8:38
  شناختِ تجربیِ
 • 8:38 - 8:42
  چنین ادراکی برگزار میکنم.
 • 8:42 - 8:44
  درک اینکه
 • 8:44 - 8:47
  آرامش و شادی
 • 8:47 - 8:49
  که همه ما بیش از همه چیز آرزو داریم،
 • 8:49 - 8:53
  هرگز نمیتواند
 • 8:53 - 8:57
  از طریق تعریف در تجربیات عینی پیدا شود.
 • 8:58 - 9:01
  هرگز نمیتواند از طریق اشیاء،
  مواد،
 • 9:01 - 9:04
  فعالیت ها و ارتباطات تامین شود.
 • 9:04 - 9:06
  منظورم اینست که آن را
 • 9:07 - 9:09
  میبایست بروشنی درک نمود
 • 9:09 - 9:12
  ونه اینکه بقیه عمر شخص
 • 9:12 - 9:17
  صرف جستجوی رضایت خاطر
  در جایی باشد که قابل یافتن نیست.
 • 9:17 - 9:22
  هر که در حال مشاهده این فیلم است،
  آن را به دقت انجام میدهد، زیرا
 • 9:22 - 9:27
  یا درک کرده ویا حداقل الهاماتی داشته
  مبنی بر این
 • 9:27 - 9:31
  که آرامش و شادی
  که به دنبال آنست
 • 9:32 - 9:35
  در تجربیات عینی پیدا نمیشود و شروع به
 • 9:35 - 9:39
  کاوش در درون طبیعت حقیقی خویش نموده است.
 • 9:39 - 9:42
  این مهمترین کاوشی ا ست
 • 9:43 - 9:47
  که فرد میتواند انجام دهد،
  کاوشی که
 • 9:47 - 9:52
  که شادی ما بدان وابسته است.
 • 9:52 - 9:55
  بزرگترین سوال زندگی من،
  که البته،
 • 9:55 - 10:00
  بنظر من سوالی ست که
  اغلب مردم دیر یا زود
 • 10:00 - 10:03
  متوجه آن میشوند، این است که
  "واقعا منظور و هدف چیست؟"
 • 10:03 - 10:06
  "هدف و منظور از حیات چیست؟"
 • 10:06 - 10:10
  برایم بسیار تعجب آور بود،
  اینکه به من گفته شد که هدف زندگی
 • 10:10 - 10:15
  ربطی به آنچه انجام میدادم، ندارد.
 • 10:15 - 10:18
  نه به شغل و حرفه ام کاری دارد
 • 10:18 - 10:20
  نه به پیشرفت و شهرت من کاری دارد.
 • 10:20 - 10:25
  به ندرت با امور زندگی فیزیکی
  من سر و کار دارد.
 • 10:25 - 10:28
  آنها فقط جنبه های مختلف زندگی من بودند
  و نه هدف زندگی.
 • 10:29 - 10:33
  هدف زندگی من،
  تا آنجا که من فهمیده ام
 • 10:33 - 10:36
  برای من تجربه،
 • 10:36 - 10:39
  بیان، نمایش و برآورده نمودن
 • 10:40 - 10:43
  هویت حقیقی ام بوده، هم آنکه حقیقتا هستم.
 • 10:44 - 10:46
  فکر کنم که بزرگترین سوالی
 • 10:46 - 10:49
  که اغلب مردم با آن مواجه میشوند سوالی ست
  که به ندرت
 • 10:49 - 10:53
  کسی حتی از خود میپرسد
  یا اصلا بدان پاسخ میدهد.
 • 10:54 - 10:57
  بزرگترین سوال زندگی،
 • 10:57 - 11:00
  تا آنجا که من فهمیده ام، این است که
  "من کیستم؟"
 • 11:00 - 11:03
  من کیستم؟
 • 11:05 - 11:08
  آیا تنها یک موجود فیزیکی هستم
 • 11:08 - 11:11
  مانند یک پرنده در آسمان یا ماهی در دریا؟
 • 11:11 - 11:16
  شاید هم پیچیده تر،
  اما فقط یک موجود فیزیکی.
 • 11:16 - 11:19
  متولد میشوم، زندگی میکنم، میمیرم.
 • 11:19 - 11:22
  شروعی ست و پایانی.
 • 11:22 - 11:25
  یا اینکه ممکن است، فقط ممکن
 • 11:25 - 11:27
  که من بیش از آن باشم؟
 • 11:27 - 11:30
  آیا ممکن است، که من موجودی از جنس روح باشم
 • 11:31 - 11:34
  که فقط تجربیات فیزیکی میکند؟
 • 11:39 - 11:42
  هرتجربه ای در زندگی تو
 • 11:42 - 11:46
  تو را بدین یک سوال جامع رهنمون شده است.
 • 11:46 - 11:48
  تو کیستی؟
 • 11:50 - 11:56
  بدنبال پاسخی توسط ذهن خود مباش.
 • 11:57 - 12:02
  بگزار همه چیز دقیقا آنطوربماند که هست.
 • 12:05 - 12:09
  چه کسی از ذهن باخبراست؟
 • 12:11 - 12:16
  حس کن، هرآنچه در آن شکل میگیرد.
 • 12:17 - 12:21
  چه کسی از آن احساسات آگاه است؟
 • 12:23 - 12:27
  تجربه ای کامل کن
  از هرآنچه شکل میگیرد
 • 12:27 - 12:31
  بعنوان نتیجه پرس و جوی خود.
 • 12:42 - 12:45
  من "دونالد هوفمن" هستم و یک پروفسور
 • 12:45 - 12:48
  بازنشسته در علم شناخت در دانشگاه کالیفرنیا در ایروین.
 • 12:49 - 12:52
  شغل من آموزش دانشجویان بوده است،
  البته فعلا بازنشسته هستم و بهمین خاطر
 • 12:52 - 12:54
  تدریس نمیکنم. و درحال حاضر مشغول به تحقیقات هستم.
 • 12:54 - 12:59
  در حال حاضر مشغول تحقیقات
  روی آگاهی، مدل های ریاضی از آگاهی،
 • 12:59 - 13:03
  و اینکه چگونه ممکن است فیزیک و فضا-زمان
 • 13:03 - 13:08
  از تئوری آگاهی ،که دقتی کامل و ریاضی دارد، شکل بگیرد.
 • 13:09 - 13:11
  سفر خود من هم
 • 13:11 - 13:14
  وجه روحی و هم جنبه علمی را شامل بوده است.
 • 13:14 - 13:20
  پدر من وزیر بود،
  وزیری مسیحی و بنیادگرا.
 • 13:20 - 13:23
  روزهای یکشنبه (در کلیسا امور روحانی را) می آموختم
 • 13:23 - 13:26
  و در مدرسه علوم را
  و آن دو در حال جدل بودند، صحیح؟
 • 13:26 - 13:30
  داستانهایی که می آموختم،
  ضد و نقیض بودند.
 • 13:30 - 13:35
  و سپس هنگام نوجوانی، فهمیدم که
  احتیاج دارم آن چیزها را خودم کشف کنم.
 • 13:35 - 13:38
  وسوالی که میخواستم
 • 13:38 - 13:41
  پاسخ دهم، این بود که،
  آیا ما ماشین هستیم؟
 • 13:41 - 13:44
  آیا مردم فقط ماشین هستند یا نه؟
 • 13:44 - 13:48
  منظورم، از نقطه نظر فیزیکی ست،
  آیا ما فقط ماشین هستیم
 • 13:48 - 13:53
  از نقطه نظر مذهبی،
  ما ماشین نمیباشیم.
 • 13:52 - 13:55
  به اندازه کافی دقیق نبود
  که چه میبایست باشیم.
 • 13:55 - 13:58
  وبد ین ترتیب تصمیم گرفتم بطریق علمی سوال کنم
 • 13:58 - 14:01
  ، آیا ما فقط ماشین هستیم؟
 • 14:01 - 14:05
  و بهترین روشی که به نظرم رسید، این بود که
  در مورد هوش مصنوعی مطالعه کنم.
 • 14:05 - 14:08
  و بدین ترتیب به "ام-آی-تی" رسیدم
 • 14:08 - 14:12
  و در آزمایشگاه هوش مصنوعی
  به مطالعه در مورد هوش مصنوعی پرداختم
 • 14:12 - 14:16
  و همچنین در آنجا که درحال حاضر بخش علوم مغز
  و شناخت است،
 • 14:16 - 14:18
  جنبه فیزیکی انسان را مطالعه کردم.
  زیرا میخواستم هر دو را انجام دهم.
 • 14:18 - 14:21
  می خواستم ببینم، ماشین ها چکاری
  میتوانند انجام دهند
  و در صورت صحت ، چه چیز ویژه ی آنهاست،
 • 14:21 - 14:26
  همینطور در باره انسان ها و علم اعصاب .
  برای پاسخ به آن،
 • 14:26 - 14:29
  به آن سوال مهم که
  آیا سنت های مذهبی صحیح هستند؟
 • 14:29 - 14:31
  یا اینکه آیا ما بیش از تنها یک ماشین هستیم؟
 • 14:31 - 14:35
  یا آیا نقطه نظر فیزیکی و علمی صحیح است؟
 • 14:35 - 14:36
  و ما فقط ماشین هستیم،
 • 14:36 - 14:38
  و آگاهی تنها مصنوع
 • 14:38 - 14:41
  فعالیت های مغز است؟
 • 14:43 - 14:49
  پارادایم علمی- ماتریالیستی که در قرن قبل
  غالب بوده است
 • 14:49 - 14:53
  وجود هرچیز ماورای دنیای فیزیکی را
  انکارمیکند،
 • 14:54 - 14:55
  هرآنچه که نتواند
 • 14:55 - 14:58
  توسط متد علمی مورد بررسی قرار گیرد.
 • 14:59 - 15:01
  علم یک بن بست است.
 • 15:01 - 15:06
  که نمیتواند به ورای پارادوکس ،
  که در فیزیک کوانتوم بنیادی است، برود،
 • 15:06 - 15:09
  و آن را با مشاهده کننده روبرو میکند،
 • 15:10 - 15:13
  با خود آگاهی.
 • 15:13 - 15:16
  بطریق مشابه، مذاهب عمدتا فقط
 • 15:16 - 15:19
  بشرط ابراز اعتقاد میتوانند نتیجه ای داشته باشند.
 • 15:19 - 15:24
  آنها مقصد اصلی خویش را گم کرده اند،
  مقصدی که هدایت به تجربه مستقیم را دربرداشت،
 • 15:24 - 15:27
  هدایت به حقیقت آنکه و آنچه ما هستیم.
 • 15:28 - 15:31
  شکاف بین علم و معنویت
 • 15:31 - 15:34
  موجب تضعیف هردو شده است.
 • 15:35 - 15:39
  مذاهب و سیستم های معنوی
  بطور مبرم احتیاج به روش های
  جدی دارند،
 • 15:40 - 15:43
  که نشان دهند که چگونه میتوان شرایطی ایجاد نمود
  تا بیداری واقع شود.
 • 15:44 - 15:47
  و علم نیاز مبرم به آمادگی پذیرش
 • 15:47 - 15:50
  برای امکان وجود چیزی ماورای
  دنیای فیزیکی دارد.
 • 15:51 - 15:54
  موضوع دست شستن از مذهب و
  علم نیست،
 • 15:54 - 15:59
  بلکه صحبت از به اعماق رفتن است،
  آمادگی برای تغییر خودمان
 • 15:59 - 16:02
  بطوریکه ابزار بهتری برای
  تحقیق داشته باشیم.
 • 16:03 - 16:06
  ما آنهایی هستیم که باید این آزمایش را انجام دهیم،
 • 16:06 - 16:09
  و در عین حال موضوع خود آزمایش.
 • 16:11 - 16:15
  مذهب زبان و ظرفی بوده است
 • 16:15 - 16:21
  برای سنت های مدیتیشن
  و معنویت
 • 16:21 - 16:24
  که به قلم کشیده شده
 • 16:24 - 16:28
  و از نسل های بسیاری گذشته است.
 • 16:28 - 16:33
  قطعا برخی زبانها وجود دارند
  که اغلب درقالب حروف پیچیده شده اند،
 • 16:33 - 16:36
  که موجب جدایی مذاهب و جدایی
 • 16:36 - 16:39
  فرهنگ ها میگردد وقتی مطالب را
  تحت اللفظی برداشت کنیم.
 • 16:39 - 16:44
  اما اگر روح مذهب را حس کنی،
 • 16:44 - 16:46
  میتوانی سرنخ را در گذشته
 • 16:46 - 16:50
  تا رسیدن به بیداری واقعی ، دنبال کنی.
 • 16:50 - 16:55
  هرکسی قادربه بیداری است،
  اعم ازاینکه اعتقاد داشته یا نداشته باشد،
 • 16:55 - 16:58
  بخاطر آنکه بیداری امری ذاتی ست
 • 16:58 - 17:03
  در بطن آگاهی بشری،
  که با تولد یافتن انسان پدیدار میگردد.
 • 17:03 - 17:06
  پس صرف نظر از هرآنچه آنرا بخوانی،
  و هر زبانی که در توضیح آن
  استفاده شده باشد،
 • 17:07 - 17:10
  اصول قطعی وجود دارند
  که بنظر میرسند در تمام
 • 17:10 - 17:14
  ادیان مختلف،
 • 17:14 - 17:17
  مسالک معنوی و سنت های مختلف مدیتیشن
  یکسان باشند.
 • 17:17 - 17:20
  وقتی من جوان تر بودم، چنین فهم و ادراکی
 • 17:20 - 17:25
  از مطلب عمدتا فقط در
  سنت های معنوی مشرق زمین
  قابل دسترسی بود.
 • 17:25 - 17:27
  گرچه آن در سنت های غربی نیز
  قابل دستیابی بود
 • 17:27 - 17:32
  اما چنان پنهان و رمز گذاری شده بود
 • 17:32 - 17:36
  که میتوان گفت تقریبا غیر قابل
  دسترسی بود.
 • 17:36 - 17:40
  بهمین خاطر بسیاری از افراد نسل من
  یا شخصا
 • 17:40 - 17:45
  و یا از نظر ذهنی و گرایشات فکری،
  به مشرق زمین رفتند
  تا چنین فهم و ادراکی را در آنجا بیابند
 • 17:46 - 17:50
  و فرهنگ شرق در مقایسه با
 • 17:50 - 17:53
  فرهنگ غرب عجیب و غریب است.
 • 17:53 - 17:58
  و بدین طریق چنین ادراک و برداشتی
  طعمی غریب پیدا کرد
 • 17:59 - 18:03
  جدا از فرهنگ هایی که
  این برداشت در آنها مطرح شده بود.
 • 18:04 - 18:06
  بسیاری مردم، ازجمله خود من،
 • 18:07 - 18:09
  آنرا بمثابه نتیجه ای از آن فرهنگ شرقی
  تصورمیکردند.
 • 18:09 - 18:13
  واینکه آنجا چیزهایی عجیب وغریب
  در مورد ادراکی عاری از دو-بینی
 • 18:13 - 18:18
  وجود دارد ، و بدان منظور روش
  خارق العاده ای از زندگی وجود دارد،
  و لازم است
 • 18:18 - 18:21
  که از خانواده دست بشویی
 • 18:21 - 18:25
  یا موهایت را بلند کنی
  یا نام ویزه ای داشته باشی
 • 18:25 - 18:32
  یا پیش نوعی خاص از معلمین یا سنت ثبت نام کنی
  یا در تمرینات عجیب و غریبی شرکت کنی.
 • 18:32 - 18:35
  تمام این قبیل چیزها که
  هیچ ربطی به
 • 18:35 - 18:39
  آن فهم بنیادین ندارد.
  آنها با فرهنگی ارتباط داشتند
 • 18:39 - 18:43
  که در آن چنان ادراک و فهمی
  در زمان خاصی ابراز شده بود.
 • 18:43 - 18:48
  ولی اکنون آن ادراک کاملا از
 • 18:48 - 18:54
  آن فرهنگ ها و سنت ها که خیلی از ما
  در ابتدا بدانها گرویده بودیم مستقل شده است.
 • 18:55 - 19:00
  و اکنون دقیقا آن برداشت جوهری
  در دسترس است
 • 19:00 - 19:03
  بطریقی که ما را قادر میسازد
  زندگی خویش را دقیقا
 • 19:03 - 19:08
  همانطور که هست ادامه دهیم.
  زندگی خانوادگی، زندگی حرفه ای وغیره.
 • 19:08 - 19:13
  دیگر لزومی ندارد که در زندگی کسی
  تغییرات بیرونی انجام پذیرد.
 • 19:14 - 19:16
  چالشی که ما روی این سیاره
  با آن روبرو هستیم
 • 19:16 - 19:19
  این استکه ما فکر میکنیم
  که در هستی بیش از
 • 19:19 - 19:21
  یک ذات وجود دارد.
 • 19:22 - 19:23
  بهمین خاطر ما در
 • 19:23 - 19:26
  دنیایی زندگی میکنیم که
  من آنرا دوئیت می نامم.
 • 19:27 - 19:29
  آنجا نر و ماده، سیاه و سفید،
 • 19:30 - 19:34
  بزرگ وکوچک، سریع و کند، بالا و پایین،
  اینجا و آنجا،
 • 19:34 - 19:37
  قبل و بعد وجود دارد،
  اما در واقع، آنجا فقط یک چیز وجود دارد.
 • 19:39 - 19:42
  همه چیزها فقط یک چیز است.
 • 19:42 - 19:45
  فقط یک چیز وجود دارد.
 • 19:46 - 19:48
  این زمانی روشن میشود که
  که ما عمیقا به هرچیز نگاه کنیم
 • 19:48 - 19:53
  می بینیم که اینجا و آنجا، بزرگ وکوچک،
  سریع و کند، بالا و پایین، چپ و راست،
 • 19:53 - 19:58
  نر و ماده، همه یک چیز هستند،
  که بسادگی
 • 19:58 - 20:03
  ویژگی های مختلف را ابراز می کنند
  اما بهیچ وجه جدا از یکدیگر نیستند.
 • 20:03 - 20:06
  من اعتقاد دارم که همه ما
 • 20:06 - 20:08
  تشخص ها و مظاهری
 • 20:08 - 20:09
  از خداوندیم.
 • 20:11 - 20:12
  من بر این باورم که خداوند در، مانند، و
 • 20:12 - 20:19
  از طریق هر موجود انسانی زیست میکند
  و بهمین علت نیز، درهر موجود
 • 20:19 - 20:21
  دارای ادراک در کهکشان حاضر است.
 • 20:21 - 20:25
  بهمین علت من اینطور می بینم که
  من در رابطه با خداوندم
 • 20:26 - 20:28
  آنطور که هر موج در رابطه با اقیانوس است.
 • 20:29 - 20:31
  یک موج فرقی با اقیانوس ندارد؛
 • 20:31 - 20:36
  آن تنها برآمدگی آن اقیانوس است
  به شکلی ویژه و خاص.
 • 20:37 - 20:39
  و وقتی آن تشخص کامل شد،
 • 20:40 - 20:43
  آن موج به آن اقیانوس باز میگردد
  که از آن آمده بود.
 • 20:43 - 20:46
  تا آنکه روزی دیگر دوباره سر برآورد.
 • 20:47 - 20:52
  به همین خاطر من بر این باورم
  که ما همه تشخصات و مظاهر الوهیت هستیم،
 • 20:52 - 20:55
  و وقتی ما همه چیز را الهی بدانیم،
 • 20:55 - 20:58
  رابطه خویش را با هرچیز تغییر میدهیم.
 • 20:59 - 21:01
  و همه چیز
 • 21:01 - 21:03
  را بطریقی متفاوت تجربه می کنیم.
 • 21:04 - 21:08
  و بدین گونه است که دنیا تغییر میکند.
 • 21:09 - 21:16
  آگاهی چیست؟
 • 21:17 - 21:21
  آگاهی
  واقعیت نهایی کائنات است،
 • 21:22 - 21:27
  بنابراین ممکن است به حق سوال کنیم که اگر
  آگاهی واقعیت نهایی کائنات است
 • 21:27 - 21:31
  و هرچیز، و هر کس
  بطور واضح از جنس آگاهی است ،
  پس چرا
 • 21:34 - 21:38
  دنیا بنظر ما بسان کثرت
  و تنوعِ
 • 21:38 - 21:44
  مردمی جدا و مستقل ظاهر میشود
 • 21:44 - 21:48
  و همینطور حیوانات و اشیائی
  که همه از چیزی بنام ماده درست شده اند.
 • 21:48 - 21:52
  چگونه میتوانیم این عبارت که
  آگاهی
 • 21:52 - 21:55
  واقعیت نهایی کائنات است
  آشتی دهیم
 • 21:55 - 21:59
  با اینکه درعین حال بصورت کثرت و تنوع
  اشیایی ظاهر میشود، که ازماده ساخته شده اند؟
 • 21:59 - 22:02
  شواهدی که که من استفاده میکنم
  برای اظهار آنکه آگاهی
 • 22:02 - 22:07
  امری بنیادی است ،وجوه متفاوتی از آنست.
 • 22:08 - 22:10
  یکی این است که خودعلم فیزیک
 • 22:10 - 22:13
  اذعان دارد که فضا-زمان بنیادین نیست
 • 22:13 - 22:16
  و تئوری متکامل نیز موافق این امر
  است که فضا-زمان
 • 22:16 - 22:19
  و اشیاء فیزیکی
  واقعیت بنیادین نیستند.
 • 22:19 - 22:24
  و حالا، هر دو این نظریات به ما فقط میگویند
  که، فضا-زمان بنیادین نیستند.
 • 22:24 - 22:27
  اما به ما نمیگویند
  که ورای فضا-زمان چه است.
 • 22:27 - 22:32
  و بدین قرار برهان من
  این است که آنچه فیزیکدانان در
 • 22:32 - 22:35
  ورای فضا-زمان می جویند،
  ساختارهای ریاضی است،
 • 22:35 - 22:38
  اما اینکه آنها در چه مورد هستند
 • 22:38 - 22:41
  واقعا روشن نیست. عرصه ماورای
  فضا-زمان چگونه است؟
 • 22:42 - 22:46
  نظر من این استکه عرصه
  ماورای فضا-زمان به آگاهی مربوط است.
 • 22:46 - 22:49
  و پیشنهاد من این استکه
  آگاهیِ بی نهایت قادر است
 • 22:49 - 22:55
  خود را بشکل موجودات مجزا و متعددی عرضه کند ،
  که میتوانند مورد تجربه قرار گیرند.
 • 22:55 - 22:59
  که شامل تمام زیندگان قادر به ادراک هستند، همه آدمها
  یا حیوانات.
 • 22:59 - 23:03
  هریک از ما تظاهر و تجلی
  آگاهی بینهایت است
 • 23:03 - 23:08
  در آگاهی بینهایت
  ساخته شده از آگاهی بینهایت
 • 23:08 - 23:11
  که از منظر و دیدگاه یک موجود
 • 23:11 - 23:15
  کنش خود را بعنوان جهان بیرونی مشاهده میکند.
 • 23:15 - 23:19
  پس آنچه بعنوان جهانی
  ساخته شده از ماده بنظر ما میاید،
 • 23:19 - 23:24
  از منظر تجلی گاه ما ،
  در واقع از نقطه نظر آن واقعیت (یا خداوند) است،
 • 23:24 - 23:29
  همان کنش آن یگانه آگاهی بینهایت.
 • 23:29 - 23:34
  به عبارت دیگر، در آنالیز نهایی مطلب،
  آنجا دیگر اثری از موجودات
 • 23:34 - 23:38
  یا مردم مجزا و مستقل نیست.
 • 23:38 - 23:41
  آنجا فقط کلیتی بینهایت و نا دیدنی است.
 • 23:41 - 23:46
  هستی واحدی که فقط ظاهرا
 • 23:46 - 23:50
  در کثرت و تنوع موجودات و اشیاء
  منکسر شده،
 • 23:50 - 23:54
  وقتی آن یگانه از طریق قوای دراکه
 • 23:54 - 23:57
  ذهنی محدود
 • 23:57 - 23:59
  بر کنش ذهن محدود نظر میکند.
 • 24:00 - 24:02
  وقتی بیدار هستیم، درمی یابیم
 • 24:02 - 24:05
  که فقط یک آگاهی وجود دارد
 • 24:06 - 24:10
  که مبدل به تمام این موجودات مختلف
  در این سیاره شده است،
 • 24:10 - 24:14
  یک هشیاری
  که از خلال چشمهای هریک میدرخشد.
 • 24:14 - 24:19
  پس ما به معنای واقعی کلمه خود را در دیگران می بینیم.
 • 24:19 - 24:22
  و تمایل به رفتار مانند یک نفس،
 • 24:22 - 24:27
  تمایل به یکی دانستن خود با نفس یکی
 • 24:27 - 24:31
  ازبین میرود
  زیرا ما مستقیما حقیقت را در می یابیم.
 • 24:31 - 24:35
  حقیقت این استکه
  همه ما یک آگاهی هستیم.
 • 24:36 - 24:39
  تجربه خود باطنی من
 • 24:40 - 24:42
  تنها در عرصه فیزیکی
 • 24:42 - 24:45
  ممکن بود ،بخاطر یک دلیل خوب،
 • 24:45 - 24:50
  زیرا فقط در عرصه فیزیکی
  متضاد آن قابل دسترسی بود.
 • 24:50 - 24:53
  به عبارت دیگر، فقط یک مثال ساده میزنم،
 • 24:53 - 24:56
  اگر بخواهم خویش را تجربه کنم،
  اگر بتوانم بطریق استعاری
 • 24:56 - 24:59
  سخن بگویم، مثلا تجربه خود بعنوان نور،
 • 25:00 - 25:03
  من نمیتوانستم نور بودن را تجربه کنم
  اگر در درون نور میبودم،
 • 25:04 - 25:06
  و هیچ چیز جز نور اطرافم نمیبود،
 • 25:06 - 25:10
  که تعریف کامل
  عرصه روحانی است.
 • 25:11 - 25:14
  بنابراین به عرصه ای قدم گزاردم
  که آنرا عرصه فیزیکی مینامم،
 • 25:14 - 25:17
  جایی که چیزهایی غیر از نور هم
  وجود دارند.
 • 25:17 - 25:20
  چون میخواهم خود را بعنوان
  نور تجربه کنم،
 • 25:20 - 25:24
  نه فقط اینکه بدانم مانند آن هستم ،
  بلکه آنرا نیز تجربه کنم،
 • 25:24 - 25:26
  من میتوانستم چنین کاری را انجام دهم
  اگر
 • 25:26 - 25:29
  متضاد نور نیز وجود میداشت،
  که در مورد این مثال ظلمت مصداق مییابد.
 • 25:30 - 25:31
  بنابراین چنین فرصت (خارق العاده ای) را
 • 25:31 - 25:37
  با خود به عرصه فیزیکی آوردم
  آنجا که نور و ظلمت همزمان وجود دارند،
 • 25:37 - 25:41
  و آنگاه در تجلی خارجی
 • 25:41 - 25:45
  خویش بعنوان نور، میتوانم آنکس باشم که
  حقیقتا هستم.
 • 25:46 - 25:49
  و چنین ادراکی حاوی این حقیقت است که
 • 25:49 - 25:54
  در پشت اختلافات مان
  همگی ما یک وجود هستیم،
 • 25:54 - 26:00
  نه وجود هایی مشابه، بلکه همگی ما
  بمعنای واقعی کلمه یکی هستیم...همان خود وجود.
 • 26:00 - 26:05
  وعشق تجربه ایست احساسی
 • 26:06 - 26:09
  از این یکی بودن یا شراکت در یک وجود.
 • 26:09 - 26:15
  این نظریه ایست ناشی از تئوری
  ما ن و حاکی از اینکه
  فقط یک آگاهی نهایی وجود دارد.
 • 26:16 - 26:20
  بدین ترتیب ما دارای پویش و محرکه ای هستیم
  که حاوی بسیاری از نمایندگان آگاه میباشد.
 • 26:20 - 26:23
  اما این نظریه به ما میگوید
  که درنهایت تمام آن نمایندگان آگاه
 • 26:23 - 26:27
  در واقع فقط تجسماتی
  از یک آگاهی یگانه هستند.
 • 26:27 - 26:30
  پارادایم جاری در علم ،
 • 26:31 - 26:33
  که قرنها ست اعتبار دارد،
 • 26:33 - 26:38
  این است که، فضا و زمان
  طبیعت بنیادی واقعیت هستند.
 • 26:38 - 26:41
  آنها غیرقابل تقلیل هستند
  و پایه و مبنای همه چیز هستند.
 • 26:41 - 26:44
  و قبل از آینشتاین، فضا و زمان
  جدا از یکدیگر تلقی میشدند.
 • 26:44 - 26:48
  ولی اکنون، فضا و زمان که با هم،
  در فضا-زمان درآمیخته اند، بعنوان
 • 26:48 - 26:50
  طبیعت بنیادی واقعیت تلقی میشوند.
 • 26:50 - 26:53
  و علم آنگاه فرض را بر این گزارد که
 • 26:54 - 26:58
  فضا-زمان و موضوعات موجود در فضا-زمان
  واقعیت بنیادین هستند.
 • 26:58 - 27:01
  و بدین گونه است که، مثلا،
  وقتی سخن از آگاهی میگوییم،
 • 27:02 - 27:07
  خود آگاهی نیز بایست بطریقی
  محصولی از موضوعات موجود در فضا-زمان باشد.
 • 27:07 - 27:11
  در چنان چارچوب فیزیکی
  فضا و زمان و اشیاء فیزیکی
 • 27:12 - 27:16
  بدون هرگونه آگاهی
  واقعیت بنیادین هستند.
 • 27:16 - 27:21
  و آگاهی بعدا
  در تکامل جهان بوقوع می پیوندد، درست؟
 • 27:21 - 27:23
  چنانکه در زمان بیگ-بنگ یا انفجار مهیب،
  هیچگونه از آگاهی وجود نداشت،
 • 27:23 - 27:25
  فقط فضا-زمان بود و انرژی.
 • 27:25 - 27:28
  انرژی بصورت پیکره های
  سنگین ادغام شد
 • 27:28 - 27:31
  و بالاخره زندگی
  بعد از کسی چه میداند چندین میلیون
 • 27:31 - 27:33
  یا صدها میلیون یا بیلیون
  سال ظهور یافت.
 • 27:33 - 27:37
  پس از آن آگاهی آمد، حتی دیرتر.
 • 27:38 - 27:42
  از آن نقطه نظر، وقتی شما بمیری،
  آن پیچیدگی فیزیکی که
 • 27:42 - 27:45
  موجب پدیدار شدن آگاهی شده بود،
  از هم میپاشد و همراه آن آگاهی نیز
  از هم میپاشد.
 • 27:45 - 27:49
  و بدینگونه چارچوب فیزیکی
  براستی آگاهی را
 • 27:50 - 27:53
  یعنوان امری بنیادین حذف میکند،
  چکیده کلام آنکه
 • 27:53 - 27:55
  وقتی جسم شما می میرد،
  آگاهی شما هم با آن میرود.
 • 27:57 - 27:59
  از نقطه نظر دیگر...
 • 27:59 - 28:02
  هرآنچه من با همکاران خویش انجام داده ام،
  ما از تئوری تکاملی چنان بهره گرفتیم
 • 28:02 - 28:05
  تا اشاره کنیم که این پیامد
 • 28:05 - 28:09
  نئوری تکاملی است، که فضا
  و زمان بنیادین نیستند،
 • 28:09 - 28:12
  بدین ترتیب تفسیر فیزیکی
  تکامل غلط است.
 • 28:12 - 28:15
  این ایده که فضا و
  زمان و اجرام
 • 28:15 - 28:21
  به نحوی به شکل اورگانیزم
  انسانی تکامل یافته اند
 • 28:22 - 28:25
  چارچوبی غلط است، زیرا
  زیرا فضا-زمان خود بنیادین نیست.
 • 28:25 - 28:28
  ما قوه محرکه ای ورای فضا-زمان
  فرض میکنیم که بسیار غنی تر است.
 • 28:28 - 28:30
  قوه محرکه آگاهی.
 • 28:30 - 28:33
  lh تئوری های دیرین خود را دور نمی اندازیم.
 • 28:33 - 28:35
  وقتی فیزیکدانان میگویند فضا-زمان
  (در نظریه ما) محکوم به فناست،
 • 28:35 - 28:38
  بدان معنا نیست که ما دیگر
  توجهی به اینشتاین نداریم.
 • 28:38 - 28:41
  ابدا اینطور نیست.
  ما توجه به اینشتاین داریم.
 • 28:41 - 28:46
  هر تئوری جدیدی بایستی فراتر از
  فضا-زمان رود و به فیزیکدانان طرحی
  بهتر برای ورود به
 • 28:46 - 28:50
  فضا-زمان ارائه کرده و اینشتاین رابه ما برگرداند
  و همینطور تئوری کوانتوم را بهتر به ما بازگرداند
 • 28:50 - 28:51
  درغیر اینصورت اشتباه است.
 • 28:51 - 28:53
  تمام تئوری های قدیمی ما
 • 28:53 - 28:57
  اعجازآمیز هستند، دوستانی فوق العاده اند
  و ما در صدد آنیم تا آنها را
 • 28:57 - 29:00
  بعنوان مواردی ویژه از نظریه ای عمیق تر
  حفظ کنیم.
 • 29:00 - 29:04
  به همین خاطر در نظریه آگاهی مان نیز،
  باید همین منوال را ادامه دهیم.
 • 29:04 - 29:06
  نمیتوانیم هر آنچه دلخواه مان است، پیشنهاد کنیم.
 • 29:06 - 29:08
  باید نظریه ای از برای
  آگاهی داشته باشیم، که
 • 29:08 - 29:10
  فضا-زمان را طراحی و به ما بازگرداند،
 • 29:10 - 29:14
  و همینطور نظریه کوانتوم را به ما بازگرداند،
  وازجمله نسبیت خاص و عام را،
 • 29:14 - 29:17
  و نظریه تکامل توسط انتخاب طبیعی را به ما بازگرداند.
 • 29:17 - 29:20
  اگر نتوانیم این مهم را با جزئیات دقیق ریاضی
  به انجام برسانیم، آنوقت است که
 • 29:20 - 29:24
  برای دانشمندان دیگر دلیلی وجود ندارد تا
  نظریه آگاهی ما را جدی نگیرند.
 • 29:25 - 29:29
  شبیه است به اینکه آگاهی لایتناهی
  هد - ست های واقعیت مجازی بر گوش دارد.
 • 29:29 - 29:33
  آگاهی لایتناهی هد-ست های واقعیت مجازی
  بر گوش دارد، که از فکر و دریافت ساخته شده اند.
 • 29:33 - 29:38
  و در حین این عمل،
  لحظه ای که هد-ست های واقعیت مجازی
  را بر گوش میگذارد،
 • 29:38 - 29:42
  خود را در درون کنش خویش می یابد.
 • 29:42 - 29:47
  و از طریق آن هد-ست
  به خارج از خود از طریق
  قوه های ادراک
 • 29:47 - 29:52
  ذهنی محدود مینگرد؛ بینایی،
  شنوایی، لامسه، ذائقه و شامه.
 • 29:52 - 29:56
  و بدین ترتیب وحدت وجود خویش
  را بدست خود قطعه قطعه میکند
 • 29:57 - 30:00
  و باعث آن میشود که آن وحدت مثل
  10.000 چیز بنظر آید.
 • 30:01 - 30:03
  آنچه من پیشنهاد میکنم، این است که
 • 30:04 - 30:09
  کائنات بسیار بیشتر از
  ذهن محدود ما در چنته دارد.
 • 30:09 - 30:15
  پیشنهاد من این نیست که کائنات
  تنها در یکایک ذهن های محدود ما پدیدار میگردد.
 • 30:15 - 30:20
  کائنات همانطور که خارج از ذهن محدود ما وجود دارد،
  در درون آگاهی ما نیز وجود دارد.
 • 30:20 - 30:23
  اما فقط مرزهای ذهن محدود ماست
 • 30:24 - 30:27
  که به کائنات شکل تظاهر آن را میبخشد.
 • 30:28 - 30:33
  به همین خاطر وقتی به کائنات در خارج
  از خود می نگریم، واقعیتی را می بینیم
 • 30:33 - 30:38
  که قبل از آنکه ادراک گردد، وجود داشته است.
 • 30:37 - 30:42
  اما ما آن را فقط از طریق عدسی
  قوه های ادراک خویش می بینیم،
 • 30:42 - 30:46
  که به آن شکل تظاهرش را می بخشد.
 • 30:46 - 30:51
  بدین خاطر ایده بیداری در بسیاری سنت های معنوی این بوده است که
 • 30:51 - 30:55
  آنچه ما بعنوان واقعیت می شنا سیم
 • 30:55 - 30:59
  ازجمله اشیاء موجود در فضا و زمان،
  جسم فیزیکی مان الی آخر
 • 30:59 - 31:03
  واقعیت نهایی نیست،
  بلکه واقعیتی به مراتب عمیق تری وجود دارد،
 • 31:03 - 31:08
  و آن واقعیت آگاهی است، که از مرز فضا و زمان
  و اشیاء فیزیکی میگذرد،
 • 31:08 - 31:11
  و اینکه ما از آن واقعیت جدا نیستیم.
 • 31:11 - 31:15
  واقعیت، به نوعی، خمیره ایست، که
  ما از آن هستیم.
 • 31:15 - 31:18
  و بنابراین بیداری همانا بیدار شدن
  از این توهم است که،
 • 31:18 - 31:22
  من فقط پیکری کوچک در فضا
  و زمان هستم ، به سمت این حقیقت که من
 • 31:22 - 31:26
  سازنده هر آنچه من درون فضا و زمان
  می بینم هستم.
 • 31:26 - 31:30
  من آن را خلق الساعه می آفرینم
  در حین آنکه مینگرم و ادراک میکنم.
 • 31:30 - 31:37
  من چگونه بیدار می شوم؟
 • 31:37 - 31:42
  فرد بیدار می شود از طریق بازشناخت آنکه
 • 31:43 - 31:46
  ما ذاتا کاملا بیدار هستیم،
 • 31:46 - 31:49
  کاملا هشیار،
 • 31:50 - 31:53
  کامل، تمام و کمال، در آرامشی بی نقص.
 • 31:53 - 31:56
  مثل این است که بپرسیم
 • 31:56 - 32:00
  چگونه خورشید روشن میشود؟
 • 32:00 - 32:02
  طبیعت خورشید نور است.
 • 32:02 - 32:04
  او بخودی خود کاملا مشعشع است.
 • 32:04 - 32:09
  طبیعت هستی ذاتی ما نیز آرامش
  و شادی است.
 • 32:09 - 32:12
  این مطلب بدین خاطر بر همه ما روشن نیست،
  که هستی ذاتی ما چنان
 • 32:12 - 32:16
  تماما با محتوای تجربیات ما عجین شده است
  که
 • 32:17 - 32:21
  آرامش و شادی ذاتی او از طریق
  تجربه کمرنگ شده است.
 • 32:21 - 32:26
  و به همین دلیل ما فکر می کنیم که
  هستی ذاتی ما نیاز به روشن شدن دارد.
 • 32:26 - 32:28
  نه ، هستی ذاتی ما
  نیازی به روشن شدن ندارد
 • 32:28 - 32:32
  چنانکه خورشید به روشن شدن
  هنگام صبح زود نیازی ندارد.
 • 32:33 - 32:36
  خورشید همواره با همان
  روشنی در حال تابش است.
 • 32:36 - 32:40
  هستی ذاتی ما نیز همیشه
  در حال تابش همان آرامش و شادی است.
 • 32:40 - 32:44
  اما آرامش وشادی بوسیله هیجانات و کمبود
  که
 • 32:44 - 32:47
  ویژگی فکر و احساس هستند، کم رنگ میشوند.
 • 32:48 - 32:52
  آنجا کسی نیست، که بیدار شود.
 • 32:52 - 32:55
  (پس که بیدار شد؟)
 • 32:56 - 32:58
  من از ساختار روانی بنام Dan
  (مخفف نام مولف دانیل)
 • 32:58 - 33:01
  بیدار شدم. در یک مرکز مدیتیشن.
 • 33:01 - 33:03
  آنجا یک مرکز ذن بود.
 • 33:03 - 33:06
  ما در حال تمرکز ذن بودیم.
 • 33:06 - 33:11
  که حاوی مدت طولانی از تمرینات فشرده است.
 • 33:10 - 33:16
  برای همین "ذن " برای خلق چنین
  امکانی حیرت آور است
 • 33:16 - 33:19
  آنجا که شرایطی حاکم است
  که هیچ فراری ممکن نیست.
 • 33:19 - 33:25
  هویت Dan که
  مدیتیشن آموخته بود،
 • 33:25 - 33:28
  هویت Dan که در حال
  انجام تمام این مدیتیشن بود،
 • 33:28 - 33:30
  این انجام دهنده مدیتیشن،
 • 33:31 - 33:34
  دریافت که نمیتواند بیدار شود.
 • 33:34 - 33:37
  مثل این بود که تمام حیله ها یش بنام
  مدیتیشن،
 • 33:37 - 33:43
  تمام آن ممارست ها که آموخته بود،
  به دردی نمیخورد.
 • 33:43 - 33:46
  به نقطه ای رسیده بود که آنجا آن هویت
 • 33:46 - 33:49
  که تلاش به بیداری میکرد،
 • 33:49 - 33:52
  در تلاش خویش شکست خورد،
  و مجبور به شکست بود.
 • 33:52 - 33:57
  که شخصییتی که زندگی کرده بودم،
  َشخصییتی که در تمام زندگی
 • 33:57 - 34:02
  ادای بازی کردن نقش او را در می آوردم،
  مجبور بودم رها کنم یا بگذارم بمیرد و
 • 34:03 - 34:05
  چه باقی ماند؟
 • 34:05 - 34:08
  چه باقی ماند
  وقتی دیگر انجام دهنده ای نبود
 • 34:08 - 34:11
  وقتی هیچ مراقبه کننده ای نبود
 • 34:11 - 34:15
  هیچ مراقبه ای نبود یا انجام چیزی
  بنام مراقبه،
 • 34:15 - 34:20
  آنچه باقی بود طبیعت حقیقی من
 • 34:20 - 34:21
  یا من...فقط من بود.
 • 34:21 - 34:26
  وقتی از این خود ،از این
  احساس جدا افتاده گی خود بیدار میشویم،
 • 34:26 - 34:29
  اینطور نیست که گویی داریم نَفس را می کشیم
 • 34:29 - 34:32
  یا با آن میجنگیم.
 • 34:33 - 34:37
  در واقع انگار داریم به او اجازه میدهیم
  تا حدی از شغل خود
 • 34:37 - 34:40
  که هویت نَفسانی است فراغت حاصل کند
 • 34:40 - 34:43
  و سپس در فراغ خاطر قسمتی
 • 34:43 - 34:46
  از تیم مان گردد، بخشی از آگاهی مان.
 • 34:47 - 34:50
  و این به ما بلافاصله احساس آزادی می بخشد
 • 34:50 - 34:54
  واینکه دیگر به دنیا از خلال یک عدسی
  کوچک نمی نگریم،
 • 34:54 - 34:59
  اینکه ما
  گشاده دل و گشاده ذهن هستیم بطریقی که
 • 35:01 - 35:06
  نوعی انبساط خاطر مییابیم و در عین حال،
  اتصالی درونی تر پیدا میکنیم.
 • 35:07 - 35:10
  روشن ضمیری کاری با
  بیدار شدن ندارد.
 • 35:10 - 35:13
  کسی بیدار یا روشن ضمیر نمیگردد.
 • 35:13 - 35:17
  بلکه آن بازشناخت نور است،
  نور دانایی محض
 • 35:17 - 35:19
  که طبیعتش آرامش و شادی است
 • 35:19 - 35:22
  اینکه ما همیشه هستیم و پیش از این نیز بوده ایم.
 • 35:27 - 35:31
  نام من لیزا ناتولی است،
  و بعنوان معلمی معنوی مرا می شناسند.
 • 35:31 - 35:35
  من شفا و بیداری و
  دگرگونی را می آموزم.
 • 35:35 - 35:39
  بیداری
  باز شناخت طبیعت حقیقی توست،
 • 35:39 - 35:45
  و درک اینکه تو واقعا که هستی،
  که همان آگاهی است.
 • 35:45 - 35:50
  و آگاهی فقط یک کلمه است
  برای بسیاری از کلمات که مردم بکار می برند
 • 35:50 - 35:56
  برای هشیاری، حیات،عشق، خداوند،
 • 35:57 - 35:58
  نور.
 • 35:59 - 36:05
  بدین ترتیب بیدار شدن برای بازشناخت اینکه
  من این بدن نیستم
 • 36:05 - 36:09
  که من آن هستم، که هرگز نمی میرد
  و آنکه هیچگاه متولد نشده است،
 • 36:13 - 36:16
  و درک این امر برای من مشکل بود.
 • 36:16 - 36:20
  من از سال 1992 در راه معنوی پای نهاده ام.
 • 36:20 - 36:22
  و با یک دوره در باب معجزات شروع کردم.
 • 36:22 - 36:25
  همواره آن را بطور مذهبی تحصیل میکردم.
 • 36:25 - 36:29
  منظورم این است که، من آدمی بودم که
  متعهد بود خود را بشناسد،
 • 36:29 - 36:35
  خدا را بشناسد، بیدار شود.
  ... اما نمیتوانستم به آن برسم.
 • 36:36 - 36:38
  زیرا تحت تاثیر این باور بودم
 • 36:38 - 36:41
  که بیداری چیزی اسرار آمیز است،
 • 36:41 - 36:45
  که چیز خاصی باید اتفاق بیفتد،
  که چیز خاصی باید پیش بیاید،
 • 36:46 - 36:49
  و میبایست شبیه عیسی
 • 36:49 - 36:52
  یا بودا
  یا تمام آن مرشد های روشن ضمیر باشد
 • 36:52 - 36:55
  و برای من اتفاق نمی افتد.
 • 36:55 - 36:56
  نمی توانستم بفهمم چرا.
 • 36:57 - 37:00
  چرا من اینقدر متعهد هستم
 • 37:01 - 37:07
  و لحظاتی عمیق از آرامش و
  شادی و لذت دارم...و هنوز دارم میجنگم.
 • 37:07 - 37:10
  شروع کردم به فهم سادگی
 • 37:10 - 37:13
  طبیعت حقیقی مان، که بیداری است.
 • 37:14 - 37:19
  برای کسی که الان داره به من گوش میده،
 • 37:19 - 37:25
  بیداری همان شنیدن این صداست،
  همان چیزیست که ما هستیم.
 • 37:25 - 37:29
  و آن نه جایی دارد، نه جنسیت
  دارد،
 • 37:30 - 37:33
  نه رنگی دارد،
  نه جرثومه ای،
 • 37:33 - 37:36
  و کاملا بی حد و مرز است.
 • 37:37 - 37:40
  بیداری آنجا دست میدهد که بر
 • 37:41 - 37:44
  طبیعت حقیقی مان بیدار میشویم.
 • 37:44 - 37:48
  بیدار میشویم بر ادراک اینکه
  من بیداری میشوم
 • 37:48 - 37:53
  بر تجربه اینکه درست هم اکنون
  اینجا هستم.
 • 37:53 - 37:55
  و این چنان ساده است
 • 37:55 - 37:57
  که از دستمان درمیرود .
 • 37:56 - 37:59
  فکر می کنیم نمیتواند اینقدر ساده باشد.
 • 38:00 - 38:02
  بازشناخت طبیعت حقیقی مان،
 • 38:02 - 38:04
  منجر به شادی نمیشود.
 • 38:04 - 38:08
  خود شادی است...طبیعت بودن
 • 38:08 - 38:10
  خود شادی است.
 • 38:11 - 38:15
  یهمین خاطر بازشناخت طبیعت حقیقی مان
  تجربه شادی است.
 • 38:21 - 38:24
  چه کسی در این لحظه شاد است؟
 • 38:25 - 38:26
  ذهن میخواهد
 • 38:26 - 38:29
  دنبال چیزی بگردد،
  یا سعی دارد آن را پیچیده کند.
 • 38:30 - 38:32
  تو هماره همان هستی
 • 38:32 - 38:37
  که ذهن بدنبال آن میگردد.
 • 38:37 - 38:40
  ذهن همواره می خواهد آن را از دست رفته بداند.
 • 38:40 - 38:43
  پس برای جواب به ذهن نظری نداشته باش.
 • 38:44 - 38:46
  نه افکارت رو پس بزن
 • 38:46 - 38:50
  و نه گرفتار افکارت شو.
 • 38:50 - 38:55
  بسادگی بگذار علاقه و
  وابستگی به افکار ، ایده ها
 • 38:55 - 38:57
  و باورها سپری شوند و بگذرند.
 • 38:58 - 39:01
  برآن باش که بطور بی واسطه
 • 39:01 - 39:04
  آنکه هستی تجربه کنی.
 • 39:05 - 39:10
  تلاش بر نفی ذهن نکن
  یا اینکه حالت خاصی را به چنگ آوری.
 • 39:11 - 39:14
  تمام کنش ها، تمام دستکاری ها ،
 • 39:14 - 39:18
  تمام حرکت ها بمعنی کنترل بیشتر
  توسط ذهن است.
 • 39:19 - 39:24
  اجازه بده ذهن هرآنچه هست باشد.
 • 39:28 - 39:33
  گاهی مردم قادرند فقط توسط زندگی
  از روزی به روز دیگر بیدار شوند.
 • 39:33 - 39:36
  و لزوما به تمرین نیازی ندارند.
 • 39:36 - 39:40
  گاهی هم گاهی امور در زندگی آنجا
  اتفاق میافتند که وقفه ای
 • 39:40 - 39:45
  در الگوهای رفتاری حاصل آید.
  و آنجاست که میتواند بیداری آنی اتفاق افتد.
 • 39:46 - 39:50
  اما اگر زندگی شخصی دقیقا مانند الگوهای
  رباط مانند
 • 39:50 - 39:53
  یا الگوهایی که دایم تکرار میشوند باشد،
  آنوقت
 • 39:53 - 39:57
  گونه ای میانجیگری و مداخله لازم میآید،
 • 39:57 - 40:04
  اگر قرار باشد فردی بیدار شود
  وقفه ای در الگوهای رفتاری تو
 • 40:04 - 40:07
  لازم میآید که گاهی سادهانا یا
  تمرینات معنوی نام دارد.
 • 40:08 - 40:11
  و این تمرینات همیشه
 • 40:11 - 40:13
  مشروط به شرایط هستند.
 • 40:13 - 40:16
  آن (تمرینات معنوی یا وقفه ها یشاندر الگوهای رفتاری)
  چیزهایی هستند که با ذهنی شرطی شده میآموزیم.
 • 40:16 - 40:20
  بدین ترتیب آنها میتوانند احتمال آنکه بیداری حاصل شود را
  افزایش دهند،
 • 40:20 - 40:24
  به نوعی از طریق آزاد کردن پیوندهایی که
  درون ساختار نفس وجود دارد.
 • 40:24 - 40:29
  گاهی میگویند بیداری بطور تصادفی اتفاق میافتد،
 • 40:29 - 40:32
  ولی تمرین شما را بیشتر مستعد (بیداری از طریق)
  تصادف میسازد.
 • 40:33 - 40:37
  تکنیکها،
  تمرینات میتوانند بسیار مفید باشند
 • 40:37 - 40:39
  تا بیشتر مستعد (بیداری از طریق) تصادف باشی.
 • 40:39 - 40:43
  اما بعد در نقطه معینی
  مجبوری بگذاری خود اتفاق بیافتد.
 • 40:44 - 40:48
  زیرا ذهن داِیما
  در حال تمرین
 • 40:48 - 40:51
  یا چیزی است، زیرا افساردر دست ذهن است
 • 40:51 - 40:55
  ،و روی صندلی غریق نجات نشسته است.
 • 40:55 - 40:59
  بدین خاطر تمرینات مفیدند، خیلی مفید،
 • 40:59 - 41:04
  بمثابه سنگهایی که قدمهای تو را
  در مسیری هدایت میکند که تراکم ساختار ذهن ،
 • 41:04 - 41:08
  ،اینطور بگوییم، کاهش یابد
  یا ساختار ذهن را روشن و شفاف کند.
 • 41:09 - 41:12
  بطوریکه برای طبیعت راستین ما
 • 41:12 - 41:14
  قابل نفوذ تر گردد.
 • 41:16 - 41:21
  پارادوکس تمرین
  این است که اگر تو بالاخره بیدار شوی،
 • 41:21 - 41:24
  درخواهی یافت که تمام تمرینات
 • 41:25 - 41:27
  بوسیله خود مجازی انجام یافته،
 • 41:27 - 41:31
  هویتی از حقیقت مجازی تو،
  و لی آن "تو"،
 • 41:31 - 41:35
  آن خود راستین تو، هرگز درآن نقشی نداشته است.
 • 41:36 - 41:39
  تمام آنچه تو باید بکنی
  این است که ارجحیت های نفس را رها کنی،
 • 41:40 - 41:44
  وابستگی به چیزها را رها کنی.
 • 41:44 - 41:50
  هرآنچه در عرصه پدیده های متغیر است
  خود راستین تو نیست،
 • 41:50 - 41:54
  تویی که فکر میکنی ، تو هستی، تویی
  که همیشه با آن
 • 41:54 - 41:57
  هویت می یافتی هرگز بیدار نمیشود
 • 41:57 - 42:00
  تو از رویای آن شخصیت بیدار میشوی. و بخود می آیی.
 • 42:01 - 42:05
  تو از آن توهم که
  تو آن شخصیت شرطی شده بودی، بیدار میشوی.
 • 42:05 - 42:09
  اینطور است که وقتی که برای مردم کناره گیری
  (از خود مجازی) مقدور میشود، فکر میکنند
 • 42:09 - 42:13
  این "من" این "من" کوچک دارد بیدار میشود،
  دارد چیز بزرگی اتفاق می افتد.
 • 42:13 - 42:16
  اما از نقطه معینی به بعد،
  آن من کوچک دیگر هرگز کاری انجام نمی دهد.
 • 42:16 - 42:19
  مجبور است تسلیم شود، مجبور به شکست است.
 • 42:19 - 42:21
  و تنها در این شکست است که
 • 42:21 - 42:27
  درمی یابیم که هستیم، که همیشه
  بیدار بوده ایم، همیشه حضور داشته ایم.
 • 42:27 - 42:31
  ما فقط در این شخصیت گیر افتاده بودیم
  و باور داشتیم
 • 42:31 - 42:33
  آن هستیم.
 • 42:34 - 42:42
  آن طریق مستقیم
 • 42:44 - 42:50
  من جستجوی معنوی خویش
  را در سنت "ادوایتا ودانتا" ی کلاسیک
 • 42:50 - 42:53
  شروع کردم، که طریق سرسپردگی بود
 • 42:53 - 42:57
  که شامل مدیتیشن با مانترا میشد،
 • 42:57 - 43:01
  که من با پشتکار زیاد مدت 20 سال
  تمرین کردم.
 • 43:01 - 43:04
  و مدیتیشن با مانترا شامل
 • 43:05 - 43:08
  تمرکز توجه روی یک صوت است
 • 43:09 - 43:11
  و سپس بتدریج آن صوت رنگ میبازد.
 • 43:12 - 43:16
  بهرحال، واقعا زمانی که
  با طریق مستقیم
 • 43:17 - 43:19
  تماس پیدا کردم، بود که
 • 43:19 - 43:26
  جستجوی معنوی من
  به اوج خودرسید.
 • 43:26 - 43:29
  زیرا در این رویکرد مستقیم ،
 • 43:29 - 43:34
  توجه خود را به هیچ موضوعی،
  هرچند نا محسوس،
 • 43:34 - 43:38
  مانند، یک مانترا، یک صوت،
  تنفس، نمیدهیم
 • 43:38 - 43:42
  میگزاریم تا توجه مان به درون فروکش کند
 • 43:42 - 43:45
  یا به عقب بسمت منبع خود.
 • 43:46 - 43:48
  بگزارید از یک تشابه استفاده کنم.
 • 43:49 - 43:52
  تصور کن که داری زندگی خود را
  روی صفحه تلویزیون می بینی.
 • 43:53 - 43:56
  هویت شما با شخصیتی که روی صفحه
  تلویزیون است، یکی است.
 • 43:57 - 43:58
  روزها و روزها،
 • 43:58 - 44:03
  سالها و سالها شما با داستان
  زندگی این شخص عجین شده اید
 • 44:03 - 44:06
  تا اینکه شما ناگهان از خواب بیدار میشوی
 • 44:06 - 44:10
  و متوجه صفحه ای که
  تصویرت روی آن پیداست، میشوی
 • 44:10 - 44:14
  و در می یابی که تو آن شخصیت که
  داشتی میدیدی نیستس.
 • 44:15 - 44:18
  موضوعات میتوانند رو صفحه تصویر بیایند و بروند.
 • 44:18 - 44:20
  شخصیت ها می آیند و میروند،
 • 44:20 - 44:23
  ولی صفحه تصویر بی تغییر باقی میماند.
 • 44:23 - 44:26
  آن شخصیت میتواند خیس شود،
 • 44:26 - 44:31
  ولی صفحه تصویر خیس نمیشود.
  آن شخصیت میتواند آشفته شود،
 • 44:31 - 44:33
  اما صفحه تصویر آشفته نمیشود.
 • 44:34 - 44:37
  بدون صفحه تصویر،
  آن شخصیت ها نمیتوانند وجود داشته باشند،
 • 44:38 - 44:40
  با اینحال صفحه تصویر مورد توجه قرار نمیگیرد.
 • 44:40 - 44:43
  شخصیت ها زندگی شان را
  بر اساس فیلمنامه دنبال میکنند.
 • 44:45 - 44:47
  آگاهی مانند آن صفحه تصویر است.
 • 44:47 - 44:50
  مانند فضا ست
  که در آن تمام افکار،
 • 44:50 - 44:54
  حرکات، مراتب آگاهی
  می آیند و میروند.
 • 44:56 - 44:58
  افکار، احساسات
 • 44:58 - 45:03
  و تمام دنیای بیرون
  روی صفحه پدیدار میشوند،
  مدام در حال تغییر.
 • 45:03 - 45:06
  اما صفحه تصویر تغییری نمیکند.
 • 45:08 - 45:14
  آن ذهن است که حالاتش را از طریق
  تجربیات بشری تغییر میدهد.
 • 45:14 - 45:19
  اما آنجا چیزیست، که شما هستید،
  اوست که باقی میماند.
 • 45:19 - 45:22
  چیزی که همیشه حضور دارد،
 • 45:22 - 45:25
  که از آن تغییر حالات آگاه است
 • 45:25 - 45:29
  و آن همان آگاهی است
  یا طبیعت راستین ما.
 • 45:29 - 45:33
  نا زمانی که وابستگی
  به شخصیت روی صفحه تصویر وجود دارد،
 • 45:33 - 45:37
  و این احساس که من آن شخصیت هستم،
  رنج نیز وجود دارد؛
 • 45:37 - 45:41
  "مایا" توهم وجود خود است.
 • 45:42 - 45:44
  هر آنچه در قالب آن هویت رویایی
  انجام دهی
 • 45:44 - 45:49
  نمیتواند به آزادی تو کمک کند.
  چه نقشی از فیلمنامه
 • 45:49 - 45:52
  درام زندگی ات باشد
  یا آنچه علیه آن نقش در فیلمنامه میکنی،
 • 45:52 - 45:56
  اگر از نقطه نظر آن هویت بازی کنی،
 • 45:56 - 45:58
  آنوقت به دام پندار افتاده ای.
 • 45:59 - 46:00
  بیدار شدن،
 • 46:00 - 46:05
  توقف یافتن هویت خویش
  با آنچه روی صفحه تصویر ظاهر میگردد است.
 • 46:06 - 46:09
  دریاب که همه آنها گذرا هستند.
 • 46:09 - 46:14
  عکس العمل نسبت به افکارت
  و واقعی انگاشتن برنامه هایش را متوقف کن.
 • 46:14 - 46:18
  اگر سلب توجه از صفحه تصویر کنی،
  و هشیاری را
 • 46:18 - 46:22
  به سمت خودش معطوف داری،
  چیز غیر قابل درکی اتفاق میافتد.
 • 46:23 - 46:27
  خود هشیاری بیدار میگردد.
 • 46:28 - 46:30
  این یک اتفاق نیست.
 • 46:31 - 46:33
  اتفاق آن است که روی صفحه تصویر میافتد.
 • 46:34 - 46:37
  بیداری یعنی تشخیص صفحه تصویر
 • 46:37 - 46:40
  که همیشه آنجا بوده است.
 • 46:41 - 46:44
  فکر بعدی ات را باور نکن
 • 46:45 - 46:50
  بجای آن هشیاری را
  معطوف خود هشیاری کن.
 • 47:01 - 47:04
  من همیشه خودم بوده ام.
 • 47:04 - 47:07
  ادراک خویشتن خویش
  در طول زندگی ام با من بوده.
 • 47:07 - 47:11
  در طول تمام زندگی "من " نیز
  دایما باقی است.
 • 47:12 - 47:14
  آنچه اکنون در من حاضر است،
 • 47:14 - 47:17
  دیروز هم حاضر بوده،
  همینطور پارسال، ده سال پیش،
 • 47:17 - 47:20
  و شاید وقتی هم که بچه ای دوساله بودم؟
 • 47:21 - 47:24
  این "من بنیادین" یا خویشتن کیست
 • 47:25 - 47:28
  که تمام تجربیات من بر او حادث میگردند؟
 • 47:29 - 47:31
  بازشناخت
 • 47:31 - 47:35
  طبیعت آن یگانه
  راز بزرگ زندگی است.
 • 47:35 - 47:38
  آن طریق مستقیم به آرامش
 • 47:38 - 47:43
  و شادی است.و آن چیزی نیست
  که خود شخص بوجود آورد.
 • 47:44 - 47:47
  آن چیزی است که یک شخص باز میشناسد.
 • 47:48 - 47:50
  باز- شناخت.
 • 47:50 - 47:53
  آن دانستن دوباره است.
 • 47:54 - 47:56
  آنچه از ابتدا می دانستیم
 • 47:56 - 48:01
  اما بسادگی فراموش کرده ایم، یا انکار کرده ایم
  یا در باور آن شکست خورده ایم.
 • 48:01 - 48:04
  بدین منوال است که نمیتوانیم نزدیکی به خداوند را بوجود آوریم.
 • 48:04 - 48:10
  براحتی باز میشناسیم،
  باز شناسی اینکه که آن همیشه آنجا بوده است
 • 48:10 - 48:13
  و همیشه نیز آنجا خواهد بود.
 • 48:13 - 48:17
  فقط آنجا اشاره مستقیمی
  به بیداری است،
 • 48:17 - 48:22
  روزنه ای به آنچه از پیش
  اینجا بوده و به من اجازه داده تا
 • 48:23 - 48:24
  راه نوینی بیابم از
 • 48:24 - 48:27
  بودن - صحنه نوینی از تحول.
 • 48:27 - 48:34
  خیلی از مردم فکر میکنند، که خودشناسی
  هدفی بسیار نا ممکن
 • 48:34 - 48:39
  یا خارج از دسترس است
 • 48:39 - 48:43
  و منظور من بعنوان معلم،
  بخاطر تجربه بیداری خود من،
 • 48:43 - 48:48
  واقعا این آرزو بوده است که آنرا خیلی عملی
  نشان دهم، خیلی نزدیک به عالم خاکی.
 • 48:48 - 48:52
  من آموختن به انسانها را دوست دارم
  و میخواهم آنرا در دسترس همگان قرار دهم.
 • 48:52 - 48:57
  اگر باور داشته باشیم و واقعا نیز
  این باور را احساس کنیم
 • 48:57 - 49:00
  که ما موجوداتی محدود با عمری کوتاه، و
  با خودیتی جدا افتاده هستیم،
 • 49:01 - 49:04
  طبیعتا دانسته یا ندانسته در جستجوی
 • 49:04 - 49:07
  آرامش و سرور هستیم.
 • 49:07 - 49:10
  به عبارت دیگر،
  ممکن نیست که خودیتی جدا افتاده باشیم،
 • 49:10 - 49:15
  احساسی از خود به مثابه خودی جدا افتاده
  داشته باشیم ولی در جستجوی سرور نباشیم.
 • 49:15 - 49:18
  اما در چنین صورتی لازم میاید
 • 49:18 - 49:22
  که روش جستجوی خویش را برای
  دستیابی به شادی را تغییر داده،
 • 49:22 - 49:25
  و بجای آنکه متوجه جستجوی شادی در
  دنیای عینی و بیرونی تجربه باشیم،
 • 49:26 - 49:28
  متوجه جستجوی شادی در درون خویش باشیم.
 • 49:28 - 49:32
  بدین ترتیب تمرین معنوی لازم
  این است که
 • 49:32 - 49:37
  توجه شخص معطوف به مبدا خویش باشد
  یا بعبارت دقیقتر،
 • 49:37 - 49:41
  در درون خاستگاه و مبدا خود بیا ساید
 • 49:42 - 49:46
  به درون آگاهی محض، بجای معطوف کردن
  توجه بسوی
 • 49:46 - 49:49
  یک موضوع، ماده،
  کنش یا رابطه در بیرون از خویش.
 • 49:50 - 49:54
  بدین ترتیب تمرین معنوی،
  اگر بتوانیم نام آنرا تمرین بگذاریم،
 • 49:54 - 49:57
  همین رهایی و غنودن توجه میباشد،
 • 49:57 - 50:01
  فروکش و نشست توجه است،
 • 50:02 - 50:04
  به درون قلب بیداری،
 • 50:05 - 50:08
  آرام گرفتن در وجود (نه بعنوان موجود
  بلکه) به عنوان خود وجود.
 • 50:09 - 50:10
  عشق.
 • 50:11 - 50:13
  خود حقیقی من عشق محض است.
 • 50:13 - 50:15
  طبیعت حقیقی من است.
 • 50:16 - 50:18
  عشق محض به هرکس و هرچیز،
 • 50:18 - 50:21
  وبه هر وجه از زندگی.
 • 50:21 - 50:25
  حتی آن چیزها که من با آنها موافق نیستم.
 • 50:25 - 50:30
  افردی که طبیعت وجود خویش را باز شناخته اند،
  منبع آرامش و شادی
 • 50:30 - 50:33
  که آرزوی آن را دارند
 • 50:33 - 50:36
  در وجود خویش مییابند.
 • 50:37 - 50:42
  بدین ترتیب دنیا دیگر مکانی نیست
 • 50:42 - 50:46
  که در آن شادی، تحقق آرزوها و
  رضایت خاطر را جستجو کنند.
 • 50:46 - 50:49
  ولی این بدان معنا نیست که بگوییم
  چنین شخصی دیگر آرزویی ندارد،
 • 50:49 - 50:54
  بلکه دیگر آرزوها یی نیستند که
  صرفا برای تحقق احساس فقدان
 • 50:54 - 50:58
  که ویژگی خود جدا افتاده است،
  شکل گرفته باشند.
 • 50:59 - 51:02
  چنین شخصی منبع سرور را
 • 51:02 - 51:07
  در درون خود آنها یافته است و آرزوهای
  او برای شادی در درون خود شادی نهفته است.
 • 51:08 - 51:10
  آنها دیگر بسوی آن نمی دوند.
 • 51:10 - 51:13
  برای مثال،
  در عرصه رابطه زناشویی،
 • 51:13 - 51:15
  این مساله موجب تفاوت عمده ای
  در نوع روابط ما ایجاد میکند.
 • 51:15 - 51:18
  دیگر بدنبال آدم دیگری نمی گردیم،
 • 51:19 - 51:22
  تا به نیازهای منیت های ما تحقق بخشد.
 • 51:23 - 51:25
  ما در جستجوی آدم دیگری هستیم تا
 • 51:26 - 51:28
  تجربه شادی را با او سهیم شویم،
  سروری که خود از پیش دارای آن هستیم.
 • 51:28 - 51:32
  و این دوستان ما را از بار سنگینی
  که بر دوش آنها بمنظور تامین شادی
 • 51:32 - 51:36
  برای نفس حریص و ناراضی مان گزارده ایم
 • 51:37 - 51:40
  کاهش میدهد.
 • 51:40 - 51:42
  چیزی در زندگی من وقوع نمی یابد
 • 51:43 - 51:47
  مگر آنکه برای من خیر و برکت در حال
  یا در آینده به ارمغان بیاورد
 • 51:47 - 51:52
  بدین معنی که هر لحظه،
  هر کنش، هر نتیجه ای
 • 51:52 - 51:55
  مرا به جلو حرکت میدهد
 • 51:55 - 51:58
  در روند
  تکامل روح من.
 • 51:58 - 52:01
  و بدین علت است که من
  به اینجا به عرصه مادی آمده ام،
 • 52:01 - 52:05
  تا تکامل یابم.
 • 52:11 - 52:14
  (دریچه های روح خویش را بگشا و) پذیرا بمان.
 • 52:14 - 52:17
  تازگی حیات درون خود را حس کن،
 • 52:17 - 52:20
  بگزار تا انرژی به آزادی به چرخش درآید.
 • 52:21 - 52:24
  سعی نکن چیزی را مجاب کنی تا اتفاق بیافتد.
 • 52:26 - 52:29
  چه کسی آگاه به آن انرژی ست،
 • 52:29 - 52:32
  آن تازگی حیات درون؟
 • 52:36 - 52:41
  به تمایل ذهن برای کنترل و
  دستکاری برای
 • 52:41 - 52:43
  آنکه او نیز بحساب آید، توجه کن.
 • 52:44 - 52:48
  بدون استفاده
  از حافظه یا زبان،
 • 52:49 - 52:51
  تو که هستی؟
 • 52:52 - 52:55
  ورای ذهن و حواس،
 • 52:55 - 52:57
  تو کیستی؟
 • 52:58 - 53:04
  چه کسی آگاه است؟
 • 53:09 - 53:17
  از تغییر جهان
 • 53:18 - 53:22
  بسیاری از مردم که برای اولین بار
  این نظرات را میشنوند،
 • 53:22 - 53:25
  حتی هرگز چیزی در مورد موضوع نفس
  شنیده اند.
 • 53:26 - 53:29
  به نظر من،
  دوگروه مختلف از مردم وجود دارد.
 • 53:29 - 53:33
  آنهایی که در طریق معنوی قدم میزنند
  و آنها که در مورد آن شنیده اند.
 • 53:33 - 53:36
  آنهایی که در تلاش برای رسیدن به خود
  هستند، و آنهایی که تلاش دارند خود باشند.
 • 53:36 - 53:39
  آنها درحال جستن اند، آنها در حال پژوهش اند.
 • 53:39 - 53:42
  و همینطور مردمی وجود دارند
  که فقط زندگی خود زیسته اند.
 • 53:42 - 53:45
  آنها هرگز قبلا در مورد این نظرات چیزی نشنیده اند.
 • 53:45 - 53:47
  آنها هرگز در باره خودشناسی چیزی نشنیده اند.
 • 53:47 - 53:51
  بسیاری مردم فکر میکنند
  خودشناسی، یعنی بدن خود را بشناس،
 • 53:51 - 53:54
  خود را بشناس، خود باش،
  طبیعی باش.
 • 53:54 - 54:00
  آنچه واقعا معنی آن است، عبارت است از اینکه
  بدان تو چیستی،
 • 54:00 - 54:04
  دانستن آنچه در حقیقت هستی
  و دانستن حقیقی آنچه طبیعت راستین توست.
 • 54:04 - 54:07
  کلمات "خویشتن را بشناس" بالای ورودی معبد
 • 54:08 - 54:12
  آپولو در دلفی حک شده بود، و همچنین
 • 54:13 - 54:18
  بعنوان دعوتی برای آغاز حرکت تمدن غرب بسوی
  انسانیت،
 • 54:18 - 54:23
  که خود شناسی را
  بعنوان بنیان راستین
 • 54:23 - 54:26
  تمام تمدن ها اظهار میدارد. چرا؟
 • 54:27 - 54:32
  زیرا خویشتن ما در مرکز
  تمام تجربیات ما قرار دارد.
 • 54:32 - 54:37
  هرآنچه ما تجربه میکنیم،
  همانا ما است که در حال تجربه آن است.
 • 54:37 - 54:40
  هرآنچه ما می اندیشیم و احساس میکنیم، افکار ما
 • 54:40 - 54:43
  و احساسات مان از میان خویشتن ما برمیخیزد.
 • 54:44 - 54:49
  هر نوع کنش و رابطه ای که
  مشغول به آن هستیم،
 • 54:49 - 54:54
  ما آن کنش ها و روایط
  را در خدمت به خود بکار میگیریم.
 • 54:55 - 55:00
  بدین ترتیب خویشتن ما در
  مرکز تجربیات ما قرار دارد.
 • 55:00 - 55:05
  بنابراین چه میتواند مهمتر از این باشد
  که طبیعت خویشتن مان را بشناسیم،
 • 55:06 - 55:09
  و اینکه آیا ممکن است
 • 55:10 - 55:12
  طبیعت چیزهای دیگر را بشناسیم، اگر
 • 55:12 - 55:17
  ابتدا طبیعت آنچه را که عامل شناسایی
  است، نشناسیم؟
 • 55:17 - 55:20
  من فکر میکنم بیداری
 • 55:21 - 55:23
  پایان کابوس است و
 • 55:24 - 55:27
  قدم گزاردن به رویا هاست.
 • 55:27 - 55:30
  منظورم از آن این است که
 • 55:30 - 55:33
  ما
  نهایتا کابوس آنچه
 • 55:33 - 55:39
  به ما در مورد زندگی ، در مورد خدا،
  و در مورد خودمان گفته شده بود، ترک میکنیم
  یا بالاخره رها میکنیم.
 • 55:39 - 55:42
  و ما به رویای بزرگ ترین تصور و ایده آل خود
  قدم میگذاریم.
 • 55:42 - 55:46
  اغلب می پرسم،
  فکر میکنی زندگی ات چگونه خواهد بود
 • 55:47 - 55:50
  اگر خود را در حال قدم گزاردن
  به والاترین،
 • 55:50 - 55:55
  عظیم ترین، اعجاب انگیز ترین اندیشه ای
  که از خدا، و زندگی
 • 55:55 - 55:58
  و خود داشته ای ، دریابی.
 • 55:58 - 56:03
  پس این بازشناخت از طبیعت راستین مان
  تنها بازشناختی نیست
 • 56:03 - 56:08
  که به آرزوی ما برای شادی در این جهان
  خاتمه میدهد.
 • 56:08 - 56:11
  بلکه همچنین بازشناختی که مارا قادر میسازد
 • 56:11 - 56:16
  بطریقی زندگی کنیم
  که در توافق با این فهم باشد
 • 56:16 - 56:22
  که در عمیقترین سطح،
  همه چیز و همه کس یکی هستند.
 • 56:23 - 56:25
  چنین فهم و ادراکی
 • 56:25 - 56:28
  مهربانی، همدردی، عدالت،
 • 56:28 - 56:33
  بردباری و چشم پوشی و تفاهم در جامعه میاورد.
 • 56:34 - 56:36
  جامعه ما بواسطه چنین فهم و ادراکی منقلب خواهد شد.
 • 56:39 - 56:43
  چنانچه بشریت دستاوردهایی که اساس آن بر
  نفس و منیت او قراردارد رها کند،
 • 56:43 - 56:46
  آنگاه علم، مذهب، سیاست
 • 56:46 - 56:50
  و اقتصاد
  شروع به انعکاس خرد نخستین خواهند نمود.
 • 56:51 - 56:54
  چه سنت های بومی باشد
  که روح اعظم را
 • 56:54 - 56:56
  در همه چیز میداند،
 • 56:57 - 57:00
  یا سنت های مصری/کمتیک باشد
  که سفر تکاملی انسان را
 • 57:00 - 57:05
  از سوسک سرگین تاب (حیوانی مقدس در مصر باستان)
 • 57:05 - 57:07
  تا آن سرچشمه یگانه میداند،
 • 57:07 - 57:09
  و چه هنگامیکه کلمات
 • 57:09 - 57:12
  عرفانی مسیحیان، هندوها،
 • 57:12 - 57:15
  مسلمانان، یا سنت های بودایی ها ،
 • 57:15 - 57:20
  یا تعلیمات افلاطون و پلاتینوس را میشنویم
  درهرحال
 • 57:20 - 57:26
  آنهایی که طبیعت راستین خویش را دریافته اند
  سخن از گروه بندی کارگزارانی آگاه دارند.
 • 57:26 - 57:29
  البته
  آنها از زبان فرهنگ و زمان خویش استفاده میکنند
 • 57:29 - 57:33
  تا آن یگانه حقیقت نخستین را بیان کنند.
 • 57:34 - 57:40
  علم اکنون شروع کرده تا
  به دنیا مانند ذرات و میدانهای ناآگاه نظر نکند،
 • 57:40 - 57:42
  بلکه بعنوان جهانی که از
 • 57:42 - 57:45
  کارگزارانی آگاه ساخته شده است.
 • 57:45 - 57:49
  چیزی نو در دنیای علم
  درحال پیدایش است.
 • 57:50 - 57:53
  زمانی که نیکلای تسلا گفت،
 • 57:53 - 57:57
  روزی که علم شروع به مطالعه
  پدیده های غیر فیزیکی کند،
 • 57:57 - 58:01
  پیشرفت آن در یک دهه بیشتر خواهد بود
 • 58:01 - 58:05
  تا در تمام سده های قبلی در خلال پیدایش خود.
 • 58:06 - 58:11
  آن روز امروز است.
 • 58:16 - 58:19
  هر بار که ما در علم قدمی به پیش برداشته ایم،
  که دقتی ریاضی گونه داشته است،
 • 58:19 - 58:23
  موجب پیدایش تکنولوژی هایی شده است
 • 58:23 - 58:27
  که در مقایسه با آنچه در گذشته داشته ایم،
  مانند جادو بنظر میرسد.
 • 58:27 - 58:31
  برای همین احساس من این است که
  نظریه کارگزاران آگاه ورای فضا-زمان
 • 58:32 - 58:34
  به ما تکنولوژی هایی خواهد داد
 • 58:34 - 58:36
  که حقیقتا ذهن را سردرگم خواهند کرد.
 • 58:37 - 58:42
  برای مثال، هم اکنون،
  اغلب کهکشان هایی که می بینیم،
 • 58:43 - 58:45
  فکر میکنم 97% کهکشان هایی که می بینیم،
 • 58:45 - 58:50
  هرگز قادر به رفتن به آنها نیستیم. آنها
  با سرعتی بیشتر از نور از ما دور میشوند.
 • 58:50 - 58:54
  اینطور که آنها با سرعتی بیشتر از نور در فضا
  حرکت نمی کنند.
 • 58:54 - 58:57
  بلکه خود فضا در حال انبساط است ، چنان سریع
  که سرعت آنها
 • 58:57 - 59:00
  در دور شدن از ما بزرگتر
  از سرعت نور است.
 • 59:00 - 59:02
  بنا براین ما هرگز نمیتوانیم در فضا
 • 59:02 - 59:04
  به 97% از کهکشان هایی
  که میتوانیم ببینیم سفر کنیم.
 • 59:04 - 59:08
  بنابراین تمام این کهکشان های حقیقی آنجا در دور دست
  برای ما دست تکان میدهند و میگویند، آهای،
 • 59:08 - 59:10
  ما اینجا هستیم در دور دست
  و شما هرگز نخواهید توانست پیش ما بیایید.
 • 59:10 - 59:12
  این طور است اگر تو بخواهی از طریق فضا-زمان
  آنجا بروی.
 • 59:12 - 59:15
  اما چگونه است اگر تو بفهمی که فضازمان
  فقط واقعیتی مجازی در یک بازی کامپیوتری
  است؟
 • 59:16 - 59:18
  آن فقط فرمت بازی ست
 • 59:19 - 59:22
  و تو در درون گوشی ها گیر نیافتاده ای.
 • 59:22 - 59:26
  تو میتوانی با نرم افزار بازی کنی
  که بازی را هدایت میکند.
 • 59:27 - 59:31
  بنابراین مانند کسی است که
  در بازی "دزدی کلان ماشین"، تو
 • 59:31 - 59:32
  یک نابغه در بازی "دزدی کلان ماشین"،
 • 59:33 - 59:34
  بنابراین میدانی از ماشین چگونه استفاده کنی
 • 59:34 - 59:38
  و در جاده ها میرانی و میتوانی
  بر هرکس غلبه کنی.
 • 59:38 - 59:41
  اما فرض کن واقعا نرم افزاری که بازی
  "دزدی کلان ماشین"را هدایت میکند، میشناسی.
 • 59:41 - 59:44
  بنابراین تو در بیرون از این بازی مجازی
  "دزدی کلان ماشین" قدم برمیداری
 • 59:44 - 59:46
  و میتوانی با نرم افزار بازی کنی.
 • 59:46 - 59:49
  (بسیار) خوب ، تو میتوانی سوخت را
  از تانک (بازیگر) نابغه بیرون بکشی.
 • 59:49 - 59:51
  تو میتوانی به آنها چرخ پنچر بدهی.
 • 59:51 - 59:53
  میتوانی هندسه جاده ها را تغییر بدهی.
 • 59:53 - 59:55
  میتوانی هر چه میخواهی انجام بدهی.
 • 59:55 - 59:57
  بنابراین اگر یکبار مجازی بودن فضا زمان را
  درک کنیم، دیگر
 • 59:58 - 60:01
  مجبور نخواهیم بود
  به کهکشان اندرومدا
 • 60:01 - 60:04
  در فضا سفر کنیم.،
  که 2.4 میلیون سال طول میکشد.
 • 60:04 - 60:09
  میتوانیم فقط از کنار فضا زمان عبور کنیم.
 • 60:11 - 60:15
  من دنیای اطراف خود را
  مانند قدم گزاردن بدرون
 • 60:16 - 60:20
  بیان و تجربه ای ساکت تر
  از آنچه انسان بودن معنی دارد می بینم
 • 60:21 - 60:24
  و اینکه جنبه ای از الهی بودن
  به چه معناست.
 • 60:24 - 60:28
  اما فکر نمیکنم که ما
  بینهایت زمان داریم.
 • 60:28 - 60:30
  من احساس میکنم که زمان
 • 60:30 - 60:34
  دارد به پایان میرسد، یا الان یا هرگز.
 • 60:34 - 60:37
  فکر میکنم ما در مسیر درست هستیم.
 • 60:37 - 60:42
  من خوش بین هستم
  بخاطر فرصتهای متعددی
 • 60:42 - 60:45
  که برای مراوده نظریات مهم
 • 60:45 - 60:47
  و قدرتمند در جهان امروز داریم
 • 60:47 - 60:51
  راه هایی که حتی تا چند سال پیش نداشتیم،
 • 60:51 - 60:55
  این امکان را بوجود میآورند
  که بتوانیم به تعداد لازم انسانها
 • 60:55 - 60:58
  برای ارتباطات دست یابیم،
 • 60:59 - 61:01
  قبل از آنکه دیر شده باشد.
 • 61:02 - 61:06
  اما در اشتباه میباشیم اگر فکر کنیم
  وقت مان روی این سیاره
 • 61:08 - 61:09
  بینهایت است.
 • 61:09 - 61:12
  اگر هر فردی
 • 61:12 - 61:15
  خود را از از شر
  شخصیت شرطی شده و کاذب
  خویش خلاص کند
 • 61:16 - 61:19
  دیگر کنشی بعنوان
  یک موجود نفسانی وجود نخواهد داشت.
 • 61:20 - 61:24
  و این موجب ترادیسی
  و تکامل روی زمین خواهد شد.
 • 61:24 - 61:26
  و زمین جدیدی با خود خواهد آورد.
 • 61:26 - 61:29
  زندگی روی این سیاره
  آنگونه که ما آنرا هم اکنون مسشناسیم،
 • 61:30 - 61:33
  به نظر من نیاز به تغییراتی از سوی ما دارد
  که بایستی سریع،
 • 61:33 - 61:35
  به نحو چشمگیر و رادیکال انجام شود
 • 61:36 - 61:39
  اگر منتظر فردایی باشیم
  که در رویای خویش تصور میکنیم.
 • 61:39 - 61:43
  بنابراین، آیا چنین برداشت و ادراکی
  میتواند به جریان عمده ای در زمان زندگی مان
  تبدیل گردد؟
 • 61:43 - 61:45
  چرا که نه؟ بله.
 • 61:46 - 61:49
  در چالشی که هم اکنون دامن گیرمان است
  هیچ چیز سرجای خود نیست،
 • 61:49 - 61:54
  و زمان آن رسیده است که
  قیام کنیم و بگوییم این حقیقت است.
 • 61:55 - 61:57
  یقینا میتوانیم اوضاع را بهتر از این کنیم.
 • 61:58 - 61:59
  حتما،
 • 62:00 - 62:03
  میتوانیم ادراک مان
  از کسی که هستیم گسترش دهیم
 • 62:03 - 62:07
  و به همین گونه نیز ابراز وجود طبیعی مان را.
 • 62:08 - 62:09
  ما نیاز به توجه
 • 62:10 - 62:11
  به محیط زیست خویش داریم،
 • 62:11 - 62:14
  به سیاست حاضر ، به اقتصاد موجود،
 • 62:15 - 62:18
  وبه چگونگی روند جریانات معنوی
  روی این کره خاکی.
 • 62:20 - 62:24
  زیرا مسئله در جهان امروزی
  یک مسئله سیاسی نیست.
 • 62:24 - 62:26
  یک مشکل اقتصادی نیست،
 • 62:27 - 62:29
  یک مشکل اجتماعی نیست.
 • 62:30 - 62:33
  بلکه یک مشکل معنوی است.
 • 62:34 - 62:37
  و ارتباط به این دارد که تا چه حد متعهد هستیم
 • 62:37 - 62:41
  به اینکه قدم به ساحت والاترین حقایق
  معنوی بگزاریم.
 • 62:42 - 62:45
  صحبت از فلسفه عصر جدید نیست.
 • 62:46 - 62:48
  چنین نظراتی هزاران سال است
 • 62:48 - 62:51
  که مطرح هستند.
 • 62:55 - 62:58
  حکمت دیرین از طریق
 • 62:58 - 63:02
  سنت ها و فرهنگ های بیشمار
  ابراز شده و مانند خود هشیاری
 • 63:02 - 63:06
  همواره در نمایی ساده
  پنهان شده است.
 • 63:08 - 63:10
  در مسیحیت،
 • 63:10 - 63:12
  بشارت های عرفانی توماس حاوی
 • 63:12 - 63:16
  اشارات مستقیم به طبیعت حقیقی مان هستند.
 • 63:16 - 63:21
  شاگردان از عیسی پرسیدند،
  چه وقت ملکوت خداوند ازخواهد آمد؟
 • 63:21 - 63:25
  عیسی گفت،
  با انتظار کشیدن برایش نمی آید.
 • 63:26 - 63:30
  ملکوت خداوند چیزی نیست که بگوئی،
  اینجاست ، یا آنجاست.
 • 63:30 - 63:34
  بلکه، ملکوت
  پدر روی تمام زمین
 • 63:34 - 63:38
  گسترده شده است و مردم آن را نمی بینند.
 • 63:39 - 63:46
  ملکوت اینجا یا آنجا نیست.
  هشیاری اینجا و آنجا نیست.
 • 63:46 - 63:50
  به زمان و مکان وابسته نیست.
 • 63:50 - 63:53
  اگر منتظر آن هستی که چیزی اتفاق بیفتد،
 • 63:53 - 63:58
  واقعه ای بیرونی یا حالت خاصی،
  نوعی معراج،
 • 63:58 - 64:00
  نوعی شفا یا انرژی، آنگاه
 • 64:00 - 64:04
  هنوز ذهن شرطی شده تو در جستجو ست.
 • 64:04 - 64:07
  هنوز او در تجربه حضور تو دخالت میکند.
 • 64:10 - 64:12
  در ،بودیسم می گویند
  سامسارا=جهان رنج،
 • 64:12 - 64:16
  و نیروانا=جهان رهایی
 • 64:16 - 64:21
  ، دو دنیای مجزا نیستند،
 • 64:22 - 64:24
  آنها یکی هستند.
 • 64:25 - 64:27
  ما برای رسیدن به حقیقتی اسرارآمیز
 • 64:27 - 64:31
  به دستکاری و تغییر چیزها متوسل نمیشویم.
 • 64:31 - 64:36
  وقتی ما بیدار شویم،
  کمال جهان بلاواسطه بر ما آشکار میشود
 • 64:36 - 64:41
  ، آنطور که هست.
 • 64:44 - 64:49
  آیا این ممکن است که به همین سادگی اینجا
  و اکنون در این لحظه حاضر باشیم،
 • 64:49 - 64:54
  بدون دخالت ذهنی جوینده؟
 • 64:55 - 65:00
  آیا ممکن است این لحظه را
  همانطور که هست، پذیرا باشیم؟
 • 65:02 - 65:06
  تا به سادگی فقط باشیم.
Title:
Awakening Mind Part 1, "Know Thyself" (2023) - Complete HD Film
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Awakening Mind Film Series
Duration:
01:07:15

Persian subtitles

Revisions Compare revisions