< Return to Video

افکار یک جهادگر تندرو سابق| منور علی | TEDxExeter

 • 0:10 - 0:14
  امروز من به عنوان انسانی در مقابل شما ایستادهام که
 • 0:14 - 0:15
  دارد به طور کامل زندگی میکند.
 • 0:17 - 0:18
  اما برای مدت زمان زیادی
 • 0:18 - 0:19
  من برای مردن زندگی میکردم
 • 0:21 - 0:23
  مرد جوانی بودم که اعتقاد داشتم
 • 0:23 - 0:27
  که کلمه «جهاد» با زبان زور و خشونت تعریف میشود
 • 0:30 - 0:33
  تلاش میکردم که نادرستیها را با استفاده از زور و پرخاشگری درست کنم
 • 0:37 - 0:42
  من نگرانی عمیقی در مورد رنجهای دیگران
 • 0:43 - 0:46
  و انگیزهای قوی برای کمک کردن و رهاییشان از رنج ها داشتم
 • 0:49 - 0:52
  تفکر من این بود که «جهاد» کاری شریف است
 • 0:52 - 0:54
  جوانمردی است
 • 0:54 - 0:55
  و بهترین راهحل برای کمک به دیگران است.
 • 0:57 - 0:59
  در زمانهایی که بسیاری از مردمان ما
 • 0:59 - 1:01
  مخصوصا جوانان
 • 1:01 - 1:02
  در معرض گرایش به تندروی
 • 1:03 - 1:05
  از طریق پیوستن به القاعده
 • 1:05 - 1:07
  یا داعش یا دیگر گروههای تندرو قرار دارند.
 • 1:08 - 1:09
  در زمانی که این گروه ها ادعا میکنند که
 • 1:09 - 1:14
  وحشیگریهایشان و خشونتشان «جهاد» واقعی است.
 • 1:14 - 1:18
  میخواهم بگویم که تعریفشان از «جهاد» اشتباه است
 • 1:18 - 1:20
  کاملا اشتباه است
 • 1:20 - 1:21
  درست مثل برداشت من از جهاد درگذشته
 • 1:23 - 1:25
  «جهاد» به معنای تلاشی بینهایت برای دیگران است
 • 1:26 - 1:29
  «جهاد» تقلای فراوان و معنویتگرایی است
 • 1:29 - 1:31
  پالایش و تصفیهی خود شخص است
 • 1:31 - 1:32
  و از خود گذشتگی است
 • 1:34 - 1:37
  «جهاد» به معنی دگرگون شدن مثبت است
 • 1:37 - 1:41
  از طریق آموختن, معرفت و به یادآوری پروردگار.
 • 1:41 - 1:44
  «جهاد» یعنی تمام این تعریفها به صورت یکجا
 • 1:47 - 1:51
  «جهاد» شاید در زمانی به صورت نبرد هم معنی پیدا کند
 • 1:51 - 1:52
  اما فقط گاهی!
 • 1:53 - 1:55
  تحت شرایط بسیار سختگیرانهایی
 • 1:56 - 1:58
  و با قوانین و محدودیتهای زیادی.
 • 2:00 - 2:01
  در اسلام،
 • 2:01 - 2:06
  فواید یک عمل (مورد تایید) باید بسیار بیشتر از مضرات و سختیهای انجام آن باشد
 • 2:07 - 2:09
  از آن مهمتر اینکه
 • 2:09 - 2:14
  آیاتی که در کتاب قرآن در مورد جهاد و جنگ آمده
 • 2:14 - 2:19
  هیچ گاه آیاتی که در مدح بخشیدن و یا
 • 2:19 - 2:20
  نوع پرستی
 • 2:20 - 2:22
  یا شکیبایی آمده را نقض نمیکنند.
 • 2:25 - 2:30
  امروزه من بر این باور هستم که هیچ رویدادی در روی زمین
 • 2:30 - 2:32
  اتفاق نیافتاده که جوازی برای جهاد ِ خشن صادر شود.
 • 2:32 - 2:35
  چون چنین جوازی ضرر و لطمهی بیشتری را به جا میگذارد
 • 2:38 - 2:40
  امروزه معنی واقعی «جهاد» تحریف شده است
 • 2:40 - 2:43
  معنی آن توسط فاشیستهایی مانند
 • 2:43 - 2:46
  القاعده و یا داعش به این تعبیر شده که هر جایی مسلمانان
 • 2:46 - 2:48
  با مشکلات یا سختیهایی روبرو شدند
 • 2:48 - 2:51
  به خشونت و
 • 2:51 - 2:53
  و ترور روی بیاورند.
 • 2:54 - 2:56
  اما من به این نتیجه رسیدهام که
 • 2:56 - 3:00
  «جهاد» واقعی یعنی تلاش بینهایت برای
 • 3:00 - 3:03
  تقویت و زنده ساختن خصوصیاتی که خدا دوست دارد
 • 3:04 - 3:07
  مانند: صداقت، امانت دار بودن
 • 3:07 - 3:09
  شکیبایی و نوع دوستی
 • 3:09 - 3:11
  قابل اعتماد بودن، احترام
 • 3:11 - 3:12
  حقگویی
 • 3:12 - 3:15
  و تمام ارزشهای انسانی که در همه ما مشترک است.
 • 3:18 - 3:20
  من در بنگلادش به دنیا آمدهام،
 • 3:20 - 3:21
  ولی بزرگ شدهی انگلستان هستم
 • 3:22 - 3:24
  و در اینجا (انگلستان) به مدرسه رفتهام
 • 3:24 - 3:27
  پدرم یک استاد دانشگاه بود
 • 3:27 - 3:29
  و ما به خاطر شغل او به اینجا آمده بودیم
 • 3:30 - 3:35
  در سال ۱۹۷۱در بنگلادش بودیم که ناگهان همه چیز تغییر کرد
 • 3:36 - 3:40
  جنگِ استقلال (بنگلادش از هند) صدمات زیادی به ما زد
 • 3:40 - 3:41
  فامیل در برابر فامیل
 • 3:41 - 3:43
  همسایه در برابر همسایه.
 • 3:43 - 3:46
  در سن ۱۲سالگی من این جنگها و
 • 3:46 - 3:48
  بیخانمانی را در خانوادهام تجربه کردم
 • 3:49 - 3:52
  من مرگ ۲۲ تن از افراد فامیل را به بدترین حالت
 • 3:53 - 3:56
  و کشته شدن برادر بزرگترم را تجربه کردم
 • 3:59 - 4:01
  من شاهد قتل و کشتار بودم
 • 4:03 - 4:06
  حیوانات از اجساد انسانها در خیابانها تغذیه میکردند
 • 4:06 - 4:07
  گرسنگی در اطراف ما
 • 4:07 - 4:10
  شرارت و خشونتهای وحشیانه
 • 4:10 - 4:11
  خشونتهای احمقانه، ما را احاطه کرده بود.
 • 4:14 - 4:16
  من یک جوان بودم
 • 4:16 - 4:19
  نوجوان و مفتون ایدهها و نظرات.
 • 4:19 - 4:21
  میخواستم که بیاموزم
 • 4:21 - 4:23
  اما برای چهار سال نتوانستم به مدرسه بروم
 • 4:25 - 4:26
  بعد از جنگ استقلال
 • 4:26 - 4:29
  پدرم برای دو و نیم سال به زندان افتاد
 • 4:30 - 4:32
  و من هر هفته برای دیدنش به زندان میرفتم
 • 4:33 - 4:34
  و در خانه درسهای مدرسه را مرور میکردم
 • 4:36 - 4:38
  پدرم در سال ۱۹۷۳ از زندان آزاد شد
 • 4:39 - 4:42
  و به عنوان پناهنده به انگلستان فرار کرد
 • 4:42 - 4:43
  و ما به زودی به او پیوستیم
 • 4:45 - 4:46
  من آن زمان ۱۷ساله بودم
 • 4:46 - 4:49
  تجربیات جنگ، به من
 • 4:49 - 4:52
  در مورد قساوتها و بیعدالتیها در دنیا آگاهی داد
 • 4:54 - 4:56
  و علاقهی شدیدی در من به وجود آمد
 • 4:56 - 4:58
  علاقه و خواسته فراوانی
 • 4:58 - 4:59
  که نادرستیها را درست کنم
 • 4:59 - 5:01
  و به قربانیان ظلم و بیعدالتی کمک کنم
 • 5:02 - 5:04
  زمانی که در انگلستان درس میخواندم
 • 5:04 - 5:10
  با کسانی ملاقات کردم که نحوهی
  رسیدن به این علاقه قلبیام را
 • 5:11 - 5:12
  از طریق دینم به من نشان دادند.
 • 5:14 - 5:15
  و به این صورت من فردی تندرو شدم
 • 5:15 - 5:18
  به طوری که اصلاحِ با خشونت را در نظر بگیرم
 • 5:19 - 5:22
  و حتی آن را در شرایط خاصی یک فضیلت برای خود قلمداد کنم
 • 5:24 - 5:27
  سپس برای جهاد به افغانستان رفتم
 • 5:27 - 5:32
  میخواستم از مردم مسلمان افغانستان در مقابل شوروی دفاع کنم
 • 5:33 - 5:35
  و فکر میکردم این کارم «جهاد» است
 • 5:35 - 5:37
  وظیفهی مقدس ِ من
 • 5:37 - 5:38
  که در پیشگاه خداوند پاداش خواهد داشت.
 • 5:44 - 5:46
  من تبدیل به یک مبلغ دینی شدم.
 • 5:48 - 5:53
  یکی از بنیانگذاران جهاد ِ با خشونت در انگلستان شدم.
 • 5:53 - 5:54
  جنگجو استخدام میکردم،
 • 5:54 - 5:56
  پول جمع آوری میکردم و دیگران را آموزش میدادم.
 • 5:57 - 6:00
  «جهاد» واقعی را با تحریفی که از
 • 6:00 - 6:04
  سوی فاشیستهای اسلامی به
  من خورانده میشد اشتباه گرفته بودم
 • 6:05 - 6:09
  کسانی که جهاد را بهانهایی برای سیر کردن
 • 6:09 - 6:12
  عطش قدرت و فرمانرواییشان
  بر زمین قرار داده بودند:
 • 6:14 - 6:18
  تحریفی که گروه های فاشیستی اسلامی مانند
 • 6:18 - 6:21
  القاعده، داعش یا دیگران ارائه میدادند.
 • 6:22 - 6:24
  برای مدت ۱۵ سال
  (این تحریف به من خورانده میشد)
 • 6:24 - 6:28
  برای مدت زمان کوتاهی
 • 6:28 - 6:29
  در کنار جنگ در افغانستان، در
 • 6:30 - 6:31
  کشمیر و برمه به جنگ پرداختم.
 • 6:31 - 6:34
  هدف ما بیرون کردن اشغالگران بود
 • 6:35 - 6:38
  برای دادن آسایش به قربانیان ظلم و بیعدالتی
 • 6:39 - 6:42
  و البته برای ایجاد یک دولت اسلامی
 • 6:42 - 6:44
  یک خلافت اسلامی بر اساس قوانین خدا.
 • 6:45 - 6:46
  و من همه این کارها را علناّ انجام میدادم
 • 6:47 - 6:49
  هیچ قانونی را هم زیر پا نگذاشتم
 • 6:50 - 6:53
  من به تابعیت انگلیسیام میبالیدم و افتخار میکردم
 • 6:53 - 6:54
  همانگونه که اکنون میکنم.
 • 6:54 - 6:58
  هیچ خصومتی با این کشورم نداشتم
 • 6:59 - 7:03
  و نه هیچ خصوتی با هیچ هموطن غیرمسلمانم
 • 7:03 - 7:04
  و هنوز هم چنین خصومتی ندارم
 • 7:07 - 7:09
  در حین یک نبرد در افغانستان
 • 7:09 - 7:12
  بین من و یک مرد انگلیسی رابطهی تنگاتنگی با
 • 7:13 - 7:16
  یک پسر بچه ۱۵ساله افغانستانی به وجود آمد،
 • 7:16 - 7:17
  عبدالله
 • 7:18 - 7:20
  کودکی بیگناه، دوست داشتنی و عزیز
 • 7:20 - 7:22
  که همیشه دوست داشت دیگران را خوشحال کند.
 • 7:24 - 7:25
  او فقیر بود
 • 7:26 - 7:29
  و کودکانی مثل او کارهای پَستی را در کمپ ما انجام میدادند
 • 7:30 - 7:31
  ولی باز هم خوشحال به نظر میآمدند.
 • 7:32 - 7:33
  و من همیشه در تصور این بودم که چطور
 • 7:33 - 7:35
  والدین او مشتاقانه دلتنگاش شدهاند.
 • 7:37 - 7:40
  و در رویای ساختن یک آیندهی بهتر برای او هستند.
 • 7:43 - 7:45
  او قربانی شرایط موجود در جنگ بود
 • 7:46 - 7:47
  بیرحمی به او غلبه کرده بود
 • 7:48 - 7:50
  توسط شرایط بیرحم زمانه.
 • 7:54 - 7:58
  یک روز من گلوله خمپارهی منفجر نشدهایی را برداشتم
 • 7:59 - 8:03
  و در انبار مهمات تخریب شده قرار دادم
 • 8:04 - 8:07
  و سپس برای شرکت در یک زد و خورد بیمعنی با دشمن
 • 8:07 - 8:09
  -همیشه بی معنی- بیرون رفتم.
 • 8:10 - 8:13
  زمانی که چند ساعت بعد برگشتم او را مرده یافتم
 • 8:14 - 8:17
  او تلاش کرده بود آن خمپاره را بردارد
 • 8:17 - 8:20
  خمپاره منفجر شده و او را به مرگی سخت دچار کرده بود
 • 8:21 - 8:25
  با وسیلهایی تکه تکه شده بود که من تصور میکردم بی خطر است.
 • 8:26 - 8:28
  بعد از این کار از خود پرسیدم
 • 8:30 - 8:33
  مرگ او در پیشگاه کدام هدف بود؟
 • 8:35 - 8:37
  چرا او مرد و من زنده ماندم
 • 8:39 - 8:40
  از این قضیه عبور کردم.
 • 8:40 - 8:42
  برای جنگ به کشمیر رفتم.
 • 8:42 - 8:45
  همچنان برای جنگ در فیلیپین نیرو استخدام میکردم
 • 8:45 - 8:46
  برای بوسنی و چچن.
 • 8:48 - 8:49
  و سوالها مرتب بیشتر میشدند
 • 8:51 - 8:53
  بعدها در جنگ برمه،
 • 8:53 - 8:55
  به جنگجویان روهینگا برخورد کردم
 • 8:55 - 8:58
  که اکثرا نوجوانان بودند
 • 8:58 - 8:59
  که در جنگلها متولد و بزرگ شده بودند
 • 8:59 - 9:01
  و سلاحهای جنگی و نارنجکانداز حمل میکردند.
 • 9:05 - 9:10
  دو نوجوان ۱۳ ساله با روحی لطیف و صدایی نرم را ملاقات کردم.
 • 9:12 - 9:13
  به من نگاه میکردند و نگاهشان
 • 9:13 - 9:15
  از من خواهش میکرد که آنها را با خود به انگلستان ببرم.
 • 9:22 - 9:24
  آنها فقط میخواستند به مدرسه بروند
 • 9:25 - 9:26
  این آرزوی آنها بود.
 • 9:29 - 9:31
  خانوادهی من
 • 9:31 - 9:32
  کودکان من -همسن آنها
 • 9:32 - 9:34
  در خانه در انگلیس بودند.
 • 9:35 - 9:36
  به مدرسه میرفتند
 • 9:36 - 9:38
  و زندگی آرامی داشتند
 • 9:39 - 9:40
  و من نمیتوانستم تصور نکنم که
 • 9:40 - 9:44
  این دو کودک چطور در مورد رویای
 • 9:44 - 9:46
  چنین زندگیایی با هم صحبت میکنند.
 • 9:48 - 9:50
  قربانیان ِ شرایط زمانه
 • 9:51 - 9:53
  این دو نوجوان
 • 9:53 - 9:56
  که بر روی زمین سخت میخوابیدند و به آسمانها نگاه میکردند.
 • 9:56 - 9:59
  توسط رهبرانشان استثمار شده بودند
 • 9:59 - 10:02
  تا برای خواستههای شخصیشان و قدرت و عظمتشان بجنگند.
 • 10:03 - 10:06
  بعدها کودکانی مانند آنها را دیدم که یکدیگر را
 • 10:06 - 10:08
  در نبردهای بین گروهی میکشتند.
 • 10:10 - 10:13
  و این قضیه در همه جا یکسان بود
 • 10:14 - 10:17
  افغانستان، کشمیر، برمه
 • 10:17 - 10:18
  فیلیپین، چچن
 • 10:19 - 10:24
  رهبرانِ زبون، جوانانِ آسیپ پذیر را برای کشتن یکدیگر
 • 10:24 - 10:25
  به نام جهاد ترغیب میکردند.
 • 10:27 - 10:29
  مسلمان علیه مسلمان
 • 10:31 - 10:35
  و هیچ کدامشان کسی را در مقابل
  اشغالگران و حمله کنندگان محافظت نمیکردند.
 • 10:35 - 10:37
  و هیچ آرامشی را برای مظلومان به وجود نمیآورند
 • 10:39 - 10:41
  از کودکان سو استفاده میشد،
 • 10:41 - 10:42
  به شیوه بدی استثمار میشدند.
 • 10:42 - 10:44
  مردم در نبردهایی به قتل میرسیدند
 • 10:44 - 10:47
  که من به نام جهاد آنها را پشتیبانی میکردند
 • 10:50 - 10:52
  و این شیوه امروزه همچنان ادامه دارد.
 • 10:57 - 11:01
  درک اینکه جهادِ خشنی که
 • 11:01 - 11:05
  من در دنیا با آن مواجه میشدم،
 • 11:07 - 11:09
  بسیار متفاوت بود.
 • 11:10 - 11:15
  تفاوت بین آنچه که در عمل تجربه کردم و آنچه
 • 11:15 - 11:17
  که من به عنوان وظیفهی مقدس
 • 11:18 - 11:21
  در حال اشاعه دادن آن در اینجا -انگلستان- بودم.
 • 11:23 - 11:25
  میبایست نحوهی تبلیغ مذهبیام را مرور میکردم،
 • 11:25 - 11:27
  استخدام نیرو، جمعآوری کمک مالی،
 • 11:27 - 11:29
  آموزشها
 • 11:29 - 11:31
  اما مهمتر از همه تندرو سازی
 • 11:32 - 11:34
  فرستادن جوانان برای جنگیدن و مردن
 • 11:34 - 11:35
  کاری که من میکردم...
 • 11:35 - 11:37
  کاملا اشتباه بود.
 • 11:41 - 11:44
  من در اواسط دهه ۸۰ شروع
  به جهادِ خشونت بار کردم.
 • 11:45 - 11:47
  شروع کارم با افغانستان بود.
 • 11:47 - 11:51
  و زمانی که آن را ختم کردم سال ۲۰۰۰ بود.
 • 11:51 - 11:53
  کاملا غرق این کار بودم.
  (جهاد خشونت بار)
 • 11:53 - 11:55
  اطرافیانم مرا حمایت میکردند
 • 11:55 - 11:56
  تشویقام میکردند
 • 11:56 - 11:58
  و حتی انجام آنچه که به نام جهاد
  انجام میدادیم را جشن میگرفتیم.
 • 12:00 - 12:02
  اما زمانی که فهمیدم باید از این کار دست بکشم
 • 12:02 - 12:05
  در سال ۲۰۰۰ که کاملا از این خیال باطل رها شدم
 • 12:05 - 12:06
  ۱۵ سال (از شروع کارم) گذشته بود.
 • 12:09 - 12:11
  پس چه چیزی اشتباه شده بود؟
 • 12:13 - 12:16
  ما آنقدر مشغول بودیم که وقت نداشتیم
  در مورد اخلاقیات حرف بزنیم
 • 12:17 - 12:20
  و ما نابینای علت و معلولها شده بودیم
 • 12:24 - 12:29
  ما به خودمان فرصت توسعهی
  یک شخصیت اخلاقمدار را ندادیم.
 • 12:30 - 12:34
  به خود میگفتیم که ما برای مظلومان نبرد میکنیم
 • 12:34 - 12:36
  اما این جنگها، نبردهایی پیروزیناپذیر بودند
 • 12:38 - 12:41
  ما عامل کشتار بیشتر میشدیم
 • 12:41 - 12:45
  و شریکِ جرمی برای بدبخت کردن دیگران بودیم
 • 12:45 - 12:48
  آنهم تنها به خاطر منافع شخصیِ تعدادی اندک.
 • 12:49 - 12:50
  در طول این مدت
 • 12:50 - 12:51
  در طول مدتِ زیادی البته
 • 12:53 - 12:54
  چشمان من به حقایق باز شدند.
 • 12:56 - 12:58
  جرات یافتم که
 • 13:00 - 13:01
  با حقیقت روبرو شوم
 • 13:01 - 13:02
  و فکر کنم
 • 13:04 - 13:06
  و با سوالات سخت دراین مورد روبرو شوم
 • 13:06 - 13:08
  با روح خودم خلوت کردم:
 • 13:19 - 13:20
  چه چیزی آموختهام؟
 • 13:21 - 13:26
  اینکه مردمانی که سرگرم
  جهاد خشونتبار هستند
 • 13:27 - 13:30
  اینکه مردمانی که به چنین
  تندرویهایی کشانده میشوند
 • 13:31 - 13:33
  هیچ تفاوتی با دیگران ندارند.
 • 13:34 - 13:37
  اما معتقدم این مردم میتوانند تغییر کنند
 • 13:39 - 13:41
  میتوانند قلبهایشان را
  دوباره به دست بگیرند
 • 13:42 - 13:45
  و قلبشان را مملو از ارزشهای
  انسانی کرده و ترمیم کنند.
 • 13:49 - 13:51
  زمانی که ما واقعیتها را نادیده میگیریم
 • 13:51 - 13:57
  آنچه را که میپذیریم،
  چیزهایی هستند بدون درک عواقب آنها
 • 14:00 - 14:04
  و تحفهها و مزایایی که اکثر ما آنها را نادیده میگیریم
 • 14:04 - 14:06
  حتی برای یک لحظه در زندگی.
 • 14:11 - 14:13
  من در جنگها سهیم بودم و فکر میکردم حق به جانب هستم.
 • 14:16 - 14:20
  اما حالا از خود میپرسم چطور به این نتیجه رسیده بودم.
 • 14:22 - 14:26
  بی نهایت به دیگران میگفتم که حقیقت را بپذیرند،
 • 14:26 - 14:29
  اما در اینکه جایگاهی هم به
  شک کردن بدهم ناکام بودم.
 • 14:32 - 14:37
  این اصل که مردم میتوانند تغییر کنند
  ریشه در تجربهی من دارد،
 • 14:37 - 14:38
  در طول سفرم
 • 14:39 - 14:41
  تغییر از طریق مطالعه،
 • 14:41 - 14:43
  بازتاب مطالعه،
 • 14:43 - 14:45
  تفکر عمیق و خود آموزی،
 • 14:45 - 14:46
  من کشف کردم،
 • 14:46 - 14:52
  دریافتم که درک ما از دنیای اسلامگراها
  و درک آنها از ما نادرست است.
 • 14:56 - 14:59
  این را از طریق در نظر گرفتن
  ابهاماتی که همه ما داریم فهمیدم
 • 15:00 - 15:02
  اینکه حقیقت مصون از تعرض است،
 • 15:02 - 15:03
  اینکه مصون از چالشپذیری است،
 • 15:06 - 15:09
  من درک ظریفتری
  از این موضوع را کشف کردم.
 • 15:15 - 15:20
  دریافتم که در دنیایی مملو
  از متغییرها و تفاوتها
 • 15:21 - 15:22
  مبلغان نادان
 • 15:22 - 15:25
  تنها مبلغانِ نادان، مثل من در آن زمان،
 • 15:25 - 15:30
  تناقضها در افسانههایی که برای
  اصالت راهشان میگویند را درک نمیکنند.
 • 15:32 - 15:37
  از اینرو، من اهمیت خو دآموزی را دریافتم
 • 15:37 - 15:38
  اهمیت آگاهی دهی سیاسی
 • 15:39 - 15:44
  و ضرورتِ درکی عمیق و گسترده از
 • 15:44 - 15:46
  مسئولیتها و عملکردهایمان
 • 15:46 - 15:47
  و اینکه چطور این عملکردهایمان
  دیگران را متاثر میسازد.
 • 15:49 - 15:51
  پیشنهاد امروز من به هر کس
 • 15:51 - 15:55
  مخصوصا آنهایی که واقعا به جهاد اسلامی عقیده دارند،
 • 15:57 - 16:00
  این است که به تسلط کوته فکرانه رهبران گردن ننهید،
 • 16:01 - 16:05
  از خشونت، نفرت و تشدد دوری کنید،
 • 16:06 - 16:08
  نادرستیها را درست کنید،
 • 16:08 - 16:13
  بدون تلاش برای توجیهِ رفتار و عملکرد ِ بیرحمانه
 • 16:16 - 16:19
  در عوض چیزهایی زیبا و موثر خلق کنید
 • 16:19 - 16:20
  که به ما زندگی ببخشد
 • 16:24 - 16:26
  به مردم روی بیاورید، به زندگی
 • 16:26 - 16:27
  با عشق
 • 16:29 - 16:30
  بیاموزید که خود را پرورش دهید
 • 16:30 - 16:31
  قلبهایتان را رشد دهید
 • 16:31 - 16:35
  تا خوبیها، زیبایی و حقیقتِ وجود دیگران و دنیا را ببینید
 • 16:36 - 16:38
  بیاموزیم آنگونه که ما کاری را برای خود انجام میدهیم
 • 16:40 - 16:41
  به حق دیگران انجام میدهیم
 • 16:42 - 16:43
  به حق جامعه انجام میدهیم
 • 16:43 - 16:45
  و در مورد من، برای خدا انجام میدهیم
 • 16:46 - 16:48
  نامش جهاد است
 • 16:48 - 16:49
  جهادِ واقعی من.
 • 16:50 - 16:51
  ممنونم.
 • 16:51 - 16:54
  (تشویق حضار)
Title:
افکار یک جهادگر تندرو سابق| منور علی | TEDxExeter
Description:

منور علی میگوید: برای مدت زیادی من برای مرگ زندگی می‌کردم. او سابقا یک جهادی تندرو مسلمان بوده که در خشونت و جنگ‌های مسلحانه‌ی خاورمیانه و آسیا در سالهای دهه ۸۰ شرکت می‌کرده.
در این سخنرانی مهیج، او تجربیاتش را از نحوه تندرو شدنش بیان کرده و پیشنهادی بسیار قوی و مستقیم برای کسانی که به سوی تندرو شدن روان هستند و ادعا می‌کنند خشونت و وحشی گری (به نام جهاد) وظیفه مقدسشان است، دارد:
او می‌گوید از تشدد و نفرت دوری کنید. در عوض قلب‌تان را مملو از خوبی‌ها، زیبایی و حقیقتِ دیگران کنید.

این سخنرانی در بخش TEDx و به طور مستقل و مجزا از TED توسط گروه‌های مستقل برگزار شده است.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
17:04

Persian subtitles

Revisions