Return to Video

(h) TROM - 1.3 Environment

 • 0:12 - 0:18
  [rodowisko]
 • 0:20 - 0:25
  "Sp˘jrzmy na starego Zygiego, Zygmunta Freuda, kt˘ry z pewnociĽ sw˘j udzia.
 • 0:26 - 0:30
  Twierdzi, že zachowanie jest zaležne od rodzic˘w, marzeä, žart˘w, i seksu;
 • 0:30 - 0:35
  niekoniecznie w tej kolejnoci. Dobrze, ale co to znaczy?
 • 0:35 - 0:37
  To jest wersja z obozu rodowiska po raz kolejny, prawda? "
 • 0:38 - 0:42
  Wiele badan naukowych wykazao oczywisty fakt,
 • 0:42 - 0:46
  že zachowanie czowieka jest tworzone przez rodowisko.
 • 0:46 - 0:51
  Jeli geny zwiŠkszajĽ skonno do okrelonych zachowaä, ale rodowisko tego nie wspiera,
 • 0:51 - 1:00
  wtedy, takie zachowanie nie wystĽpi, wiŠc w tym przypadku geny nie sĽ wažne.
 • 1:04 - 1:06
  "˝yjemy w niezwykym czasie
 • 1:06 - 1:08
  w epoce genomiki
 • 1:10 - 1:12
  Tw˘j genom jest caĽ sekwencjĽ twojego DNA
 • 1:13 - 1:15
  Twoja sekwencja i moja sĽ nieco inne.
 • 1:16 - 1:18
  Dlatego tež wyglĽdamy inaczej.
 • 1:18 - 1:20
  Ja mam brĽzowe oczy
 • 1:20 - 1:22
  Ty možesz mie niebieskie lub szare;
 • 1:22 - 1:24
  ale to nie jest tylko powierzchowne.
 • 1:24 - 1:26
  Gazety m˘wiĽ nam
 • 1:26 - 1:29
  že geny mogĽ da nam straszne choroby,
 • 1:30 - 1:32
  mogĽ nawet ksztatowa naszĽ osobowo,
 • 1:33 - 1:34
  lub spowodowa u nas zaburzenia psychiczne.
 • 1:35 - 1:37
  Nasze geny wydajĽ siŠ mie
 • 1:38 - 1:40
  niesamowitĽ moc nad naszymi losami;
 • 1:42 - 1:45
  A jednak chciabym myle, že
 • 1:46 - 1:49
  Jestem czym wiŠcej niž moimi genami.
 • 1:58 - 1:59
  Tak samo jak každy konektom
 • 2:00 - 2:02
  zmienia siŠ z czasem.
 • 2:03 - 2:05
  Jakie zmiany zachodzĽ?
 • 2:05 - 2:06
  No c˘ž, neurony, jak drzewa,
 • 2:06 - 2:08
  mogĽ wypuci nowe gaŠzie,
 • 2:08 - 2:10
  i mogĽ straci stare.
 • 2:12 - 2:14
  Synapsy mogĽ by tworzone,
 • 2:15 - 2:17
  i mogĽ by eliminowane;
 • 2:18 - 2:19
  I synapsy mogĽ urosnĽ wiŠksze,
 • 2:20 - 2:21
  a mogĽ rosnĽ mniejsze.
 • 2:23 - 2:24
  Drugie pytanie:
 • 2:24 - 2:26
  Co powoduje te zmiany?
 • 2:27 - 2:29
  C˘ž, prawdĽ jest;
 • 2:30 - 2:32
  že w pewnym stopniu sĽ one programowane przez geny.
 • 2:33 - 2:34
  Ale to nie koniec historii,
 • 2:34 - 2:37
  poniewaž istniejĽ sygnay: sygnay elektryczne,
 • 2:37 - 2:39
  kt˘re podr˘žujĽ wzduž gaŠzi neuron˘w,
 • 2:39 - 2:40
  i sygnay chemiczne,
 • 2:40 - 2:42
  kt˘re przeskakujĽ z gaŠzi na gaĽŤ.
 • 2:42 - 2:45
  Sygnay te nazywane sĽ aktywnociĽ neuronowĽ.
 • 2:46 - 2:47
  I istnieje wiele dowod˘w
 • 2:47 - 2:48
  že aktywno nerwowa
 • 2:50 - 2:54
  dekoduje nasze myli, uczucia i wraženia,
 • 2:54 - 2:55
  nasze mentalne dowiadczenia.
 • 2:56 - 2:58
  I istnieje wiele dowod˘w na to, že aktywno neuronowa
 • 2:58 - 3:01
  može spowodowa zmianŠ twoich poĽczeä.
 • 3:02 - 3:04
  A jeli poskadasz te dwa fakty ze sobĽ,
 • 3:05 - 3:06
  okaže siŠ , že twoje dowiadczenia
 • 3:07 - 3:09
  mogĽ zmieni tw˘j konektom.
 • 3:09 - 3:11
  I dlatego každy konektom jest wyjĽtkowy,
 • 3:12 - 3:14
  nawet te u genetycznie identycznych bliŤniĽt.
 • 3:15 - 3:18
  Konektom wystŠpuje gdy natura spotyka wychowanie.
 • 3:20 - 3:21
  I to može by prawda,
 • 3:21 - 3:23
  že tylko sam akt mylenia
 • 3:23 - 3:25
  može zmieni tw˘j konektom;
 • 3:26 - 3:28
  Pomys, kt˘ry može ciŠ zainspirowa."
 • 3:30 - 3:32
  "Czy wszyscy syszelicie to pytanie,
 • 3:32 - 3:39
  Kwestia pci jest tworzona przez spoeczeästwo, kontra jest biologiczna i hormonalna?
 • 3:39 - 3:42
  Oczywicie, že sprowadzam to nieco bardziej w stronŠ biologicznĽ, oczywicie, ale ..
 • 3:42 - 3:49
  Teraz wierzŠ, po zatoczeniu penego koa, po studiowaniu biologii przez wiele lat,
 • 3:50 - 3:56
  i naprawdŠ wierzĽc w pewien spos˘b že debata: natura-wychowanie, w wielu aspektach, mylŠ, že ... jest martwa,
 • 3:56 - 3:59
  w tym momencie, z nastŠpujĽcego powodu:
 • 4:00 - 4:01
  M˘zg jest bardzo, bardzo plastyczny;
 • 4:02 - 4:06
  Jestemy wszyscy urodzeni z predyspozycjami mŠskimi lub žeäskimi,
 • 4:06 - 4:10
  i wtedy dostajemy hormony, kt˘re rozbudowujĽ zespoy obwod˘w
 • 4:10 - 4:12
  dla zachowaä, czyli to co hormony powinny robi.
 • 4:12 - 4:17
  Zadaniem hormon˘w jest stworzenie nam predyspozycji do pewnych zachowaä.
 • 4:17 - 4:22
  Jednak spos˘b w jestemy wychowani, na przykad mali chopcy:
 • 4:22 - 4:27
  Badania wykazay, že mali chopcy, kt˘rym zakazuje siŠ dotykania czego,
 • 4:27 - 4:34
  czŠsto apiĽ to i dotykajĽ tego, podczas gdy maej dziewczynce wystarczy zakaza žeby tego nie dotyka.
 • 4:34 - 4:37
  Mali chopcy na caym wiecie sĽ karani czŠciej za wystŠpki.
 • 4:37 - 4:45
  Chopcom m˘wi siŠ, žeby nie beczeli ... že powinni "By twardzielami", prawda?
 • 4:45 - 4:51
  Nawet w modym wieku, ojcowie czasem sĽ bardzo przeraženi, gdy ich synek jest ...
 • 4:51 - 4:54
  wykazuje jakie zniewieciae .. zachowania.
 • 4:54 - 4:58
  Na przykad, pamiŠtam loty od wybrzeža do wybrzeža z facetem, kt˘ry usiad obok mnie.
 • 4:58 - 5:07
  .. Powiedzia .. že jego 18-sto miesiŠczny syn, gdy zobaczy, jak jego siostra otworzya prezent, tego tygodnia;
 • 5:07 - 5:09
  To bya torebka, dostaa torebkŠ.
 • 5:10 - 5:13
  Ona miaa cztery lata. I powiedzia: "Och, czy ja tež mogŠ mie torebkŠ?
 • 5:14 - 5:19
  I powiedzia, že poczu siŠ, jakby kto kopnĽ go w brzuch,
 • 5:19 - 5:24
  i tylko krzyknĽ na swego osiemnasto miesiŠcznego syna: "Nie, chopcy nie majĽ torebek!
 • 5:24 - 5:31
  I tumaczy sie z tego, že czu siŠ zawstydzony i zakopotany po tym zdarzeniu;
 • 5:31 - 5:38
  bo zrozumia, že jego synek nie wyraža nic .. wskazujĽcym na to czy jest zniewieciay czy nie.
 • 5:38 - 5:42
  Tak wiŠc, takie rzeczy: spos˘b w jaki wychowujemy chopc˘w i w jaki wychowujemy dziewczynki,
 • 5:42 - 5:48
  Nasze obwody m˘zgu sĽ tak plastyczne. Na przykad .. nie urodzilimy siŠ nauczeni gry na fortepianie, prawda?
 • 5:48 - 5:50
  wiczysz, wiczysz i wiczysz.
 • 5:50 - 5:55
  Možesz przekwalifikowa obwody m˘zgowe, aby robiy r˘žne rzeczy.
 • 5:55 - 6:01
  I. .. cae nasze žycie,, jestemy szkoleni, przeszkoleni pciowo aby by bardziej w jednĽ lub drugĽ stronŠ.
 • 6:01 - 6:07
  MŠžczyŤni: mimika twarzy na przykad, gdy przyožymy do niej elektrody i zmierzymy jĽ,
 • 6:07 - 6:14
  i pokaza im zdjŠcie niedŤwiedzia grizzly, kt˘ra powinna sprawi že zacznĽ siŠ ba i wzrusza,
 • 6:14 - 6:20
  ich wyraz twarzy, w por˘wnaniu do kobiet, w rzeczywistoci pokaza bardziej emocjonalnĽ reakcjŠ
 • 6:20 - 6:26
  w czasie, zanim zaczŠli by wiadomi. Wtedy - zaraz po tej chwili - drugi poziom, gdy przechodzĽ w stan wiadomy,
 • 6:26 - 6:33
  zaczynajĽ sztywnie ich miŠnie twarzy, marszczĽc brwi powodujĽc umiech;
 • 6:33 - 6:37
  žeäskie miŠnie twarzy, waciwie rosnĽ a mŠskie sabnĽ
 • 6:37 - 6:43
  Naukowcy stawiajĽ takĽ hipotezŠ, že mŠžczyŤni sĽ szkoleni do tumienia swoich emocji i uczu.
 • 6:43 - 6:48
  Tak wiŠc, dziŠkujŠ za pytanie, jest to .. ruchomy cel dla dužej czŠci naszego žycia.
 • 6:48 - 6:52
  I sposoby w jakie wychowujemy, i co nam pozwolono robi, co chopcom, wolno, bĽdŤ nie - robi
 • 6:52 - 6:56
  ma wiele wsp˘lnego z tym jakimi mŠžczyznami bŠdĽ gdy dorosnĽ."
 • 6:57 - 7:01
  Pomyl o tym w jaki spos˘b zmienia siŠ tw˘j wyraz twarzy,
 • 7:01 - 7:05
  wartociach akceptowanych przez Ciebie, sposobie w jaki m˘wisz, o wszystkim,
 • 7:06 - 7:09
  i zapamiŠtaj, že sĽ one wynikiem twojego rodowiska.
 • 7:09 - 7:14
  Ludzki m˘zg nie ma mechanizmu rozpoznawania, co jest istotne, a co nie.
 • 7:19 - 7:24
  .
 • 8:52 - 8:59
  .
 • 9:27 - 9:29
  [ MalujŠ siŠ
 • 9:30 - 9:33
  bo chcŠ zdoby dziewczynŠ. ]
 • 9:37 - 9:43
  .
 • 10:57 - 10:59
  [Ten facet jest naprawdŠ przystojny. ]
 • 12:32 - 12:36
  [Gdy pijemy krew, to stajemy siŠ twardzi. ]
 • 14:33 - 14:37
  [PlemiŠ spotyka biaego czowieka po raz pierwszy ... ]
 • 18:15 - 18:20
  .
 • 18:21 - 18:27
  Nie ma czego takiego jak: zy, przestŠpca, leniwy,
 • 18:27 - 18:32
  geniusze, zodzieje, ani rasici.
 • 18:32 - 18:35
  Tylko ludzie wystawieni na takie zachowania;
 • 18:36 - 18:39
  ale jeli otoczenie ich nie uruchamia
 • 18:39 - 18:41
  zachowanie takie nigdy siŠ nie przejawia.
 • 18:51 - 18:52
  ZapamiŠtaj:
 • 18:52 - 18:57
  Ludzki m˘zg nie ma mechanizmu rozpoznawania, co jest istotne, a co nie.
 • 19:03 - 19:08
  .
 • 19:57 - 20:01
  Najbardziej skrajny przypadek reprezentujĽ dzikie dzieci.
 • 20:01 - 20:05
  Zdziczae dziecko jest ludzkim dzieckiem, kt˘re žyo w izolacji
 • 20:05 - 20:08
  od kontaktu z ludŤmi od najmodszych lat,
 • 20:08 - 20:12
  i nie dowiadczyy (lub tylko w niewielkim stopniu) ludzkiej opieki.
 • 20:12 - 20:18
  mioci lub spoecznego zachowania, a co najwažniejsze: ludzkiego jŠzyka.
 • 20:18 - 20:21
  Dzikim dzieciom brakuje podstawowych umiejŠtnoci spoecznych,
 • 20:21 - 20:25
  kt˘rych normalnie uczy siŠ w procesie wprowadzania do kultury.
 • 20:25 - 20:29
  Na przykad, mogĽ one nie by w stanie nauczy siŠ korzysta z toalety,
 • 20:29 - 20:32
  majĽ kopoty z naukĽ chodzenia w pozycji pionowej
 • 20:32 - 20:37
  i wykazujĽ kompletny brak zainteresowania dziaalnociĽ czowieka wok˘ nich.
 • 20:43 - 20:47
  "Oxana Malaya rozpoczŠa swoje žycie žyjĽc z psami
 • 20:47 - 20:51
  odrzucona przez matkŠ i ojca, jako przetrwa sze lat,
 • 20:51 - 20:53
  žyjĽcych dziko, przed wziŠciem pod opiekŠ.
 • 20:54 - 20:57
  Istnieje kilka przypadk˘w dzikich dzieci, kt˘re byy w stanie w peni wyr˘wna r˘žnicŠ
 • 20:57 - 20:58
  wynikajĽcĽ z zaniedbania jakiego dowiadczyy.
 • 20:58 - 21:00
  Oxana ma teraz 22 lata,
 • 21:00 - 21:03
  ale jej przyszo nadal wisi na wosku.
 • 21:03 - 21:07
  Czy naukowcy nauczyli siŠ na tyle z poprzednich przypadk˘w na rehabilitacjŠ?
 • 21:07 - 21:13
  Przez sze lat, Oxana Malaya spŠdzia swoje žycie, žyjĽc w hodowli, z psami.
 • 21:14 - 21:16
  Cakowicie porzucona przez matkŠ i ojca,
 • 21:16 - 21:19
  zostaa znaleziona, zachowujĽcĽ siŠ bardziej jak zwierzŠ,
 • 21:19 - 21:22
  niž ludzkie dziecko.
 • 21:22 - 21:26
  Przez dwa stulecia, dzikie dzieci byy przedmiotem fascynujĽcych badaä.
 • 21:26 - 21:29
  Wychowane bez mioci lub interakcji spoecznych,
 • 21:29 - 21:31
  Dzikie (lub zdziczae) dzieci tworzĽ pytanie:
 • 21:32 - 21:34
  Co czyni nas ludŤmi?
 • 21:34 - 21:36
  Oxana urodzia siŠ w listopadzie 1983.
 • 21:37 - 21:39
  .
 • 21:39 - 21:45
  "Kiedy dziewczynka siŠ urodzia, wažya 3kg i nie miaa žadnych nieprawidowoci."
 • 22:02 - 22:05
  Genie spŠdzia 13 lat, odizolowana,
 • 22:05 - 22:09
  W niemal pustym w pokoju, pozbawiona jakichkolwiek kontakt˘w spoecznych.
 • 22:10 - 22:14
  Chociaž, nie cierpiaa na žadnĽ chorobŠ psychicznĽ,
 • 22:14 - 22:19
  z powodu tego rodowiska, zachowywaa siŠ ona jak osoba chora psychicznie.
 • 22:19 - 22:22
  Nie moga stworzy wiŠzi spoecznej
 • 22:22 - 22:27
  nie moga m˘wi, nawet jej chodzenie byo dziwne.
 • 22:29 - 22:33
  Po pewnym czasie, z powodu nacisk˘w innych jej na rehabilitacjŠ,
 • 22:34 - 22:36
  Genie zaczŠa wyraža siŠ poprzez jŠzyk migowy
 • 22:36 - 22:38
  i zžywa siŠ z ludŤmi.
 • 22:42 - 22:45
  "WziŠli tež odpowiedzialno za leczenie Genie,
 • 22:45 - 22:49
  pr˘bujĽc pom˘c jej zmaga siŠ z grozĽ dzieciästwa.
 • 22:49 - 22:51
  "Dobrze kochanie, otw˘rz usta!"
 • 22:51 - 22:54
  "W tych prymitywnych wiczeniach w odgrywaniu r˘l,
 • 22:54 - 22:56
  Marilyn udaje, že jest matkĽ Genie.
 • 22:56 - 23:01
  "Popiesz siŠ! Popiesz siŠ, bo nie ma czasu.
 • 23:01 - 23:03
  Tata bŠdzie zy. "
 • 23:03 - 23:07
  "Marilyn pr˘buje wydoby wspomnienia z przeszoci Genie".
 • 23:08 - 23:13
  (Marilyn) "Zastanawiam siŠ, co mylisz." (Genie) Niejasna odpowiedŤ.
 • 23:25 - 23:29
  Genie jest wyjĽtkowym dowodem wpywu rodowiska.
 • 23:36 - 23:38
  "Pomimo tego wszystkiego co ona przesza, kopoty Genie siŠ nie skoäczyy.
 • 23:40 - 23:44
  W swoim pierwszym domu zastŠpczym, Genie bya surowo karana za wymiotowanie.
 • 23:45 - 23:51
  To dowiadczenie byo tak traumatyczne, že Genie skoäczya z powrotem w szpitalu dzieciŠcym,
 • 23:51 - 23:54
  gdzie Riglerowie zaoferowali pomoc.
 • 23:55 - 23:58
  "Nie moga nic na to poradzi."
 • 24:00 - 24:05
  "WiŠc teraz trzymasz usta zamkniŠte, žeby nie wymiotowa."
 • 24:05 - 24:07
  "Genie baa siŠ otworzy usta.
 • 24:08 - 24:11
  OdsunŠa to nŠkanie w jedyny spos˘b jaki znaa.
 • 24:11 - 24:14
  Cakowicie milczĽc.
 • 24:23 - 24:26
  Jeli nie wystawiasz czowieka na morderstwo,
 • 24:26 - 24:32
  gwat, pedofiliŠ, zoofiliŠ, nekrofiliŠ, broä, rasizm,
 • 24:32 - 24:35
  w˘wczas nie bŠdzie wiedzia, co to jest.
 • 24:35 - 24:38
  To tak, jakby pr˘bowa wyobrazi sobie
 • 24:38 - 24:41
  kolor, kt˘rego nigdy nie widziae.
Title:
(h) TROM - 1.3 Environment
Description:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
24:53

Polish subtitles

Revisions Compare revisions