< Return to Video

OK Go - End Love - Official Video

 • 0:20 - 0:23
  Ach leave
 • 0:23 - 0:25
  Ach leave sjochst do net
 • 0:25 - 0:28
  Hoe hurd ik it probearje?
 • 0:28 - 0:30
  Do moast
 • 0:30 - 0:33
  Do moast in kear
 • 0:33 - 0:35
  in beslút nimme
 • 0:35 - 0:38
  Want nimmen kin dy fine
 • 0:38 - 0:40
  Ast do dy yn it tsjuster ferstoppest
 • 0:40 - 0:42
  Nimmen kin dy fine
 • 0:42 - 0:44
  Ast do dy yn it tsjuster ferstoppest
 • 0:44 - 0:46
  Nimmen kin dy fine
 • 0:46 - 0:48
  ast do dy yn it tsjuster ferstoppest
 • 0:48 - 0:50
  Nimmen kin dy fine
 • 1:00 - 1:03
  Dus węrom
 • 1:03 - 1:05
  węrom praatst do net mei my?
 • 1:05 - 1:08
  It is tiid om in kar te meitsjen
 • 1:08 - 1:10
  Want nimmen sil dy ręde
 • 1:10 - 1:12
  ast do net nei de boat ta swimst
 • 1:12 - 1:14
  Nimmen sil dy ręde
 • 1:14 - 1:16
  ast do it tou net oanpakst
 • 1:16 - 1:18
  Nimmen sil dy fine
 • 1:18 - 1:20
  ast do dy ferstoppest yn it tsjuster
 • 1:20 - 1:22
  Nimmen sil dy fine
 • 1:24 - 1:29
  It ein leave, de himmel komt nei űnder
 • 1:32 - 1:38
  Ein leave, de himmel komt nei űnder
 • 1:39 - 1:43
  De himmel komt nei űnder
 • 1:48 - 1:50
  Dus skat
 • 1:50 - 1:52
  dus skat dűnsje mei my
 • 1:52 - 1:57
  dizze lęste kear
 • 1:57 - 1:58
  We hawwe gjin reden
 • 1:58 - 2:00
  ik sjoch gjin reden
 • 2:00 - 2:04
  węrom't wy ús ynhâlde soenen
 • 2:04 - 2:06
  Want nimmen fangt dy op
 • 2:06 - 2:08
  ast do net los litte kinst
 • 2:08 - 2:10
  Nimmen sil fan dy hâlde
 • 2:10 - 2:12
  ast do dyn leafde net sjen list
 • 2:12 - 2:14
  Nimmen sil dy fine
 • 2:14 - 2:16
  ast do dy ferstoppest yn it tsjuster
 • 2:16 - 2:20
  Nimmen sil dy fine
 • 2:20 - 2:26
  It ein leave, de himmel komt nei űnder
 • 2:28 - 2:35
  Ein leave, de himmel komt nei űnder
 • 2:35 - 2:37
  De himmel komt nei űnder
 • 2:57 - 2:58
  Ach skat,
 • 2:58 - 3:01
  ach skat, sjochst do net
 • 3:01 - 3:04
  hoe hurd ik myn bęst doch?
 • 3:04 - 3:06
  do witst dat do
 • 3:06 - 3:09
  do witst dat do ea
 • 3:09 - 3:12
  do witst dat do ea in beslút nimme moast
 • 3:12 - 3:20
  It ein leave, de himmel komt nei űnder
 • 3:20 - 3:25
  Ein leave, de himmel komt nei űnder
 • 3:27 - 3:29
  De himmel komt nei űnder
 • 3:32 - 3:38
  Ein leave, de himmel komt nei űnder
 • 3:38 - 3:44
  Ein leave, de himmel komt nei űnder
 • 3:44 - 3:52
  Ein leave, de himmel, de himmel komt nei űnder
 • 3:52 - 4:00
  Ein leave, de himmel, de himmel komt nei űnder
Title:
OK Go - End Love - Official Video
Video Language:
English
Team:
OK Go Subtitles
Duration:
04:30
There has been no activity on this language so far.

Frisian subtitles

Revisions