Return to Video

Dividing fractions

 • 0:01 - 0:03
  Wamkelekile kwinthetho yolwahlula-hlulo lwamaqhekeza.
 • 0:03 - 0:04
  Masiqalise.
 • 0:04 - 0:07
  Ngoko ke ngaphambi kokuba ndininike incindi--ngqo, Ndinga
 • 0:07 - 0:09
  yenza lonto kwisahluko esahlukileyo-- ndiakubonisa
 • 0:09 - 0:12
  ubuchwephetshe bokuba wahlula-hlula njani amaqhekeza.
 • 0:12 - 0:14
  Kwaye kuvele elubala ukuba kanye ngqo akukho
 • 0:14 - 0:16
  nzima kakhulu kunokuphinda-phinda amaqhekeza.
 • 0:16 - 0:21
  Ukuba ndingakubuza, u1 / onesibini umahlule ngo 1/2 , nanini na u-
 • 0:21 - 0:25
  sahlula ngeqhekeza, okanye ngqo, xa usahlula nokuba
 • 0:25 - 0:30
  ngeliphi inani, kuyafana nokuphinda-phinda ngenguqu yalo.
 • 0:30 - 0:37
  Ngoko ke u1/2 umahlule ngo1/2 ufumana u1/2 umphinda-phinde ngo 1/2.
 • 0:37 - 0:45
  Sibiyele---inguqu--lenayesibini ngoluhlobo (1/2)
 • 0:45 - 0:48
  kwaye siyayazi ukusukela kwisahluko sophinda-phindo, 1/2
 • 0:48 - 0:51
  umphinda-phinde 2/1, kanjalo, ilingana no2/2,
 • 0:51 - 0:54
  okanye ilingana no1.
 • 0:54 - 0:56
  Kwaye lonto yenza ucacelwe ngoba, kanye ngqo, naliphi na inani ulahlule
 • 0:56 - 0:59
  kwangalo ufumana u1.
 • 0:59 - 1:03
  1/2 umahlule ngo 1/2 ufumana u1, nje ngokuba u5 uamahlule ngo5 ufumana u1, nje
 • 1:03 - 1:05
  ngolohlobo nje ngokuthi 100 uamahlule ngo 100 ufumana u1.
 • 1:05 - 1:07
  Kwaye lena ayonto intsha.
 • 1:07 - 1:09
  Ngqo, ubuhlala uyenza.
 • 1:16 - 1:21
  kodwa ayifani lento nokuthi 2 umphinda-phinde nge
 • 1:21 - 1:24
  nguqu yakhe, ukutsho ukuba ngu 1.
 • 1:24 - 1:25
  Ndizakubonisa yona.
 • 1:25 - 1:27
  kanye ngqo, mandikunike iqelana lemizekelo ukubonisa
 • 1:27 - 1:31
  ukuba ukwahlula amaqhekeza nyani ayilogama litsha, lento yonke
 • 1:31 - 1:35
  yophinda-phindo nge nguqu.
 • 1:35 - 1:41
  Ukuba bendinokuxelela ukuba ngubani u 11 umahlule ngo 4?
 • 1:41 - 1:43
  Kulungile, siyayazi impendulo kulento, kodwa ndiza kuyiveza
 • 1:43 - 1:51
  kuwe ukuba iyafna nokuthi 12 umphinda-phinde ngo 1/4.
 • 1:51 - 1:56
  U 12/1 umphinda-phinde ngo 1/4 u4 ngu 12/4, ulungana no3.
 • 1:56 - 1:59
  Kwaye 12/4 yenye indlela yokubhala 12 umahlule ngo 4,
 • 1:59 - 2:03
  ngoko ke iphinde ibe yindlela ende ukufikelela kwinqanaba elinye.
 • 2:03 - 2:05
  Kodwa ndifuna ukubonisa ukuba into esiyenzayo apha
 • 2:05 - 2:08
  kwelicandelo ayonto intsha kwinto besihlala siyenza
 • 2:08 - 2:09
  xa sisahlula ngenani.
 • 2:09 - 2:11
  Ukwahlula yinto enye.
 • 2:11 - 2:14
  Ukwahlula ngamanani yinto efanayo naxa uphindaphinda nge-
 • 2:14 - 2:16
  nguqu yelonani.
 • 2:16 - 2:20
  Kwaye xasiphinda siyijonga, inguqu, ukuba ndinenani
 • 2:20 - 2:28
  elingu A, inguqu, udlelamfutsha welanguqu-- ngu 1/A.
 • 2:28 - 2:36
  Ngoko ke inguqu ka 2/3 ngu 3/2, okanye inguqu ka 5, ngoba u5
 • 2:36 - 2:40
  uyafna nokuthi 5/1, ngoko ke inguqu ngu 1/5.
 • 2:43 - 2:46
  ngoko ke makhesenze iqela kwinxaki zokwahlula amaqhekeza.
 • 2:46 - 2:49
  Ngubani u2/3 umahlule ngo 5/6?
 • 2:56 - 3:06
  Kunjalo, siyayazi ukuba lento iyafana nokuthi 2/3 umphinda-phinde ngo 6/5,
 • 3:06 - 3:09
  kwaye ilingana no 12/15.
 • 3:09 - 3:15
  Singohlula inani elingaphezu kunye nelingezantsi ngo3, ngu 4/5.
 • 3:15 - 3:23
  Nguba u 7/8 umahlule ngo 1/4?
 • 3:23 - 3:31
  Kanjalo, kuyafana nokuthi 7/8 umphinda-phinde ngo 4/1.
 • 3:31 - 3:33
  Khumbula, ndimguqule lo 1/4.
 • 3:33 - 3:37
  Yahlula ngo 1/4 kuyafana nokuphinda-phinda ngo 4/1.
 • 3:37 - 3:38
  Yiyo qha into ekufuneka uyenze.
 • 3:38 - 3:40
  Kwaye kwangoko singasebenzisa indlela mfutshane esele siyimfunde kwi-
 • 3:40 - 3:41
  candelo lophinda-phindo.
 • 3:41 - 3:43
  8 umahlule ngo 4 ufumana u2.
 • 3:43 - 3:45
  4 umahlule ngo 4 ufumana u1.
 • 3:45 - 3:47
  Ngoko ke ilingana no 7/2.
 • 3:47 - 3:50
  okanye ukuba ufuna ukuyibhala ngokwamanani axubeneyo, izakuba,
 • 3:50 - 3:51
  ngenene izakuba liqhekeza elingelilo.
 • 3:51 - 3:53
  Amaqhekeza engengawo zibanenani elingaphezulu elikhulu
 • 3:53 - 3:55
  okodlula inani elingaphantsi.
 • 3:55 - 3:59
  Ukuba ufuna ukuyibhala njenge nani elixutyiweyo, u2 umse ke7
 • 3:59 - 4:04
  ngamatyeli ayi 3 kunye nentshekela engu 1, ngoko ke ngu 3 kunye necala.
 • 4:04 - 4:04
  Ungayibhala nangenye indlela.
 • 4:04 - 4:06
  Ndifuna ukuyigcina ngale ndlela ngoba
 • 4:06 - 4:08
  lula ukusebenza ngayo xa inje.
 • 4:08 - 4:10
  Makhesenze iququbela lenxaki, okanye kwezo
 • 4:10 - 4:14
  zininzi sifikelela kuzo njengokuba singenza kwmizuzu eyi 4 okanye eyi 5 ezayo.
 • 4:14 - 4:24
  Ngubani u negethivu 2/3 umahlule ngo 5/2?
 • 4:24 - 4:29
  Kwakhona, iyafana no thabatha 2/3--jonga--
 • 4:29 - 4:35
  nje ngokuba uthabatha 2/3 umphinda-phinde ngantoni?
 • 4:35 - 4:40
  Umphinda-phinde ngenguqu ka 5/2, ngu 2/5, kwaye
 • 4:40 - 4:46
  ilinga no thabatha 4/15
 • 4:46 - 4:52
  Ngubani u 3/2 umahlule ngo 1/6?
 • 4:52 - 5:00
  Kanjalo, kuyafana nokuthi 3/2 umphinda-phinde ngo 6/1,
 • 5:10 - 5:11
  Ndiyacinga ukuba uyayifumana ngoku.
 • 5:11 - 5:13
  Makhe sibone, makhesenze elinye iqelana.
 • 5:13 - 5:16
  Kwaye, kunjalo ungakhe uphumle, kwaye ujonge kuyoyonke
 • 5:16 - 5:19
  lentetho kwakhona, ngoko ke ungalahleka kuyo yonke kwakhona.
 • 5:19 - 5:27
  Makhesibone, masenze uthabatha 5/7 umohlule ngo 10/3.
 • 5:27 - 5:34
  Kanjalo, lento iyafana no thabatha 5/7 umphinda-phinde ngo 3/10.
 • 5:34 - 5:35
  Ndisuke nje qha ndaphinda-phinda ngunguqu.
 • 5:35 - 5:38
  Yiyokuphela into bendihlala ndiyenza okanke lamatyeli.
 • 5:38 - 5:40
  Thabatha 5 uphinda-phinde ngo 3.
 • 5:40 - 5:43
  thabatha 15.
 • 5:43 - 5:47
  u7 umphinda-phinde ngo 10 ngu 70.
 • 5:47 - 5:50
  Ukuba singohlula inani elingezantsi kunye nenani elingaphezulu ngo-
 • 5:50 - 5:56
  5, sifumana thabatha 3/14
 • 5:56 - 5:58
  Ifanele ukuba siyenzile phaya.
 • 5:58 - 6:00
  Ingaba senze u 5, 2, kwaye ngesifumene
 • 6:00 - 6:03
  uthabatha 3/14 kwakhona.
 • 6:03 - 6:05
  makhesenze enye okanye wzimbini inxaki.
 • 6:05 - 6:07
  Ndicinga ukuba niyayifumana, kanjani.
 • 6:07 - 6:10
  masithi 1/2 umahlule ngo thabatha 3.
 • 6:14 - 6:15
  Nantso ke
 • 6:15 - 6:18
  ngoko ke kwenzeka ntoni xa uthatha iqhekeza kwaye ulahlule libe
 • 6:18 - 6:20
  linani elipheleleyo okanye inani elinekoma.
 • 6:20 - 6:23
  kunjalo, siyayazi naliphina inani elipheleleyo lingabhalwa njenge qhekeza.
 • 6:23 - 6:29
  lento iyafna nokuthi 1/2 umahlule ngo thabatha 3/1.
 • 6:29 - 6:34
  kwaye usahlula ngeqhekeza kuyafana nokuphinda-phinda
 • 6:34 - 6:37
  ngenguqu yalo.
 • 6:37 - 6:42
  Ngoko ke inguqu kathabatha 3/1 ngu thabatha 1/3, kwaye lento
 • 6:42 - 6:45
  iyafana no thabatha 1/6.
 • 6:45 - 6:46
  Makhesiyenze ngenye indlela.
 • 6:46 - 6:52
  masithi ndino thabatha 3 ndimahlule ngo 1/2?
 • 6:52 - 6:52
  Kuyafana.
 • 6:52 - 7:00
  uthabatha 3 uyafana no thabatha 3/1 umahlule ngo 1/2, ukutsho
 • 7:00 - 7:08
  ukuthi iyafana nokuthi thabatha 3/1 umphinda-phinde ngo2/1, iyalingana no
 • 7:08 - 7:12
  thabatha 6/1, iyafana no thabatha 6.
 • 7:12 - 7:16
  Ngoku, mandikunike kancinci incebiso
 • 7:17 - 7:20
  kutheni isebenza.
 • 7:20 - 7:24
  Masithi ndithe 2 umahlule ngo 1/3.
 • 7:24 - 7:28
  Kanjalo siyayazi ukuba iyalingana no 2/1 umphinda-phinde
 • 7:28 - 7:30
  ngo 3/1, ulingana no 6.
 • 7:30 - 7:33
  Ngoko ke isebenza njani, 1/3, okanye 6 basondelelane?
 • 7:33 - 7:34
  Ngoko ke masijonge kuyo ngale ndlela.
 • 7:34 - 7:37
  Ukuba ndinepitsa ezimbini.
 • 7:37 - 7:39
  Ndinamacala amabini epitsa.
 • 7:39 - 7:42
  Nanga amacala am epitsa kulungili.
 • 7:42 - 7:43
  Isibini apha.
 • 7:43 - 7:45
  Ngoko ke ndinamacala amabini epitsa, kwaye ndizakuwohlula
 • 7:45 - 7:48
  wona abe sesithathwini.
 • 7:48 - 7:51
  ngoko ke ndizakohlula ipitsa ngaye ibe sesithathwini.
 • 7:51 - 7:53
  Ndizakuzoba uphawu oluncinci.
 • 7:53 - 7:57
  Ngoko ke ndahlula ipitsa nganye ibe sesithathwini, kulungilie?
 • 7:57 - 7:58
  Mangaphi amaceba endinawo?
 • 7:58 - 8:03
  Makhesijonge, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 • 8:03 - 8:05
  Ndinamaceba ayi 6.
 • 8:05 - 8:08
  Ngoko ke ungafuna ukuhlala kwaye ujongisise lanto kancinane,
 • 8:08 - 8:13
  kodwa ndiyacinga ukuba ingakwenza kancinci uyibonengcono.
 • 8:13 - 8:17
  Makhesenze ibenye ukuqinisa ingqondo yakho.
 • 8:17 - 8:26
  Ukuba ndino thabatha 7/2 umahlule ngo 4/9--masithathe uthabatha
 • 8:26 - 8:31
  4/9--kanjalo, kuyafna nokuthi thabatha 7/2 umphinda-phinde
 • 8:31 - 8:34
  ngo thabatha 9/4, akunjalo?
 • 8:34 - 8:38
  Ndiphinda-phinde ngenguqu ka thabatha 4/9.
 • 8:38 - 8:41
  umphinda-phinde ngo 7 ufumana --thabatha 7 umphinda-phinde ngo thabatha
 • 8:41 - 8:48
  ufumana 63, kwaye u 2 umphinda-phinde ngo 4 ufumana u 8.
 • 8:48 - 8:51
  ngethemba, ndiyacinga ukuba unombono ongcono ngokwahlula nge
 • 8:51 - 8:56
  qhekeza gnoku, kwaye ungazma ngcono ulwahlulo
 • 8:56 - 8:57
  lwamaqhekeza.
 • 8:57 - 8:59
  Yonwabele.
Title:
Dividing fractions
Description:

Dividing fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:58
yangazukelwa edited Xhosa subtitles for Dividing fractions
yangazukelwa added a translation

Xhosa subtitles

Revisions Compare revisions