Return to Video

حقیقت درباره انگیختگی ناخواسته

 • 0:00 - 0:04
  [این سخنرانی شامل محتوایی برای افراد بالغ است
  احتیاط تماشاکننده توصیه میشود]
 • 0:05 - 0:09
  تخصص من، به عنوان یک مربی سکس،
  این است که من علم را پیش میکشم.
 • 0:10 - 0:13
  اما اولین و مهمترین کار من این است
 • 0:13 - 0:17
  که وقتی درباره هر چیز مرتبط با سکس
  حرف میزنم بیطرف باشم،
 • 0:17 - 0:21
  هیچ خجالتی، هیچ هیجانی،
  هیچ قضاوتی، هیچ شرمی،
 • 0:21 - 0:22
  مهم نیست کجا هستم.
 • 0:22 - 0:26
  مهم نیست چه سوالی از من میپرسید.
 • 0:26 - 0:29
  یک بار در پایان یک کنفرانس در لابی هتل،
 • 0:29 - 0:32
  داشتم از در خارج میشدم
  و یک همکار مرا تعقیب میکرد.
 • 0:32 - 0:34
  «امیلی، من فقط یک سوال سریع بپرسم.
 • 0:35 - 0:36
  یکی از دوستانم --
 • 0:36 - 0:38
  (خنده)
 • 0:38 - 0:41
  میخواهد بداند آیا ممکن است
  به لرزانندهاش معتاد شود.»
 • 0:42 - 0:45
  جواب نه است،
  اما ممکن است که خراب شود.
 • 0:46 - 0:50
  در کنفرانس دیگری، اینبار
  در یک بهشت گرمسیر در فضای باز،
 • 0:50 - 0:53
  کنار بوفه صبحانه بودم،
  و یک زوج به سمتم آمدند.
 • 0:54 - 0:55
  «سلام، امیلی، ببخش اگر مزاحمت میشویم
 • 0:55 - 1:00
  اما میخواهیم یک سوال سریع
  درباره انزال زودهنگام بپرسیم.»
 • 1:01 - 1:04
  «حتما، بگذارید درباره روش
  توقف/شروع برایتان بگویم.»
 • 1:05 - 1:06
  این زندگی من است.
 • 1:07 - 1:10
  بی طرفم وقتی باقی مردم
  ممکن است «جا بخورند.»
 • 1:11 - 1:14
  جا خوردن احساسیست از ادغام شگفتزدگی
 • 1:14 - 1:17
  با شرمساری به علاوه کمی نفرت
 • 1:17 - 1:20
  و انگار که ندانی با دستهات چکار کنی.
 • 1:22 - 1:23
  پس، یک محصول است.
 • 1:23 - 1:25
  علت تجربهاش این است
 • 1:25 - 1:27
  که دو دهه اول زندگیتان را
 • 1:27 - 1:31
  به آموختن اینکه سکس یک منبع خطرناک
  و حالبهمزن بیانتهای شرم است
 • 1:32 - 1:35
  و اگر در آن واقعا خوب نباشید، هیچکس
  هیچوقت عاشقتان نخواهد شد، سپری میکنید.
 • 1:35 - 1:37
  (خنده)
 • 1:37 - 1:39
  پس ممکن است جا بخورید،
  که بشنوید من از سکس حرف میزنم
 • 1:39 - 1:43
  وقتی در سالنی پر از
  غریبه نشستهاید -- این طبیعیست.
 • 1:43 - 1:44
  از شما میخواهم نفس بکشید.
 • 1:44 - 1:46
  احساسات تونل هستند.
 • 1:46 - 1:49
  ما راهمان را از تاریکی
  به روشنایی پایان میسازیم.
 • 1:49 - 1:50
  و قول میدهم که ارزشش را دارد.
 • 1:50 - 1:53
  چون امروز میخواهم قسمتی از علم
 • 1:53 - 1:56
  که تفکر من درباره همه چیز را
  تغییر داده را با شما درمیان بگذارم،
 • 1:56 - 1:59
  از رفتار انتقال دهندههای عصبی
  در مغز احساسیمان،
 • 1:59 - 2:03
  تا پویاییهای روابط بین فردی ما.
 • 2:03 - 2:05
  تا سیستم قضایی ما.
 • 2:06 - 2:07
  و با مغزمان شروع میشود.
 • 2:07 - 2:10
  ناحیهای در مغز شما وجود دارد
  که احتمالا شنیدهاید
 • 2:10 - 2:12
  که به عنوان «مرکز پاداش» از آن یاد میشود.
 • 2:12 - 2:14
  تصور میکنم مرکز پاداش نامیدنش
 • 2:14 - 2:16
  تقریبا مثل این است که
  صورتتان را بینی بنامید.
 • 2:16 - 2:18
  این یک ویژگی شاخص است،
 • 2:18 - 2:22
  اما برخی قسمتها نادیده
  گرفته میشوند و گیج خواهید شد
 • 2:22 - 2:25
  اگر تلاش کنید نحوه عملکرد صورت را بفهمید.
 • 2:25 - 2:29
  در واقع این سه سیستم در هم پیچیده
  اما در عین حال مجزا است.
 • 2:29 - 2:30
  اولین سیستم دوست داشتن است.
 • 2:30 - 2:32
  که مانند پاداش میماند،
 • 2:32 - 2:34
  و نقاط مهم مخدری در مغز احساسی شماست.
 • 2:34 - 2:37
  تاثیر لذتش را میسنجد --
 • 2:37 - 2:38
  «این محرک حس خوبی میدهد؟
 • 2:38 - 2:39
  چقدر خوب؟
 • 2:39 - 2:41
  آیا این محرک حس بدی میدهد؟
 • 2:41 - 2:42
  چقدر بد؟»
 • 2:42 - 2:45
  اگر قطرهای آب شیرین روی زبان یک نوزاد
  تازه به دنیا آمده بریزید،
 • 2:45 - 2:48
  سیستم مخدر-علاقه شدیدا تحریک میشود.
 • 2:49 - 2:50
  و سپس سیستم خواستن را داریم.
 • 2:50 - 2:54
  خواستن توسط سیستم شبکه دوپامینرژیک
 • 2:54 - 2:56
  در مغز احساسی و فراتر از آن واسطه میشود.
 • 2:56 - 3:01
  ما را تشویق میکند که به سمت
  یک محرک برویم یا از آن دور شویم.
 • 3:01 - 3:04
  خواستن بیشتر شبیه نوزاد نوپاست،
  که شما را دنبال میکند،
 • 3:04 - 3:06
  و یک کلوچه دیگر میخواهد.
 • 3:06 - 3:08
  پس علاقه و خواستن بهم متربط هستند.
 • 3:08 - 3:10
  یکی نیستند.
 • 3:10 - 3:12
  و سیستم سوم یادگیریست.
 • 3:12 - 3:14
  یادگیری سگهای پاولف است.
 • 3:14 - 3:15
  پاولف را یادتان میآید؟
 • 3:15 - 3:17
  او با نواختن یک زنگ
  باعث ترشح بزاق سگها میشود.
 • 3:17 - 3:20
  آسان است، به سگ غذا میدهید،
  خودکار بزاق ترشح میکند،
 • 3:20 - 3:21
  و زنگی را به صدا در میآورید.
 • 3:21 - 3:22
  غذا، ترشح بزاق، زنگ
 • 3:22 - 3:24
  غذا، زنگ، ترشح بزاق.
 • 3:24 - 3:25
  زنگ، ترشح بزاق.
 • 3:27 - 3:31
  آیا ترشح بزاق به این معناست که
  سگ دوست دارد زنگ را بخورد؟
 • 3:33 - 3:36
  آیا به این معناست که
  زنگ از نظر سگ خوشمزه است؟
 • 3:36 - 3:37
  نه.
 • 3:37 - 3:42
  کاری که پاولف کرد این بود که
  زنگ را به غذا ربط داد.
 • 3:43 - 3:46
  این جدایی خواستن، علاقه و یادگیری
 • 3:46 - 3:49
  همان جاییست که چهارچوب واضحی مییابیم
 • 3:49 - 3:53
  برای فهم آنچه محققان
  انگیختگی ناهماهنگ مینامند.
 • 3:53 - 3:54
  عدم هماهنگی، به زبان بسیار ساده،
 • 3:54 - 3:57
  زمانیست که در رابطه قابل پیشبینی
 • 3:57 - 4:00
  نقصی بین پاسخ فیزیولوژیک شما،
  مثلا ترشح بزاق،
 • 4:00 - 4:03
  و تجربه ذهنی شما از لذت و میل وجود دارد.
 • 4:04 - 4:09
  این در تمام سیستمهای احساسی
  و انگیزشی که داریم اتفاق میافتد،
 • 4:09 - 4:10
  از جمله سکس.
 • 4:10 - 4:12
  پژوهشهای ۳۰ سال گذشته نشان داده
 • 4:12 - 4:15
  که جریان خون ناحیه تناسلی میتواند
 • 4:15 - 4:18
  در پاسخ به محرکهای
  مرتبط با سکس افزایش یابد
 • 4:18 - 4:21
  حتی اگر آن محرکهای مرتبط با سکس
 • 4:21 - 4:24
  به تجربه ذهنی خواستن و علاقه مرتبط نباشند.
 • 4:24 - 4:26
  در حقیقت، رابطه قابل پیشبینیِ
 • 4:26 - 4:28
  میان پاسخ تناسلی و تجربه ذهنی
 • 4:28 - 4:32
  بین ۱۰ تا ۵۰ درصد است.
 • 4:32 - 4:35
  که دامنه بسیار بزرگیست.
 • 4:35 - 4:38
  شما الزاما نمیتوانید پیشبینی کنید
 • 4:38 - 4:41
  یک فرد درباره محرک سکسی چه احساسی دارد
 • 4:41 - 4:44
  اگر فقط به جریان خون
  ناحیه تناسلی او توجه کنید.
 • 4:44 - 4:47
  وقتی این را برای همسرم توضیح دادم
  او بهترین مثال ممکن را زد.
 • 4:47 - 4:48
  او اینطوری بود که،
 • 4:48 - 4:53
  «پس، این میتواند توضیحی برای آن
  دفعهای باشد که دبیرستانی بودم، من ...
 • 4:53 - 4:56
  با شنیدن کلمه 'سوراخ دونات' راست کردم.»
 • 4:56 - 4:57
  (خنده)
 • 4:57 - 5:00
  آیا او میخواسته با دونات سکس داشته باشد؟
 • 5:00 - 5:01
  نه.
 • 5:01 - 5:04
  پسر نوجوانی بوده سرشار از تستوسترون،
 • 5:04 - 5:07
  که همه چیز را کمی با سکس مرتبط میکند.
 • 5:07 - 5:08
  و این میتواند دو طرفه باشد.
 • 5:08 - 5:12
  یک فرد ممکن است شب به زور راست کند،
 • 5:12 - 5:15
  و صبح روز بعد با شق کردگی بیدار شود،
 • 5:15 - 5:17
  زمانیکه چیزی جز عذاب نیست.
 • 5:17 - 5:20
  تماس تلفنی از یک زن سی و چند ساله داشتم
 • 5:20 - 5:23
  گفت، «پس، من و همسرم در حال معاشقه بودیم
 • 5:23 - 5:25
  و من گفتم، 'همین الان میخوامش.'
 • 5:25 - 5:29
  و اون گفت، 'نه، تو هنوز خشکی،
  فقط میخوای خوب باشی.'
 • 5:30 - 5:32
  ولی من واقعا آماده بودم.
 • 5:32 - 5:35
  پس مشکل چیست، هورمونیست،
  آیا باید با یک دکتر مشورت کنم،
 • 5:35 - 5:36
  چه اتفاقی دارد میافتد؟"
 • 5:36 - 5:37
  پاسخ؟
 • 5:37 - 5:39
  ناهماهنگی برانگیختگی.
 • 5:39 - 5:42
  اگر درد ناخواستهای را تجربه میکنید،
  با پزشک مشورت کنید.
 • 5:42 - 5:44
  وگرنه -- ناهماهنگی برانگیختگی است.
 • 5:44 - 5:47
  رفتار ناحیه تناسلی شما
  الزاما تجربه ذهنی شما
 • 5:47 - 5:51
  از علاقه و خواستن را تداعی نمیکند.
 • 5:51 - 5:52
  دوست دیگری، زمان دانشگاه،
 • 5:52 - 5:56
  به من درباره اولین تجربههای بازی قدرت
  در یک رابطه جنسی گفت.
 • 5:56 - 5:58
  او گفت که شریکش دستانش را
 • 5:58 - 6:01
  اینطوری بالای سرش بسته، او را ایستاده
  نگه داشته و موقعیت او را تنظیم کرده
 • 6:01 - 6:05
  و میلهای بین پاهایش قرار داده و اینجوری
  به سمت کلیتوریسش به بالا فشار داده.
 • 6:05 - 6:07
  دوستم آنجا ایستاده و آن پسر
  آنجا را ترک کرده.
 • 6:08 - 6:09
  این قدرت بازیست.
 • 6:09 - 6:10
  او را تنها گذاشته.
 • 6:10 - 6:12
  پس دوستم گفته
 • 6:12 - 6:13
  «حوصلم سر رفته.»
 • 6:13 - 6:15
  (خنده)
 • 6:15 - 6:18
  و آن پسر برگشته و دوستم
  دوباره گفته، «حوصلم سر رفته.»
 • 6:19 - 6:21
  پسر به دوستم نگاه کرده
  و سپس به میله نگاه کرده
 • 6:21 - 6:23
  و گفته، «پس چرا خیس شدی؟»
 • 6:24 - 6:25
  چرا خیس شده بود؟
 • 6:27 - 6:30
  فشار مستقیم روی کلیتوریس سکسی است؟
 • 6:30 - 6:32
  بله.
 • 6:32 - 6:35
  آیا این به پسر میگوید که دوستم آنچه را
  که اتفاق افتاده دوست دارد یا میخواهد؟
 • 6:36 - 6:37
  نه.
 • 6:37 - 6:41
  پس چه به او میگوید که دوستم آنچه
  که اتفاق میافتد را دوست دارد یا میخواهد؟
 • 6:42 - 6:43
  دوستم!
 • 6:43 - 6:47
  دوستم آنچه را که میخواهد و دوست دارد
  تشخیص داده و بهم وصل میکند.
 • 6:47 - 6:50
  تمام آنچه که لازم بود پسر انجام دهد
  این بود که به او گوش کند.
 • 6:50 - 6:54
  دوستم پای تلفن --
  راه حل چیست؟
 • 6:54 - 6:57
  به شریکت بگو، «به تو گوش کند.»
 • 6:57 - 6:59
  البته، لیز کننده هم بخر.
 • 7:00 - 7:01
  (خنده)
 • 7:02 - 7:03
  (تشویق)
 • 7:03 - 7:05
  تشویق مطمئنا برای لیز کننده است.
 • 7:05 - 7:06
  (تشویق)
 • 7:06 - 7:08
  همه افراد، همه جا.
 • 7:09 - 7:12
  اما میخواهم داستان سیاهی از
  بهحرفهاشگوشبده بگویم.
 • 7:12 - 7:14
  این یکی از یادداشتی است که یک دانشآموز
 • 7:14 - 7:18
  پس از اینکه سخنرانی درباره ناهماهنگی
  برانگیختگی ارائه دادم برایم فرستاد.
 • 7:18 - 7:21
  دختر با شریکش بوده، شریکی جدید،
  و خوشحال بوده از آنچه انجام میدهند،
 • 7:21 - 7:22
  و به نقطهای میرسند
 • 7:22 - 7:24
  که دختر دوست نداشته بیشتر پیش بروند
 • 7:24 - 7:25
  پس گفته نه.
 • 7:25 - 7:29
  و شریکش گفته، «نه، خیس شدی،
  خیلی آمادهای، خجالت نکش.»
 • 7:30 - 7:32
  خجالت؟
 • 7:32 - 7:35
  انگار تمام شجاعت و اعتماد بنفسی
  که داشت به کار نگرفته بود
 • 7:35 - 7:38
  تا به کسی که خوشش میآمد نه بگوید.
 • 7:38 - 7:40
  کسی که دوست نداشت
  به احساساتش آسیبی برساند.
 • 7:41 - 7:42
  اما دوباره گفته بود.
 • 7:43 - 7:45
  او گفت نه.
 • 7:46 - 7:48
  آیا پسر به حرفهاش گوش کرد؟
 • 7:50 - 7:54
  در عصر #منهم و #وقتتمامشد،
  افراد از من میپرسند،
 • 7:54 - 7:56
  «از کجا بدانم شریکم
  چه میخواهد و دوست دارد؟
 • 7:56 - 7:59
  آیا موافقت فقط باید کلامی و قراردادی باشد؟
 • 7:59 - 8:01
  زمانهایی هست که موافقت مبهم است
 • 8:01 - 8:05
  و به بحث فرهنگی گستردهای
  درباره آن نیاز داریم.
 • 8:05 - 8:09
  اما آیا میتوانیم از میزان وضوح
  رضایت مطمئن باشیم
 • 8:09 - 8:11
  اگر این افسانه را از بین ببریم؟
 • 8:11 - 8:13
  در تمامی مثالهایی که تاکنون عنوان کردم،
 • 8:13 - 8:17
  یک نفر آنچه را که دوست میداشت
  و میخواست فهمید و کاملا بیان کرد:
 • 8:17 - 8:19
  «همین الان میخوامت.»
 • 8:19 - 8:20
  «نه.»
 • 8:21 - 8:23
  و نفر دیگر گفت که در اشتباه هستند.
 • 8:24 - 8:25
  این زیر سوال بردن عقلانیت است.
 • 8:25 - 8:27
  عمیق و تحقیرآمیز است.
 • 8:27 - 8:29
  از طرفی میگویی چیزی را احساس میکنی،
 • 8:29 - 8:32
  اما بدنت ثابت میکند
  چیز دیگری احساس میکنی.
 • 8:32 - 8:34
  و این را فقط حول و حوش
  مسائل سکسی انجام میدهیم،
 • 8:34 - 8:36
  زیرا انگیختگی ناخواسته
 • 8:36 - 8:39
  با هر سیستم احساسی
  و انگیزشی که داریم اتفاق میافتد.
 • 8:39 - 8:43
  اگر موقع گاز زدن یک سیب کرمدار
  دهنم آب میافتد،
 • 8:43 - 8:45
  آیا کسی به من میگوید،
 • 8:45 - 8:47
  «تو گفتی نه، اما بدنت بله داد؟»
 • 8:47 - 8:49
  (خنده)
 • 8:49 - 8:51
  و فقط شریک ما اشتباه برداشت نمیکند.
 • 8:52 - 8:55
  برنامه ملی آموزش قضایی
  سندی را منتشر کرد
 • 8:55 - 8:58
  به نام «قضات میگویند: آنچه آرزو میکردم
 • 8:58 - 9:02
  قبل از قضاوت پرونده فرد
  قربانی تجاوز جنسی میدانستم.»
 • 9:02 - 9:04
  شماره ۱۳:
 • 9:04 - 9:08
  «در موارد خاص، قربانی، مرد یا زن،
  ممکن است واکنش فیزیکی نشان دهد،
 • 9:08 - 9:12
  اما پاسخ جنسی دوطرفه یا بر اساس میل نیست.»
 • 9:12 - 9:15
  این مرا یک قدم به تاریکی نزدیکتر میکند،
 • 9:15 - 9:18
  و اینجا به خودم قول میدهم
  که راهی به روشنی پیدا خواهیم کرد.
 • 9:18 - 9:20
  به دادگاه اخیری که شامل چند نمونه
 • 9:20 - 9:22
  تماس انگیختگی ناخواسته بود فکر میکنم.
 • 9:22 - 9:24
  تصور کنید از اعضای هیئت منصفه هستید
 • 9:24 - 9:27
  و دریافتهاید که قربانی اورگاسم داشته است.
 • 9:27 - 9:30
  آیا این واکنش دل شما
  به این پرونده را تغییر میدهد؟
 • 9:31 - 9:33
  بگذارید یادآوری کنم،
  اورگاسم فیزیولوژیک است؛
 • 9:33 - 9:35
  بی اختیار است، آزادسازی غیرارادی تنش،
 • 9:35 - 9:38
  که در پاسخ به محرکهای جنسی
  به وجود آمده است.
 • 9:39 - 9:44
  اما وکیل مجرم مطمئن شد که
  هیئت منصفه از ارگاسمها مطلع بشود
 • 9:44 - 9:47
  چون تصور کرده بود اورگاسم میتواند
  به عنوان رضایت تفسیر شود.
 • 9:49 - 9:53
  اضافه میکنم که قربانی کودکی بود که توسط
  فرد بالغی از خانواده آزار جنسی دیده بود.
 • 9:53 - 9:54
  شما را دعوت به تنفس میکنم.
 • 9:55 - 9:57
  این نوع داستانها به فرد
  انواع احساسات را میدهد،
 • 9:57 - 10:01
  از خشم تا شرم تا انگیختگی مبهم
 • 10:01 - 10:03
  چون موضوعی مرتبط با سکس است،
 • 10:03 - 10:05
  هرچند ترسناک است.
 • 10:07 - 10:10
  اما با آنکه میدانم
  حضور داشتن با این احساسات
 • 10:10 - 10:12
  در فضایی پر از آدمهای غریبه سخت است،
 • 10:12 - 10:16
  اگر بتوانیم راهمان را
  در میان این حسهای درهم بیابیم
 • 10:16 - 10:20
  باور دارم که راهمان را به نور مهربانی
 • 10:20 - 10:22
  نسبت به آن کودک
 • 10:22 - 10:26
  که رابطهاش با بدنش توسط فردی آسیب دید
 • 10:26 - 10:28
  که وظیفه محافظت از آن را داشت.
 • 10:29 - 10:33
  و امید را آنجا پیدا میکنیم
  که فرد قابل اعتمادی وجود داشته
 • 10:33 - 10:35
  که میتوانست بگوید، «واکنش ناحیه تناسلی
 • 10:35 - 10:38
  تنها یعنی محرک جنسی وجود داشته؛ نه اینکه
  رابطه مورد علاقه بوده با خواسته شده،
 • 10:38 - 10:41
  و قطعا به این معنا نیست
  که مورد رضایت بوده است.»
 • 10:41 - 10:46
  (تشویق)
 • 10:46 - 10:51
  آن مهربانی و آن امید
  تمام چیزیست که مرا به اینجا کشاند،
 • 10:51 - 10:53
  تا درباره آن با هرکس که گوش کند حرف بزنم.
 • 10:53 - 10:57
  میبینم که به مردم کمک میکند،
  به محض اینکه گفته میشود.
 • 10:59 - 11:02
  شما را دعوت میکنم تا از آن حرف بزنید.
 • 11:04 - 11:06
  لازم نیست جلوی هزار غریبه
  کلمه «کلیتوریس» را به کار ببرید.
 • 11:07 - 11:10
  اما باید مکالمه شجاعانهای داشته باشید.
 • 11:10 - 11:13
  برای کسی بگویید که میدانید
  خشونت جنسی را تجربه کرده است --
 • 11:14 - 11:15
  حتما کسی را میشناسید.
 • 11:15 - 11:17
  در آمریکا از هر سه زن یکی تجربهاش میکند.
 • 11:17 - 11:19
  از هر شش مرد یکی.
 • 11:19 - 11:22
  و تقریبا نیمی از افراد تراجنسی.
 • 11:22 - 11:25
  بگویید «واکنش آلت تناسلی
  یعنی محرک جنسی وجود داشته.
 • 11:25 - 11:27
  به این معنا نیست که خواسته شده
  یا مورد علاقه بوده.»
 • 11:28 - 11:30
  آن را به قاضی یا وکیلی
  که میشناسید بگویید،
 • 11:30 - 11:34
  به پلیس یا هر کسی که در مقام قضاوت
  در پروندههای آزار جنسی است.
 • 11:34 - 11:37
  بگویید «برخی فکر میکنند
  بدن واکنشی نشان نمیدهد،
 • 11:37 - 11:40
  اگر چیزی را که اتفاق میافتد
  دوست نداشته باشید یا نخواهید،
 • 11:40 - 11:41
  اگر این واقعیت داشت.
 • 11:41 - 11:44
  به جای آن، انگیختگی ناخواسته.
 • 11:44 - 11:47
  این را به نوجوان سردرگمی
  که در اطرافیان میشناسید بگویید
 • 11:47 - 11:51
  کسی که دارد تلاش میکند
  بفهمد، چی، حتی، چی؟
 • 11:51 - 11:57
  بگویید، اگر این میوه کپک زده را
  گاز بزنی و آب دهانت راه بیفتد،
 • 11:57 - 11:58
  کسی به تو نمیگوید،
 • 11:58 - 12:02
  «خب، نمیخواهی اعتراف کنی
  که چقدر دوستش داری.»
 • 12:02 - 12:05
  همینطور برای آن پایین، انگیختگی ناخواسته.
 • 12:05 - 12:07
  به شریکتان بگویید.
 • 12:07 - 12:10
  اندام جنسی من به تو نمیگوید
  چه میخواهم یا دوست دارم.
 • 12:11 - 12:12
  من میگویم.
 • 12:13 - 12:18
  (تشویق)
 • 12:18 - 12:20
  ریشههای این افسانه عمیق هستند
 • 12:20 - 12:23
  و با نیروهای بسیار تاریکی
  در فرهنگ ما تنیدهاند.
 • 12:23 - 12:27
  اما با هر مکالمه شجاعانهای که داریم،
 • 12:27 - 12:29
  جهان را جایی اندکی بهتر، کمی سادهتر
 • 12:29 - 12:31
  برای نوجوانان سردرگم ساختهایم.
 • 12:31 - 12:35
  جایی سادهتر برای دوستمان
  پشت تلفن که در هم شکسته است.
 • 12:36 - 12:39
  کمی آسانتر و امنتر
 • 12:39 - 12:42
  برای نجات یافتهگان، یک زن در هر سه زن.
 • 12:42 - 12:43
  یکی در هر شش مرد.
 • 12:44 - 12:46
  نیمی از ترنسها.
 • 12:47 - 12:48
  همچنین من.
 • 12:49 - 12:51
  پس برای هر مکالمه شجاعانهای که داریم،
 • 12:53 - 12:54
  از شما ممنونم.
 • 12:54 - 13:01
  (تشویق)
 • 13:01 - 13:02
  سپاسگزارم.
 • 13:03 - 13:05
  ممنون.
 • 13:05 - 13:08
  (تشویق)
 • 13:08 - 13:10
  هلن والتر: امیلی، بیا اینجا.
 • 13:10 - 13:11
  از تو سپاسگزارم.
 • 13:12 - 13:14
  میدانم که این کار را همیشه انجام دادهای،
 • 13:14 - 13:17
  و خب، هنوز هم انجام میدهی،
  قدردان شجاعت تو هستم
 • 13:17 - 13:19
  که میآیی و درباره اش
  روی این صحنه صحبت میکنی.
 • 13:19 - 13:21
  واقعا زمان زیادی برده
  و ما از تو قدردانی میکنیم.
 • 13:21 - 13:23
  پس متشکریم.
 • 13:23 - 13:24
  امیلی ناگوسکی: خوشحالم که اینجا هستم.
 • 13:24 - 13:26
  ه و: خب در روند شغل روزانه تو،
 • 13:26 - 13:29
  تصور میکنم، همانگونه
  که ابتدای سخنرانی عنوان کردی،
 • 13:29 - 13:30
  از تو بسیار سوال پرسیده شده.
 • 13:30 - 13:33
  اما کدام سوال است
  که همیشه از تو پرسیده میشود
 • 13:33 - 13:37
  و بتوانی اینجا مطرح کنی
  تا مجبور نباشی طی هفته
 • 13:37 - 13:40
  ۱٫۰۰۰ بار به آن جواب دهی؟
 • 13:40 - 13:42
  آن: سوالی که از من زیاد پرسیده میشود
 • 13:42 - 13:45
  سوالیست که در دل
  تقریبا تمام سوالات دیگر است،
 • 13:45 - 13:47
  خب، آدم به ویبراتورش معتاد میشود،
 • 13:47 - 13:49
  میشود درباره مشکل نعوظ به من کمک کنید؟
 • 13:49 - 13:53
  در دل تمامی سوالها در واقع
  این سوال هست که، «من طبیعی هستم؟»
 • 13:53 - 13:55
  که جواب آن سوال در ذهن من،
 • 13:55 - 13:59
  طبیعی چیست و چرا میخواهی
  آن تمایل جنسی تو باشد؟
 • 14:00 - 14:02
  چرا فقط میخواهیم
  حول مسائل جنسی طبیعی باشیم؟
 • 14:02 - 14:04
  آیا نمیخواهیم که فوقالعاده باشیم؟
 • 14:04 - 14:08
  آیا در زندگیت سکس معمولی میخواهی یا محشر؟
 • 14:08 - 14:10
  هرچند، فکر میکنم، ترس زیادی
 • 14:10 - 14:13
  از تفاوت زیاد در سکس وجود دارد.
 • 14:13 - 14:14
  وقتی از من میپرسند،
 • 14:14 - 14:16
  «آیا چیزی که تجربه میکنم طبیعی است،»
 • 14:16 - 14:20
  آنچه که در حقیقت از من میپرسند
  این است که، «آیا تعلق دارم؟»
 • 14:20 - 14:22
  آیا به این رابطه تعلق دارم،
 • 14:22 - 14:24
  آیا به این جامعه تعلق دارم،
 • 14:24 - 14:27
  آیا به این جهان به عنوان
  یک انسان جنسی تعلق دارم؟
 • 14:27 - 14:31
  که جواب به این سوال همیشه یک بله بزرگ است،
 • 14:31 - 14:35
  تنها مانعی که وجود دارد،
  تنها محدودیتی که وجود دارد، دو چیز است:
 • 14:35 - 14:38
  یک، اگر درد ناخواسته در سکس احساس میکنید،
 • 14:38 - 14:40
  با یک متخصص مشورت کنید.
 • 14:40 - 14:44
  و دو: تا زمانی که هر فرد
  در رابطه آزاد و شاد است،
 • 14:44 - 14:46
  و آزاد است که هر وقت خواست رها کند،
 • 14:46 - 14:49
  مجازید هر چه خواستید انجام دهید.
 • 14:49 - 14:52
  هیچ قانونی وجود ندارد،
  هیچ چارچوبی که در آن بگنجید وجود ندارد.
 • 14:52 - 14:55
  تا زمانی که رضایت هست
  و درد ناخواستهای وجود ندارد مجازید،
 • 14:55 - 14:58
  کاملا آزادید هر چه خواستید انجام دهید.
 • 14:58 - 14:59
  ه و: چه عالی. بسیار ممنونیم.
 • 14:59 - 15:01
  ا ن: از شما ممنونم.
 • 15:01 - 15:02
  ه و: سپاسگزارم. شما فوقالعادهاید.
 • 15:02 - 15:03
  (تشویق)
Title:
حقیقت درباره انگیختگی ناخواسته
Speaker:
امیلی ناگوسکی
Description:

مربی سکس امیلی ناگوسکی یکی از خطرناک‌ترین افسانه‌ها درباره رابطه جنسی را در هم می‌شکند و دانش پشت ناهماهنگی تحریک را به ما می‌شناساند: زمانی‌که بین پاسخ فیزیکی و تجربه لذت و میل جدایی اتفاق می‌افتد. صحبت درباره اینچنین لحظات صمیمی و خصوصی می‌تواند سخت و ناخوشایند باشد، با این حال در این سخنرانی صریح ناگوسکی همه ما را وادار می‌کند تا این اطلاعات حیاتی را با کسی در میان بگذاریم -- قضات، وکلا، همسران و کودکان. ناگوسکی می‌گوید:"با هر مکالمه شجاعانه ‌ای که داریم، دنیا را جای کمی بهتری می‌کنیم." (این سخنرانی شامل محتوایی جهت افراد بالغ می‌باشد.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:16

Persian subtitles

Revisions