< Return to Video

Làm rõ về liên họ Người

 • 0:00 - 0:02
  Trong video đầu tiên về tiến hoá,
 • 0:02 - 0:08
  tôi đã vẽ một con liên họ Người,
  và tôi vẽ cho nó một cái đuôi.
 • 0:08 - 0:12
  Nhưng trong video này
  tôi muốn làm rõ rằng tôi đã vẽ sai.
 • 0:12 - 0:17
  Liên họ Người không có đuôi.
 • 0:17 - 0:21
  Đó thật ra là một trong những
  nét đặc trưng của liên họ Người.
 • 0:21 - 0:24
  Tất nhiên một số loài linh trưởng khác
  cũng không có đuôi,
 • 0:24 - 0:28
  nhưng liên họ Người
  tuyệt đối không có đuôi.
 • 0:28 - 0:31
  Liên họ Người gồm hai họ,
 • 0:31 - 0:34
  có tên phổ biến là "khỉ dạng người loại nhỏ"
  và "khỉ dạng người loại lớn".
 • 0:34 - 0:40
  Khỉ dạng người loại nhỏ
  là những loài như vượn.
 • 0:40 - 0:44
  Khỉ dạng người loại lớn là những loài
  như tinh tinh và khỉ đột,
 • 0:44 - 0:46
  và tôi, con người.
 • 0:46 - 0:51
  Ở đây, đây là những con
  khỉ dạng người loại lớn.
 • 0:51 - 0:53
  Đây là những con
  khỉ dạng người loại lớn.
 • 0:53 - 0:58
  Rõ ràng là con khỉ dạng người loại lớn này
  không biết ăn mặc cho lắm
 • 0:58 - 1:00
  hồi năm 1994.
 • 1:00 - 1:03
  Và nó không cảm thấy
  nó cần phải đi cắt tóc.
Title:
Làm rõ về liên họ Người
Description:

Làm rõ về liên họ Người - liên họ Người không có đuôi

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:04

Vietnamese subtitles

Revisions