Return to Video

พิสัยกับค่ากึ่งกลางพิสัย

 • 0:00 - 0:05
  จงหาพิสัยและค่ากึ่งกลางพิสัยของเซตจำนวน
 • 0:05 - 0:07
  แล้วสิ่งที่พิสัยบอกเราก็คือ
 • 0:07 - 0:09
  การกระจายตัวของตัวเลขพวกนี้
 • 0:09 - 0:10
  และวิธีที่คุณคำนวณคือ
 • 0:10 - 0:12
  คุณหาผลต่างระหว่าง
 • 0:12 - 0:15
  จำนวนที่มากที่สุดในบรรดาพวกนี้ กับจำนวนที่น้อยที่สุด
 • 0:15 - 0:16
  ของตัวเลขพวกนี้
 • 0:16 - 0:17
  แล้วถ้าคุณหาจำนวนที่มากที่สุด
 • 0:17 - 0:18
  ในบรรดาพวกนี้
 • 0:18 - 0:21
  ผมจะวงด้วยสีบานเย็นนะ, มันดูเหมือนจะเป็น 94
 • 0:21 - 0:23
  94 มากกว่าจำนวนใดๆ ในนี้
 • 0:23 - 0:25
  นั่นก็คือค่าที่มากที่สุด
 • 0:25 - 0:27
  และจากนั้น เราอยากลบ
 • 0:27 - 0:29
  จำนวนที่น้อยที่สุด
 • 0:29 - 0:31
  และจำนวนที่น้อยที่สุดในเซตของเรา
 • 0:31 - 0:32
  ตรงนี้คอื 65
 • 0:32 - 0:34
  (วงไว้ด้วยสีเขียว)
 • 0:34 - 0:36
  คุณอยากลบ 65 จาก 94
 • 0:36 - 0:38
  และนี่เท่ากับ..ง
 • 0:38 - 0:41
  ถ้านี่คือ 95 ลบ 65, มันก็คือ 30
 • 0:41 - 0:43
  94 น้อยกว่า 95 อยู่ 1
 • 0:43 - 0:44
  นี่จึงเป็น 29
 • 0:44 - 0:48
  ยิ่งเลขนี้มากขึ้นเท่าไหร่ นั่นหมายความว่าการกระจายตัวยิ่งมาก
 • 0:48 - 0:51
  ผลต่างระหว่างค่าสูงสุดกับต่ำสุดยิ่งมาก
 • 0:51 - 0:54
  ถ้าการกระจายน้อย, นั่นหมายควมาว่าพิสัยก็แคบ
 • 0:54 - 0:59
  พิสัยอขงจำนวนก็แค่, นั่นคือพิสัย
 • 0:59 - 1:02
  ค่ากึ่งกลางพิสัย คือวิธีคิด
 • 1:02 - 1:05
  ค่าแนวโน้มหาศูนย์กลางอย่างหนึ่ง, ค่ากึ่งกลางพิสัย (midrange)
 • 1:05 - 1:10
  ค่ากึ่งกลางพิสัย, เวลาหาค่ากึ่งกลางพิสัย, ก็แค่หาค่าเฉลี่ย
 • 1:10 - 1:13
  ของจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุด
 • 1:13 - 1:18
  ตรงนี้เราหาผลต่าง ได้พิสัย. ค่ากึ่งกลางพิสํย คือค่าเฉลี่ยเลขสองตัวนี้
 • 1:18 - 1:27
  94 บวก 65 เวลาเราพูดถึงค่าเฉลี่ย เราหมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิต หารด้วย 2 นี่จึงเท่ากับอะไร --
 • 1:27 - 1:33
  60 บวก 60 ได้ 150, 150 บวก --
 • 1:33 - 1:40
  4 บวก 5 ได้ 159, 159 หารด้วย 2 เท่ากับ
 • 1:40 - 1:45
  150 หาร 2 ได้ 75, 9 หาร 2 ได้ 4.5
 • 1:45 - 1:50
  นี่จึงเท่ากับ 79.5
 • 1:50 - 1:53
  แล้วนี่คือวิธีคิดค่ากลางของจำนวนอย่างหนึ่ง
 • 1:53 - 1:58
  วิธีคิดก็แค่ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เราแค่หา
 • 1:58 - 2:00
  มัน แน่นอนคุณสามารถหาค่าอื่น เช่นมัธยฐาน หรือฐานนิยมได้
 • 2:00 - 2:03
  พิสัยกับ ค่ากึ่งกลางพิสัยก็เป็นค่าหนึ่ง
Title:
พิสัยกับค่ากึ่งกลางพิสัย
Description:

พิสัยกับค่ากึ่งกลางพิสัย

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:03

Thai subtitles

Revisions