Return to Video

Range and Mid-range

 • 0:00 - 0:05
  מצא את ה"טווח" ואת "אמצע הטווח" עבור סט המספרים הנ"ל.
 • 0:05 - 0:07
  אז מה שה"טווח" אומר לנו זה בעצם
 • 0:07 - 0:09
  כמה המספרים מפוזרים.
 • 0:09 - 0:10
  והדרך לחשב זאת זה
 • 0:10 - 0:12
  לקחת את ההפרש בין
 • 0:12 - 0:15
  המספר הגדול ביותר והמספר הקטן ביותר
 • 0:15 - 0:16
  בסט המספרים.
 • 0:16 - 0:17
  ולכן אם אנו מסתכלים במספר הגדול ביותר
 • 0:17 - 0:18
  בסט המספרים
 • 0:18 - 0:21
  אני אסמן אותו בעיגול סגול, הוא 94
 • 0:21 - 0:23
  94 גדול יותר מכל המספרים האחרים בסט.
 • 0:23 - 0:25
  אז זהו המספר הגדול ביותר מבין המספרים.
 • 0:25 - 0:27
  ומזה אנו רוצים לחסר
 • 0:27 - 0:29
  את המספר הקטן ביותר.
 • 0:29 - 0:31
  והמספר הקטן ביותר בסט המספרים
 • 0:31 - 0:32
  הוא 65.
 • 0:32 - 0:34
  (מסמן בעיגול ירוק)
 • 0:34 - 0:36
  אז אנו רוצים להחסיר 65 מ-94.
 • 0:36 - 0:38
  וזה שווה ל...
 • 0:38 - 0:41
  אם זה היה 95 פחות 65 התוצאה היתה 30.
 • 0:41 - 0:43
  94 זה אחד פחות מ95
 • 0:43 - 0:44
  ולכן התוצאה הינה 29.
 • 0:44 - 0:48
  אז ככל שהמספר הזה גדול יותר הפיזור גדול יותר,
 • 0:48 - 0:51
  ככל שההפרש גדול יותר בין המספר הגדול ביותר לקטן ביותר.
 • 0:51 - 0:54
  ככל שהוא קטן יותר, ה"טווח" הדוק יותר.
 • 0:54 - 0:59
  אז זהו ה"טווח".
 • 0:59 - 1:02
  "אמצע הטווח" זו דרך אחת לחשוב
 • 1:02 - 1:05
  על נטייה למרכז, אז "אמצע הטווח".
 • 1:05 - 1:10
  ומה שעושים עם "אמצע הטווח" זה לקחת את הממוצע
 • 1:10 - 1:13
  של המספר הגדול ביותר והקטן ביותר.
 • 1:13 - 1:18
  אז כאן לקחנו את ההפרש, שהוא הטווח. אמצע הטווח יהיה הממוצע של שני המספרים הללו.
 • 1:18 - 1:27
  אז 95 ועוד 65 כאשר אנו מדברים על הממוצע - אז זה חלקי 2. וזה הולך להיות...
 • 1:27 - 1:33
  90 ועוד 60 שווה 150, 150 ועוד....
 • 1:33 - 1:40
  4 ועוד 5 זה 159. 159 חלקי 2 שווה ל...
 • 1:40 - 1:45
  150 חלקי 2, זה 75, 9 חלקי 2 זה 4.5
 • 1:45 - 1:50
  אז התוצאה היא 79.5
 • 1:50 - 1:53
  אז זו דרך אחת לחשוב על האמצע של המספרים הללו.
 • 1:53 - 1:58
  דרך נוספת היא הממוצע של כל המספרים,
 • 1:58 - 2:00
  וכמובן שניתן גם להסתכל על החציון והשכיח.
 • 2:00 - 2:03
  אז, "טווח" ו"אמצע הטווח".
Title:
Range and Mid-range
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:03

Hebrew subtitles

Incomplete

Revisions