Return to Video

Multiplying Fractions

 • 0:00 - 0:06
  Chúng ta được yêu cầu nhân 5/6 với 2/3 và giản ước
 • 0:06 - 0:07
  Hãy bắt đầu với việc nhân hai số
 • 0:07 - 0:13
  Chúng ta nhân 5/6 với 2/3
 • 0:13 - 0:17
  Nhân phân số thực chất là một
 • 0:17 - 0:20
  Tử số mới, hay tử số của tích, là
 • 0:20 - 0:23
  tích của hai tử số, hay nói cách khác số nằm trên
 • 0:23 - 0:25
  là tích của hai số nằm trên
 • 0:25 - 0:29
  Do đó tử số của tích là 5 nhân 2.
 • 0:29 - 0:37
  Và nó bằng 5 nhân 2 trên 6 nhân 3, tức là
 • 0:37 - 0:43
  5 nhân 2 bằng 10 và 6 nhân 3 bằng 18, nên
 • 0:43 - 0:45
  nó bằng 10/18,
 • 0:45 - 0:50
  Và bạn có thể thấy nó như là 2/3 của 5/6 hay 5/6 của
 • 0:50 - 0:54
  2/3, tùy thuộc xem bạn muốn nghĩ về nó thế nào.
 • 0:54 - 0:55
  Và đây là kết quả đúng.
 • 0:55 - 0:57
  Nó là 10/18, nhưng khi bạn nhìn vào hai số này, bạn
 • 0:57 - 0:59
  ngay lập tức hay bạn có thể ngay lập tức thấy rằng chúng
 • 0:59 - 1:02
  có ước số chung
 • 1:02 - 1:04
  Chúng cùng chia hết cho 2, nên nếu ta muốn chúng ở dạng tối giản
 • 1:04 - 1:07
  chúng ta phải chia chúng cho 2.
 • 1:07 - 1:13
  Lấy 10 chia 2, lấy 18 chia 2, và bạn có 10 chia
 • 1:13 - 1:18
  2 bằng 5, 18 chia 2 bằng 9.
 • 1:18 - 1:21
  Thực ra, bạn có thể thực hiện việc này
 • 1:21 - 1:23
  Bạn thực ra có thể làm nó làm nó trước khi bạn thực hiện việc
 • 1:23 - 1:24
  Bạn có thể làm nó ở đây.
 • 1:24 - 1:26
  Bạn có thể nói, ồ, tôi có số 2 trên tử số và
 • 1:26 - 1:29
  tôi có một cái chia hết cho 2 trong mẫu số, nên hãy
 • 1:29 - 1:33
  chia tử số cho 2, và nó trở thành 1.
 • 1:33 - 1:37
  Hãy chia mẫu số cho 2, và nó trở thành 3.
 • 1:37 - 1:42
  Và rồi bạn có 5 nhân 1 là 5, và 3 nhân 3 là 9.
 • 1:42 - 1:44
  Và nó thực sự là cùng một việc so với bạn làm ở đây.
 • 1:44 - 1:47
  Chúng ta vừa làm việc đó trước khi chúng ta có tích.
 • 1:47 - 1:49
  Thực ra bạn có thể làm nó ở đây.
 • 1:49 - 1:54
  Nếu bạn thực hiện nó ở đây, bạn có thể nói, nhìn đây, 6
 • 1:54 - 1:56
  nhân 3 cuối cùng sẽ là mẫu số.
 • 1:56 - 2:00
  5 nhân 2 cuối cùng sẽ là tử số
 • 2:00 - 2:04
  Nên hãy chia tử số cho 2, nên cái này sẽ thành 1.
 • 2:04 - 2:05
  Hãy chia mẫu số cho 2.
 • 2:05 - 2:08
  Cái này chia hết cho 2, nên nó sẽ thành 3.
 • 2:08 - 2:14
  Và nó sẽ trở thành 5 nhân 1 là 3 và 3 nhân 3 là 9.
 • 2:14 - 2:15
  Vậy nên với cách gì bạn làm, nó vẫn đúng.
 • 2:15 - 2:18
  Nếu bạn làm cách này, bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ được giản ước
 • 2:18 - 2:21
  và thêm một chút, nó thường dễ hơn để nhận ra
 • 2:21 - 2:26
  cái gì chia hết cho cái gì, và bạn có thể làm nó về cuối và
 • Not Synced
  công việc khá đơn giản
 • Not Synced
  kết quả
 • Not Synced
  nhân.
 • Not Synced
  trước
 • Not Synced
  đặt mọi thứ ở dạng tối giản.
Title:
Multiplying Fractions
Description:

U02_L2_T1_we1 Multiplying Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:26
giangnn edited Vietnamese subtitles for Multiplying Fractions
giangnn added a translation

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions