< Return to Video

Jamian Juliano-Villani's Painting Compulsion | ART21 "New York Close Up"

 • 0:00 - 0:03
  [Nhạc reggae]
 • 0:09 - 0:12
  Tôi thích reggae vì nó đầy chất tiệc tùng.
 • 0:12 - 0:13
  Reggae như một người đồng hành.
 • 0:13 - 0:14
  [Jamian Juliano-Villani]
 • 0:14 - 0:17
  Nó là loại nhạc của nhu cầu bản thân.
 • 0:17 - 0:19
  Họ tạo hệ thống âm thanh riêng
 • 0:19 - 0:20
  hệ thống loa riêng,
 • 0:20 - 0:21
  các thiết bị thu riêng
 • 0:21 - 0:24
  và, cứ thế, họ tận dụng tất cả họ có.
 • 0:25 - 0:27
  ["New York Close up"]
 • 0:28 - 0:29
  Có thể nói tôi cũng thế.
 • 0:29 - 0:30
  Tôi họa hình từ nhu cầu của mình
 • 0:30 - 0:34
  và dùng mọi vật xung quanh để giao tiếp
 • 0:36 - 0:39
  vì tôi chả giỏi diễn giải cảm xúc của mình
 • 0:39 - 0:40
  bằng ngôn từ
 • 0:41 - 0:42
  Những bức tranh thay tôi "nói".
 • 0:43 - 0:47
 • 0:47 - 0:48
 • 0:53 - 0:56
  Tôi thích cuốn sách này đơn giản vì
 • 0:56 - 0:59
  Nó như cách đơn giản nhất để so sánh.
 • 1:00 - 1:03
  Tôi thấy thứ gì đó, và tôi ghi lại ý tưởng
 • 1:03 - 1:05
 • 1:05 - 1:06
 • 1:06 - 1:08
 • 1:08 - 1:10
 • 1:10 - 1:11
 • 1:11 - 1:14
 • 1:14 - 1:16
 • 1:16 - 1:18
 • 1:29 - 1:31
 • 1:31 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:37 - 1:38
 • 1:38 - 1:39
 • 1:40 - 1:44
 • 1:46 - 1:49
 • 1:49 - 1:52
 • 1:52 - 1:56
 • 1:58 - 2:01
 • 2:01 - 2:03
 • 2:04 - 2:07
 • 2:07 - 2:10
 • 2:10 - 2:13
 • 2:13 - 2:15
 • 2:15 - 2:17
 • 2:29 - 2:34
 • 2:34 - 2:37
 • 2:37 - 2:39
 • 2:39 - 2:42
 • 2:42 - 2:44
 • 2:44 - 2:46
 • 2:46 - 2:49
 • 2:52 - 2:56
 • 2:56 - 2:59
 • 2:59 - 3:02
 • 3:02 - 3:06
 • 3:07 - 3:09
 • 3:09 - 3:10
 • 3:11 - 3:12
 • 3:13 - 3:15
 • 3:15 - 3:21
 • 3:22 - 3:25
 • 3:25 - 3:28
 • 3:28 - 3:31
 • 3:32 - 3:33
 • 3:35 - 3:36
 • 3:36 - 3:38
 • 3:38 - 3:40
 • 3:40 - 3:42
 • 3:42 - 3:43
 • 3:43 - 3:46
 • 3:46 - 3:47
 • 3:47 - 3:48
 • 3:48 - 3:49
 • 3:49 - 3:50
 • 3:50 - 3:54
 • 3:54 - 3:59
 • 3:59 - 4:00
 • 4:00 - 4:01
 • 4:04 - 4:07
 • 4:07 - 4:11
 • 4:13 - 4:16
 • 4:16 - 4:18
 • 4:18 - 4:19
 • 4:19 - 4:20
 • 4:20 - 4:22
 • 4:22 - 4:23
 • 4:23 - 4:25
 • 4:31 - 4:33
 • 4:33 - 4:36
 • 4:36 - 4:38
 • 4:38 - 4:42
 • 4:42 - 4:44
 • 4:44 - 4:45
 • 4:45 - 4:47
 • 4:47 - 4:48
 • 4:48 - 4:50
 • 4:50 - 4:52
 • 4:59 - 5:03
 • 5:03 - 5:05
 • 5:08 - 5:11
 • 5:11 - 5:14
 • 5:15 - 5:19
 • 5:19 - 5:22
 • 5:22 - 5:25
 • 5:25 - 5:27
 • 5:28 - 5:32
 • 5:32 - 5:34
 • 5:34 - 5:36
Title:
Jamian Juliano-Villani's Painting Compulsion | ART21 "New York Close Up"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"New York Close Up" series
Duration:
06:02

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions